K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv článků (rubrika Bydlení)

Bylo nalezeno 261 záznamů.

51. Podpora bytové politiky

Přehled podprogramů bytové politiky. 6. 11. 2013, Bydlení

52. Výstavba rodinných domů z pohledu energetické náročnosti budov

V roce 2010 bylo na území ČR dokončeno 19 760 bytů v rodinných domech. V roce 2011 pak 17 385 bytů, tedy o −12,1 % méně. Z pohledu tříd energetické náročnosti byla v obou letech nejvíce zastoupena třída C (65,4 %, resp. 65,0 %). Energetická třída A byla zastoupena v roce 2010 3,9 % a v roce 2011 pouze 3,6 %. 19. 6. 2013, Bydlení

53. Bytová výstavba v obcích ČR v letech 1997–2011

Počet dokončených bytů v jednotlivých obcích je významným ukazatelem při hodnocení vývoje a rozvoje jednotlivých obcí. Patří mezi významné socioekonomické ukazatele, hodnocené v rámci tzv. ÚAP – územně analytických podkladů, což jsou podkladová data pro tvorbu územně plánovacích podkladů, zejména Politiky územního rozvoje za ČR, Zásad územního rozvoje pro jednotlivé kraje a územních plánů jednotlivých obcí. 24. 4. 2013, Bydlení

54. Analýza vývoje bytové výstavby v České republice v letech 1997 až 2011

V září 2012 dokončil ÚRS Praha, a. s., Analýzu dlouhodobého vývoje bytové výstavby v České republice v letech 1997 až 2011. Vedle problematiky absolutního počtu dokončených a zahajovaných bytů, bylo předmětem analýzy mimo jiné hodnocení změn v rozmístění bytové výstavby, ve struktuře dokončených bytů, změn jejich velikosti, technického vybavení, energetické účinnosti, doby výstavby i pořizovacích cen. 7. 2. 2013, Bydlení

55. Přechod na smluvní nájemné – mapy nájemného

Od počátku roku 2011 probíhá deregulace nájemného na většině území České republiky. Od 1. ledna 2013 bude nájemné deregulované na celém území ČR. Doposud deformovaný trh tak postupně nastolí rovnovážnou výši tržního nájemného. Podstatou deregulace je takzvané smluvní nájemné, které vychází ze sjednání dohody nájemce a pronajímatele. 23. 1. 2013, Bydlení

56. Sekundární náklady na bydlení a výstavba rodinných domů

Jedním z rozhodujících kriterií při výběru rodinného domu je v současnosti cena výstavby, tedy pořizovací náklady představující celkovou investici. Stavebníci si pod tímto pojmem většinou, vedle ceny pozemku, představují především náklady spojené s realizací, tedy s vlastní stavbou. 20. 11. 2012, Bydlení

57. Pořizovací hodnoty domů a bytů

Významnou kvalitativní charakteristikou dokončených bytů sledovaných Českým statistickým úřadem je pořizovací hodnota, která je udávána za celou stavbu. Pod tímto pojmem se rozumí celkové předpokládané investiční náklady na výstavbu, u nástaveb, přístaveb nebo vestaveb pouze náklady na realizaci těchto změn stavby. 6. 9. 2012, Bydlení

58. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo publikaci o bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vydalo v souladu se svou kompetencí v oblasti politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor publikaci, vztahující se k problematice bydlení. Jednotlivá data slouží resortu jako jeden z podkladů pro jeho analytickou a koncepční práci a současně umožňují informování široké veřejnosti. 29. 8. 2012, Bydlení

59. Zahajované byty v České republice v letech 1997 až 2010

Zatímco roční počty dokončovaných bytů umožňují bilancovat – při znalosti nebo dobrém odhadu úbytků bytů – pohyb bytového fondu a odvozovat z toho určité závěry o vybavenosti obyvatelstva bytovým fondem, informace o zahajovaných stavbách bytů jsou důležité pro zpracování prognóz ekonomického vývoje v této části pozemního stavitelství. 12. 4. 2012, Bydlení

60. Bytová výstavba ve vybraných městech a obcích ČR v letech 1997 až 2010

Převážná většina bytového fondu České republiky (65,8 %) je koncentrována do měst a obcí s pěti tisíci a více obyvateli. Vzhledem k neustálému nárůstu počtu domácností vzrůstá tlak na novou bytovou výstavbu právě ve městech, kde existuje největší reálná potřeba nájemních bytů. 7. 2. 2012, Bydlení

61. Technická vybavenost bytů dokončených v letech 1997–2010 v České republice

Technická vybavenost bytů je jednou ze základních kvalitativních charakteristik bytového fondu. Podívejme se tedy, jak jsou na tom dokončované byty v posledních letech z hlediska připojení na kanalizaci, vytápění a energetické účinnosti. 30. 1. 2012, Bydlení

62. Pilotní projekt Mapa nájemného vbíhá do cílové rovinky

V průběhu října došlo k dalšímu zpřesnění Mapy nájemného. Celkový počet obcí, pro které je zveřejněno nájemné dle posudku znalce, se vyšplhal na současných 471. Orientační databáze je v této kategorii naplněna již ze tří čtvrtin. 18. 1. 2012, Bydlení

63. Podpora bydlení – startuje další ročník dotačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v polovině listopadu vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci do programu Podpora bydlení. V celkem čtyřech podprogramech je připraveno půl miliardy korun. 16. 1. 2012, Bydlení

64. Nájemní bydlení má od 1. listopadu novelizovaná pravidla

Půl roku po publikaci ve Sbírce zákonů vstoupila 1. listopadu v platnost klíčová novela Občanského zákoníku v oblasti nájemního bydlení. Nejdůležitější změny se týkají přechodu nájmu po smrti nájemce včetně zvláštní ochrany pozůstalých nezletilých dětí a seniorů. 11. 1. 2012, Bydlení

65. Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí na českých sídlištích

Integrovaný operační program nabízí městům a vlastníkům bytových domů přes pět miliard korun na zlepšení prostředí problémových sídlišť. Do poloviny roku 2011 přijalo Centrum pro regionální rozvoj ČR téměř sedm set projektů. Jaký je aktuální stav výzvy a jaké chyby se u projektů nejčastěji objevují, se dozvíte v následujícím článku. 5. 12. 2011, Bydlení

66. Priority bytové politiky – Přednostní úkoly dle cílů koncepce

Vládou schválená koncepce bytové politiky do roku 2020, kterou předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj je v části, kde jsou stanoveny konkrétní nástroje a cíle velmi podrobná a rozsáhlá. 8. 11. 2011, Bydlení

67. Schválené principy Koncepce bydlení a bytové politiky do roku 2020

Bydlení je ve svobodné společnosti založené na tržním hospodářství z povahy věci privátním statkem (zbožím) obchodovaným na trhu, kde převažující nabídka nad poptávkou ceny snižuje a naopak převažující poptávka nad nabídkou ceny zvyšuje. Není statkem veřejným, jak jej chápe ekonomická teorie. 3. 11. 2011, Bydlení

68. Největší problematické oblasti bydlení a bytové politiky

Koncepce bydlení ČR do roku 2020 je velmi obsáhlý dokument, který zahrnuje část analytickou, část koncepční, závěry a několik příloh. V následujících stránkách přinášíme výběr z nejzajímavějších pasáží jednotlivých částí dokumentu. 1. 11. 2011, Bydlení

69. Koncepce bytové politiky do roku 2020

Vláda schválila koncepci bytové politiky do roku 2020. Teď je nutné ji naplnit a to je jeden z výsledků vládního projednání materiálu připraveného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Úředníci resortu vedeného Kamilem Jankovským již začali plnit klíčové úkoly. 20. 10. 2011, Bydlení

70. Výstavba rodinných a bytových domů („dřevostaveb“) v ČR v letech 1997 až 2010

Růst cen energií, cen stavebních prací a stavebních pozemků znamená, že řada investorů se ohlíží jednak po nízkoenergetických domech a jednak po stavebních konstrukcích, které by svojí pořizovací cenou redukovaly nárůst ceny prvotní investice, kterou je nákup pozemku určeného pro výstavbu bytového nebo rodinného domu. 22. 9. 2011, Bydlení

71. Novinky v oblasti bydlení

Do přípravy Mapy nájemného se v květnu zapojily i samotné obce spravující nemalý bytový fond. Orientační pomůcka připravovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR tak získala další zdroj informací. V tuto chvíli obsahuje, vedle znaleckých posudků také údaje z desítek obcí založené přímo na údajích z nájemních smluv. 28. 7. 2011, Bydlení

72. Vybrané problémy rozvoje bydlení v sídlech ČR

Na základě objednávky Státního fondu rozvoje bydlení zpracovala v roce 2010 společnost ÚRS Praha, a. s., studii zaměřenou na problémy bydlení ve venkovském prostředí, tedy v sídlech do 2000 obyvatel. Jedním z podkladů pro tuto studii byly výstupy z korespondenčního dotazníkového šetření. 14. 7. 2011, Bydlení

73. Nová zastupitelstva – nové územní plány?

Stále častěji se předvolebním tématem stává územní rozvoj obce, při posledních volbách to bylo zatím nejzřetelnější. Čím dál více obcí má územní plán nebo podrobnější regulační plán. 6. 6. 2011, Bydlení

74. Mapa nájemného nesmí být zaměňována s regulací nájmů!

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) oficiálně představilo Mapu nájemného, pomůcku pro všechny, kteří se od 1. ledna 2011 ocitli na volném trhu s nájemním bydlením. 27. 5. 2011, Bydlení

75. Vývoj bytové výstavby v obcích ČR do 2000 obyvatel

Tento příspěvek je věnován analýze vývoje bytové výstavby v letech 1997–2009 pouze pro obce do 2000 obyvatel, kde se během této doby postavilo celkem 108 529 bytů. Každoroční počet nově postavených bytů se od roku 1997 zvýšil více než trojnásobně. 20. 4. 2011, Bydlení

76. Rozmístění a intenzita bytové výstavby v obcích České republiky

Analýza lokalizace bytové výstavby do jednotlivých obcí představuje cenný podklad pro tvorbu bytové politiky. Zejména ve městech střední a větší velikosti, kde je objektivní potřeba bytů největší, je užitečné znát konkrétní počty dokončených bytů, aby bylo možno upozornit na města, kde se daří řešit bytový problém vhodně uplatňovanou bytovou politikou, a naopak varovat před nebezpečím bytové nouze v těch případech, kde bytová výstavba dlouhodobě zaostává. 17. 2. 2011, Bydlení

77. Místně obvyklé nájemné – s problémy se obracejte na soudní znalce

Jak již bylo několikrát oznámeno, závěrem letošního roku končí platnost zákona o jednostranném zvyšování nájemného (zákon č. 107/2006 Sb.) a tím i deregulace nájemného na většině území republiky. Deregulace bude ještě pokračovat v Praze, ve většině krajských měst a ve větších městech Středočeského kraje. 24. 1. 2011, Bydlení

78. Konec regulace nájemného posílí pozice nájemníků

Deregulace nájmů je zákonem řízený proces narovnání obchodních vztahů na trhu s nájemními byty. Jeho průběh je striktně ukotven v zákoně č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, který přesně definuje maximální možná navýšení nájemného v dané oblasti České republiky v průběhu platnosti zákona. 6. 1. 2011, Bydlení

79. Deset nejčastějších omylů v oblasti nájemního bydlení

V návaznosti na ukončení regulace nájemného se rozproudila debata, při které mnohdy zaznívají názory, které vycházejí z mylné interpretace současného stavu práva v oblasti nájemního bydlení. Protože takové omyly jsou přinejmenším zavádějící, uvádí Ministerstvo pro místní rozvoj stav věcí na pravou míru. 5. 1. 2011, Bydlení

80. Podpora bytové výstavby v zemích Evropské unie

V dubnu 2010 zveřejnila společnost Deloitte výsledky své studie s názvem „The role of the government in EU real estate markets“, která charakterizuje přístup jednotlivých zemí EU k problematice vlastnického bydlení, především z pohledu daňových úlev (včetně úlev platby DPH) a existence garančních, resp. záručních fondů. 7. 12. 2010, Bydlení

81. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích z finančních prostředků EU

Celkem 5138 milionů korun je k dispozici pro revitalizace či regenerace sídlišť v České republice. Díky Integrovanému operačnímu programu (IOP) tak nyní může hned 41 měst získat dotace a významně zvelebit svá problematická sídlištní prostředí. Komu přesně jsou dotace určeny a jaké jsou nejčastější chyby v projektových žádostech vám přiblíží tento článek sestavený odborníky z Centra pro regionální rozvoj ČR – zprostředkujícího subjektu IOP. 24. 11. 2010, Bydlení

82. Zásady urbánní politiky koordinují přístupy všech úrovní k rozvoji měst

Ministerstvo pro místní rozvoj vypracovalo "Zásady urbánní politiky", které počátkem května schválila vláda. Cílem tohoto dokumentu je koordinovat přístupy všech úrovní veřejné správy k rozvoji měst, napomáhat k jejich udržitelnému rozvoji a motivovat soukromý i neziskový sektor k jejich podpoře. 21. 9. 2010, Bydlení

83. Finanční podpora bydlení v České republice v letech 1991 až 2009

I v tomto volebním období se bude vláda ČR a příslušné resorty zabývat problematikou bydlení. Vedle legislativní činnosti (deregulace nájemného, občanský zákoník, zákon o vlastnictví) to bude také především řešení otázek souvisejících s podporou financování nové bytové výstavby ve všech vlastnických formách, s podporou oprav, rekonstrukcí a modernizací staršího bytového fondu a humanizací ploch stále zanedbaných sídlišť. 3. 9. 2010, Bydlení

84. Podporujeme bydlení v roce 2010

Rozvoj bydlení v ČR podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj pomocí dotací. V roce 2010 je tato podpora nasměrována do čtyř hlavních oblastí: regenerace panelových sídlišť, výstavba podporovaných bytů, výstavba technické infrastruktury a do opravy domovních olověných rozvodů. Celkem 433 milionů korun bude rozděleno mezi 254 projektů. 17. 8. 2010, Bydlení

85. Jak dostat stavitelskou kulturu a architektonickou kvalitu ke klientům programu Zelená úsporám

Česká komora architektů (ČKA) uspořádala ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí (SFŽP) 14. června 2010 v Národní technické knihovně (NTK) v Praze-Dejvicích konferenci Architekti a Zelená úsporám. Název akce koresponduje s názvem publikace, kterou se obě instituce chystají pro projektanty i klienty programu vydat v říjnu letošního roku. Architekti si uvědomují nutnost šetrného hospodaření s energií a shodují se na podpoře nízkoenergetických a pasivních novostaveb, odborném zateplování panelových domů i kvalifikovaném přístupu k rekonstrukcím stávajících budov. 24. 6. 2010, Bydlení

86. Bytová výstavba v obcích v letech 1997–2007

V roce 2008 bylo v ČR zahájeno 43 531 bytů (z toho 22 918 v rodinných domech), tedy o 265 bytů méně nežli v roce 2007. V průběhu dvanáctiletého období 1997–2008 bylo zjištěno na území České republiky 443 033 zahájených bytů, z toho 195 516 bytů (44,1 %) v nových rodinných domech a 127 249 bytů (28,7 %) v novostavbách bytových domů. 18. 2. 2010, Bydlení

87. Dotace na sociální byty budou pro obce i pro investory

Vláda na svém jednání dne 17. 8. 2009 schválila rámec poskytování podpory na výstavbu sociálních bytů. Podle tohoto nařízení bude podpora poskytována nejen obcím, ale všem investorům bez ohledu na jejich právní charakter. 4. 2. 2010, Bydlení

88. SFRB: Záruky za úvěry podpoří bytovou výstavbu

Nový, právě připravovaný program Státního fondu rozvoje bydlení má za cíl podpořit výstavbu nájemních bytů. Dosavadní nabídka těchto bytů, které by byly dostupné pro všechny příjmové skupiny obyvatel, je ve většině obcí a měst České republiky stále nedostatečná. Podpůrný program SFRB má za cíl poskytovat záruky za splácení úvěrů na výstavbu nájemních bytů. Program by měl být spuštěn během několika týdnů. 20. 1. 2010, Bydlení

89. Končí příjem žádostí o dotace na podporu bydlení a regionálního rozvoje

Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje žadatele o dotace z Programu Podpora bydlení a Podpora regionálního rozvoje v roce 2010, že lhůta pro doručení žádostí končí už v pondělí 1. února. 14. 1. 2010, Bydlení

90. SFRB podpořil od roku 2001 rekonstrukci už 340 000 bytů

Program Nový panel je od roku 2009 zaměřen na podporu oprav a modernizaci bytových domů. Od počátku jeho existence v roce 2001, kdy byl ještě zaměřen pouze na panelové domy, bylo žadatelům formou úrokové dotace poskytnuto 12,5 mld. Kč a rekonstruováno bylo přes 340 tisíc bytů. Podle současných odhadů čeká na renovaci ještě více než 600 000 bytů v panelových a více než 800 000 bytů v nepanelových domech, dohromady tedy více než 1,4 milionu bytů. 13. 1. 2010, Bydlení

91. Dotace na výstavbu jednoho vstupního bytu až 550 tisíc korun

Cílem podpory výstavby či rekonstrukce vstupních bytů je snaha podpořit ty, kteří v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení (ani při využití všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky. Zároveň musí být tito lidé schopni vést samostatný život, zejména z hlediska plnění povinností vyplývajících z nájemního vztahu. Jedná se o sociální byty, které jsou realizovány z dotačního podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj. Součástí tohoto podprogramu je i podpora výstavby tzv. pečovatelských bytů pro občany starší 70 let nebo osoby s handicapem. 11. 1. 2010, Bydlení

92. Podmínky pro zvýšení regulovaného nájmu v roce 2010

Podle zákona č. 107/2006 Sb. může pronajímatel jednostranně zvýšit nájem jedenkrát ročně počínaje 1. lednem 2007 a následně vždy k 1. lednu daného roku. Zákon umožňuje pronajímateli jeho zvýšení i později. Novou výši nájmu však není možné uplatnit zpětně, pokud se na tom nedohodnou obě strany. 4. 1. 2010, Bydlení

93. Změny a trendy v rozmístění obyvatelstva 2.

V minulém čísle bylo poukázáno na změny podílu krajů na obyvatelstvu – zejména snižování podílu moravských krajů a růst podílu českých krajů, zejména výrazný růst Středočeského kraje. Nejvýraznější změnou v rozmístění obyvatelstva po roce 1990 je však obrácení vztahu mezi městem a venkovem. 18. 12. 2009, Bydlení

94. Ministr Vondruška zahájil předání 44 povodňových domů

Obce Kunín, Jeseník nad Odrou a Životice u Nového Jičína postavily nové domy lidem, kteří kvůli letošním povodním přišli o bydlení. MMR ČR poskytlo na jejich stavbu dotaci ve výši 50,6 milionů korun. Slavnostní předání povodňových domů dnes zahájil přímo v Jeseníku nad Odrou ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. 17. 12. 2009, Bydlení

95. Bez zajištění financování může SFRB brzy skončit

Nepřijetí novely zákona o financování Státního fondu rozvoje bydlení může omezit podporu bydlení v České republice. Novela měla zajistit financování dosud úspěšného Státního fondu rozvoje bydlení pro další roky. Prostřednictvím fondu jsou přitom financovány podpůrné programy na revitalizaci bytového fondu, výstavbu sociálních nájemních bytů a další programy spojené s rozvojem bydlení v ČR. Novelu včera vetoval prezident Václav Klaus. Rozhodnutí o dalším fungování fondu je nyní na poslanecké sněmovně. 16. 12. 2009, Bydlení

96. Seminář MMR ČR o dotacích na bydlení a regionální rozvoj v roce 2010

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo seminář určený občanům a zástupcům obcí. Účastníci se dozvěděli jak správně žádat o dotace z programů na podporu bydlení a regionálního rozvoje v roce 2010. Dotační seminář se setkal s velkým ohlasem, přijeli desítky představitelů obcí z celé republiky a ohlas zaznamenal i u občanů. 1. 12. 2009, Bydlení

97. Energetické indikátory – základní prvek managementu měst a obcí

Život ve městech a obcích je v současnosti stále více ovlivňován dopady rostoucích cen energie, snížením daňových příjmů v důsledku ekonomické krize a relativně pomalým uplatňováním energetické efektivnosti v praxi. Je zřejmé, že možnosti, jak mohou města a obce ovlivnit funkce energetických systémů jsou omezené, přesto však lze nalézat řešení. 1. 12. 2009, Bydlení

98. SFRB přijal žádosti o podporu výstavby už na 176 sociálních bytů

Státní fond rozvoje bydlení přijal od startu programu podpory výstavby sociálních nájemních bytů už celkem 12 žádostí na 176 bytových jednotek. Fond přijímá žádosti o dotace od 15. října 2009. 26. 11. 2009, Bydlení

99. MMR chce novým opatřením podpořit výstavbu bytů

Ministerstvo pro místní rozvoj předloží v pondělí Vládě ČR opatření, jehož cílem je snížit současnou neochotu bank riskovat a podporovat investice do bytové výstavby. Obsahem opatření je záruka Státního fondu rozvoje bydlení za úvěry poskytnuté bankami na výstavbu nájemních bytů. 16. 11. 2009, Bydlení

100. Nové programy Podpory bydlení pro rok 2010

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové programy Podpory bydlení pro rok 2010. Významnou změnou je schválení "Dočasného rámce", který u některých programů zvýšil dotační strop ze 200 000 Eur na 500 000 Eur. Na podporu bydlení se v příštím roce počítá s 490 miliony Kč. Žádosti o dotace je možné podávat do 1. února 2010. 12. 11. 2009, Bydlení
Bylo nalezeno 261 záznamů.
TOPlist
TOPlist