K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
isss.online

Odměny členů zastupitelstva uvolněných pro výkon funkce

(Odměny členů zastupitelstva 1.)

Datum: 10. 7. 2008, zdroj: OF 2/2008, rubrika: Legislativa

Členové všech typů zastupitelstev územních samosprávných celků za výkon své veřejné funkce zpravidla pobírají měsíční odměny, které jsou vypláceny z rozpočtových prostředků příslušného samosprávného celku. Počátkem letošního roku došlo k některým změnám v této oblasti, a je proto užitečné se blíže podívat na problematiku měsíčních odměn členů zastupitelstev obcí (obdobné principy se uplatňují i v případě měsíčních odměn členů zastupitelstev krajů nebo Zastupitelstva hlavního města Prahy).

Měsíční odměna je jednou ze dvou nyní existujících druhů odměn člena zastupitelstva obce. Druhým typem odměny je odměna při skončení funkčního období (jde o jakési "odchodné"), která je upravena v § 75 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti je vhodné připomenout, že obecní zřízení a na něj navazující nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, již neznají další typy odměn členů zastupitelstev obcí, které byly poskytovány v minulosti.

V letech 1990 až 2000 se v našem právním řádu vyskytovaly v různé podobě jednorázové odměny, které byly nenárokové, a mohly být poskytnuty za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů obce (viz § 3 nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, obdobně též § 5 nařízení vlády č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích). Odlišnou povahu měl jiný typ odměny, kterým byla tzv. další odměna, a jež byla poskytována členům zastupitelstva obce v letech 2000 až 2004. Další odměna představovala obdobu tzv. 13. a 14. platů zaměstnanců ve veřejné správě, avšak v průběhu své relativně krátké existence byla její výše pravidelně krácena; do roku 2003 na polovinu a v roce 2004 dokonce na pouhou jednu desetinu oproti částce, na kterou by jinak vznikl nárok (další odměna byla k 1. lednu 2005 bez náhrady zrušena zákonem č. 626/2004 Sb., o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí).

Nárokové nebo nenárokové odměny

Obecní zřízení přiznává členům zastupitelstev obcí za výkon jejich funkce (peněžité) odměny, které jsou -- v závislosti na tom, zda jsou poskytovány uvolněným nebo neuvolněným členům zastupitelstev -- ze zákona nárokové anebo nenárokové. Odměny členů zastupitelstev mají zásadně charakter peněžité odměny (zákon žádné naturální odměny nezná a tudíž je ani nelze poskytovat). Pokud zastupitelstvo obce schválí poskytnutí případného věcného daru svému členovi, pak tento dar nemá charakter odměny ve smyslu obecního zřízení a nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Odměny členů zastupitelstva obce (uvolněných i neuvolněných) jsou podle § 6 odst.10 písm.b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, tzv. funkčními požitky, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob (viz § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb.).

Měsíční odměna je základním typem odměny člena zastupitelstva obce, neboť její výše je rozhodná pro stanovení výše případné odměny při skončení funkčního období (viz § 75 obecního zřízení). S ohledem na skutečnost, že měsíční odměna je v některých směrech odlišně koncipována u uvolněných členů zastupitelstva než u těch, kteří nejsou k výkonu této veřejné funkce uvolněni, je vhodné výklad k této problematice rozdělit.

Odměny uvolněných členů zastupitelstva

Uvolnění členové zastupitelstva obce vykonávají, resp. zákonodárce důvodně předpokládá, že mají vykonávat, svoji funkci ve větším rozsahu než neuvolnění, za což jim také náleží vyšší měsíční odměna, jejíž konkrétní výše je stanovena v nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní zřízení v § 71 odst. 1 uvolněným členem zastupitelstva obce rozumí takového člena zastupitelstva, který

  • je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn ze svého pracovního poměru na základě pracovněprávních předpisů, anebo
  • před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva obce sice nebyl v pracovním poměru (byl např. osobou samostatně výdělečně činnou, nezaměstnaným, studentem apod.), ale vykonává funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva.

Navzdory tomu, že to obecní zřízení výslovně nestanovuje, tak je nutno do skupiny dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva zahrnout i takového člena zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn nejen ze svého pracovního poměru, ale i z jiného obdobného (např. služebního) poměru. Zmínit tak lze příslušníka bezpečnostního sboru (viz zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů). O tom, kdo bude uvolněným členem zastupitelstva, rozhoduje ve své vyhrazené pravomoci zastupitelstvo obce (§ 84 odst. 2 písm. k) obecního zřízení).

Daně a pojistné

Uvolnění členové zastupitelstva obce -- vedle toho, že jsou z titulu své funkce poplatníky daně z příjmů fyzických osob -- jsou rovněž poplatníky pojistného na zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (srov. § 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), což vyplývá z dále uvedených ustanovení příslušných zákonů.

V souladu s § 5 písm.a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., jsou plátci pojistného zdravotního pojištění pojištěnci, pokud jsou zaměstnanci. Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu. Výjimkou je osoba, která má pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, které nejsou předmětem daně (viz § 3 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) nebo jsou od daně osvobozeny (viz § 4 zákona č. 586/1992 Sb.). Uvedená výjimka se však nevztahuje na uvolněné členy zastupitelstva obce, neboť jejich odměny, které mají povahu funkčních požitků, jsou vždy předmětem daně z příjmů fyzických osob, a proto uvolnění členové zastupitelstva obce jsou plátci pojistného na zdravotní pojištění.

Nemocenské pojištění

Podle § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, jsou nemocenského pojištění účastni i členové zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění. Zákon č. 54/1956 Sb. bude s účinnosti od 1. ledna 2009 nahrazen zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který v § 5 písm. a) bod 8 stanoví, že (nemocenského) pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni zaměstnanci, jimiž se pro účely zákona č. 187/2006 Sb. rozumějí dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstev obcí. Pojištění uvolněnému členovi zastupitelstva obce vzniká dnem, od něhož náleží odměna za výkon funkce vyplácená členům zastupitelstev obcí. Týká se to i členů zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva. Pojištění zaniká dnem, od něhož tato odměna nenáleží.

Plní-li dosavadní starosta (nebo primátor) úkoly (rozsah je taxativně stanoven v § 107 odst. 1 obecního zřízení) po uplynutí volebního období až do dne konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva a je mu vyplácena odměna, trvá mu účast na pojištění ještě po dobu, po kterou mu náleží tato odměna (viz § 10 odst. 1 písm. h) zákona č. 187/2006 Sb.).

Sociální pojištění

Ustanovení § 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, uvádí, kdo jsou poplatníky pojistného na sociální zabezpečení. V odstavci 1 písm. c) bod 7 citovaného ustanovení zákona č. 589/1992 Sb. jsou mezi tyto poplatníky zařazeni i dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstev územních samosprávných celků.

Obecní zřízení v § 71 odst. 2 stanoví, že za odměnu se nepovažují plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce podle zvláštních právních předpisů (a jako příklad uvádí cestovní náhrady).

V ustanovení § 73 odst. 1 obecního zřízení je uvedeno, jaké složky tvoří měsíční odměnu uvolněných (i neuvolněných) členů zastupitelstva obce. Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně

  • podle druhu vykonávané funkce,
  • podle počtu obyvatel obce a
  • ve výši a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis (v současné době je to nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, jehož zatím poslední -- v pořadí již pátá -- novela byla publikována pod č. 79/2008 Sb.).

Druhy výkonu funkce

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. pro účely stanovení odměn uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva obce rozlišuje následující druhy výkonu funkce: starosta, místostarosta, předseda zvláštního orgánu nebo komise rady obce pověřené výkonem státní správy (viz § 122 obecního zřízení), člen rady, předseda výboru nebo komise rady a "běžný" (pouze neuvolněný) člen zastupitelstva obce (nemající některou z uvedených funkcí). Na uvolněného člena zastupitelstva obce, který nezastává žádnou z uvedených funkcí, nařízení vlády č. 37/2003 Sb. z pohledu stanovení odměny nepamatuje.

Počet obyvatel

Z hlediska počtu obyvatel obce rozlišuje nařízení vlády č. 37/2003 Sb. osm velikostních kategorií, přičemž do velikostní kategorie měst nad 100 000 obyvatel jsou zařazena i všechna statutární města, která tedy tuto velikost splňovat nemusejí (samostatnou velikostní kategorii představují ještě statutární města Brno, Ostrava a Plzeň). Může tak dojít k paradoxní situaci, že odměny členů zastupitelstev v menších nebo "malých" statutárních městech (viz § 4 odst.1 obecního zřízení) budou vyšší než ve městě, které sice má větší počet obyvatel než statutární město, ale samo postavení statutárního města nemá, což je ovšem naprosto absurdní a racionálními argumenty nezdůvodnitelný stav.

Měsíční odměnu tvoří pevná složka stanovená podle druhu vykonávané funkce a příplatek podle počtu obyvatel obce. Při určení výše příplatku podle počtu obyvatel obce se vychází z počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku hlášeni v obci k trvalému pobytu. V souvislosti s institutem trvalého pobytu lze poukázat na zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů (§ 10 a následující). V případě cizinců jde o zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 65 a násl.), popř. zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (v souladu s § 76 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, má azylant trvalý pobyt na území České republiky po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu). Počet obyvatel obce se pro dané účely zaokrouhluje na celé stovky nahoru.

Rozsah přenesené působnosti

Některým uvolněným členům zastupitelstva obce se základní výše měsíční odměny, ještě zvyšuje o další částku, a to pokud jde o obce s rozšířenou působností, o obce s pověřeným obecním úřadem, o obce s matričním úřadem a o obce se stavebním úřadem. V daných obcích tedy nelze pro stanovení měsíční odměny některým uvolněným členům zastupitelstva obce vystačit pouze s přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. (která stanovuje konkrétní výše pevných složek měsíčních odměn a příplatků podle počtu obyvatel, které jsou poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy), ale je nutno ještě zohlednit "příplatek" uvedený v § 1 odst. 3 tohoto nařízení a připočíst jej k odměně určené podle přílohy č. 1 nařízení.

Pokud nevykonává (uvolněný) člen zastupitelstva obce funkci z důvodu pracovní neschopnosti, karantény, těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku, měsíční odměna mu na základě § 73 odst. 3 obecního zřízení nenáleží. Člen zastupitelstva obce je přitom povinen neprodleně informovat starostu nebo místostarostu o těchto důvodech a předpokládané době jejich trvání.

Odměna se uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, kdy byl zvolen nebo jmenován do funkce, za kterou odměna náleží (§ 77 odst. 1 obecního zřízení), přičemž v případě souběhu výkonu několika funkcí náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna (§ 77 odst. 3 písm. a) obecního zřízení). Uvolněnému členovi zastupitelstva obce náleží měsíční odměna i po dobu jeho dovolené (§ 79 odst. 3 obecního zřízení).

V příštím díle bude podrobněji pojednáno o odměňování členů zastupitelstva, kteří nejsou uvolněni pro výkon funkce.

Mgr. Jan Břeň

Seriál Odměny členů zastupitelstva

  1. Odměny členů zastupitelstva uvolněných pro výkon funkce, 10. 7. 2008 (právě čtete)
  2. Měsíční odměny členů zastupitelstva obce, 4. 9. 2008
TOPlist
TOPlist