K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv článků (rubrika Reforma veřejné správy)

Bylo nalezeno 120 záznamů.

51. Přímá volba starostů – úvod do problematiky a výsledky dosavadní diskuze

V programovém prohlášení se vláda zavazuje, že "zajistí zpracování analýzy s cílem vytvořit podmínky pro možnou přímou volbu starostů v malých obcích, popřípadě v ostatních typech územních samosprávných celků". Tento úkol je splněn, neboť ministerstvo vnitra v lednu analýzu vládě předložilo. 29. 3. 2011, Reforma veřejné správy

52. Strategie vlády v boji proti korupci

V lednu schválila vláda významný dokument, který je prvním krokem k plnění základních cílů deklarovaných v programovém prohlášení. Je to Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (dále jen Strategie). Úvodem se mj. konstatuje, že rozhodující prostor a hlavní nebezpečí korupce leží v oblasti veřejné správy. Nejvíce jsou korupcí zasaženy oblasti, kde se rozhoduje o veřejných financích, a tam, kde jsou poskytovány služby občanům. 28. 2. 2011, Reforma veřejné správy

53. MMR: navýšení správních poplatků může pomoci obcím

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje v souvislosti s "velkou" novelou stavebního zákona i změnu zákona č. 634/ 2004 Sb. o správních poplatcích. Ty by měly být nově navýšeny. Sazby správních poplatků se totiž pro oblast územního rozhodování a povolování staveb téměř nezměnily od roku 1992, a až na malé výjimky se vztahují k úkonům, které vykonávaly stavební úřady podle předchozího stavebního zákona, který byl zrušen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), účinným od 1. ledna 2007. 4. 8. 2009, Reforma veřejné správy

54. Datové schránky a základní registry

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů vstoupí v platnost dne 1. července 2009. Cílem zavedení institutu datových schránek je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci jak mezi občany a úřady, tak mezi úřady navzájem včetně sledování vývoje podání uvnitř úřadů. 25. 3. 2009, Reforma veřejné správy

55. Modely výkonu soudobé veřejné správy

V závěru ledna letošního roku se konal v aule Vysoké školy finanční a správní (VŠFS) 1. ročník konference "Modely výkonu soudobé veřejné správy". Jednodenní jednání bylo rozděleno do dvou bloků. První se věnoval otázkám srovnávací analýzy soudobých systémů veřejné správy a druhý se zaměřil na systémy veřejné správy ve vybraných evropských zemích. 19. 3. 2009, Reforma veřejné správy

56. Pět let obcí s rozšířenou působností

Před pěti lety se říkalo, že začíná druhá etapa reformy veřejné správy. První etapou byl vznik krajů, ve druhém kroku byly zrušeny okresní úřady a jejich působnost přešla převážně na obce s rozšířenou působností (ORP). Na další kroky se stále čeká. Měla se řešit problematika malých obcí a zejména reformovat centrální úroveň veřejné správy. 25. 6. 2008, Reforma veřejné správy

57. Obchodní tajemství nebo veřejná informace o společnosti založené obcí?

Právo na informace je téma, o kterém bylo napsáno již mnoho. Podle existujícího zákona o svobodném přístupu k informacím musí vyjmenované povinné subjekty zveřejňovat stanovené informace nebo informace poskytovat za stanovených podmínek. 12. 5. 2008, Reforma veřejné správy

58. Novela zákona o sociálních službách – první krok na trnité cestě

Soubor zákonů, schválený parlamentem pod názvem "stabilizace veřejných rozpočtů" obsahuje mimo jiné i novelu zákona č. 108/2006, o sociálních službách (osmnáctá část zákona). O úskalích této jinak velmi přínosné a potřebné právní normy informoval časopis Obec a finance v předchozích číslech. 24. 1. 2008, Reforma veřejné správy

59. Náklady řízení a pořádkové pokuty ve správním a přestupkovém řízení

Obce při výkonu veřejné správy vedou celou řadu správních řízení, vyřizují množství žádostí, vydávají různá osvědčení a provádějí celou řadu dalších úkonů. Až na výjimky (zákon o přestupcích, stavební řád, živnostenský zákon, zákon o odpadech, zákon o občanských průkazech, zákon o ověřování, zákon o matrikách atd.) obecní úřad postupuje vždy dle správního řádu a v oblasti správních poplatků také dle zákona o správních poplatcích. 26. 11. 2007, Reforma veřejné správy

60. Uplatňování nového stavebního zákona

Od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon (č. 183/2006 Sb.), zákon o vyvlastnění (č. 184/2006 Sb.), zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím uvedených zákonů a sedm prováděcích právních předpisů. 25. 10. 2007, Reforma veřejné správy

61. Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu

Dne 24. září 2007 vláda České republiky projednala a schválila návrh věcného záměru zákona o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu a okresních ředitelství pro zaměstnanost a sociální správu a svým usnesením č. 1078 uložila místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí zpracovat a vládě předložit návrh tohoto zákona. 4. 10. 2007, Reforma veřejné správy

62. Hexagon veřejné správy

Ministerstvo vnitra představilo odborné veřejnosti komplexní a koordinovaný přístup k organizaci a řízení veřejné správy, který je nutno uplatňovat v souvislosti s efektivním fungováním státu v současných podmínkách rozvoje informační společnosti. 17. 5. 2007, Reforma veřejné správy

63. O rozvoji e-governmentu se bude rozhodovat v Pardubicích

Druhý ročník akce z oblasti informatiky míří z Plzně na východ Čech. Město Pardubice totiž v roce 2007 převzalo záštitu nad Městským rokem informatiky. "Tento dvoudenní seminář, který je obdobou již 6 let zaběhnuté akce "Krajský rok informatiky", je zaměřen na elektronizaci veřejné správy. V Pardubicích se uskuteční ve dnech 7. a 8. června a naše radnice se rozhodla jej organizačně zajistit," uvedl tajemník pardubického magistrátu Stanislav Panuš. 5. 1. 2007, Reforma veřejné správy

64. Základní zásady činnosti správních orgánů v novém správním řádu II.

Správní řád, který nabyl účinnosti počátkem letošního roku, je stále středem pozornosti úředníků na všech stupních veřejné správy. Vedle dotazů z praxe se snažíme vysvětlit i některé základní principy nové právní úpravy. Po první části přinášíme popis dalších základních zásad činnosti správních orgánů, jak je formuluje zákon č. 500/2004 Sb. 26. 6. 2006, Reforma veřejné správy

65. Základní zásady činnosti správních orgánů v novém správním řádu I.

Stejně jako předchozí právní úprava, i nový správní řád upravuje určité základní a obecné principy, které prostupují celým zákonem a vztahují se na všechny činnosti správních orgánů, na které správní řád dopadá. Předchozí správní řád se vztahoval jen na tzv. formální správní řízení, a to ještě jen v oblasti státní správy a obsahoval základní procesní zásady. 13. 4. 2006, Reforma veřejné správy

66. Správní řád

V souvislosti s novým správním řádem vznikla celá řada odborných sporů a dotazů. Vedle toho také denní tisk rozpoutal kampaň, která se týkala řady otázek, které zaujaly širokou veřejnost. Tiskový odbor Ministerstva vnitra, vzhledem k situaci, že se v mediích objevilo mnoho nepřesností, zveřejnil odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Materiál zveřejňujeme v plném znění, redakce zvýraznila některé části textu. 3. 4. 2006, Reforma veřejné správy

67. Nová pravidla pro úřední desky

Od 1. ledna 2006 nabývá účinnost zákon č. 500/2004 Sb., obecně známý jako nový správní řád. Tento zákon upravuje postupy správních orgánů, mezi něž patří i orgány územně samosprávných celků. Nový správní řád obsahuje nejenom problematiku správního řízení, ale i obecné záležitosti týkající se základních zásad činnosti správních orgánů, obecná pravidla pro příjem podání včetně elektronické podatelny. Obsahuje popis veškerých možností doručování zásilek, definici úřední desky, obecná pravidla podob dokumentů různých typů (rozhodnutí, vyjádření, osvědčení a sdělení), dále pravidla exekuce, veřejnoprávní smlouvy aj. 3. 2. 2006, Reforma veřejné správy

68. Úřední deska v novém správním řádu

Podle § 26 odst. 1 nového správního řádu zřizuje každý správní orgán úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná (pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska) a obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy jinými slovy na internetu. 12. 12. 2005, Reforma veřejné správy

69. Nový stavební zákon

Když v roce 2001 schválila vláda návrh věcného záměru stavebního zákona, ve formě Věstníku Ministerstva pro místní rozvoj byl publikován v plném znění. Po čtyřech letech je nyní v Poslanecké sněmovně komplex zákonů, které navazují na uvedený dokument. 23. 11. 2005, Reforma veřejné správy

70. Alternativy volebních systémů

Návrhy na zavedení přímé volby starostů se staly poměrně frekventovaným programovým tématem zvláště u některých neparlamentních stran. Své obhájce má přímá volba i mezi řadou komunálních politiků. Předně je třeba říci, že přímá volba starostů by neměla být cílem ale nástrojem. 9. 8. 2005, Reforma veřejné správy

71. Přímá volba starostů

Poslední dobou začínají opět ožívat diskuse o změně způsobu volby starosty obce, který by podle některých názorů měl být volen občany obce v přímých volbách. Úvahy o této otázce nejsou nové a např. v Poslanecké sněmovně zazněly už v únoru 2000 při projednávání vládního návrhu zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.) a poté i v říjnu 2001 při projednávání vládního návrhu zákona o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb.). 7. 7. 2005, Reforma veřejné správy

72. Funkce managementu územní (obecní a krajské) správy

V článku Management územní správy jsme charakterizovali management jako ucelený soubor aktivit, jejichž realizace v praxi napomáhá kvalitnímu chodu organizace a dosahování jejich cílů. Zároveň jsme zdůraznili rozhodující roli obcí a krajů v územním rozvoji, význam sbližování soukromé a veřejné sféry a popsali jsme jednotlivé metody a modely manažerské práce v podmínkách územní správy. 1. 6. 2005, Reforma veřejné správy

73. Komentář k povinnosti vyplývající z § 3 a 5 zák. 238/1992 v akt. znění

Podle § 3 zákona č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů se rozumí čestným prohlášením oznámení o osobním prospěchu, oznámení o činnostech, oznámení o příjmech a darech a oznámení o nemovitém majetku. Oznámení o činnostech se podává podle § 5 zákona o střetu zájmů. Na základě přechodných ustanovení čl. II zákona č. 96/2005 Sb., který novelizoval zákon o střetu zájmů, podají oznámení o činnostech podle § 5 zákona o střetu zájmů členové zastupitelstev (ve smyslu legislativní zkratky), kteří byli členy příslušného zastupitelstva ke dni účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí činnosti tohoto zákona, tj. nejpozději do 31. března 2005. 25. 5. 2005, Reforma veřejné správy

74. Střet zájmů

Zákon č. 96/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí, tedy zkráceně zákon o střetu zájmů, nabyl účinnosti 1. března 2005. Hlavním účelem novely je především rozšíření osobní působnosti zákona o střetu zájmů i na členy zastupitelstev obcí s rozšířenou působností a členy zastupitelstev krajů (včetně hlavního města Prahy). 28. 4. 2005, Reforma veřejné správy

75. Management územní správy

Celkový územní rozvoj, správa území a její management jsou aktuálním a důležitým tématem, které se dotýká mnoha oblastí v rámci praxe i výzkumu. V metodách správy území se stále více uplatňují manažerské přístupy, které mají svůj původ v soukromé, resp. podnikatelské sféře. 14. 4. 2005, Reforma veřejné správy

76. Hledáme formu podpory sdružování obcí

O aktuálních úkolech, které v roce 2005 řeší Ministerstvo vnitra v návaznosti na reformu veřejné správy hovořil Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra. 7. 4. 2005, Reforma veřejné správy

77. Územně správní členění státu

O novém zákoně o územním členění státu, který by nahradil dosavadní právní úpravu pocházející z roku 1960, se začalo diskutovat od chvíle, kdy nabyl účinnosti ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o zřízení vyšších územních samosprávných celků (1. 1. 2000), čímž byla založena existence dvojího krajského uspořádání působnosti orgánů veřejné moci. 31. 1. 2005, Reforma veřejné správy

78. Kvalita ve veřejné správě

Kvalita, jakost, TQM, EFQM, ISO atd. jsou pojmy, které často citujeme v průmyslu a celé podnikatelské sféře. Na konci 90. let a zejména po roce 2000 se tyto metody začaly ve větší míře používat i ke zlepšování činností a výkonnosti ve veřejné správě. Tomuto vývoji mimo jiné přispěla příprava vstupu ČR do Evropské unie. Ze strany evropských struktur se vytvořil značný tlak na vytváření podmínek ke zvyšování kvality a výkonnosti služeb veřejné správy. 27. 12. 2004, Reforma veřejné správy

79. Přímá volba starostů II.

Diskuzi na téma změny volby starostů prakticky rozpoutal starosta Petržela na VIII. Sněmu SMO v roce 2003 a souběžně toto téma otevřel i bývalý pražský primátor Jan Kasl (Přímá volba nestačí). Dr. Josef Vedral připravil velmi fundovaný rozbor současné situace s důrazem na právní aspekty možné změny způsobu volby starosty a obcí. 27. 7. 2004, Reforma veřejné správy

80. Přímá volba starostů

Poslední dobou začínají opět ožívat diskuse o změně způsobu volby starosty obce, který by podle některých názorů měl být volen v přímých volbách. Úvahy o této otázce nejsou nové a například v Poslanecké sněmovně je bylo možné zaslechnout jak při projednávání vládního návrhu zákona o obcích v únoru 2000 (zákon č. 128/2000 Sb.), tak při projednávání stávajícího zákona o volbách do zastupitelstvech obcí v říjnu 2001 (zákon č. 491/2001 Sb.). 21. 6. 2004, Reforma veřejné správy

81. Optimalizace výkonu veřejné správy

Ukončením činností okresních úřadů k 31. prosinci 2002 došlo k dalšímu rozvinutí decentralizačních procesů, což mimo jiné znamenalo převedení velkého rozsahu působností výkonu státní správy na orgány územních samosprávných celků a to buď do samostatné nebo přenesené působnosti. 31. 5. 2004, Reforma veřejné správy

82. Přímá volba nestačí

Nedávná reforma veřejné správy formálně zrušila okresní úřady a obnovila krajské zřízení ve spojeném modelu výkonu samosprávy a státní správy. Měla být dokončením obnovy obecní samosprávy v roce 1990. Přestože byla vedena správnou myšlenkou decentralizace rozhodování -- principem subsidiarity, který je jedním z pilířů veřejné správy v Evropské unii, de facto stále setrváváme v systému národních výborů či sovětů socialistické éry. 6. 1. 2004, Reforma veřejné správy

83. Reforma veřejných financí

V rámci konference o finanční správě měst a obcí byl rovněž zařazen diskusní blok k reformě veřejných financí. Základem pro diskuzi byla vystoupení poslanců nosných politických stran, zastoupených v Parlamentu. Stručný výtah z těchto projevů přinášíme našim čtenářům. 22. 12. 2003, Reforma veřejné správy

84. Finanční správa měst a obcí

Počátkem října se uskutečnila již šestá celostátní konference zaměřená na problém financování. Ve vystoupení předsedy Ing. Vlasáka na úvod také zazněly hlavní požadavky obcí a měst zaměřené na oblast jejich financování. 4. 12. 2003, Reforma veřejné správy

85. Požadavky obcí na opatření v oblasti financování

Počátkem října se konala finanční konference organizovaná Svazem měst a obcí ČR. Základní požadavky plynoucí mj. ze závěrů VIII. Sněmu SMO byly formulovány v úvodním projevu Ing. Oldřicha Vlasáka. Základní teze přinášíme v tomto shrnutí. 2. 12. 2003, Reforma veřejné správy

86. Delegace výkonu státní správy

Přechod kompetencí okresních úřadů k 1. 1. 2003 byl doprovázen i novelizací zákona o obcích, která se týkala výkonu státní správy. Šlo o doplnění, regulující uzavírání veřejnoprávních smluv, ale též o ustanovení, které má za určitých podmínek umožnit přenos státní správy z obce s rozšířenou působností na obec s pověřeným obecním úřadem (§ 66b odst. 3 a 4 zákona o obcích). 13. 10. 2003, Reforma veřejné správy

87. Daň z nemovitostí

V současné době se připravuje zcela nový zákon o dani z nemovitostí, který by měl od zdaňovacího období roku 2005 nahradit platnou právní úpravu daně z nemovitostí, jež byla zavedena 1. ledna 1993 zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. 30. 9. 2003, Reforma veřejné správy

88. Rozpočtové určení daní

Diskuze kolem konečného znění zákona o rozpočtovém určení daní pokračují i v Poslanecké sněmovně. O vývoji návrhu zákona jsme již několikrát informovali. Jak známo vládní návrh zákona předpokládá, že do rozpočtů krajů bude v příštím roce převedeno 27,7 mld. Kč cestou zvýšení podílu krajů a sdílených daních. V současné době je tento podíl ve výši 3,1 %, což v letošním roce představuje celkovou částku 11 919 mil. Kč. Podle vládního návrhu by se tedy podíl krajů na sdílených daních zvýšil na 10,32 %. 15. 9. 2003, Reforma veřejné správy

89. Financování dopravy

První polovina letošního roku se nese ve znamení intenzivních diskusí o podobě novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Jejím cílem má být posílení finanční samostatnosti krajů od 1. ledna 2004. 14. 8. 2003, Reforma veřejné správy

90. Stavební úřady – více nebo méně?

Navrhovaný stavební zákon mění též institucionální zabezpečení výkonu státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Navrhuje se dát do souladu správní obvody stavebních úřadů s obvody obcí s pověřeným obecním úřadem. Nově se navrhuje zřídit Nejvyšší stavební úřad, který by vykonával dozor nad dodržováním stavebního zákona. 21. 7. 2003, Reforma veřejné správy

91. První zkušenosti starostů

Katastrofické scénáře, které předpovídaly zhroucení územní správy po 1. lednu 2003 se nenaplnily. Naopak, zdá se, že obce s rozšířenou působností zvládly očekávané problémy s převodem působností dokonale. Pro objektivní hodnocení druhé etapy reformy veřejné správy však ještě nenastal ten správný čas. 15. 7. 2003, Reforma veřejné správy

92. Obce s rozšířenou působností

Obce s rozšířenou působností mají za sebou již víc jak čtyři měsíce od doby, kdy převzaly poměrně rozsáhlou část výkonu státní správy ze zrušených okresních úřadů. Stále je třeba zdůrazňovat, že i toto období je relativně krátké na to, abychom mohli jednoznačně a detailně zhodnotit stávající zkušenosti. 7. 7. 2003, Reforma veřejné správy

93. Přezkoumávání hospodaření samosprávy

Ministerstvo financí v současné době připravuje znění zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Jak vyplývá z obecné části důvodové zprávy návrh zákona vzniká na základě vládního usnesení z února loňského roku. Snahu Ministerstva financí právním předpisem upravit předmět, způsob a pravidla pro přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků lze jen přivítat. Zákonná úprava této problematiky povede k vyšší právní jistotě na obou stranách, jak na straně přezkoumávaných územních samosprávných celků, tak na straně auditorů či jiného subjektu. 18. 6. 2003, Reforma veřejné správy

94. Samosprávy a reforma financí

Dokončovaná reforma veřejných rozpočtů je ambiciózní koncepční dokument, plný kompromisů a očekávání. Pokusme se o vyjádření vztahu reformy k rozpočtům obcí a krajů v souvislosti s aktuálním stavem připravené novely rozpočtového určení daní. 11. 6. 2003, Reforma veřejné správy

95. Nastávající problémy reformy

Reforma veřejné správy představuje širokou škálu problémů, které se dotýkají s různou intenzitou obcí, krajů i ústředních orgánů. Její časové rozdělení na jednotlivé fáze zdaleka neznamená, že započetím nové etapy skončily problémy té předcházející. 23. 5. 2003, Reforma veřejné správy

96. Dopravní obslužnost a kraje

Od 1. ledna 2003 zajišťují kraje dopravní obslužnost, která prošla v posledních letech dramatickým vývojem. Po privatizaci došlo k prudké restrikci spojů a značnému nárůstu jízdného. Stát byl konfrontován se stále rostoucími nároky ze strany dopravců. 2. 5. 2003, Reforma veřejné správy

97. Životní prostředí a obce s rozšířenou působností

Od 1. ledna vykonávají obce s rozšířenou působností množství správních agend, které na ně byly převedeny v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů zákonem č. 320/2002 Sb. Jedna z nejvíce sledovaných oblastí přenesené státní správy je oblast životního prostředí. 22. 4. 2003, Reforma veřejné správy

98. Zákon o úřednících územních samosprávných celků

S prvním dnem letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a spolu s ním dvě prováděcí vyhlášky (č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků a vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti). 15. 4. 2003, Reforma veřejné správy

99. Obce s rozšířenou působností zahájily

Dne 31. prosince roku 2002 ukončily svoji činnost okresní úřady a většina jejich působností přešla na úřady obcí s rozšířenou působností od 1. lednu letošního roku. Těch obcí je dle schváleného zákona celkem 205. 19. 3. 2003, Reforma veřejné správy

100. Veřejnoprávní smlouvy

Ukončení činnosti okresních úřadů je z hlediska vývoje organizace územní veřejné správy zcela ojedinělým krokem, s nímž je v praxi spojena řada souvisejících otázek (právních, finančních atd.), které je nutno řešit. Klíčovou otázkou je zajištění kontinuity výkonu státní správy. 13. 2. 2003, Reforma veřejné správy
Bylo nalezeno 120 záznamů.
TOPlist
TOPlist