K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv článků (rubrika Ekonomika)

Bylo nalezeno 516 záznamů.

51. Hospodaření Regionálních rad v roce 2014

Regionální rady jsou řídícími orgány jednotlivých regionálních operačních programů a jejich hlavním úkolem je administrovat prostřednictvím regionálních operačních programů finanční prostředky z fondů EU. Základním zdrojem příjmů regionálních rad jsou transfery ze státního rozpočtu určené na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU. 3. 9. 2015, Ekonomika

52. Hospodaření obcí v roce 2014

Celkové příjmy obcí a DSO (dále jen „obcí“) dosáhly 279,1 mld. Kč, jejich objem byl proti loňskému roku vyšší o 18,0 mld. Kč, plnění předpokladů rozpočtu činilo 100,5 %. Celkový objem vlastních příjmů obcí dosáhl 209,7 mld. Kč, ve srovnání s předchozím rokem byl vyšší o 11,3 mld. Kč (plnění rozpočtu 104,4 %). 1. 9. 2015, Ekonomika

53. Rozpočtové hospodaření krajů v roce 2014

Celkové příjmy krajů činily 146,5 mld. Kč a proti předchozímu roku vzrostly o 7,6 mld. Kč (plnění předpokladů rozpočtu 101,3 %). Tento nárůst příjmů současně znamenal významnou změnu proti předchozím letům, kdy se krajské rozpočty musely vyrovnávat s poklesem svých příjmů. Příjmy krajů tak po třech letech poprvé překročily úroveň dosaženou v roce 2010. 26. 8. 2015, Ekonomika

54. Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů v roce 2014

Obce (vč. jimi zřizovaných příspěvkových organizací) vykázaly ke konci roku 2014 celkový dluh ve výši 88,9 mld. Kč. Proti předchozímu roku se jedná o pokles o 3,6 %, přičemž v absolutním vyjádření se dluh snížil o 3,3 mld. Kč. 24. 8. 2015, Ekonomika

55. Hospodaření územních samospráv dle státního závěrečného účtu za rok 2014

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala státní závěrečný účet za rok 2014 včetně hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků (kraje, obce, dobrovolné svazky obcí) a Regionálních rad regionů soudržnosti. Jejich hospodaření probíhalo v obdobných podmínkách jako v roce 2013, neboť pro období roku 2014 nebyly přijaty žádné významné legislativní změny s dopadem do příjmů nebo výdajů územních rozpočtů. 19. 8. 2015, Ekonomika

56. Alternativní možnosti financování municipálních projektů

Historicky nejnižší úrokové sazby u úvěrů, během hospodářského útlumu odkládané investiční záměry i blížící se začátek spuštění nových dotačních programů EU vytvářejí podmínky pro realizaci investičních záměrů municipalit, a to obcemi počínaje a kraji konče. Při rozhodování o nejvhodnějším způsobu financování konkrétních projektů však není nutné přemýšlet jen o klasických úvěrech. Banky dokážou pomoci i s alternativními způsoby zajištění prostředků. Vždy je ale pro žadatele výhodné konzultovat své záměry s odborným bankovním poradcem. 12. 8. 2015, Ekonomika

57. Inkaso daně z přidané hodnoty – na výkyvy by obce měly být upozorněny

Daň z přidané hodnoty (DPH) představuje největší podíl na příjmech obcí. Pokud se její inkaso odlišuje od předpokladu, mohou se obecní rozpočty ocitnout v nepříjemné situaci. A jestliže správce daně provádí rozhodnutí, která svým objemem ovlivňují také ostatní subjekty, měl by o nich dostatečně dopředu informovat. 7. 7. 2015, Ekonomika

58. Fiskální výhled 2015

Vláda České republiky schválila dne 29. dubna 2015 aktualizaci Konvergenčního programu ČR, který prezentuje makroekonomickou politiku vlády s důrazem na fiskální problematiku až do roku 2018. 30. 6. 2015, Ekonomika

59. Financování projektů municipalit

S blížícím se zahájením zveřejňování výzev v programovém období 2014 až 2020 se obce a města začínají stále více ohlížet po finančních zdrojích, které by jim pomohly spolufinancovat projekty v rámci operačních programů. 19. 6. 2015, Ekonomika

60. Čerpání evropských dotací – jak úspěšné byly jednotlivé kraje

V období let 2008 až 2014 získala Česká republika ze tří fondů Evropské unie, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z Evropského sociálního fondu a z Fondu soudržnosti celkem 490,2 mld. Kč. Kraje se na tomto objemu podílely 7 % a získaly 33,6 mld. Kč. 16. 6. 2015, Ekonomika

61. Hejtmani se znovu vyjádřili k neschopnosti ministerstva financí vybírat daně

Luhačovice – Ministerstvo financí zveřejnilo přehled plnění státního rozpočtu za prvních pět měsíců letošního roku. Na daních stát vybral méně než za stejné období loňského roku. 8. 6. 2015, Ekonomika

62. Pravidla rozpočtové odpovědnosti v podmínkách obcí

Nové zákony upravující rozpočtovou odpovědnost by měly hlídat zadluženost všech veřejných institucí. 3. 6. 2015, Ekonomika

63. Obce již čtvrtý rok po sobě skončily v plusu, v roce 2014 ušetřily 7 miliard korun

Praha – Ekonomická kondice se zlepšila u 21 % obcí, naopak 22 % obcí si pohoršilo. Vyplývá to z hodnocení iRating, kterým společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., hodnotí ekonomický stav obcí. Letos dosáhlo nejvyššího ratingového stupně A celkem 421 obcí, což je nejvíce za poslední čtyři roky. 27. 5. 2015, Ekonomika

64. Alternativní možnosti financování municipálních projektů

Historicky nejnižší úrokové sazby u úvěrů, během hospodářského útlumu odkládané investiční záměry i blížící se začátek spuštění nových dotačních programů EU vytvářejí podmínky pro realizaci investičních záměrů municipalit, a to obcemi počínaje a kraji konče. Při rozhodování o nejvhodnějším způsobu financování konkrétních projektů však není nutné přemýšlet jen o klasických úvěrech. Banky dokážou pomoci i s alternativními způsoby zajištění prostředků. Vždy je ale pro žadatele výhodné konzultovat své záměry s odborným bankovním poradcem.  6. 4. 2015, Ekonomika

65. Hospodaření obcí v roce 2014 a rozpočet na rok 2015

Podle odhadovaných předběžných výsledků hospodaření za loňský rok byly celkové příjmy obcí 263,4 mld. Kč, což je proti roku 2013 zvýšení na úroveň 102,8 %, celkové výdaje dosáhly 251,8 mld. Kč, tedy zvýšení proti roku 2013 na úroveň 105,5 %. Hospodaření obcí tedy skončilo přebytkem ve výši 11,6 mld. Kč, celkové saldo je však o třetinu nižší než v roce předchozím (17,5 mld. Kč). 23. 3. 2015, Ekonomika

66. Rozpočtové určení daní – změna k lepšímu či nikoli?

Rozpočtové určené daní, čili rozdělení objemu obou daní z příjmu a daně z přidané hodnoty mezi stát, obce a kraje, doznalo v roce 2013 značných změn. Výsledky prvního roku po úpravě zákona o rozpočtovém určení daní jasně prokazují, že kýženého záměru – zmírnit rozdíly v příjmech na obyvatele obcí různé velikosti – bylo dosaženo. 17. 3. 2015, Ekonomika

67. Rozpočtové hospodaření obcí v 1. pololetí roku 2014

V prvním pololetí letošního roku vykázaly obce, včetně dobrovolných svazků obcí, celkové příjmy 131,4 mld. Kč, což je o 6,2 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku. Výdaje se oproti stejnému období loňského roku zvýšily o 9,9 mld. Kč na celkovou částku 114 mld. Kč. 2. 2. 2015, Ekonomika

68. Vybrané aspekty hospodaření čtyř největších měst

Z hodnocení hospodaření obcí obvykle vypadává Praha, protože funguje nejen jako obec, ale i jako kraj a má proto s ostatními obcemi nesrovnatelné příjmy a zejména výdaje. Vybrali jsme několik ukazatelů, které tato skutečnost příliš neovlivňuje. V následujícím textu porovnáváme rozpočtové hospodaření Prahy s dalšími třemi největšími městy, tj. s Brnem, Ostravou a Plzní, a to za období let 2010 až 2013, případně včetně prvního pololetí roku 2014. Města srovnáváme podle vybraných ukazatelů, jako je dluh, cizí zdroje, saldo rozpočtu, likvidita a podíl kapitálových výdajů na celkových. 26. 1. 2015, Ekonomika

69. Nová pravidla pro poskytování dotací z obecních rozpočtů v roce 2015

Obce a kraje pravidelně a každoročně poskytují celé spektrum dotací. Základním zákonem určující pravidla jejich poskytování je zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 21. 1. 2015, Ekonomika

70. Největší rizika hospodaření si obce vytváří samy

Tak, jako každoročně, předložilo Ministerstvo financí vládě vývoj celkového dluhu územních rozpočtů a monitoring hospodaření obcí. Celkový dluh je v podstatě stabilizovaný zásadně se nemění ani počet obcí, u kterých se projevují rizikové faktory rozpočtového hospodaření. 14. 1. 2015, Ekonomika

71. Příjmy obcí z hazardu

V souvislosti s novelou zákona o loteriích se obce od roku 2012 staly příjemcem části odvodu z loterií a jiných podobných her. Tento odvod tvoří jednak odvod z loterií a jednak objemově mnohem významnější odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení. 10. 11. 2014, Ekonomika

72. Financování veřejné dopravy

Tento článek volně navazuje na text, který pojednával o legislativě v oblasti veřejné dopravy. Nyní bych se rád zaměřil na systém financování veřejné dopravy, což je velice široká oblast zasahující do všech úrovní veřejné správy. S uvedenou problematikou se tudíž setkáme i v dalším článku. 25. 8. 2014, Ekonomika

73. Program rozvoje venkova v rozpočtech obcí

Realizace Programu rozvoje venkova (PRV), schváleného na období 2007–2013, se promítla také do hospodaření obcí. Obce patří k důležitým aktérům rozvoje venkova a PRV na ně cílil zejména v Osách III a IV. I když čerpání z programu bude probíhat i po roce 2013 (ke konci roku 2013 je proplaceno zhruba 79 % plánovaného rozpočtu), můžeme již nyní vyhodnotit, jak se to projevilo ve venkovských a městských obcích (do 2000 a nad 2000 obyvatel), v jednotlivých velikostních kategoriích venkovských obcí či regionálně. 18. 8. 2014, Ekonomika

74. Zadluženost místních samospráv

Zadluženost veřejných rozpočtů je populárním mediálním tématem. I když se hlavní pozornost soustřeďuje především na stále rostoucí dluh státního rozpočtu, stranou nemůže zůstat ani zadlužení rozpočtů místních samospráv. 11. 8. 2014, Ekonomika

75. Regionální rady regionů soudržnosti

Regionální rady regionů soudržnosti (RRRS) byly založeny novelou zákona č. 248/2000 Sb., v polovině roku 2006. Jejich posláním je vybírat projekty dotované z fondů Evropské unie na podporu regionálního rozvoje, proplácet finanční prostředky a kontrolovat provádění projektů. 6. 8. 2014, Ekonomika

76. Hospodaření krajů a obcí v roce 2013

Státní závěrečný účet územních rozpočtů za uplynulý rok 2013 zaznamenal objem příjmů (po konsolidaci) krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (DSO) a regionálních rad regionů soudržnosti celkem 397,3 mld. Kč. Celkové výdaje územních rozpočtů činily 379,4 mld. Kč, takže jejich hospodaření skončilo s celkovým přebytkem 17,9 mld. Kč. Je to nejvyšší dosažený přebytek rozpočtového hospodaření územních rozpočtů od roku 2001. V zásadě se jednalo o přebytek dosažený na úrovni rozpočtů obcí (17,5 mld. Kč). 28. 7. 2014, Ekonomika

77. Udržitelnost majetku obcí a plánování nových investic

Obce a města se připravují na zahájení čerpání zdrojů v rámci nového programového období EU fondů 2014–2020. Důležitou otázkou je plánování a realizace investic v rozumném objemu a struktuře tak, aby i při využití dotací z národních a evropských zdrojů nedošlo k nepřiměřenému zadlužení obecního rozpočtu a k neúměrnému nárůstu provozních výdajů na budoucí opravy a údržbu majetku obce. 21. 7. 2014, Ekonomika

78. Než se zase začne měnit RUD

Na začátku tohoto roku se objevila informace o dalších možných změnách v rozpočtovém určení daní (RUD). Náležitou mediální péči získala úvaha o úpravě motivačních prvků systému sdílených daní ve prospěch podílu za počet zaměstnanců. Ministerstvo financí přislíbilo provést analýzu, jejíž výsledky nebyly na konci května ještě veřejně dostupné. 14. 7. 2014, Ekonomika

79. Obce v roce 2013 hospodařily s celkovým přebytkem 13 miliard korun

Praha – Po dvouletém propadu se v roce 2013 zvýšily celkové příjmy obcí (bez Prahy). Příčinou pozitivního trendu byl růst sdílených daní v důsledku změny rozpočtového určení daní a zvýšení sazeb DPH o jeden procentní bod. Průměrné hodnocení obcí souhrnným ukazatelem iRating, kterým společnost CRIF – Czech Credit Bureau hodnotí jejich ekonomický stav, se v roce 2013 mírně zlepšilo. Počet obcí s nejvyšším ratingovým stupněm A dosáhl 389. 4. 6. 2014, Ekonomika

80. Děti se obcím se školou daňově vyplatí

Od roku 2013 se daňové příjmy obcí odvíjejí také podle počtu dětí v mateřských a žáků v základních školách, jejichž je obec zřizovatelem. Z hlediska nastavení systému rozdělování sdílených daní lze tuto změnu považovat za správnou, konkrétní přínosy či ztráty se však obec od obce liší. 26. 5. 2014, Ekonomika

81. Sdílené daně – vývoj a očekávání

Sdílené daně, tedy daně, jejichž výnos se dělí mezi stát, kraje a obce, tvoří podstatnou část příjmů obcí. Jejich objem, který připadá obcí, závisí nejen na ekonomické situace, na sazbách jednotlivých daní a na poměru, v jakém se vypočítává podíl obcí jako celku, ale také na pravidlech výpočtu objemu sdílených daní pro jednotlivé obce. 21. 5. 2014, Ekonomika

82. Rozpočtové určení daní rok po změně

Od ledna 2013 platí v České republice nově nastavené rozpočtové určení daní (RUD). Nejdříve si shrňme, k jakým změnám vlastně došlo. Motivem k novému nastavení určení daní, byla tzv. U-křivka daňových výnosů na obyvatele, kdy nejmenší obce a pak velká města dostávaly v přepočtu na obyvatele z daní nejvíce a naopak nejhůře na tom byly obce ve velikosti okolo 5 tis. obyvatel. 19. 5. 2014, Ekonomika

83. Nedostatky daně z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí je přímou daní majetkového typu a je upravena v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Daň z nemovitých věcí v sobě vlastně sdružuje dvě daně, a sice daň z pozemků a daň ze staveb. 14. 5. 2014, Ekonomika

84. Strategické finanční plánování

Základním posláním obcí v rámci samostatné působnosti je budování veřejně prospěšných investic. Jedná se náročné projekty na jejichž financování obce často využívají také dlouhodobé bankovní úvěry, které jsou spláceny z rozpočtu obce. 12. 5. 2014, Ekonomika

85. Rozpočtové hospodárenie obcí na Slovensku

Rozpočtové hospodárenie obcí v Slovenskej republike upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 24. 4. 2014, Ekonomika

86. Hospodaření s majetkem obcí

Jedním ze základních předpokladů pro dobré fungování místní samosprávy je vlastnictví odpovídajícího množství finančních prostředků a dalších forem majetku. V České republice obce získávají potřebné prostředky v podstatě ze tří základních zdrojů. Z výnosů rozpočtového určení daní (RUD), z výnosů obecního majetku a z dotací poskytovaných z národních i evropských zdrojů. 10. 4. 2014, Ekonomika

87. Rozpočtová odpovědnost – odpovědný přístup nebo omezení?

V souvislosti se stavem veřejných financí v posledních letech se v mnoha zemích začalo přistupovat k úpravám legislativy rozpočtové odpovědnosti na úrovni státního i územních rozpočtů. První pokus v České republice byl učiněn ke konci roku 2012, kdy vznikl návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti. 7. 4. 2014, Ekonomika

88. Rating obcí

Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního věřitele tedy přináší informaci o důvěryhodnosti jeho klienta, zároveň klientů poskytuje informaci o jeho finanční situaci. 1. 4. 2014, Ekonomika

89. Daňové příjmy většinu obcí potěšily, pozor však na avizované změny daňových zákonů od roku 2015

Rozpočtové určení daní (RUD) již nejitří tolik emocí jako před několika lety, a tak se novém programovém prohlášení vlády žádná zmínka o změnách v systému daňových příjmů obcí neobjevuje. V klidné atmosféře lze lépe hodnotit přínosy a „nepřínosy“ prvního roku upraveného RUD. 26. 3. 2014, Ekonomika

90. Hospodaření krajů

Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech došlo nejdříve k poklesu o 3 % a posléze se výše příjmů meziročně nezměnila. 19. 3. 2014, Ekonomika

91. Odměny za výkon funkce členů zastupitelstev

Vláda na svém zasedání 18. prosince 2013 schválila změnu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších přepisů. Vláda ze tří navrhovaných variant vybrala variantu, podle níž se odměny s účinností od 1. ledna 2014 vrací na úroveň roku 2010. 13. 3. 2014, Ekonomika

92. Financování z evropských fondů

S novým rokem v podstatě započalo nové programovací období Evropské unie na roky 2014–2020. Místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák na Finanční konferenci Svazu měst a obcí koncem listopadu oznámil, že europoslanci právě schválili rozpočet Evropské unie na uvedené období včetně všech potřebných legislativní norem, které upravují čerpání prostředků z evropských fondů. 10. 3. 2014, Ekonomika

93. Města a obce požadují víc peněz

Na tzv. územní dimenzi by z Evropské unie v novém programovacím období mělo jít 250 miliard korun. Prosazuje to Svaz měst a obcí ČR. Finanční prostředky, které mají v příštím programovacím období pomoci mimo jiné řešit potřeby měst a obcí, chce Svaz tedy o padesát miliard korun navýšit. 28. 2. 2014, Ekonomika

94. Poslanci se pokusili kompenzovat dopady RUD malým obcím s velkým katastrem

Při projednávání novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) se v loňském roce mediální pozornost soustředila především na čtyři velká města. Návrhy z dílny TOP 09 totiž přinášely negativní dopady do jejich daňových výnosů. 24. 2. 2014, Ekonomika

95. Financovanie obcí v podmienkach Slovenskej republiky

Až do implementácie fiškálnej decentralizácie boli obce financované tak, že približne 15 % ich príjmov tvorili výnosy z miestnych daní a poplatkov a ďalších 25 % ich príjmov tvorili výnosy z podielových daní. 13. 2. 2014, Ekonomika

96. Jaký bude konsolidovaný hospodářský výsledek České republiky za rok 2014? Bude-li nějaký…

Sestavení konsolidovaných výkazů patřilo k cílům reformy účetnictví veřejné správy již od počátku. Jenže cesta k cílové pásce se nějak protahuje. V srpnu letošního roku se po odhodlaném prohlášení na webu Ministerstva financí a semináři pro některé vybrané účetní jednotky zdálo, že se opravdu v příštím roce začnou poprvé zjišťovat aktiva či pasiva nebo údaje zisk/ztráta za republiku jako celek. 7. 1. 2014, Ekonomika

97. Dosavadní vývoj sdílených daní a problémy hospodaření obcí

Data uvedená v tomto článku vychází z prezentace Ministerstva financí, kterou přednesl na Dnech malých obcí ředitel odboru územních rozpočtů Jan Zikl. Zaměřil se zejména na dosavadní vývoj sdílených daní a na problémy hospodaření obcí. 6. 1. 2014, Ekonomika

98. Finanční udržitelnost majetku obcí – cesta k dlouhodobé stabilitě rozpočtu

Obce a města se v současné době připravují na v pořadí již III. programové období EU Fondů 2014–2020. Jaký přístup zvolit při plánování investic s podporou EU dotací? Na toto Vám odpoví následující článek Komerční banky, který vychází z jejích zkušeností s financováním municipálních investičních projektů s podporou EU Fondů v předcházejících programových obdobích. 3. 1. 2014, Ekonomika

99. Je dluh obcí rizikem?

Dluh obcí (bez Prahy) dosáhl koncem roku 2012 výše 58,2 mld. Kč, což je o necelé 3 mld. Kč, resp. o 5 % více než v roce 2011. Navzdory jeho růstu se však podíl obecního dluhu na celkovém objemu veřejného dluhu o jeden procentní bod snížil, a to na pouhá 3 %. Obce si v naprosté většině půjčují výhradně na kapitálové projekty a jejich kapitálové výdaje zaujímají značnou část celkových výdajů. 12. 11. 2013, Ekonomika

100. Stále více německých obcí padá do dluhové pasti, starostové českých měst jsou odpovědnější

Přestože Německo dlouhodobě patří mezi nejbohatší, ekonomicky velmi silné země, potýká se na úrovni municipalit se silným zadlužením. Navzdory rostoucím příjmům z daní se stále více německých obcí dostává do dluhové pasti. 29. 10. 2013, Ekonomika
Bylo nalezeno 516 záznamů.
TOPlist
TOPlist