K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv článků (rubrika Veřejné zakázky)

Bylo nalezeno 186 záznamů.

51. Ministerstvo pro místní rozvoj porušilo zákon při vývoji Národního elektronického nástroje

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky pokutu ve výši 550 000 Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení „Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) – systémový integrátor“. Prvostupňové rozhodnutí není pravomocné a může být proti němu v zákonné lhůtě podán rozklad. 1. 7. 2015, Veřejné zakázky

52. ČKA a ČKAIT představují program pro stanovení hodnoty projektových prací

Co mají společného justiční areály v Praze a Brně, Národní centrum duševního zdraví v Klecanech či most ve Vilémově na Havlíčkobrodsku? Ve všech případech se jedná o stavby realizované na základě veřejné zakázky, které svojí kvalitou ani zdaleka nedopovídají vynaloženým veřejným prostředkům. Kdyby na začátku těchto realizací stála dobře vypsaná veřejná zakázka a byla pečlivě zvážena kritéria výběru zhotovitele projektových a inženýrských prací, nemuselo k nesmyslnému mrhání veřejných financí vůbec dojít. 16. 6. 2015, Veřejné zakázky

53. Vůči návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek mají zaměstnavatelé určité výhrady

V nejbližších týdnech se na pořad jednání vlády dostane návrh zcela nového zákona o zadávání veřejných zakázek. K návrhu zákona skončilo dne 22. 5. 2015 meziresortní připomínkové řízení, nyní jsou připomínky vypořádávány. Z hlediska Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je návrh zákona krokem správným směrem, neboť bude možné jedním předpisem nahradit dosavadní přebujelou úpravu. 9. 6. 2015, Veřejné zakázky

54. Veřejné zakázky, zveřejňování smluv a sociální bydlení

Rozhovor s PaedDr. Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. 11. 5. 2015, Veřejné zakázky

55. Rizika dotovaných projektů a porušování rozpočtové kázně

Dotace poskytované v rámci národních a evropských dotačních programů mají nezastupitelnou úlohu při financování rozvoje obcí. Jejich využití znamená pro příjemce možnost realizovat akce, které by zpravidla nemohli financovat z vlastních zdrojů, na druhé straně však přináší i značná rizika. 12. 3. 2015, Veřejné zakázky

56. Sankce za neuchování dokumentace pro město Břeclav byla potvrzena

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil ve druhostupňovém správním řízení pokutu ve výši 1 milion korun městu Břeclav za neuchování dokumentace k soutěži o návrh studie celkové rekonstrukce veřejného osvětlení města Břeclav včetně lokalit Poštorná a Charvátská Nová Ves. 24. 2. 2015, Veřejné zakázky

57. Pokuta pro Klášterec nad Ohří je pravomocná

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým druhostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 250 000 Kč městu Klášterec nad Ohří za nezákonný postup při zadávání veřejných zakázek „Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Petlérská v Klášterci nad Ohří a Realizace energetických úspor v objektu MÚSS v Klášterci nad Ohří“ a „Realizace úspor v objektu ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří“. 18. 2. 2015, Veřejné zakázky

58. Veřejné zakázky: povinnosti zadavatele po uzavření smlouvy

Nestačí pouze vybrat dodavatele, uzavřít s ním smlouvu a považovat veškeré práce na zadávacím řízení za ukončené. Kvůli úsilí o větší transparentnost musí zadavatel veřejné zakázky splnit několik dalších povinností. Část z nich následuje zanedlouho po podpisu, některé jsou relevantní až po dokončení prací na zakázce. Povinností není mnoho, je však potřeba dodržet všechny bez výjimky (definuje je § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách). Nestane-li se to, hrozí zadavateli pokuta až do výše 20 mil. Kč. 21. 1. 2015, Veřejné zakázky

59. Obec Hudlice zadávala významnou zakázku bez schválení zastupitelstvem

Obec Hudlice porušila zákon o veřejných zakázkách v zadávacím řízení na vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil za pochybení, která mohla podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, pokutu ve výši 600 000 Kč. Proti rozhodnutí byl podán rozklad, který bude posuzovat předseda Úřadu Petr Rafaj. 19. 1. 2015, Veřejné zakázky

60. Zákon o veřejných zakázkách

Rozhovor s PaedDr. Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 7. 1. 2015, Veřejné zakázky

61. Chodov chyboval při uzavírání koncesní smlouvy na rozvod tepla

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad a potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu, v němž městu Chodov byla uložena pokuta ve výši 300 tisíc korun za nedodržení závazného postupu při uzavírání smlouvy o nájmu rozvodného tepelného zařízení se společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., aniž by provedl koncesní řízení. Rozhodnutí již nabylo právní moci. 15. 12. 2014, Veřejné zakázky

62. Je nutné odstranit kriminalizaci zadavatelů veřejných staveb

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen ČKAIT) s Českou komorou architektů (dále jen ČKA) a Svazem měst a obcí České republiky, připravila setkání s novináři v domě ČKAIT na Sokolské ulici v Praze 2. Po vyhodnocení dvouletého období užití zákona o veřejných zakázkách v praxi s jediným kritériem nejnižší cena všechny tři organizace spojuje obava z narůstajících rizik, které vedou k nekvalitní projektové dokumentaci stavby a následně k uživatelsky nehospodárným a problematickým realizacím staveb. 10. 12. 2014, Veřejné zakázky

63. Neuchování dokumentace je jedním z nejzávažnějších deliktů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil ve správním řízení z moci úřední městu Břeclav sankci ve výši jednoho milionu korun za správní delikt, kterého se jako zadavatel dopustilo tím, že neuchovalo dokumentaci o soutěži o návrh studie celkové rekonstrukce veřejného osvětlení města Břeclav včetně lokalit Poštorná a Charvátská Nová Ves. Zadavatel podal proti rozhodnutí Úřadu rozklad. 1. 12. 2014, Veřejné zakázky

64. Obce na Jaroměřsku chybovaly při losování uchazečů o výstavbu čističky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím Dobrovolnému svazku obcí Jaroměřsko pokutu ve výši 400 000 Kč za netransparentní zužování počtu zájemců o veřejnou zakázku losováním. K deliktu došlo v roce 2011 v zadávacím řízení Čisté Labe z Jaroměřska. Rozhodnutí dosud není pravomocné a může být proti němu v zákonné lhůtě podán rozklad. 19. 11. 2014, Veřejné zakázky

65. Sankce Kostelci nad Orlicí za rozdělení veřejné zakázky potvrzena

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž byla městu Kostelec nad Orlicí uložena pokuta ve výši 200 tisíc korun za správní delikt spočívající v uzavření dvou smluv na stavební a montážní práce provedené na víceúčelové herně a sportovním klubu v Kostelci nad Orlicí. 29. 10. 2014, Veřejné zakázky

66. Hodonín oslovoval opakovaně stejné stavební firmy, za diskriminaci zaplatí pokutu

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad města Hodonín a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí, kterým byla tomuto zadavateli za porušení zákona o veřejných zakázkách uložena pokuta ve výši 250 000 Kč. 22. 9. 2014, Veřejné zakázky

67. ČÚZK pořídil registr v netransparentní zakázce

Český úřad zeměměřičský a katastrální nepostupoval při zadávání veřejné zakázky „Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – implementace řešení“ v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. K tomuto závěru dospěl v prvostupňovém správním řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a za zjištěná pochybení uložil zadavateli sankci ve výši 300 000 Kč. Předseda ÚOHS Petr Rafaj nyní zamítl podaný rozklad a prvoinstanční rozhodnutí potvrdil. 15. 9. 2014, Veřejné zakázky

68. Hradec Králové omezil práva dodavatelů odkazem na konkrétní zboží

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil statutárnímu městu Hradec Králové pokutu ve výši 300 000 Kč za správní delikt při zadávání veřejné zakázky na rekonstrukci náměstí 28. října a ulic S. K. Neumanna a Dukelská. Rozhodnutí vydané ve správním řízení zahájeném z moci úřední není zatím pravomocné a zadavatel může proti němu podat rozklad. 17. 7. 2014, Veřejné zakázky

69. MPSV ve svých veřejných zakázkách zohlední sociální kritéria

Ministerstvo práce a sociálních věcí se přihlásilo ke konceptu odpovědného veřejného zadávání – tedy pohledu na veřejné zakázky jako nástroje pro posilování zaměstnanosti, sociální soudržnosti a udržitelnosti. Ve svých zakázkách chce analyzovat příležitosti pro podporu nezaměstnaných, zohlednění sociálních kritérií či snížení dopadu na životní prostředí. 13. 5. 2014, Veřejné zakázky

70. Ústecký kraj měnil původní zadávací podmínky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil prvostupňovým rozhodnutím Ústeckému kraji pokutu ve výši 200 000 Kč za chyby ve veřejné zakázce „Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích Ústeckého kraje“. Proti rozhodnutí nebyl podán rozklad a je tedy pravomocné. 5. 5. 2014, Veřejné zakázky

71. Klášterci nad Ohří hrozí sankce za neopodstatněné požadavky na kvalifikaci

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 250 000 Kč městu Klášterec nad Ohří za nezákonný postup při zadávání veřejných zakázek „Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Petlérská v Klášterci nad Ohří a Realizace energetických úspor v objektu MÚSS v Klášterci nad Ohří“ a „Realizace úspor v objektu ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří“. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci a může být proti němu podán rozklad. 16. 4. 2014, Veřejné zakázky

72. Úřad uložil pokutu a zakázal plnění smlouvy na svoz odpadu v Příbrami

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil zadavateli Technické služby Příbram pokutu ve výši 220 000 Kč a zákaz plnění Smlouvy o odstraňování odpadu č. 120401 ve znění dodatků č. 1 a 2. Rozhodnutí potvrdil ve druhé instanci také předseda ÚOHS Petr Rafaj a je tedy pravomocné. 27. 3. 2014, Veřejné zakázky

73. Uzavřením smlouvy o budoucí nájemní smlouvě došlo v Olomouci k obcházení zákona

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v již pravomocném rozhodnutí pokutu 300 tisíc korun statutárnímu městu Olomouc za uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě bez řádného zadávacího řízení stanoveného zákonem o veřejných zakázkách. 12. 3. 2014, Veřejné zakázky

74. Metodika zadávání veřejných zakázek

Řada starostů obcí volá zcela oprávněně po zjednodušení administrativy, která souvisí se zadáváním veřejných zakázek. Vzhledem k složitosti legislativy žádají o vytvoření jednoduchého manuálu, který by jim usnadnil práci a pomohl překonat záludnosti předpisů. 6. 3. 2014, Veřejné zakázky

75. Veřejní zadavatelé budou moci požadovat eticky vyráběné produkty

Praha – Evropský parlament dnes schválil směrnice, podle kterých bude možné ve veřejných zakázkách zohledňovat vedle ekonomických i sociální kritéria. Nové evropské směrnice k veřejnému zadávání tak potvrzují rozhodnutí Evropského soudního dvora z května 2012, podle nichž mohou být začleněna do vypisovaných veřejných zakázek etická kritéria. Členské státy mají pak dva roky na implementaci do vnitrostátních právních předpisů. 15. 1. 2014, Veřejné zakázky

76. Obce a veřejné zakázky

V období let 2008 až první poloviny roku 2013 vyhlásilo téměř 5500 zadavatelů necelých 54 tisíc úspěšných veřejných zakázek, tedy veřejných zakázek, ze kterých vzešla vítězná firma. Alespoň v jedné veřejné zakázce zvítězilo v daném období více než 13 000 subjektů, z nichž dvě třetiny tvořily obchodní společnosti. 9. 1. 2014, Veřejné zakázky

77. Předseda Rafaj potvrdil rozhodnutí v případech zmanipulovaného Elektronického losování

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj věcně potvrdil osm prvostupňových rozhodnutí, v nichž Úřad konstatoval porušení zákona o veřejných zakázkách, které spočívalo v netransparentním zužování počtu uchazečů o zakázku prostřednictvím elektronického losovacího zařízení. Předseda ÚOHS nicméně v některých případech snížil sankce, které byly uloženy zadavatelům Povodí Vltavy, státní podnik, městu Šternberku, městu Kostelci nad Labem, Jihočeskému kraji, Správě silnic Olomouckého kraje a obcím Cítov a Svijany. Pokuty byly upraveny tak, aby proporcionálně odpovídaly obdobným okolnostem všech těchto případů. 19. 12. 2013, Veřejné zakázky

78. Město Chodov neprovedlo koncesní řízení na pronájem teplovodních zařízení

Pokutu ve výši 300 000 Kč za porušení koncesního zákona uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím městu Chodov. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán v zákonné lhůtě rozklad. 9. 12. 2013, Veřejné zakázky

79. ŘSD špatně zadalo opravu mostu v Trutnově

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým pravomocným prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 800 000 Kč Ředitelství silnic a dálnic za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení „I/14 oprava mostu ev. č. 14-069 Trutnov HSM“. Zadavatel porušil zákon, když uvedenou zakázku zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly naplněny zákonné podmínky nezbytné pro užití tohoto druhu zadávacího řízení. Proti prvostupňovému rozhodnutí nebyl podán rozklad. 4. 12. 2013, Veřejné zakázky

80. Strašák jménem vícepráce

Praha – Vícepráce jsou v souvislosti s veřejnými zakázkami stále častěji zmiňovány jako největší zlo českého stavebnictví. Pro velkou část laické veřejnosti jsou „vícepráce“ a „změny během výstavby“ okrádáním státu. Jsou stavitelé silnic a dálnic skutečně zloději či zákeřní chamtivci, kteří vymáhají na ubohém státu „nepotřebné“ změny během výstavby? 26. 11. 2013, Veřejné zakázky

81. „Podpořte technickou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek,“ vyzývá nové poslance Svaz měst a obcí ČR

Velký Osek – Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR na svém jednání ve Velkém Oseku vyzvalo nově zvolené poslance: Podpořte technickou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Svaz tuto novelu považuje za velmi důležitou, nebude-li schválena, výrazně to zkomplikuje zadávání veřejných zakázek po 1. lednu 2014 a může dojít i k závažnému ohrožení čerpání prostředků z evropských fondů. Předseda Svazu Dan Jiránek, primátor Kladna, se na všechny poslance obrátil osobním dopisem. 18. 11. 2013, Veřejné zakázky

82. Ceny čestného nákupu (FSA) – uspěla i česká města a jimi zřizované organizace

Ostrava – Ostravská stavební společnost VS – Invest, Tepláreň Košice a Alena Ševčíková z Nemocnice Nové Město na Moravě získaly ocenění FSA (Fair Sourcing Awards) za úspěšné využívání elektronických aukcí. Vybrala je porota nominovaná českou a slovenskou asociací APUeN, která sdružuje poskytovatele i uživatele elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce. 14. 11. 2013, Veřejné zakázky

83. Obce a města vítají úpravu zadávání veřejných zakázek

Praha – Senát schválil zákonné opatření k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Jednalo se zejména o technickou novelu zákona, která zajišťuje fungování vypisování veřejných zakázek i po novém roce. V průběhu projednávání v Senátu byl k materiálu dán pozměňovací návrh starosty Chýnova Pavla Eyberta, který limity zvedá na úroveň před dubnem 2012. Senát tento návrh akceptoval a od nového roku se tedy veřejné zakázky v režimu zákona budou vypisovat na stavební práce od 6 mil. Kč a na dodávky a služby od 2 mil. Kč. 14. 10. 2013, Veřejné zakázky

84. Elektronické aukce snižují náklady i možnost korupce, míní zástupci českých měst

Ostrava – Elektronické aukce výrazně snížily náklady a zároveň zvýšily transparentnost při obchodování. Vyplývá to z průzkumu společnosti NAR marketing mezi 32 českými a 16 slovenskými městy, které používají eAukce například při zadávání stavebních zakázek, nákupu kancelářských potřeb nebo výběru mobilních operátorů. 7. 10. 2013, Veřejné zakázky

85. Město Luby uzavřelo dodatek k mandátní smlouvě zcela mimo zákon o veřejných zakázkách

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 200 000 Kč městu Luby za neprovedení zadávacího řízení před uzavřením dodatku k mandátní smlouvě na správu, údržbu a s tím spojený servis bytových a nebytových prostor ve vlastnictví zadavatele. Prvostupňové rozhodnutí je dosud nepravomocné a může být proti němu podán rozklad. 1. 10. 2013, Veřejné zakázky

86. ÚOHS uložil hlavnímu městu pětimilionovou sankci za zakázku na ekonomický systém

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž byla hlavnímu městu Praze uložena pokuta ve výši pěti milionů korun za správní delikt při zadávání veřejné zakázky na jednotný ekonomický systém JES. Zadavatel veřejnou zakázku zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by k tomu byly splněny podmínky stanovené zákonem o veřejných zakázkách, a s vybraným uchazečem již uzavřel smlouvy v celkové hodnotě 643,32 milionů korun. 20. 9. 2013, Veřejné zakázky

87. Elektronickou akcí v Údlicích došlo k více než 50% úspoře

Dne 5. září 2013 proběhla elektronická aukce na dodavatele rekonstrukce veřejného osvětlení v Údlicích. Akce je podpořena z Programu rozvoje venkova prostřednictvím opatření IV.1.2. Původní rozpočet celé akce byl 2 700 000 Kč. 6. 9. 2013, Veřejné zakázky

88. Elektronické aukce na elektřinu a plyn – pro domácnosti podle GfK velká neznámá

Zatímco povědomí o existenci e-aukcí je relativně vysoké, slyšely o nich 2/5 dospělé populace, se skutečnou znalostí je to mnohem horší. Téměř polovina dotázaných si myslí, že pořadatelem je město a mají v ně tedy větší důvěru. Domácnosti mají nereálná očekávání ohledně úspor, protože neví, které části ceny se aukce týká. Mimo to panují mezi lidmi obavy z neznámého dodavatele, dodatečných poplatků a z menší reálné úspory. Vyplynulo to z výzkumů agentury GfK Czech. 5. 9. 2013, Veřejné zakázky

89. Nebojte se zakázky soutěžit na kvalitu

Po novele zákona o veřejných zakázkách z dubna 2012 panuje na veřejnosti představa, že prostřednictvím veřejné zakázky není možné získat kvalitní produkt. Není tomu tak. 4. 9. 2013, Veřejné zakázky

90. Ve výběrových řízeních z minulého roku je „zaseknutých“ 100 miliard

Praha – Z veřejných zakázek vyhlášených v minulém roce byla ke konci května 2013 zadána méně než polovina. Z pohledu objemu peněz v systému zůstává „zaseknutých“ 100 miliard korun, které veřejní investoři měli v rozpočtu připraveny, ale stále je nezadali k realizaci. Vyplývá to z nejnovějších výsledků analýzy Komory administrátorů veřejných zakázek (KAVZ), kterou pro ni zpracovala analytická společnost CEEC Research. 16. 7. 2013, Veřejné zakázky

91. Za nepřiměřené požadavky na kvalifikaci zaplatí Olomouc 400 000 Kč

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil prvostupňovým rozhodnutím z 6. června 2013 pokutu ve výši 400 000 Kč statutárnímu městu Olomouc za chyby ve veřejné zakázce „ZŠ Heyrovského – sportujeme společně“. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad. 19. 6. 2013, Veřejné zakázky

92. Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek v architektuře

Je několik způsobů, jak mohou obce vybrat nejvhodnější projekt pro stavbu nebo rekonstrukci. Tím nejlepším je architektonická soutěž, jejíž kvalitu garantuje Česká komora architektů. Vypsaných architektonických soutěží je ovšem v poměru k počtu vydaných stavebních povolení jako šafránu – praxe je taková, že obec raději vypíše obchodní soutěž, kde je jediným hodnotícím kritériem cena. 11. 6. 2013, Veřejné zakázky

93. ÚOHS zřizuje „povodňový“ e-mail pro zadavatele veřejných zakázek v postižených oblastech

Hlavní město Praha i řada dalších regionů je v posledních dnech sužována rozsáhlými záplavami a již nyní je jisté, že tato živelná katastrofa si vyžádá v postižených městech a obcích rozsáhlou obnovu. 3. 6. 2013, Veřejné zakázky

94. Půlmilionová pokuta pro Karlovy Vary je pravomocná

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad zadavatele – města Karlovy Vary, a potvrdil tak uložení pokuty Úřadem ve výši 500 000 Kč tomuto zadavateli za nezákonný postup v zakázkách na stavební změny a úpravy pro kino ve výstavním, sportovně kulturním a kongresovém centru Karlovy Vary. 26. 4. 2013, Veřejné zakázky

95. Situace na trhu veřejných zakázek v ČR: komparace centrální správy a samosprávy

Veřejné zakázky jsou v posledních letech v médiích velmi frekventovaným pojmem, který je však vesměs zmiňován v souvislosti s možnou korupcí či nehospodárností veřejného sektoru. Mediální obraz o zadavatelích je často velmi negativní. Je však nutné si uvědomit, že počet a rozsah veřejných zakázek v České republice je velký a tudíž pohled na situaci v tomto odvětví optikou několika (možná desítek) kauz ročně není objektivní. 18. 4. 2013, Veřejné zakázky

96. Většina veřejných zakázek vyhlášených v roce 2012 stále nebyla zadána k realizaci

Při srovnání stejného základu za období leden a únor v roce 2013 oproti roku předchozímu klesl počet vyhlášených veřejných zakázek o 6,6 %, jejich hodnota se pak dokonce snížila o 22,5 %. Hlavním problémem ale zůstává velký objem veřejných zakázek, které byly vyhlášeny v roce 2012, ale doposud nebyly zadány k realizaci. Vyplývá to z výsledků analýzy, kterou pro Komoru administrátorů veřejných zakázek (KAVZ) vypracovala nezávislá analytická společnost CEEC Research. 12. 4. 2013, Veřejné zakázky

97. Statistika veřejných zakázek – srovnání let 2011 a 2012

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo aktuální statistiky o veřejných zakázkách a porovnalo je s předchozím rokem 2011. Data ve statistikách jsou čerpány z informací uveřejněných zadavateli ve Věstníku veřejných zakázek. 25. 3. 2013, Veřejné zakázky

98. Úřad práce v Mostě chyboval vyloučením uchazeče o zakázku

Úřadu práce v Mostě byla za porušení zákona o veřejných zakázkách při zadávání zakázky „Poskytování komplexních služeb v projektu KREDIT – Sociální politika na Mostecku“ uložena sankce ve výši 250 000 Kč. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže porušení zákona konstatoval v prvostupňovém rozhodnutí, které je dosud nepravomocné a může být proti němu podán rozklad. 14. 3. 2013, Veřejné zakázky

99. Velká část profilů zadavatelů veřejných zakázek porušuje zákon

Bezmála polovina zadavatelů veřejných výběrových řízení od nového roku porušuje vyhlášku č. 133/2012 nedostatečně funkčním profilem zadavatele, který slouží k povinnému zveřejňování informací o vypsaných zakázkách. Podle vyhlášky musí zadavatelé od 1. ledna 2013 zveřejňovat tyto informace v rámci svých profilů také ve strojově čitelném kódu XML. 21. 2. 2013, Veřejné zakázky

100. Novela zákona o veřejných zakázkách přinesla pokles počtu i hodnoty zakázek

Pokles počtu veřejných zakázek i jejich hodnoty, to je výsledek stávajícího zákona o veřejných zakázkách. V pondělí se na tom shodli účastníci v pořadí již druhé odborné konference „Fórum veřejné zakázky kvalitně“, která se uskutečnila v sídle Ministerstva průmyslu a obchodu. 19. 2. 2013, Veřejné zakázky
Bylo nalezeno 186 záznamů.
TOPlist
TOPlist