K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
isss.online

Měsíční odměny členů zastupitelstva obce

(Odměny členů zastupitelstva 2.)

Datum: 4. 9. 2008, zdroj: OF 3/2008, rubrika: Legislativa

první části byla věnována pozornost některým obecným aspektům odměňování členů zastupitelstev obcí s tím, že podstatná část příspěvku se týkala problematiky měsíčních odměn uvolněných členů zastupitelstva. Hlavním účelem tohoto článku je podat výklad o odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce a dále o splatnosti a výplatě odměn.

Článek se také rámcově zabývá nařízením vlády č. 79/2008 Sb., které zvýšilo od letošního února odměny členům všech typů zastupitelstev územních samosprávných celků odměny o pět procent.

Odměny neuvolněných členu zastupitelstva

Základní rozdíl v odměňování členů zastupitelstev obcí spočívá v tom, že uvolnění členové zastupitelstva mají ze zákona právní nárok na měsíční odměnu, popř. na odměnu při skončení funkčního období. V případě neuvolněných členů zastupitelstva obdobný nárok na odměnu ze zákona neplyne. Měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva obce pouze může (nikoliv musí) být poskytnuta.

Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva je ve vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce [viz § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)], tzn. že o této záležitosti nemůže rozhodnout jiný orgán obce, než právě zastupitelstvo.

Zastupitelstvo obce však není "povinno" stanovit vždy výši odměn svým neuvolněným členům, popř. je dokonce možné, aby zastupitelstvo již jednou schválené odměny později snížilo nebo zcela "odebralo". Na rozdíl od uvolněných členů zastupitelstva není ani vyloučeno, aby pro stejné funkce byla zastupitelstvem stanovena rozdílná výše odměny. Případné rozdílně nastavené výše odměn však nemohou mít diskriminační charakter, neboť i v této oblasti je třeba respektovat obecnou zásadu rovnosti v právech, resp. zásadu zákazu diskriminace (viz čl. 1 Listiny základních práv a svobod). Důvodem rozdílné výše může být např. skutečnost, že tím zastupitelstvo obce ohodnocuje kvalitní práci některých neuvolněných členů zastupitelstva obce nebo jejich práci ve větším rozsahu oproti ostatním.

Zatímco u uvolněných členů zastupitelstva obce se žádná měsíční odměna neschvaluje (výše odměny je totiž pevně dána nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev), tak v případě stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva je tomu jinak. Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. stanoví pouze maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva (zastupitelstvo obce tedy u těchto odměn rozhoduje v rozmezí od nula Kč až do maximální částky pro danou funkci, přičemž výše těchto odměn jsou závislé -- stejně jako u odměn uvolněných členů zastupitelstva -- rovněž na počtu obyvatel dané obce).

Možný souhrn odměn

Měsíční odměnu, která má být poskytována neuvolněným členům zastupitelstva obce, je nutné vždy přesně uvést v konkrétní výši, popř. je možno odkázat na maximální výši stanovenou v nařízení vlády pro každou v úvahu připadající neuvolněnou funkci. Nabytím účinnosti novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb., kterou se zvyšují odměny, resp. maximální výše odměn, se měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva automaticky nezvyšují (bylo by tomu tak pouze v případě, pokud by byla výše odměny obecně stanovena usnesením zastupitelstva odkazem na maximální výši podle nařízení vlády). Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb. pouze vytváří novou maximální hranici pro výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Záleží však pouze na rozhodnutí zastupitelstva obce, zda bude této nové hranice pro odměny využito či nikoliv. Pokud zastupitelstvo obce nerozhodne o nové výši měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva, platí, že se budou i nadále poskytovat v dosavadní výši s uvedenou výjimkou (samozřejmě za předpokladu, že předtím vůbec byly nějaké odměny poskytovány).

Odměna se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo (§ 77 odst. 2 zákona obecního zřízení). V případě souběhu výkonu několika funkcí lze v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) obecního zřízení neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce (je tedy možno jednotlivé měsíční odměny v různých kombinacích sčítat).

Splatnost a výplata odměn

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a další právní předpisy, které upravují platové poměry zaměstnanců obcí, se vztahují i na splatnost a výplatu odměn členům zastupitelstva obce, a to včetně srážek z těchto odměn. Pro dané účely se odměna členů zastupitelstva obce posuzuje jako plat zaměstnanců obce v pracovním poměru; obec se posuzuje jako zaměstnavatel a členové zastupitelstva obce se posuzují jako zaměstnanci (viz § 76 obecního zřízení). Uvedené konstatování se týká nejen uvolněných členů zastupitelstva obce (jak tomu bylo podle § 80 obecního zřízení do 11. července 2002), ale i těch neuvolněných.

Problematika splatnosti a výplaty platu zaměstnanců (a v souladu s § 76 obecního zřízení tedy i odměn členů zastupitelstva obce) je obsažena v § 141 až 143 zákoníku práce. Odměna člena zastupitelstva obce je splatná nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo členovi zastupitelstva právo na odměnu (v případě uvolněného člena se odměna poskytuje ode dne, kdy byl zvolen nebo jmenován do funkce, za kterou odměna náleží, a u neuvolněného se odměna poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce -- viz § 77 odst. 1 a 2 obecního zřízení). Konkrétní (a pravidelný) výplatní termín odměny by měl být stejný jako v případě platu zaměstnance obce. Výplatní termín je buď sjednán v kolektivní smlouvě, anebo je určen zaměstnavatelem (obcí) v zákonem stanovených mezích po projednání s odborovou organizací.

Odměna se vyplácí v pracovní době [pracovní dobou lze rozumět pracovní dobu zaměstnanců obce, neboť členové zastupitelstva obce žádnou pracovní dobu ve smyslu § 78 odst. 1 písm. a) zákoníku práce nemají] a na pracovišti, nebyla-li dohodnuta jiná doba a jiné místo výplaty. Nemůže-li se člen zastupitelstva obce dostavit k výplatě odměny z vážných důvodů (např. nemoci), zašle mu obec odměnu v pravidelném termínu výplaty, popřípadě nejpozději v nejbližší následující pracovní den na svůj náklad a nebezpečí, pokud se s ním nedohodla na jiném termínu nebo způsobu výplaty. Obsahem takové dohody může být např. ujednání o tom, že člen zastupitelstva obce hodlá k převzetí odměny zmocnit třetí osobu. (Jiné osobě než členovi zastupitelstva je možné vyplatit odměnu jen na základě písemné plné moci; to platí i pro manžela člena zastupitelstva).

Při měsíčním vyúčtování odměny je obec povinna vydat členovi zastupitelstva písemný doklad ("výplatní pásku") obsahující údaje o jednotlivých složkách odměny a o provedených srážkách. Na žádost člena zastupitelstva je obec povinna při výplatě odměny, popřípadě jiných peněžitých plnění učiněných v jeho prospěch (např. náhrada cestovních nákladů), po provedení případných zákonných srážek z odměny, poukázat částku určenou členem zastupitelstva na svůj náklad a nebezpečí na jeden účet člena zastupitelstva u banky nebo spořitelního či úvěrního družstva, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty odměny, pokud obec s členem zastupitelstva písemně nesjedná pozdější termín (viz § 143 odst. 1 zákoníku práce).

Z odměn, které jsou vypláceny členům zastupitelstva obce, je obec povinna provádět zákonem stanovené srážky, přičemž některé srážky se týkají pouze uvolněných členů zastupitelstva.

V souladu s § 147 odst. 1 zákoníku práce je obec oprávněna srazit členovi zastupitelstva z odměny daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (resp. "z funkčních požitků"), pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (srážky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se týkají pouze uvolněného člena zastupitelstva obce) a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění [všichni členové zastupitelstva obce, kteří za výkon své funkce pobírají odměny, tedy případně i neuvolnění, jsou od 1. ledna 2008 zároveň plátci pojistného na zdravotní pojištění -- viz § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.], zálohu na odměnu, kterou je člen zastupitelstva obce povinen vrátit proto, že nebyly splněny podmínky pro přiznání této odměny, nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady, popřípadě jiné nevyúčtované zálohy poskytnuté členovi zastupitelstva obce k plnění jeho pracovních úkolů, náhradu odměny za dovolenou, na niž člen zastupitelstva obce ztratil právo nebo na niž mu právo nevzniklo.

Zvýšení odměn

Dne 29. února 2008 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, která byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 79/2008 Sb.

Podstatou uvedené novely nařízení vlády je zvýšení odměn (uvolněným i neuvolněným) členům zastupitelstev obcí, zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy (viz příloha č. 1 nařízení), zastupitelstev krajů (viz příloha č. 2 nařízení) a Zastupitelstva hlavního města Prahy (viz příloha č. 3 nařízení), a to shodně o pět procent. Toto nařízení vlády v souladu s příslušnou zákonnou úpravou (viz § 72 a § 73 odst. 1 obecního zřízení) stanovuje konkrétní výše odměn, tj. pevné výše odměn u dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva (nelze je rozhodnutím zastupitelstva jakkoliv změnit) a maximální výše odměn u neuvolněných členů zastupitelstva (o konkrétní výši odměny neuvolněného člena zastupitelstva musí vždy rozhodnout příslušné zastupitelstvo).

Novela č. 79/2008 Sb. je (ve srovnání s předchozími čtyřmi novelami nařízení vlády č. 37/2003 Sb.) unikátní ve výši růstu odměn členů zastupitelstev. Dosud totiž každé zvýšení odměn členů zastupitelstev reagovalo na předchozí zvýšení platů zaměstnanců ve veřejné správě (např. zaměstnanců územních samosprávných celků), přičemž byl zároveň důsledně zachováván i stejný procentní růst odměn členů zastupitelstev na straně jedné a tarifních složek platu zaměstnanců ve veřejné správě na straně druhé. Novela č. 79/2008 Sb. však vůbec poprvé nebyla navázána na obdobné zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V této souvislosti lze uvést, že platové poměry těchto zaměstnanců jsou ve vazbě na zákoník práce (viz část šestá zákona č. 262/2006 Sb.) upraveny nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Předpokládá se, že v roce 2008 dojde k průměrnému zvýšení platů zaměstnanců ve veřejné správě pouze o 1,5 %, a to na základě toho, že byl navýšen objem finančních prostředků na platy zaměstnanců na letošní rok oproti roku předchozímu právě o uvedené procento, avšak toto navýšení se netýká (nárokové) tarifní složky platu (viz přílohy nařízení vlády č. 564/2006 Sb., které stanoví pro jednotlivé skupiny zaměstnanců ve veřejné správě příslušné stupnice platových tarifů), ale pouze nenárokových složek platu (např. osobní příplatek podle § 131 zákoníku práce). Důsledkem tohoto opatření je skutečnost, že se zvýšení platů zaměstnanců ve veřejné správě nemusí nutně dotknout všech.

Závěrem -- účinnost nároku

S nabytím účinnosti novely č. 79/2008 Sb. (dnem 29. února 2008) vyvstal problém, od kterého okamžiku náležely členovi zastupitelstva obce zvýšené odměny, tj. zda pouze za poslední den února 2008 anebo za celý měsíc únor 2008. Zejména s ohledem na charakter měsíční odměny, tj. že v souladu s § 73 odst. 1 obecního zřízení je měsíční odměna peněžité plnění poskytované měsíčně, a dále že obecní zřízení vůbec nepočítá s tím, že by výše měsíční odměny členů zastupitelstev měla být přepočítávána na jednotlivé poměrné části, které by odpovídaly počtu dnů, kdy byla účinná příslušná právní úprava, převážil názor (se kterým se ztotožnilo i Ministerstvo vnitra), že v případě novely nařízení vlády č. 79/2008 Sb. zvýšené nároky na odměnu vznikly za celý měsíc únor 2008 a nikoliv pouze za jeho poslední den, kdy tato novela nabyla své účinnosti.

Mgr. Jan Břeň

Seriál Odměny členů zastupitelstva

  1. Odměny členů zastupitelstva uvolněných pro výkon funkce, 10. 7. 2008
  2. Měsíční odměny členů zastupitelstva obce, 4. 9. 2008 (právě čtete)
TOPlist
TOPlist