K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv článků (rubrika Dotace)

Bylo nalezeno 95 záznamů.

51. Informace Ministerstva pro místní rozvoj

Pokrok v čerpání evropských fondů – IROP dostal zelenou – Navýšení národních dotačních programů – Krajská kola soutěže Vesnice roku – 2× 50 milionů pro cestovní ruch – Pro venkov celkem 153 milionů korun - Komunitní domy seniorů – Na kole jen s přilbou – Česká republika uspořádá „Evropský Habitat“ 30. 6. 2015, Dotace

52. Avízo výzev Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky avízo výzev pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen OPŽP). 29. 6. 2015, Dotace

53. Opravdu poslední projekty z ROP Jihovýchod

Výbor Regionální rady Jihovýchod včera schválil definitivně posledních více než 246 milionů korun dotací na tři silnice v Jihomoravském kraji a dvě na Vysočině. Statutární město Jihlava získá posledních 11 milionů korun pro projekt školních hřišť. Žádné další projekty již nemohou získat dotaci, ani v režimu nejisté části alokace, všechny dotační peníze z ROP Jihovýchod jsou již pokryty smlouvami o poskytnutí dotace, evidujeme i převis nasmlouvaných dotací, které nazýváme nejistá část alokace. 24. 6. 2015, Dotace

54. Barokní perla – Hospitál Kuks obnovena téměř za půl miliardy z evropských peněz

Po komplexní dvouleté obnově se slavnostně otevírá Hospitál Kuks, dominanta barokního areálu hraběte Františka Antonína Šporka, známá sochami Ctností a Neřestí od jednoho z nejvýznamnějších evropských barokních sochařů Matyáše Bernarda Brauna. 22. 6. 2015, Dotace

55. Obce a dotace z Evropské unie

V období let 2008 až 2014 získala Česká republika ze tří fondů EU, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z Evropského sociálního fondu a z Fondu soudržnosti celkem 490,2 mld. Kč. Obce bez Prahy se na tomto objemu podílely 16 % a získaly částku ve výši 79,3 mld. Kč. 8. 6. 2015, Dotace

56. IROP a obce – na co se připravit?

Evropské peníze nepodpoří v příštích letech pouze velké dopravní stavby, ICT projekty řízené státní správou nebo investice podnikatelů. Téměř 20 procent celkové alokace dotací pro Českou republiku bude určeno na projekty místních samospráv. 28. 5. 2015, Dotace

57. Integrované nástroje v zemích Evropské unie

V novém programovém období EU 2014–2020 je v České republice kladen velký důraz na integrovanost a územní zacílení jednotlivých budoucích investic, které budou podporovány prostřednictvím fondů ESI (Evropské strukturální a investiční fondy). 30. 3. 2015, Dotace

58. Zhodnocení aktuálního vývoje integrovaných nástrojů ITI/IRPÚ

Nové programové období přináší i řadu novinek. Mezi nejvýznamnější z nich patří uplatnění tzv. územní dimenze, tj. předem stanovené alokace finančních prostředků do území se specifickými potřebami. Součástí územní dimenze je i uplatnění integrovaných nástrojů, tj. Integrovaných územních investic (ITI), Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). 18. 3. 2015, Dotace

59. Evropské fondy, náročná administrativa a příspěvek na přenesenou působnost

Rozhovor s PaedDr. Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 5. 3. 2015, Dotace

60. Nový informační systém pro evropské fondy

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo nový informační systém pro monitorování Evropských strukturálních a investičních fondů (dále „ESI fondy“) v programovém období 2014–2020. MS2014+ je základním nástrojem pro sledování využívání finanční pomoci z ESI fondů a vyhodnocování realizace kohezní politiky na národní úrovni. 30. 12. 2014, Dotace

61. Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi

V souvislosti se zahájením nového programového období připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci na podzim letošního roku (přelom listopadu a prosince) sérii regionálních setkání pod názvem „Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi“. Setkání budou určena odborné veřejnosti – zástupcům samospráv a podnikatelům. 15. 10. 2014, Dotace

62. Evropská komise schválila Dohodu o partnerství

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci ukončilo téměř tříleté vyjednávání o Dohodě o partnerství, která je základním stavebním prvkem pro nastavení evropských fondů pro programové období 2014–2020. Dohoda definuje hlavní oblasti rozvoje podporované v příštích deseti letech z fondů EU. Evropská komise (EK) schválila Dohodu o partnerství v podobě, jakou navrhla česká strana 26. srpna. 13. 10. 2014, Dotace

63. V Bruselu se konalo 6. Kohezní fórum

Evropská komise zorganizovala 8. a 9. září 2014 v Bruselu šesté Kohezní fórum. Fóra se zúčastnilo více než 700 zástupců institucí EU, členských států, regionálních a místních orgánů, sociálních a ekonomických partnerů, nevládních organizací, akademiků a dalších odborníků na kohezní politiku. 9. 10. 2014, Dotace

64. Aktuální stav čerpání prostředků fondů EU

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci průběžně sleduje stav čerpání prostředků z fondů EU. Na konci dubna byla vydána aktuální monitorovací zpráva, která informuje o dosaženém pokroku v prvním čtvrtletí letošního roku. Nově je stav čerpání vykazován pouze za evropský podíl financování. 24. 6. 2014, Dotace

65. Vláda schválila Dohodu o partnerství

Vláda projednala a schválila 9. dubna Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020, která je základem pro čerpání prostředků z evropských fondů v následujících letech. Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo zpracování tohoto stěžejního strategického dokumentu, který zakotvuje a vymezuje spolupráci s Evropskou komisí v oblasti využívání fondů EU a od něhož se odvíjejí také budoucí programy. 23. 6. 2014, Dotace

66. Možnosti evropských fondů pro podporu obcí a měst

V závěru roku 2013 došlo ke schválení víceletého finančního rámce EU pro období 2014–2020. Jeho součástí je také balík pro Českou republiku, jehož nejpodstatnější částí jsou prostředky určené na politiku soudržnosti a druhý pilíř Společné zemědělské politiky – politiku rozvoje venkova. 13. 5. 2014, Dotace

67. Projekty podpořené z fondů EU

Během letních měsíců probíhal již třetí ročník fotografické soutěže Ministerstva pro místní rozvoj, ve které měli účastnici za úkol fotografovat projekty podpořené z fondů Evropské unie. Pomocí soutěže chce ministerstvo seznámit veřejnost s výsledky doposud investovaných evropských financí. A jak soutěž dopadla? 10. 1. 2014, Dotace

68. Vyfoť projekt

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci připravilo i v letošním roce fotografickou soutěž věnovanou evropským projektům realizovaným v České republice. 12. 7. 2013, Dotace

69. Operační program Central Europe a jeho budoucnost

Operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa Central Europe jako jeden z programů Cíle 3 (evropská územní spolupráce) podpořil prostřednictvím pěti výzev v programovacím období 2007–2013 celkem 124 projektů zaměřených na zvyšování konkurenceschopnosti střední Evropy. 22. 5. 2013, Dotace

70. Technická pomoc – je operační program v ohrožení?

V polovině března byla zveřejněna zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která se zaměřila na Operační program Technická pomoc (OP TP). V kontrolní zprávě NKÚ upozorňuje na některé rizikové oblasti a uvádí, že hrozí nevyčerpání evropské dotace z tohoto operačního programu. 16. 5. 2013, Dotace

71. Problematika čerpání evropských dotací

Třeboň – Rada Svazu měst a obcí ČR se na svém dnešním zasedání v Třeboni mimo jiné zabývala problematikou čerpání evropských dotací. Řešila jak situaci v současném programovém období, především pak problém dopadu korekcí v regionálních operačních programech, tak i následující programové období 2014–2020 s ohledem na skutečné potřeby měst a obcí. 19. 4. 2013, Dotace

72. Prohlášení k přípravě na budoucí programovací období EU

Zlín – Primátoři statutárních měst vyjadřují své znepokojení nad stavem příprav nového programového období, kde hrozí, že potřeby měst a obcí, tedy občanů ČR, nebudou zohledněny. A to i přes závazek vlády ČR prosazovat jejich zapracování do všech operačních programů, které jsou základem pro čerpání finančních prostředků z fondů EU. 22. 3. 2013, Dotace

73. Rozdělení evropských zdrojů je pro obce administrativně náročné

K aktuálním otázkám veřejné správy a regionálního rozvoje se na tomto místě pravidelně vyjadřuje JUDr. Stanislav Polčák, který byl předsedou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Nyní vykonává ve sněmovně funkci předsedy Ústavně právního výboru. Přesto se ještě vracíme k důležitým problémům v oblasti veřejné správy. 8. 3. 2013, Dotace

74. MMR připravuje přesnější zacílení prostředků EU pro programové období 2014–2020

V roce 2014 zahájí Česká republika již třetí programové období čerpání fondů kohezní politiky. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spustilo přípravu na nové období již v roce 2010. Na podzimních setkáních u kulatého stolu uzavřeli oslovení experti svou dlouhodobou práci na tematických okruzích, které detailně a do hloubky specifikují potřeby České republiky ve vazbě na tematické cíle definované Evropskou komisí. 16. 1. 2013, Dotace

75. Příprava na programové období 2014–2020

Zástupci generálních ředitelství Evropské komise představili 22. listopadu v Praze Poziční dokument, který prezentuje priority EK pro další využívání prostředků evropských fondů v České republice v programovém období 2014–2020. 11. 1. 2013, Dotace

76. Využití peněz z evropských fondů

Nejrychlejší cesta k informacím o využití peněz z evropských fondů je prostřednictvím portálu MAPAPROJEKTU.CZ, který v květnu zahájil provoz. 13. 8. 2012, Dotace

77. Jessica žije – dotace mají od května konkurenci

V únoru 2010 podepsal v Praze hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas a viceprezident Evropské investiční banky (EIB) Matthias Kollatz-Ahnen smlouvu o financování holdingového fondu JESSICA mezi Regionální radou Moravskoslezského kraje a EIB. 2. 8. 2012, Dotace

78. EU zmrazila dotace pro ČR, příjemci v Moravskoslezsku to nepocítí

Evropská unie pozastavila přísun peněz z evropských fondů do České republiky. Nelíbí se jí množství auditních nálezů, zejména v oblasti veřejných zakázek a výběru projektů. Na odstranění nedostatků dala termín do června. Informovalo o tom 14. března Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Proplácení projektů z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko v roce 2012 bude pokračovat bez přerušení, příjemci peněz to nepocítí. 16. 3. 2012, Dotace

79. Evropské dotace a ochrana obyvatel v krizových situacích

Integrovaný operační program poskytne přes čtyři miliardy korun na zlepšení systému bezpečnosti a na prevenci a řízení rizik v České republice. Do konce září 2011 přijalo Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) osm desítek projektů. Jaký je aktuální stav v této oblasti intervence? 23. 1. 2012, Dotace

80. Evropské peníze – příležitost pro veřejnou správu

Státní správa a samospráva v posledních letech zaznamenává výrazný posun. Díky projektům realizovaným s pomocí evropských peněz dochází na mnoha veřejných institucích k odbourávání bariér mezi občany a úředníky. Mění se i přístup úředníků k používání moderních technologií na úřadech. Na zlepšení veřejné správy je stále k dispozici přes 10 miliard korun z fondů EU. 11. 4. 2011, Dotace

81. Evropské fondy podporují spolupráci – francouzský pohled na využití unijních zdrojů obcemi

České obce využívají možností, které nabízejí evropské fondy, mnohem více než obce ve Francii. A to i při zohlednění odlišných pravidel čerpání. Zdroje z unie tak mohou vést dokonce až k postupné přeměně české územní samosprávy, naznačuje zpráva francouzských odborníků. 11. 2. 2011, Dotace

82. Čerpání prostředků z fondů Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) vykonává mimo jiné také roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) při čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Statistiky ministerstva ještě podle stavu k 1. září tr. ukazovaly, že čeští žadatelé o evropské dotace již dostali na účty 155 mld. korun. 30. 12. 2010, Dotace

83. Evropská komise posvětila přesun 600 milionů korun z knihovny do vzdělávání, sociálních služeb a zdravotnictví

Evropská komise schválila přesun necelých 600 milionů korun původně vyčleněných k výstavbě Moravskoslezské vědecké knihovny na projekty vzdělávání, sociálních služeb a zdravotnictví. V balíčku schválených změn Regionálního operačního programu Moravskoslezsko je také přesun části evropských dotací určených na rozvoj ostravského letiště na výstavbu a rekonstrukce silnic a výstavbu Integrovaného bezpečnostního centra. Část peněz na revitalizaci brownfields byla převedena opět do zdravotnictví. Stanovisko Komise dorazilo aktuálně před koncem roku. 23. 12. 2010, Dotace

84. Evropské projekty za půl miliardy pro jižní Moravu a Vysočinu musí čekat

Usnesení vlády o zrušení spolufinancování regionálních operačních programů má další následky. Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes neschválil 24 projektů doporučených k financování z evropských fondů. Do regionu Jihovýchod tak zatím nebude uvolněna více než půl miliarda korun určena na investice v obou krajích. Navíc i nadále je pozastaven sběr projektů v probíhajících výzvách a podepisování smluv s žadateli. 20. 9. 2010, Dotace

85. Čerpání evropských fondů v zemích střední a východní Evropy

Studie o čerpání evropských fondů, kterou připravila KPMG ve střední a východní Evropě (CEE), přináší informace o stavu a vývoji čerpání dotací na projekty podporované Evropskou unií v regionu během prvních tří let dotačních programů. 6. 8. 2010, Dotace

86. Zástupci Evropské komise jednali o budoucnosti evropských fondů v České republice

Na jižní Moravě proběhlo jednání zástupců Evropské komise, ministerstev, krajů a regionálních rad o budoucnosti kohezní politiky, tedy o tom, v jaké podobě, podle jakých pravidel, na jaké priority a v jakých objemech bude možné v příštím programovém období počítat s fondy EU. 26. 7. 2010, Dotace

87. Svaz vyzývá k urychlení výplaty evropských fondů na jihu a západě Čech

Čerpání evropských fondů se na jihu a západě Čech výrazně zpožďuje. Vázne také přísun evropských dotací na realizaci nejrůznějších rozvojových aktivit měst a obcí v oblasti dopravy, sociálních věcí, zdravotnictví, školství či cestovního ruchu. Situaci navíc komplikují kroky krajské reprezentace reagující na šetření protikorupční policie v souvislosti s podezřením z korupce a nekalých manipulací. Ta minulý týden rozhodla o přehodnocení dosud podaných žádostí. 26. 5. 2010, Dotace

88. Modifikované platby ušetří miliony, první dnes proběhla

Regionální rada Moravskoslezsko dnes poprvé proplatila dotaci za projekt přímo na účet dodavatele. Odzkoušela funkčnost tzv. modifikovaných plateb, které zlevní, urychlí a usnadní proplácení dotací z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Částka bezmála 1,4 milionů korun odešla za projekt Moravskoslezského kraje Silnice 2009, který se zabývá rekonstrukcí silnice mezi Mošnovem a Studénkou. 29. 3. 2010, Dotace

89. Připravované změny odstraní zbytečné administrativní překážky – říká Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj

Koncem ledna seznámil ministr pro místní rozvoj veřejnost se současným stavem čerpáním prostředků z fondů Evropské unie. První léta programovacího období 2007–2013 se vyznačovala spíše hledáním správné cesty a upřesňováním pravidel pro implementaci jednotlivých programů. 11. 3. 2010, Dotace

90. Česko vstupuje do nové éry financování rozvojových projektů z evropských fondů

Peníze z evropských strukturálních fondů najdou v České republice nové uplatnění. Umožní to nástroj JESSICA, který je alternativou dosavadního dotačního modelu. Funguje na principu využití návratných zdrojů, které jsou formou dlouhodobých úvěrů, půjček, záruk a investičního kapitálu poskytovány na investice do městských oblastí. Jessicu jako první v ČR zavádí v Moravskoslezsku. Potvrdil to podpis Smlouvy o financování holdingového fondu JESSICA mezi Regionální radou Moravskoslezsko a Evropskou investiční bankou (EIB) 8. února 2010 v Praze. Ke vzniku holdingového fondu pomůže převedení 500 milionů korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. 9. 2. 2010, Dotace

91. Evropské dotace pomáhají řešit ekonomickou situaci regionu Jihovýchod

Výše dotací proplacených z Regionálního operačního programu Jihovýchod příjemcům překročila tři miliardy korun. Evropské dotace tak významně kompenzují pokles investic spojený s krizí. Dokončeno je 128 projektů a další 272 projekty se realizují. Smlouvu mají uzavřeny projekty za deset miliard korun, což znamená, že v současné době je rozdělena polovina finančních prostředků ROP Jihovýchod pro rozpočtové období Evropské unie na roky 2007–2013. 7. 1. 2010, Dotace

92. Čerpání z fondů Evropské unie v období 2004–2006 je téměř stoprocentní

Ministr Vondruška informoval o objemu vyčerpaných peněz z fondů EU za období 2004--2006. K termínu, který uzavírá první pololetí letošního roku Česká republika vyčerpala téměř 42 miliard korun. To je přitom 98,1 % z celkového možného objemu, který byl z fondů EU za uvedené období k dispozici. 21. 10. 2009, Dotace

93. Jak využíváme prostředky evropských fondů

Česká republika má z evropských fondů k dispozici na roky 2007--2013 nebývale vysokou částku -- v přepočtu na aktuální kurz je to přes 825 miliard korun, což lze přirovnat zhruba ke třem čtvrtinám našeho státního rozpočtu. O tyto prostředky už zažádalo více než 21 tisíc projektů z celé ČR. Jak vyplývá z údajů Národního orgánu pro koordinaci, úspěšných z nich bylo 6541 žadatelů a dalších 38 procent projektů právě prochází schvalováním. 20. 8. 2009, Dotace

94. MMR: EK schválila průběžné financování dalších 10 programů

Ministerstvo pro místní rozvoj eviduje dalších 10 operačních programů, které získaly v Evropské komisi schválení řídících systémů a mohou tak podávat průběžné žádosti o platbu. Již dříve došlo k přijetí systémů tří OP. 6. 8. 2009, Dotace

95. V současném programovém období byly dosud schváleny projekty z fondů EU za 209 mld. Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj eviduje v současné době již 4782 schválených projektů za 209 miliard korun, financovaných z evropských fondů. Jejich celková hodnota přesahuje 90 procent prostředků určených pro ČR za období 2007--2008. 15. 4. 2009, Dotace
Bylo nalezeno 95 záznamů.
TOPlist
TOPlist