K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Správce obce

(V devatenácti obcích se volby neuskutečnily)

Datum: 22. 12. 2006, zdroj: OF 5/2006, rubrika: Regiony

Volby do zastupitelstev obcí, které se konaly ve dnech 20. a 21. října 2006, se pro nedostatek kandidátů na členy zastupitelstva obce neuskutečnily v devatenácti obcích. Zákon o obcích na tuto situaci reaguje ustanovením § 98, dle kterého je v těchto případech pro dočasnou správu obce ministrem vnitra jmenován správce obce.

Důvodem pro jmenování správce může být pouze následujících pět důvodů: v obci se neuskuteční vyhlášené volby, dojde k rozpuštění zastupitelstva obce Ministerstvem vnitra pro nečinnost nebo pro nerespektování výsledků místního referenda, zanikne mandát všem členům zastupitelstva a nenastoupí náhradníci, dojde ke sloučení obcí nebo k oddělení části obce nebo není zvolen starosta do 6 měsíců od ustavujícího zasedání (popřípadě ode dne, kdy byl starosta odvolán z funkce nebo se funkce vzdal).

Správcem obce jmenuje ministr vnitra zkušeného a kvalifikovaného pracovníka resortu, který by měl mít nejen teoretické, ale i praktické znalosti o fungování obcí, vztah k ekonomice a právu, přirozenou autoritu a schopnost jednat s institucemi a veřejností. V současné době jsou za správce navrhováni a jmenováni zaměstnanci odboru dozoru a kontroly veřejné správy, zpravidla působící na krajských dozorových odděleních a žijící v daných regionech.

Činnost správce

Výdaje spojené s výkonem funkce správce obce hradí stát z rozpočtu Ministerstva vnitra. Činnost správce přitom není plnohodnotnou náhradou působnosti a pravomoci zastupitelstva obce ani starosty. Správce kromě podílu na uskutečnění dodatečných voleb (v součinnosti s krajským úřadem a s obecním úřadem obce s rozšířenou působností) plní na základě zákona pouze vybrané úkoly orgánů obce na úseku samostatné působnosti a dále úkoly přenesené státní správy a územní samosprávy, které mají převážně přechodný udržovací charakter. Správce obce schvaluje rozpočet a závěrečný účet obce a hospodaří podle schváleného rozpočtu. Pouze spravuje majetek obce, ale nemůže s ním zásadním způsobem disponovat, nemůže sjednávat smlouvy a rozhodovat o akcích, které směřují k dalšímu rozvoji obce.

Vzhledem k tomu, že správce nemá plné kompetence orgánů obce, tak jeho činnost není pro obec dlouhodobě přínosem. Pro obec je naopak žádoucí, aby občané obce v nadcházejícím období přípravy dodatečných voleb využili nejen svého pasivního volebního práva (účast na hlasování), ale zejména aktivního volebního práva (kandidování na funkce členů budoucího zastupitelstva obce). Jenom zvolením nového zastupitelstva a ostatních řádných samosprávných orgánů lze totiž zajišťovat plnohodnotně úkoly spojené s dalším rozvojem obce. Nutnost řešit správu obce pro malou aktivitu občanů formou jmenování správce obce znamená pro obec jednoznačně stagnaci a zpomalení rozvoje.

Příprava voleb

Při uvedení správce do funkce se osvědčilo jeho předběžné představení stávajícím představitelům (členům zastupitelstva) obce a zaměstnancům obce ještě na konci funkčního období. Se zaměstnanci obce správce dále běžně spolupracuje (jsou mu podřízeni -- není-li v obecním úřadu tajemník). V řadě případů správce obce spolupracuje i s členy stávajícího zastupitelstva, zejména mají-li zájem znovu kandidovat v dodatečných volbách.

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí stanoví, že není-li zastupitelstvo obce nebo starosta obce zvolen, plní úkoly spojené s přípravou dodatečných voleb ředitel místně příslušného krajského úřadu (viz § 68 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Protože zmíněné úkoly zákon váže přímo na osobu starosty, nemůže při přípravě voleb chybějícího starostu správce obce nahradit. Proto odpovědnost za přípravu voleb v obcích se správcem nese krajský úřad a správce obce jen pomáhá některými faktickými úkony, o které jej krajský úřad požádá.

Informování veřejnosti

Zákon nestanoví žádná závazná pravidla pro informování veřejnosti ve věci ustavení správce obce. Záleží především na místních zvyklostech, veřejné aktivitě občanů obce a na rozhodnutí správce obce. Občané v nejmenších obcích se zpravidla setkávají s představiteli obce na zasedání obecního zastupitelstva. Konání jiných veřejných schůzí je spíše neobvyklé a nesetkává se zájmem občanů. Ti se veřejných schůzí účastní jen tehdy, řeší-li se na schůzi věcné problémy, týkající se jejich života v obci (kanalizační přípojky, plynofikace, územní plán atd.).

Proto informování občanů o jmenování správce obce a vysvětlení základních souvislostí je proto vhodné provést písemnou informací vyvěšenou na úřední desce obecního úřadu a na dalších vhodných místech (prodejna, autobusová zastávka, restaurace apod.), případně občany ještě informovat místním rozhlasem.

Součástí informace pro veřejnost je i oznámení úředních hodin, ve kterých bude správce obce na obecním úřadu přítomen, a o možnosti spojení s ním mimo stanovené úřední hodiny a v mimořádných situacích.

O jmenování správce obce je žádoucí oficiálně (písemně) informovat zejména důležité instituce -- finanční úřad, katastrální úřad, statistický úřad, Policii ČR, okresní soud, státní zastupitelství, správu sociálního zabezpečení, úřad práce, atd. Využít i další formy informování: na úřední desce kraje, ve Věstníku kraje, v regionálním tisku a rozhlasovém a televizním zpravodajství, internetem atd.

Ukončení činnosti

Nadstandardní vztahy vzhledem k návaznosti v zákonech stanovených činností (především v přenesené působnosti, ale zčásti i v samostatné působnosti) má správce obce s příslušnou obcí s pověřeným obecním úřadem a s obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se spravovaná obec nachází, a samozřejmě s místně příslušným krajským úřadem.

Výkon funkce správce obce končí dnem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce nebo dnem zvolení starosty (záleží na tom, z jakého důvodu byla funkce správce ministrem vnitra zřízena).

Forma a způsob ukončení funkce správce obce je vymezen jen rámcově. Správce obce vystoupí na ustavujícím zasedání s ústní informací o průběhu své funkce a o stavu obce v době převzetí i předání. Současně nově zvolenému starostovi protokolárně předá obec (příslušné doklady, smlouvy, razítka, klíče, účetnictví, stav majetku, správní dokumentace atd.). Správce obce o průběhu a ukončení funkce též informuje ministerstvo vnitra.

Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy, MV ČR

TOPlist
TOPlist