K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv článků (rubrika Legislativa)

Bylo nalezeno 235 záznamů.

51. Místní referendum nemůže nahradit rozhodování správních orgánů v souladu se zákonem

Ke změnám územního plánu směřoval rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 1. 2016, sp. zn. 2 As 212/2015. Nejvyšší správní soud se počátkem tohoto roku zabýval kasační stížností, v níž se navrhovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze, jímž byl zamítnut jeho návrh na zrušení části opatření obecné povahy – změny územního plánu obce Tlustice. 2. 6. 2016, Legislativa

52. Konference Otevřený úřad – zákonné povinnosti při zveřejňování informací

Praha – Ve středu, 25. května 2016 se v Praze uskutečnila odborná konference pro zástupce státní správy a samosprávy o legislativních povinnostech při zveřejňování informací. Od léta letošního roku vstupuje v účinnost nový zákon o registru smluv, který velmi úzce souvisí s hlavním „informačním“ zákonem o svobodném přístupu k informacím. Oba podporují transparentnost úřadů a svobodné poskytování informací veřejnosti. 26. 5. 2016, Legislativa

53. Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí (dále jen „návrh zákona“) má nahradit stávající zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 24. 5. 2016, Legislativa

54. Připravované legislativní změny – zadávání veřejných zakázek

Rozhovor s Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. 12. 5. 2016, Legislativa

55. Úvěry, zápůjčky a ostatní obdobná právní jednání obce

V rámci sérií textů o majetkoprávních jednáních obce podle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní zřízení“), bude nyní věnována pozornost uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, a o přistoupení k závazku. 11. 5. 2016, Legislativa

56. Osvobození od placení a promíjení místního poplatku

V předchozích statích jsme se zabývali vyměřováním a vymáháním místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek za komunální odpad“). 27. 4. 2016, Legislativa

57. Nové nařízení EU o ochraně osobních údajů. Jak se dotkne České republiky?

Evropská komise, Evropská rada a Evropský parlament schválily na sklonku loňského roku kompromisní znění návrhu nařízení o ochraně osobních údajů. Rada pak uvedenou normu potvrdila 12. února letošního roku dosažením politické dohody o tomto znění. K finálnímu schválení a přijetí nařízení Evropským parlamentem by mělo dojít v prvních měsících roku 2016, v platnost vstoupí na jaře 2018. Nařízení bude závazné a bude mít přímou účinnost ve všech členských státech EU. 22. 3. 2016, Legislativa

58. Připravované legislativní změny – zákon o zadávání veřejných zakázek

Rozhovor s PaedDr. Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. 29. 2. 2016, Legislativa

59. Nájem nemovitých věcí v dani z přidané hodnoty

Nájem nemovitostí, zejména nájem nemovitostí za účelem bydlení je ze sociálních důvodů osvobozen od daně z přidané hodnoty (DPH). V případě poskytnutí nájmu osobě neregistrované k dani neexistuje možnost dobrovolné volby zdanění, proto je důležité jeho správné vymezení. 17. 2. 2016, Legislativa

60. Smlouva o společnosti a vklady právnických osob

Několik druhů právních jednání obce, která mají majetkový charakter, upravuje § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní zřízení“). Tato právní jednání obce vyžadují (předchozího) kladného rozhodnutí (souhlasu) zastupitelstva obce. 15. 2. 2016, Legislativa

61. Vymáhání nedoplatků na místním poplatku za komunální odpad

předchozím článku se autoři zabývali problematikou vyměřování místních poplatků za komunální odpad nezletilým. Na téma se autoři článku pokusí navázat tímto příspěvkem, který bude zaměřen na navazující činnost správců poplatku, která spočívá ve vymáhání nedoplatků na místním poplatku za komunální odpad. 9. 2. 2016, Legislativa

62. Česká komora architektů je další organizací, která vyjadřuje nesouhlas se zněním vládního návrhu zákona o ochraně památkového fondu

„Namísto definování hodnot a racionálního a efektivního způsobu jejich ochrany je značně obsáhlou a nepřehlednou normou, soustřeďující se na detailní popis dílčích činností a obsáhlou regulaci některých profesí. Architektonická tvorba, architekt a výsledky jeho práce, projektování, nejsou v návrhu zákona dostatečně formulovány. Chybí zde citlivá interpretace památek v souvislosti s nepotlačitelným vývojem civilizace a kultury. Návrh zákona se soustředí pouze na údržbu a konzervaci památkově chráněných objektů a opomíjí skutečnost, že nemovité kulturní památky jsou lidmi užívány a z tohoto hlediska jsou na ně kladeny nároky na reálnou funkčnost.“ 3. 2. 2016, Legislativa

63. Hlasování zastupitelstva obce a trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku

V posledních letech se množí případy, kdy jsou trestně stíháni členové zastupitelstev měst a obcí v souvislosti s výkonem svých funkcí. Ne vždy je přitom lehké rozlišit, kdy je stíhání zastupitele důvodné, a kdy by měla být jeho odpovědnost ponechána v rovině politické. 2. 2. 2016, Legislativa

64. Dary a dotace – nové pojetí

Obce poskytují z vlastního rozpočtu příspěvky na různé veřejně prospěšné aktivity, na činnost místních spolků, či jako ocenění významných činů nebo životních jubileí občanů. Jde o výsostné území samosprávy – pouze obec může rozhodnout, na co a v jaké výši bude přispívat. I při poskytování finančních příspěvků je však obec svázána jistými pravidly. 26. 1. 2016, Legislativa

65. Nejlepší právnickou firmou pro regiony je KVB advokátní kancelář

Ocenění „Regionální právnická firma roku“, tedy cenu pro nejlepší mimopražskou právní kancelář, letos získala KVB advokátní kancelář, s. r. o. Vítězem se tak stala společnost, která pro časopis Obec a finance dlouhodobě připravuje vyhledávané odpovědi na dotazy a čtenáři oblíbené odborné články k právu územních samospráv. 5. 1. 2016, Legislativa

66. Připravované legislativní změny

Rozhovor s PaedDr. Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 14. 12. 2015, Legislativa

67. Dary, dotace a některá další majetkoprávní jednání obce

Ustanovení § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), upravuje několik druhů právních jednání obce majetkového charakteru, které vyžadují souhlasné rozhodnutí zastupitelstva obce, přičemž některá právní jednání jsou vymezena materiálně (konkrétní výší závazku) a některá naopak formou příslušného právního jednání, popřípadě kombinací obou těchto kritérií. 26. 11. 2015, Legislativa

68. Vyměřování místních poplatků za komunální odpad nezletilým – podle minulé, současné a navrhované právní úpravy

Právní úprava vyměřování místních poplatků nezletilým prochází v současné době zřejmě největším přerodem ve své historii. Důvodem pro tyto změny jsou problémy, které způsobovala zejména právní úprava účinná do poloviny roku 2012. Při aplikaci této na první pohled jednoduché právní úpravy docházelo (a stále dochází) k nesprávnému vyměřování místních poplatků nezletilým, neboť nebyly zohledňovány všechny okolnosti dotčených případů. 10. 11. 2015, Legislativa

69. Trestní stíhání zastupitelů měst a obcí

Unie obhájců ČR se v návaznosti na analýzu problematiky zpracovanou Nejvyšším státním zastupitelstvím rozhodla zpracovat vlastní analýzu dostupných podkladů ve věci trestního stíhání zastupitelů. Domnívá se totiž, že uvedenou problematiku nelze bagatelizovat pouhým srovnáním počtu všech zastupitelů s počty těch, kteří byli stíháni, a konstatovat, že je vše v pořádku. 5. 11. 2015, Legislativa

70. Trestní odpovědnost osob činných ve volených orgánech samosprávy

V poslední době se dostává do popředí otázka trestní odpovědnosti osob, spojená s jejich členstvím, resp. jejich rozhodováním ve volených orgánech územních samosprávných celků. V závěru roku 2014 publikovalo Nejvyšší státní zastupitelstvo podrobnou analýzu trestní odpovědnosti osob činných v územních orgánech samosprávy. 4. 11. 2015, Legislativa

71. Obce mají zelenou při ujednávání vedlejších smluvních náležitostí

Ústavní soud dne 2. září 2015 veřejně vyhlásil nález[1], který může být bez dalšího označen za zásadní pro problematiku rozdělení rozhodovacích pravomocí mezi jednotlivé orgány obcí a pro výklad zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 2. 11. 2015, Legislativa

72. Co přináší novela stavebního zákona z pohledu architektů?

Připravovaná novela stavebního zákona je již druhá rozsáhlá novela od platnosti nového zákona z roku 2006. Chystaná novela měla za účel zjednodušit, zpřehlednit a zrychlit povolování staveb, protože procesy jsou v naší zemi ve srovnání se sousedy jedny z nejpomalejších. Zdlouhavost povolování pak tlumí investice z evropských fondů a brzdí rozvoj ekonomiky. Předložený návrh novely však podle našeho názoru viditelné urychlení ani zjednodušení nepřinese. 27. 10. 2015, Legislativa

73. Připravované legislativní změny

Rozhovor s PaedDr. Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. 21. 10. 2015, Legislativa

74. Novela stavebního zákona omezí práva občanů vyjádřit se ke stavbám v jejich okolí

Novela stavebního zákona, kterou vláda v nejbližší době dostane k projednání, podle ekologických organizací závažně zasahuje do práva veřejnosti vyjádřit se ke stavbám ve městech a okolí. Podle nich především brání všem kromě vlastníků nemovitostí napadat nezákonnost územních plánů, ruší povinné veřejné projednávání jak v rámci procesu EIA, tak i při povolování stavby. Mimo jiné má být veřejnost vyřazena i z rozhodování o kácení dřevin kvůli velkým stavbám. 13. 10. 2015, Legislativa

75. Převody nemovitého majetku obce

Jakýkoliv převod (tzv. zcizení) nemovitých věcí z majetku obce se neobejde podle platné právní úpravy bez kladného rozhodnutí (souhlasu) zastupitelstva obce. 1. 10. 2015, Legislativa

76. Poskytování informací z oblasti místních poplatků

Jedním ze stále aktuálních témat, které lze v současné době sledovat v oblasti místních poplatků, je poskytování informací. Kdo může žádat o informace? V jakém rozsahu? Na které informace má žadatel o informace právo a na které nikoliv? Může vůbec obec, správce poplatku či konkrétní osoby vykonávající správu místních poplatků poskytovat informace z této oblasti? 22. 9. 2015, Legislativa

77. Korekce dle § 14e rozpočtových pravidel v novém programovém období EU

V dosavadním průběhu roku 2015 jsou vedeny významné debaty na téma novelizace[1] zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vztahu k úpravě poskytování dotací a uzavírání veřejnoprávních smluv zejména na úrovni územních samosprávných celků. Jedná se o bezesporu téma důležité, nicméně v tomto článku se budeme zabývat novou – doposud do určité míry opomíjenou – právní úpravou tzv. korekcí spočívajících v nevyplacení celé dotace či její části. 15. 9. 2015, Legislativa

78. Navrhovaná novela stavebního zákona je v rozporu s programem vlády

Návrh Ministerstva pro místní rozvoj na zásadní novelu stavebního zákona zavádí řadu složitých výjimek a nových úředních postupů, kterými komplikuje rozhodování, snižuje jeho průhlednost, výrazně omezuje práva občanů a posiluje postavení kontroverzních autorizovaných inspektorů. Ekologické organizace varují, že výsledkem bude zmatek, nejistota a v konečném důsledku zpomalení rozhodování a spousta soudních sporů. 21. 7. 2015, Legislativa

79. Správa místních poplatků IV.

Následující příspěvek představuje čtvrtou a závěrečnou část pojednání o správě místních poplatků. Zopakujme, že právní úprava místních poplatků je obsažena v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), jenž ovšem ve své procesní části obsahuje pouze některé instituty, které souvisejí se správou místních poplatků. 24. 6. 2015, Legislativa

80. Novela shromažďovacího zákona – co skutečně přinese obcím?

V únorovém čísle časopisu Obec & finance byl publikován příspěvek Stanislava Kadečky a Filipa Rigela k novele zákona o právu shromažďovacím. Text je parafrází zpravodajské zprávy prvního ze jmenovaných k novele pro Legislativní radu vlády (LRV). 9. 6. 2015, Legislativa

81. Obecní dotace 2015: Komár s velbloudem

Novela malých rozpočtových pravidel (zákon č. 250/2000 Sb.) je písemně účinná od 1. ledna 2015, ale výkladem vlastně až od 20. února. Při schvalování v polovině ledna totiž chyběla vůle přijmout pozměňovací návrh Senátu na odložení účinnosti na začátek července. Možná by ty čtyři měsíce stačily k vyjasnění záměru zákonodárce a poskytly dostatečný prostor pro přípravu kvalitních dotačních programů pro rok 2016. 26. 5. 2015, Legislativa

82. Zachovejme zdravý selský rozum

Novela malých rozpočtových pravidel sotva potěší většinu starostů, zastupitelů i účetních. Sice přináší institut opatření k nápravě, ale naopak se po 19. únoru musí každá obec při poskytování dotací či návratných finančních výpomocí vyrovnat s novými formalizovanými postupy. 25. 5. 2015, Legislativa

83. Jednotné řízení při povolování staveb v přípravě novely stavebního zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) předložilo na počátku února do meziresortního připomínkového řízení materiál Stanovení příslušnosti pro vedení jednotného řízení k realizaci stavebního záměru v připravované novele stavebního zákona a souvisejících zákonů. Materiál byl připraven v rámci záměru zjednodušit, zrychlit a zefektivnit procesy v oblasti povolování staveb. 28. 4. 2015, Legislativa

84. Správa místních poplatků III.

Tento text představuje třetí část pojednání o správě místních poplatků, jehož právní úprava je obsažena v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), který však ve své procesní části obsahuje pouze některé instituty, které souvisejí se správou místních poplatků. Další příslušné postupy správce místních poplatků (obecního úřadu) jsou upraveny zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 14. 4. 2015, Legislativa

85. K připravované novelizaci shromažďovacího práva

Před necelým rokem započala na Ministerstvu vnitra ČR příprava důkladné novelizace zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. V nedávných dnech pak byl návrh této novely (po proběhlém připomínkovém řízení) již předložen k projednání a schválení vládou ČR. 31. 3. 2015, Legislativa

86. Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu – nový bič na územní samosprávu?

Téměř po roce se na scéně legislativního dění opět objevuje záležitost rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Úřad vlády zaslal do připomínkového řízení návrh novely zákona č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu. 11. 3. 2015, Legislativa

87. Zákaz výkupu všech kovů od fyzických osob za hotové připraven

Ministr životního prostředí Richard Brabec 30. ledna podepsal finální znění vyhlášky, která definitivně zakáže výkup kovů od fyzických osob za hotovost. Jediným možným způsobem, jak za kov zaplatit, tak bude bezhotovostní platba. Vyhláška byla odeslána do Sbírky zákonů a bude účinná od 1. března 2015. 26. 2. 2015, Legislativa

88. Správa místních poplatků II.

Právní předpis upravující místní poplatky, tj. zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve své procesní části obsahuje pouze některé instituty, které souvisejí se správou místních poplatků. 23. 2. 2015, Legislativa

89. Obce a odměňování členů zastupitelstva

V tomto článku se zaměříme na právní institut „uvolněného“ a „neuvolněného“ člena zastupitelstva a práva na odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva, včetně práva na dovolenou a její finanční náhrady, není-li dovolená vyčerpána. 4. 2. 2015, Legislativa

90. Památkáři a restaurátoři jednali o dalším směřování památkové péče

Praha – Ve státních aktech se 29. ledna od 15.00 uskutečnil seminář „Budoucnost restaurátorů v památkovém zákoně – budoucnost památek.“ Zástupce vysokých škol, restaurátorů, památkářů a občanských iniciativ přišel pozdravit i ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Přítomen byl i bývalý ministr kultury poslanec Vítězslav Jandák (ČSSD) a řada dalších poslanců, např. Jana Hnyková (Úsvit), Jaroslav Holík (Úsvit) nebo Pavel Plzák (ANO). 30. 1. 2015, Legislativa

91. Neohlásíš? Zaplatíš! Zákon–nezákon

Minimálně již sedm let Ministerstvo kultury a jemu podřízené památkové odbory na krajských úřadech masově ignorují zákon a protizákonně pokutují ty, kteří nesplní údajnou ohlašovací povinnost Archeologickému ústavu. Tato povinnost však minimálně oněch sedm posledních let na území České republiky neexistuje. 27. 1. 2015, Legislativa

92. Zápis jména dítěte do matriční knihy narození

Do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno, a to ve správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Matriční úřad dále nezapíše jméno, pokud je mu známo, že toto jméno užívá žijící sourozenec, mají-li sourozenci společné rodiče. 13. 1. 2015, Legislativa

93. Veřejná dražba – výhodný způsob zpeněžení majetku

Pojem dražba vnímá mnoho lidí negativně a mají ho spojený s finančními problémy a exekucemi. To je však škoda, protože pro veřejnou dražbu dobrovolnou podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, to rozhodně neplatí. Naopak, veřejná dražba je velmi zajímavým nástrojem pro zpeněžení majetku. 5. 1. 2015, Legislativa

94. Správa místních poplatků I.

Právní úprava místních poplatků je obsažena v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), který obsahuje vedle své hmotněprávní části i část procesní. 17. 12. 2014, Legislativa

95. Bude teritorialita exekutorů ukrajovat peníze z veřejných rozpočtů?

Nedávno se do médií dostaly závěry neveřejné analýzy dopadů teritoriality exekutorů vypracované legislativním odborem ministerstva spravedlnosti. Výsledky jasně poukázaly na řadu problémů a vyvodily jednoznačný závěr – povinná územní spádovost exekutorů by vedla ke snížení vymahatelnosti práva přiznaného exekučním titulem. Jak se zdá, praktické dopady teritoriality a povinnost skládat exekutorům takzvané obligatorní zálohy mohou být reálně velkou finanční zátěží i pro města hospodařící s veřejnými penězi. 26. 11. 2014, Legislativa

96. Smluvní pokuta a závdavek

V tomto článku se v rámci dalšího pokračování seriálu o dopadu rekodifikace soukromého práva na obce zaměříme na některé právní instituty, které souvisí s možností zlepšit postavení věřitele ve smluvních vztazích. Jmenovitě půjde o staronový institut smluvní pokuty a závdavku. 11. 11. 2014, Legislativa

97. Chcete zlepšit veřejný pořádek?

Také vám vadí, že lidé, kteří opakovaně páchají přestupky, nejsou adekvátně potrestáni? Že se jejich prohřešek neposuzuje v celé šíři a může se tak stát, že recidivista nakonec provede něco daleko horšího než jen drobné provinění? 27. 10. 2014, Legislativa

98. Podzimní konference v oblasti veřejné podpory

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj v úvodním slově konference věnované modernizovaným pravidlům veřejné podpory vyzvedl důležitost pravidel zejména v oblasti čerpání evropských dotací. Vyjádřil přesvědčení, že nová pravidla napomohou jak poskytovatelům, tak i příjemcům podpory k rychlému a efektivnímu řešení procesů a že účastníci najdou během konference odpovědi na své otázky. 23. 10. 2014, Legislativa

99. Od voleb do ustavujícího zasedání zastupitelstva

Proběhly volby do zastupitelstev obcí a dnem voleb skončily mandáty dosavadních zastupitelů. Jak probíhá správa obce v době mezi konáním voleb a zvolením nových obecních orgánů? Podrobně všechny otázky, které se dotýkají uvedeného období rozebírá Metodické doporučení 6.1, vydané odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. 20. 10. 2014, Legislativa

100. Jak vyhrát volby

Praktický návod pro každého kandidáta – to je podtitul příručky, kterou vydal Institut politického marketingu v Brně. Příručka se jmenuje Jak vyhrát komunální volby. Její nastudování by pomohlo volebním stranám v období tvorby strategie a celé volební kampaně. 8. 10. 2014, Legislativa
Bylo nalezeno 235 záznamů.
TOPlist
TOPlist