K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv článků (rubrika Ekonomika)

Bylo nalezeno 536 záznamů.

51. Rozdělují se veřejné peníze spravedlivě mezi stát a obce?

Název je poněkud zavádějící, protože aplikovat aspekt spravedlnosti na rozdělení veřejných peněz mezi stát a obce je nejen obtížné, ale takřka nemožné. Co však lze sledovat, je vývoj podílu obcí na veřejných rozpočtech. Podívejme se, jak to vypadalo v období let 2006 až 2014. 18. 5. 2016, Ekonomika

52. Dlouhodobě vyvážený obchodní vztah s financující bankou

Rádi bychom se v tomto článku zaměřili na oblast výběrového řízení k financování projektů – resp. poptávky po úvěru, konkrétně na některé požadované specifické obchodní podmínky, které municipality jako zadavatelé veřejných zakázek nejčastěji požadují v rámci zadávacích podmínek (u zakázek malého rozsahu i u zakázek vypsaných dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění). O této problematice jsme hovořili s Josefem Molíkem a Stanislavem Volným, specialisty Veřejného sektoruKomerční bance.  6. 4. 2016, Ekonomika

53. Má rating obcí význam?

Rating je jednou z možností, jak hodnotit hospodaření obcí. Přidělení jednoho z ratingových stupňů poukazuje na to, do jaké míry využila obec své finance efektivně a jak je na tom z hlediska stability svého fungování. 5. 4. 2016, Ekonomika

54. Dodání pozemků v roce 2016

Od 1. ledna tohoto roku jsou novým způsobem nastavena pravidla zdaňování daní z přidané hodnoty (DPH) při dodání nemovitých věcí. Některá z pravidel by si zasloužila přesnější vymezení jak z věcného tak z časového hlediska. Nová pravidla pro zdaňování jsou ovlivněna podmínkami vzniklými v předešlých letech, přičemž směrem do minulosti není vymezena žádná časová hranice, do které by se předepsané podmínky měly testovat. 16. 3. 2016, Ekonomika

55. Rozpočty obcí a krajů v roce 2016

Dne 9. 12. 2015 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2016, který byl publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 400/2015 Sb. Zároveň byla schválena novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která posiluje daňové příjmy krajů (a od roku 2017 i obcí). 14. 3. 2016, Ekonomika

56. Některé obce v ČR získávají ročně z daní z nemovitostí i desítky tisíc korun na obyvatele

Praha – Velké průmyslové či rekreační areály na území obcí mohou podstatně zvýšit jejich příjmy. Výnosy daně z nemovitých věcí se na celkovém příjmu českých obcí dlouhodobě podílejí v průměru 4–5 %. Existují však obce, u kterých výnos daně z nemovitých věcí dosahuje více než poloviny daňových příjmů a v přepočtu na obyvatele disponují až třicetinásobkem průměru. 8 z 10 obcí s nejvyššími příjmy z daně z nemovitosti má přitom na svém katastrálním území velkou elektrárnu či uhelný důl. Vyplývá to z analýzy provedené společností CRIF – Czech Credit Bureau. 28. 1. 2016, Ekonomika

57. Výdaje obcí na veřejnou správu

Výdaje obcí (bez Prahy) na veřejnou správu, kam patří výdaje na činnost zastupitelstva obcí, na volby, na činnost místní správy, na humanitární pomoc a mezinárodní operace a na finanční operace, se na jejich celkových výdajích podílejí více než jednou pětinou. 27. 1. 2016, Ekonomika

58. Dotace z rozpočtu obce aneb „co si to vymyslela?“

Věta v uvozovkách zazněla na schůzi dobrovolných hasičů obce. Na schůzi, která byla svolána vlastně jen kvůli jednomu bodu – vyplnění žádosti o dotaci. A takové schůze proběhly v listopadu dvě, zatímco obvykle se hasiči schází tak třikrát do roka. Ta „ona“ jsem já, protože jsem připravila formulář žádosti o dotaci dle dotační novely zákona č. 250/2000 Sb. 21. 1. 2016, Ekonomika

59. Opravdu obce další zdroje z rozpočtového určení daní nepotřebují?

Zákon o rozpočtovém určení daní (RUD) se v roce 2016 změní. Zaprvé dojde po třech letech ke sjednocení podílu na dani z příjmů ze závislé činnosti a zadruhé se velmi pravděpodobně navýší podíl na dani z přidané hodnoty…, ale pouze u krajů. 18. 1. 2016, Ekonomika

60. Příspěvek na přenesenou působnost v roce 2016

Pravidelnou součástí návrhu státního rozpočtu je také příspěvek na přenesenou působnost pro obce, kraje a hl. město Prahu. Každoročně se předkládá vládě a následně Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR metodika pro stanovení příspěvku i propočet jeho konkrétní výše pro jednotlivé obce. 13. 1. 2016, Ekonomika

61. Obce investují uvážlivě – nejčastěji stále ještě do infrastruktury

V posledních čtyřech letech věnovaly obce (bez Prahy) v průměru každý rok 30 % svých příjmů na kapitálové výdaje. Méně to bylo na začátku daného období (28 %) a více na jeho konce (33 %). Téměř 90 % objemu kapitálových výdajů obcí tvoří finance určené na investiční projekty, zbývající část pak připadá na investiční transfery podnikatelským subjektům, příspěvkovým a neziskovým organizacím. 3. 12. 2015, Ekonomika

62. Analýza dopadů reformy účetnictví státu na obce v Moravskoslezském kraji

Na základě usnesení vlády č. 561 ze dne 23. 5. 2007 bylo schváleno vytvoření účetnictví státu a tímto krokem byla oficiálně s platností od 1. 1. 2010 zahájena účetní reforma v oblasti veřejných financí. 30. 11. 2015, Ekonomika

63. Financování projektů municipalit

Současně se zahájením zveřejňování výzev v programovém období 2014 až 2020 se obce a města začínají stále více ohlížet po finančních zdrojích, které by jim pomohly spolufinancovat projekty v rámci operačních programů. 24. 11. 2015, Ekonomika

64. Daň z nemovitosti – jedná se opravdu o nevýznamnou daň?

Daň z nemovitosti, resp. daň z nemovitých věcí, je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., tvoří ji daň z pozemků a daň ze staveb. Je to daň, kterou, jako ostatně všechny další daně, vybírají finanční úřady, a přestože obci patří celý výtěžek této daně, nemá bohužel o tom, kdo zaplatil a kdo nikoli žádné informace. Zato nemá s vybíráním této daně, např. na rozdíl od místních poplatků, žádné výdaje. Takže s nulovými náklady na výběr této daně se bohužel pojí i nulová informovanost. 9. 11. 2015, Ekonomika

65. Změna motivačních prvků v RUD – kosmetika nebo řez?

Celostátní výnos daně z příjmů fyzických osob z přiznání vykazuje záporné hodnoty. Jde o stav, který trvá již řadu let. Daň, jež měla představovat motivační prvek pro obce tak neplní svoji funkci, a Ministerstvo financí chce tuto situaci řešit. Možná je řešení až překvapivě jednoduché. 29. 10. 2015, Ekonomika

66. Prohlášení SPOV ČR k návrhu vládní novely RUD

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bude pravděpodobně ve středu 21. října 2015 projednávat v závěrečném čtení návrh novely zákona, kterým má být posílen podíl krajů na rozpočtovém určení daní (RUD). 19. 10. 2015, Ekonomika

67. Vývoj rozpočtového hospodaření obcí v roce 2015

Ministerstvo financí publikovalo koncem srpna souhrnnou zprávu o rozpočtovém hospodaření územních rozpočtů v roce 2015. Zpráva hodnotí konsolidované příjmy krajů, obcí dobrovolných svazků obcí (DSO) a Regionálních rad regionů soudržnosti, jejich výdaje, saldo hospodaření a stavy na běžných účtech v závěru 1. pololetí 2015. 15. 10. 2015, Ekonomika

68. Dotace pro památky

Jsem velmi rád, že jsem zažil v obecní práci dobu začátku 90. let. Pokud se kulturnost doby posuzuje podle vztahu k památkám, byla to doba mimořádně kultivovaná. Státní rozpočet byl tehdy mnohem menší než dnes, stejně tak i rozpočty měst a obcí. Historické středy měst vypadaly jako by právě skončila válka. 16. 9. 2015, Ekonomika

69. Financování obnovy kulturních památek – jak dál?

Česká republika stojí na prahu nového programového období Evropské unie 2014–2020, ve kterém dojde mimo jiné k podstatnému omezení zdrojů pro obnovu kulturních památek. 10. 9. 2015, Ekonomika

70. Pohled na rozpočtové hospodaření obcí v roce 2014 podle velikostních skupin

Obce jako celek (bez Prahy) hospodařily v roce 2014 poměrně úspěšně. Jejich rozpočty vykázaly přebytek (již čtvrtým rokem po sobě), jejich dluh se snížil (druhým rokem po sobě). A to vše v podmínkách, ve kterých nedošlo k tak výrazné změně na straně příjmů jako v roce 2013. 7. 9. 2015, Ekonomika

71. Hospodaření Regionálních rad v roce 2014

Regionální rady jsou řídícími orgány jednotlivých regionálních operačních programů a jejich hlavním úkolem je administrovat prostřednictvím regionálních operačních programů finanční prostředky z fondů EU. Základním zdrojem příjmů regionálních rad jsou transfery ze státního rozpočtu určené na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU. 3. 9. 2015, Ekonomika

72. Hospodaření obcí v roce 2014

Celkové příjmy obcí a DSO (dále jen „obcí“) dosáhly 279,1 mld. Kč, jejich objem byl proti loňskému roku vyšší o 18,0 mld. Kč, plnění předpokladů rozpočtu činilo 100,5 %. Celkový objem vlastních příjmů obcí dosáhl 209,7 mld. Kč, ve srovnání s předchozím rokem byl vyšší o 11,3 mld. Kč (plnění rozpočtu 104,4 %). 1. 9. 2015, Ekonomika

73. Rozpočtové hospodaření krajů v roce 2014

Celkové příjmy krajů činily 146,5 mld. Kč a proti předchozímu roku vzrostly o 7,6 mld. Kč (plnění předpokladů rozpočtu 101,3 %). Tento nárůst příjmů současně znamenal významnou změnu proti předchozím letům, kdy se krajské rozpočty musely vyrovnávat s poklesem svých příjmů. Příjmy krajů tak po třech letech poprvé překročily úroveň dosaženou v roce 2010. 26. 8. 2015, Ekonomika

74. Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů v roce 2014

Obce (vč. jimi zřizovaných příspěvkových organizací) vykázaly ke konci roku 2014 celkový dluh ve výši 88,9 mld. Kč. Proti předchozímu roku se jedná o pokles o 3,6 %, přičemž v absolutním vyjádření se dluh snížil o 3,3 mld. Kč. 24. 8. 2015, Ekonomika

75. Hospodaření územních samospráv dle státního závěrečného účtu za rok 2014

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala státní závěrečný účet za rok 2014 včetně hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků (kraje, obce, dobrovolné svazky obcí) a Regionálních rad regionů soudržnosti. Jejich hospodaření probíhalo v obdobných podmínkách jako v roce 2013, neboť pro období roku 2014 nebyly přijaty žádné významné legislativní změny s dopadem do příjmů nebo výdajů územních rozpočtů. 19. 8. 2015, Ekonomika

76. Alternativní možnosti financování municipálních projektů

Historicky nejnižší úrokové sazby u úvěrů, během hospodářského útlumu odkládané investiční záměry i blížící se začátek spuštění nových dotačních programů EU vytvářejí podmínky pro realizaci investičních záměrů municipalit, a to obcemi počínaje a kraji konče. Při rozhodování o nejvhodnějším způsobu financování konkrétních projektů však není nutné přemýšlet jen o klasických úvěrech. Banky dokážou pomoci i s alternativními způsoby zajištění prostředků. Vždy je ale pro žadatele výhodné konzultovat své záměry s odborným bankovním poradcem. 12. 8. 2015, Ekonomika

77. Inkaso daně z přidané hodnoty – na výkyvy by obce měly být upozorněny

Daň z přidané hodnoty (DPH) představuje největší podíl na příjmech obcí. Pokud se její inkaso odlišuje od předpokladu, mohou se obecní rozpočty ocitnout v nepříjemné situaci. A jestliže správce daně provádí rozhodnutí, která svým objemem ovlivňují také ostatní subjekty, měl by o nich dostatečně dopředu informovat. 7. 7. 2015, Ekonomika

78. Fiskální výhled 2015

Vláda České republiky schválila dne 29. dubna 2015 aktualizaci Konvergenčního programu ČR, který prezentuje makroekonomickou politiku vlády s důrazem na fiskální problematiku až do roku 2018. 30. 6. 2015, Ekonomika

79. Financování projektů municipalit

S blížícím se zahájením zveřejňování výzev v programovém období 2014 až 2020 se obce a města začínají stále více ohlížet po finančních zdrojích, které by jim pomohly spolufinancovat projekty v rámci operačních programů. 19. 6. 2015, Ekonomika

80. Čerpání evropských dotací – jak úspěšné byly jednotlivé kraje

V období let 2008 až 2014 získala Česká republika ze tří fondů Evropské unie, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z Evropského sociálního fondu a z Fondu soudržnosti celkem 490,2 mld. Kč. Kraje se na tomto objemu podílely 7 % a získaly 33,6 mld. Kč. 16. 6. 2015, Ekonomika

81. Hejtmani se znovu vyjádřili k neschopnosti ministerstva financí vybírat daně

Luhačovice – Ministerstvo financí zveřejnilo přehled plnění státního rozpočtu za prvních pět měsíců letošního roku. Na daních stát vybral méně než za stejné období loňského roku. 8. 6. 2015, Ekonomika

82. Pravidla rozpočtové odpovědnosti v podmínkách obcí

Nové zákony upravující rozpočtovou odpovědnost by měly hlídat zadluženost všech veřejných institucí. 3. 6. 2015, Ekonomika

83. Obce již čtvrtý rok po sobě skončily v plusu, v roce 2014 ušetřily 7 miliard korun

Praha – Ekonomická kondice se zlepšila u 21 % obcí, naopak 22 % obcí si pohoršilo. Vyplývá to z hodnocení iRating, kterým společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., hodnotí ekonomický stav obcí. Letos dosáhlo nejvyššího ratingového stupně A celkem 421 obcí, což je nejvíce za poslední čtyři roky. 27. 5. 2015, Ekonomika

84. Alternativní možnosti financování municipálních projektů

Historicky nejnižší úrokové sazby u úvěrů, během hospodářského útlumu odkládané investiční záměry i blížící se začátek spuštění nových dotačních programů EU vytvářejí podmínky pro realizaci investičních záměrů municipalit, a to obcemi počínaje a kraji konče. Při rozhodování o nejvhodnějším způsobu financování konkrétních projektů však není nutné přemýšlet jen o klasických úvěrech. Banky dokážou pomoci i s alternativními způsoby zajištění prostředků. Vždy je ale pro žadatele výhodné konzultovat své záměry s odborným bankovním poradcem.  6. 4. 2015, Ekonomika

85. Hospodaření obcí v roce 2014 a rozpočet na rok 2015

Podle odhadovaných předběžných výsledků hospodaření za loňský rok byly celkové příjmy obcí 263,4 mld. Kč, což je proti roku 2013 zvýšení na úroveň 102,8 %, celkové výdaje dosáhly 251,8 mld. Kč, tedy zvýšení proti roku 2013 na úroveň 105,5 %. Hospodaření obcí tedy skončilo přebytkem ve výši 11,6 mld. Kč, celkové saldo je však o třetinu nižší než v roce předchozím (17,5 mld. Kč). 23. 3. 2015, Ekonomika

86. Rozpočtové určení daní – změna k lepšímu či nikoli?

Rozpočtové určené daní, čili rozdělení objemu obou daní z příjmu a daně z přidané hodnoty mezi stát, obce a kraje, doznalo v roce 2013 značných změn. Výsledky prvního roku po úpravě zákona o rozpočtovém určení daní jasně prokazují, že kýženého záměru – zmírnit rozdíly v příjmech na obyvatele obcí různé velikosti – bylo dosaženo. 17. 3. 2015, Ekonomika

87. Rozpočtové hospodaření obcí v 1. pololetí roku 2014

V prvním pololetí letošního roku vykázaly obce, včetně dobrovolných svazků obcí, celkové příjmy 131,4 mld. Kč, což je o 6,2 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku. Výdaje se oproti stejnému období loňského roku zvýšily o 9,9 mld. Kč na celkovou částku 114 mld. Kč. 2. 2. 2015, Ekonomika

88. Vybrané aspekty hospodaření čtyř největších měst

Z hodnocení hospodaření obcí obvykle vypadává Praha, protože funguje nejen jako obec, ale i jako kraj a má proto s ostatními obcemi nesrovnatelné příjmy a zejména výdaje. Vybrali jsme několik ukazatelů, které tato skutečnost příliš neovlivňuje. V následujícím textu porovnáváme rozpočtové hospodaření Prahy s dalšími třemi největšími městy, tj. s Brnem, Ostravou a Plzní, a to za období let 2010 až 2013, případně včetně prvního pololetí roku 2014. Města srovnáváme podle vybraných ukazatelů, jako je dluh, cizí zdroje, saldo rozpočtu, likvidita a podíl kapitálových výdajů na celkových. 26. 1. 2015, Ekonomika

89. Nová pravidla pro poskytování dotací z obecních rozpočtů v roce 2015

Obce a kraje pravidelně a každoročně poskytují celé spektrum dotací. Základním zákonem určující pravidla jejich poskytování je zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 21. 1. 2015, Ekonomika

90. Největší rizika hospodaření si obce vytváří samy

Tak, jako každoročně, předložilo Ministerstvo financí vládě vývoj celkového dluhu územních rozpočtů a monitoring hospodaření obcí. Celkový dluh je v podstatě stabilizovaný zásadně se nemění ani počet obcí, u kterých se projevují rizikové faktory rozpočtového hospodaření. 14. 1. 2015, Ekonomika

91. Příjmy obcí z hazardu

V souvislosti s novelou zákona o loteriích se obce od roku 2012 staly příjemcem části odvodu z loterií a jiných podobných her. Tento odvod tvoří jednak odvod z loterií a jednak objemově mnohem významnější odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení. 10. 11. 2014, Ekonomika

92. Financování veřejné dopravy

Tento článek volně navazuje na text, který pojednával o legislativě v oblasti veřejné dopravy. Nyní bych se rád zaměřil na systém financování veřejné dopravy, což je velice široká oblast zasahující do všech úrovní veřejné správy. S uvedenou problematikou se tudíž setkáme i v dalším článku. 25. 8. 2014, Ekonomika

93. Program rozvoje venkova v rozpočtech obcí

Realizace Programu rozvoje venkova (PRV), schváleného na období 2007–2013, se promítla také do hospodaření obcí. Obce patří k důležitým aktérům rozvoje venkova a PRV na ně cílil zejména v Osách III a IV. I když čerpání z programu bude probíhat i po roce 2013 (ke konci roku 2013 je proplaceno zhruba 79 % plánovaného rozpočtu), můžeme již nyní vyhodnotit, jak se to projevilo ve venkovských a městských obcích (do 2000 a nad 2000 obyvatel), v jednotlivých velikostních kategoriích venkovských obcí či regionálně. 18. 8. 2014, Ekonomika

94. Zadluženost místních samospráv

Zadluženost veřejných rozpočtů je populárním mediálním tématem. I když se hlavní pozornost soustřeďuje především na stále rostoucí dluh státního rozpočtu, stranou nemůže zůstat ani zadlužení rozpočtů místních samospráv. 11. 8. 2014, Ekonomika

95. Regionální rady regionů soudržnosti

Regionální rady regionů soudržnosti (RRRS) byly založeny novelou zákona č. 248/2000 Sb., v polovině roku 2006. Jejich posláním je vybírat projekty dotované z fondů Evropské unie na podporu regionálního rozvoje, proplácet finanční prostředky a kontrolovat provádění projektů. 6. 8. 2014, Ekonomika

96. Hospodaření krajů a obcí v roce 2013

Státní závěrečný účet územních rozpočtů za uplynulý rok 2013 zaznamenal objem příjmů (po konsolidaci) krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (DSO) a regionálních rad regionů soudržnosti celkem 397,3 mld. Kč. Celkové výdaje územních rozpočtů činily 379,4 mld. Kč, takže jejich hospodaření skončilo s celkovým přebytkem 17,9 mld. Kč. Je to nejvyšší dosažený přebytek rozpočtového hospodaření územních rozpočtů od roku 2001. V zásadě se jednalo o přebytek dosažený na úrovni rozpočtů obcí (17,5 mld. Kč). 28. 7. 2014, Ekonomika

97. Udržitelnost majetku obcí a plánování nových investic

Obce a města se připravují na zahájení čerpání zdrojů v rámci nového programového období EU fondů 2014–2020. Důležitou otázkou je plánování a realizace investic v rozumném objemu a struktuře tak, aby i při využití dotací z národních a evropských zdrojů nedošlo k nepřiměřenému zadlužení obecního rozpočtu a k neúměrnému nárůstu provozních výdajů na budoucí opravy a údržbu majetku obce. 21. 7. 2014, Ekonomika

98. Než se zase začne měnit RUD

Na začátku tohoto roku se objevila informace o dalších možných změnách v rozpočtovém určení daní (RUD). Náležitou mediální péči získala úvaha o úpravě motivačních prvků systému sdílených daní ve prospěch podílu za počet zaměstnanců. Ministerstvo financí přislíbilo provést analýzu, jejíž výsledky nebyly na konci května ještě veřejně dostupné. 14. 7. 2014, Ekonomika

99. Obce v roce 2013 hospodařily s celkovým přebytkem 13 miliard korun

Praha – Po dvouletém propadu se v roce 2013 zvýšily celkové příjmy obcí (bez Prahy). Příčinou pozitivního trendu byl růst sdílených daní v důsledku změny rozpočtového určení daní a zvýšení sazeb DPH o jeden procentní bod. Průměrné hodnocení obcí souhrnným ukazatelem iRating, kterým společnost CRIF – Czech Credit Bureau hodnotí jejich ekonomický stav, se v roce 2013 mírně zlepšilo. Počet obcí s nejvyšším ratingovým stupněm A dosáhl 389. 4. 6. 2014, Ekonomika

100. Děti se obcím se školou daňově vyplatí

Od roku 2013 se daňové příjmy obcí odvíjejí také podle počtu dětí v mateřských a žáků v základních školách, jejichž je obec zřizovatelem. Z hlediska nastavení systému rozdělování sdílených daní lze tuto změnu považovat za správnou, konkrétní přínosy či ztráty se však obec od obce liší. 26. 5. 2014, Ekonomika
Bylo nalezeno 536 záznamů.
TOPlist
TOPlist