K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv článků (rubrika Legislativa)

Bylo nalezeno 214 záznamů.

51. Co přináší novela stavebního zákona z pohledu architektů?

Připravovaná novela stavebního zákona je již druhá rozsáhlá novela od platnosti nového zákona z roku 2006. Chystaná novela měla za účel zjednodušit, zpřehlednit a zrychlit povolování staveb, protože procesy jsou v naší zemi ve srovnání se sousedy jedny z nejpomalejších. Zdlouhavost povolování pak tlumí investice z evropských fondů a brzdí rozvoj ekonomiky. Předložený návrh novely však podle našeho názoru viditelné urychlení ani zjednodušení nepřinese. 27. 10. 2015, Legislativa

52. Připravované legislativní změny

Rozhovor s PaedDr. Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. 21. 10. 2015, Legislativa

53. Novela stavebního zákona omezí práva občanů vyjádřit se ke stavbám v jejich okolí

Novela stavebního zákona, kterou vláda v nejbližší době dostane k projednání, podle ekologických organizací závažně zasahuje do práva veřejnosti vyjádřit se ke stavbám ve městech a okolí. Podle nich především brání všem kromě vlastníků nemovitostí napadat nezákonnost územních plánů, ruší povinné veřejné projednávání jak v rámci procesu EIA, tak i při povolování stavby. Mimo jiné má být veřejnost vyřazena i z rozhodování o kácení dřevin kvůli velkým stavbám. 13. 10. 2015, Legislativa

54. Převody nemovitého majetku obce

Jakýkoliv převod (tzv. zcizení) nemovitých věcí z majetku obce se neobejde podle platné právní úpravy bez kladného rozhodnutí (souhlasu) zastupitelstva obce. 1. 10. 2015, Legislativa

55. Poskytování informací z oblasti místních poplatků

Jedním ze stále aktuálních témat, které lze v současné době sledovat v oblasti místních poplatků, je poskytování informací. Kdo může žádat o informace? V jakém rozsahu? Na které informace má žadatel o informace právo a na které nikoliv? Může vůbec obec, správce poplatku či konkrétní osoby vykonávající správu místních poplatků poskytovat informace z této oblasti? 22. 9. 2015, Legislativa

56. Korekce dle § 14e rozpočtových pravidel v novém programovém období EU

V dosavadním průběhu roku 2015 jsou vedeny významné debaty na téma novelizace[1] zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vztahu k úpravě poskytování dotací a uzavírání veřejnoprávních smluv zejména na úrovni územních samosprávných celků. Jedná se o bezesporu téma důležité, nicméně v tomto článku se budeme zabývat novou – doposud do určité míry opomíjenou – právní úpravou tzv. korekcí spočívajících v nevyplacení celé dotace či její části. 15. 9. 2015, Legislativa

57. Navrhovaná novela stavebního zákona je v rozporu s programem vlády

Návrh Ministerstva pro místní rozvoj na zásadní novelu stavebního zákona zavádí řadu složitých výjimek a nových úředních postupů, kterými komplikuje rozhodování, snižuje jeho průhlednost, výrazně omezuje práva občanů a posiluje postavení kontroverzních autorizovaných inspektorů. Ekologické organizace varují, že výsledkem bude zmatek, nejistota a v konečném důsledku zpomalení rozhodování a spousta soudních sporů. 21. 7. 2015, Legislativa

58. Správa místních poplatků IV.

Následující příspěvek představuje čtvrtou a závěrečnou část pojednání o správě místních poplatků. Zopakujme, že právní úprava místních poplatků je obsažena v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), jenž ovšem ve své procesní části obsahuje pouze některé instituty, které souvisejí se správou místních poplatků. 24. 6. 2015, Legislativa

59. Novela shromažďovacího zákona – co skutečně přinese obcím?

V únorovém čísle časopisu Obec & finance byl publikován příspěvek Stanislava Kadečky a Filipa Rigela k novele zákona o právu shromažďovacím. Text je parafrází zpravodajské zprávy prvního ze jmenovaných k novele pro Legislativní radu vlády (LRV). 9. 6. 2015, Legislativa

60. Obecní dotace 2015: Komár s velbloudem

Novela malých rozpočtových pravidel (zákon č. 250/2000 Sb.) je písemně účinná od 1. ledna 2015, ale výkladem vlastně až od 20. února. Při schvalování v polovině ledna totiž chyběla vůle přijmout pozměňovací návrh Senátu na odložení účinnosti na začátek července. Možná by ty čtyři měsíce stačily k vyjasnění záměru zákonodárce a poskytly dostatečný prostor pro přípravu kvalitních dotačních programů pro rok 2016. 26. 5. 2015, Legislativa

61. Zachovejme zdravý selský rozum

Novela malých rozpočtových pravidel sotva potěší většinu starostů, zastupitelů i účetních. Sice přináší institut opatření k nápravě, ale naopak se po 19. únoru musí každá obec při poskytování dotací či návratných finančních výpomocí vyrovnat s novými formalizovanými postupy. 25. 5. 2015, Legislativa

62. Jednotné řízení při povolování staveb v přípravě novely stavebního zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) předložilo na počátku února do meziresortního připomínkového řízení materiál Stanovení příslušnosti pro vedení jednotného řízení k realizaci stavebního záměru v připravované novele stavebního zákona a souvisejících zákonů. Materiál byl připraven v rámci záměru zjednodušit, zrychlit a zefektivnit procesy v oblasti povolování staveb. 28. 4. 2015, Legislativa

63. Správa místních poplatků III.

Tento text představuje třetí část pojednání o správě místních poplatků, jehož právní úprava je obsažena v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), který však ve své procesní části obsahuje pouze některé instituty, které souvisejí se správou místních poplatků. Další příslušné postupy správce místních poplatků (obecního úřadu) jsou upraveny zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 14. 4. 2015, Legislativa

64. K připravované novelizaci shromažďovacího práva

Před necelým rokem započala na Ministerstvu vnitra ČR příprava důkladné novelizace zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. V nedávných dnech pak byl návrh této novely (po proběhlém připomínkovém řízení) již předložen k projednání a schválení vládou ČR. 31. 3. 2015, Legislativa

65. Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu – nový bič na územní samosprávu?

Téměř po roce se na scéně legislativního dění opět objevuje záležitost rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Úřad vlády zaslal do připomínkového řízení návrh novely zákona č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu. 11. 3. 2015, Legislativa

66. Zákaz výkupu všech kovů od fyzických osob za hotové připraven

Ministr životního prostředí Richard Brabec 30. ledna podepsal finální znění vyhlášky, která definitivně zakáže výkup kovů od fyzických osob za hotovost. Jediným možným způsobem, jak za kov zaplatit, tak bude bezhotovostní platba. Vyhláška byla odeslána do Sbírky zákonů a bude účinná od 1. března 2015. 26. 2. 2015, Legislativa

67. Správa místních poplatků II.

Právní předpis upravující místní poplatky, tj. zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve své procesní části obsahuje pouze některé instituty, které souvisejí se správou místních poplatků. 23. 2. 2015, Legislativa

68. Obce a odměňování členů zastupitelstva

V tomto článku se zaměříme na právní institut „uvolněného“ a „neuvolněného“ člena zastupitelstva a práva na odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva, včetně práva na dovolenou a její finanční náhrady, není-li dovolená vyčerpána. 4. 2. 2015, Legislativa

69. Památkáři a restaurátoři jednali o dalším směřování památkové péče

Praha – Ve státních aktech se 29. ledna od 15.00 uskutečnil seminář „Budoucnost restaurátorů v památkovém zákoně – budoucnost památek.“ Zástupce vysokých škol, restaurátorů, památkářů a občanských iniciativ přišel pozdravit i ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Přítomen byl i bývalý ministr kultury poslanec Vítězslav Jandák (ČSSD) a řada dalších poslanců, např. Jana Hnyková (Úsvit), Jaroslav Holík (Úsvit) nebo Pavel Plzák (ANO). 30. 1. 2015, Legislativa

70. Neohlásíš? Zaplatíš! Zákon–nezákon

Minimálně již sedm let Ministerstvo kultury a jemu podřízené památkové odbory na krajských úřadech masově ignorují zákon a protizákonně pokutují ty, kteří nesplní údajnou ohlašovací povinnost Archeologickému ústavu. Tato povinnost však minimálně oněch sedm posledních let na území České republiky neexistuje. 27. 1. 2015, Legislativa

71. Zápis jména dítěte do matriční knihy narození

Do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno, a to ve správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Matriční úřad dále nezapíše jméno, pokud je mu známo, že toto jméno užívá žijící sourozenec, mají-li sourozenci společné rodiče. 13. 1. 2015, Legislativa

72. Veřejná dražba – výhodný způsob zpeněžení majetku

Pojem dražba vnímá mnoho lidí negativně a mají ho spojený s finančními problémy a exekucemi. To je však škoda, protože pro veřejnou dražbu dobrovolnou podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, to rozhodně neplatí. Naopak, veřejná dražba je velmi zajímavým nástrojem pro zpeněžení majetku. 5. 1. 2015, Legislativa

73. Správa místních poplatků I.

Právní úprava místních poplatků je obsažena v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), který obsahuje vedle své hmotněprávní části i část procesní. 17. 12. 2014, Legislativa

74. Bude teritorialita exekutorů ukrajovat peníze z veřejných rozpočtů?

Nedávno se do médií dostaly závěry neveřejné analýzy dopadů teritoriality exekutorů vypracované legislativním odborem ministerstva spravedlnosti. Výsledky jasně poukázaly na řadu problémů a vyvodily jednoznačný závěr – povinná územní spádovost exekutorů by vedla ke snížení vymahatelnosti práva přiznaného exekučním titulem. Jak se zdá, praktické dopady teritoriality a povinnost skládat exekutorům takzvané obligatorní zálohy mohou být reálně velkou finanční zátěží i pro města hospodařící s veřejnými penězi. 26. 11. 2014, Legislativa

75. Smluvní pokuta a závdavek

V tomto článku se v rámci dalšího pokračování seriálu o dopadu rekodifikace soukromého práva na obce zaměříme na některé právní instituty, které souvisí s možností zlepšit postavení věřitele ve smluvních vztazích. Jmenovitě půjde o staronový institut smluvní pokuty a závdavku. 11. 11. 2014, Legislativa

76. Chcete zlepšit veřejný pořádek?

Také vám vadí, že lidé, kteří opakovaně páchají přestupky, nejsou adekvátně potrestáni? Že se jejich prohřešek neposuzuje v celé šíři a může se tak stát, že recidivista nakonec provede něco daleko horšího než jen drobné provinění? 27. 10. 2014, Legislativa

77. Podzimní konference v oblasti veřejné podpory

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj v úvodním slově konference věnované modernizovaným pravidlům veřejné podpory vyzvedl důležitost pravidel zejména v oblasti čerpání evropských dotací. Vyjádřil přesvědčení, že nová pravidla napomohou jak poskytovatelům, tak i příjemcům podpory k rychlému a efektivnímu řešení procesů a že účastníci najdou během konference odpovědi na své otázky. 23. 10. 2014, Legislativa

78. Od voleb do ustavujícího zasedání zastupitelstva

Proběhly volby do zastupitelstev obcí a dnem voleb skončily mandáty dosavadních zastupitelů. Jak probíhá správa obce v době mezi konáním voleb a zvolením nových obecních orgánů? Podrobně všechny otázky, které se dotýkají uvedeného období rozebírá Metodické doporučení 6.1, vydané odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. 20. 10. 2014, Legislativa

79. Jak vyhrát volby

Praktický návod pro každého kandidáta – to je podtitul příručky, kterou vydal Institut politického marketingu v Brně. Příručka se jmenuje Jak vyhrát komunální volby. Její nastudování by pomohlo volebním stranám v období tvorby strategie a celé volební kampaně. 8. 10. 2014, Legislativa

80. Informace ČAOH k obecním vyhláškám omezujícím výkupy kovů

Praha – Některé obce, např. Bohumín, Karviná a Chomutov, schválily obecně závazné vyhlášky, jejichž prostřednictvím chtějí zamezit výkupu odpadu od fyzických osob. Podle stanoviska ministerstva vnitra však tyto vyhlášky nemohou omezit občany v rozhodnutí, kam své odpady předají a zda za ně získají peníze. 1. 10. 2014, Legislativa

81. Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

V pořadí osmým (a posledním) typem místního poplatku, který obec může zavést formou obecně závazné vyhlášky, je z hlediska systematiky zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 565/1990 Sb.“), místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. 10. 9. 2014, Legislativa

82. Několik poznámek k bytovému spoluvlastnictví

V tomto článku se v rámci pokračování série informací k dopadu rekodifikace soukromého práva na obce zaměříme na souvislosti nového občanského zákoníku a bytového spoluvlastnictví. Nový občanský zákoník zrušil a nahradil zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, což má velký vliv na výkon vlastnických práv k bytovým a nebytovým jednotkám, jakož i na chod společenství vlastníků jednotek. 8. 9. 2014, Legislativa

83. Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k regulaci provozu loterií a jiných podobných her obcemi

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) se v posledních měsících opakovaně zabýval stížnostmi provozovatelů loterií a jiných podobných her (dále jen „loterie“) na narušení hospodářské soutěže v důsledku regulatorní činnosti obcí. Častou námitkou provozovatelů loterií byla skutečnost, že jim nebyla předem známa kritéria výběru míst, na nichž by bylo možné takové aktivity na území dané obce provozovat, resp. že tato kritéria byla stanovena diskriminačně. Stížnosti se týkaly především provozování tzv. výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. 2. 9. 2014, Legislativa

84. Povinnost obce zpřístupnit Sbírku zákonů

V poslední době se stále častěji opakuje otázka, v jaké formě je obec povinna zpřístupnit Sbírku zákonů a Věstník právních předpisů svého kraje? K této problematice vydal Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra své Stanovisko č. 1/2014, které na uvedenou otázku odpovídá. 16. 7. 2014, Legislativa

85. Proč nový zákon o veřejných zakázkách

Dne 11. 2. 2014 byl Radou EU přijat balíček tří směrnic, regulujících oblast veřejného zadávání. Česká republika má nyní dvouletou transpoziční lhůtu na to, aby obsah směrnic promítla do vnitrostátního právního řádu. 7. 7. 2014, Legislativa

86. Obec a veřejné dražby

Při pouhém vyslovení slova dražba se většině z nás okamžitě vybaví finanční problémy. Nelze se tomu divit, když z médií neustále slyšíme či čteme, že na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz nebo nařízena exekuce. 2. 7. 2014, Legislativa

87. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Z hlediska systematiky zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 565/1990 Sb.“), je v pořadí sedmým typem místního poplatku, který obec může zavést formou obecně závazné vyhlášky, místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 19. 6. 2014, Legislativa

88. Nový kontrolní řád

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů byl s účinností od 1. ledna 2014 nahrazen zákonem zcela novým, a to zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 13. 6. 2014, Legislativa

89. Nakládání s nemovitostmi z hlediska zákona o obcích

V dalším ze série článků týkajících se dopadu rekodifikace soukromého práva na obce se zaměříme na samotný zákon o obcích, který byl k 1. 1. 2014 novelizován jen velmi dílčím způsobem. Již sám nový občanský zákoník (NOZ) ovšem přinesl některé zásadní změny dopadající zejména na rozhodovací pravomoci orgánů obce, pokud jde o dispozice s nemovitým majetkem. 9. 6. 2014, Legislativa

90. Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Z hlediska systematiky zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 565/1990 Sb.“), je šestým typem místního poplatku, který obec může zavést formou obecně závazné vyhlášky, místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst. 23. 4. 2014, Legislativa

91. Kamerový systém uvnitř úřadu

Jen málokdo si plně uvědomuje, že je-li instalovaný kamerový systém vybaven zařízením, které pořizuje záznam (kamerový systém se záznamem), jedná se o zpracování osobních údajů se vším, co tato skutečnost přináší. 17. 4. 2014, Legislativa

92. Přestupky proti občanskému soužití s pohledu obce

Správní trestání není legislativně vymezeno, ani neexistuje nějaká všeobecně uznávaná definice tohoto pojmu. Jedná se o pojem právní teorie, která tímto označuje situaci, kdy orgány veřejné správy ukládají sankce za spáchané protiprávní činy, které nejsou činy soudně trestné. Z uvedeného vyplývá, že veřejná správa má také trestní pravomoc stejně tak, jako mají tuto pravomoc soudy. 15. 4. 2014, Legislativa

93. Obce a nový občanský zákoník – přechodná ustanovení

K 1. lednu 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Se starým občanským a obchodním zákoníkem se nicméně zatím tak docela neloučíme. Kdy se uplatní nová a kdy stará právní úprava? Kterými předpisy se řídí dříve uzavřené smlouvy? A jaké povinnosti přinášejí přechodná ustanovení NOZ a ZOK právnickým osobám? Nejen těmto otázkám se věnujeme v tomto článku, který je dalším ze série informativních článků, týkajících se dopadů nového občanského zákoníku, resp. rekodifikace soukromého práva, na obce. 27. 3. 2014, Legislativa

94. Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu – nový bič na územní samosprávu?

Poslanecká sněmovna v úterý 21. ledna 2014 na své mimořádné schůzi projednávala mimo jiné také návrh na rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Je potřeba na úvod zmínit, že se jedná o opakované předložení návrhu s podobným cílem. Jde také o jeden ze základních pilířů protikorupčních opatření sdružení Rekonstrukce státu. 17. 3. 2014, Legislativa

95. Místní poplatek z ubytovací kapacity

Z hlediska systematiky zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 565/1990 Sb.“), je pátým typem místního poplatku, který obec může zavést formou obecně závazné vyhlášky, místní poplatek z ubytovací kapacity. 20. 2. 2014, Legislativa

96. Ještě k poplatkům ze vstupného

K seriálu textů, které věnujeme místním poplatkům přišlo několik dotazů. Autor článků, Mgr. Jan Břeň, odpovídá na dotazy, které se týkají místního poplatku ze vstupného. 12. 2. 2014, Legislativa

97. Změny ve smluvních vztazích podle nového občanského zákoníku

Přinášíme další ze série informativních článků, týkajících se dopadů nového občanského zákoníku, resp. rekodifikace soukromého práva, na obce. Stěžejním tématem bude tentokrát problematika závazkového práva, resp. smluvních vztahů a nejdůležitějších změn, které v této oblasti nový občanský zákoník přináší. 29. 1. 2014, Legislativa

98. Zveřejňování údajů na internetových stránkách obce

Nedávno udělil Úřad pro ochranu osobních údajů (dále „Úřad“) jedné menší obci na Českolipsku pokutu ve výši 30 tis. Kč za to, že na svých webových stránkách zveřejnila oznámení o přestupku některých svých obyvatel v rozsahu jméno, příjmení a bydliště, ve smyslu označení obce. 20. 1. 2014, Legislativa

99. Obec jako správce majetku, vybrané prvky s ohledem na rekodifikaci

Každá obec je vlastníkem a správcem určitého souboru majetku. Velikost tohoto souboru může být rozdílná, odpovědnost a právní možnosti hospodaření jsou však do obdobné. Dle zákona o obcích je povinností obce svůj majetek spravovat tak, aby byl využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy obce. 25. 11. 2013, Legislativa

100. Kamerové systémy v obecních bytových domech

S kamerovými systémy se lze občas setkat i za situace, kde obec, jako vlastník obecních nájemních domů nebo jiných objektů obdobné povahy, pojme úmysl „chránit svůj majetek“ prostřednictvím kamerových systémů se záznamem. 11. 11. 2013, Legislativa
Bylo nalezeno 214 záznamů.
TOPlist
TOPlist