K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Dotace na sociální byty budou pro obce i pro investory

Datum: 4. 2. 2010, zdroj: OF 5/2009, rubrika: Bydlení

Vláda na svém jednání dne 17. 8. 2009 schválila rámec poskytování podpory na výstavbu sociálních bytů. Podle tohoto nařízení bude podpora poskytována nejen obcím, ale všem investorům bez ohledu na jejich právní charakter.

V minulosti mohly o dotaci na výstavbu sociálního bydlení žádat pouze města a obce. Jde tedy o zásadní změnu a rozšíření těchto dotací. Program na podporu výstavby sociálních nájemních bytů by měl pomoci s bydlením těm občanům, kteří si nemohou dovolit platit tržní nájemné a podpořit výstavbu finančně dostupných nájemních bytů také pro osoby se sníženou soběstačností a seniory nad 75 let věku.

"Způsob obsazování bytů a provádění výběru nájemníků necháváme na vůli investora, respektive provozovatele. Předpokládáme však úzkou spolupráci investorů s pověřeným obecními a městskými úřady, které nejlépe znají sociální situaci ve svém obvodu. Významnou databázi případných dalších zájemců mohou mít i různé charitativní organizace, které se angažují v terénní sociální práci. Stát nebude výstavbu takovýchto bytů vynucovat, nebo nařizovat, jde pouze o pozitivní podporu těm, kdo mají zájem se o bydlení osob sociálně slabších postarat," uvedl na tiskové konferenci Jan Wagner, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB).

Dotační program

Aby výstavba sociálních bytů a další finanční zdroje nebyly závislé jen na veřejných prostředcích, byl do programu zahrnut soukromý sektor. Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška věří, že se díky dotačnímu programu postaví několik tisíc bytů pro sociálně potřebné. "Toto řešení, v kombinaci se sociálním příspěvkem na bydlení by mohlo být efektivním nástrojem pro řešení otázky bydlení pro sociálně slabé. Osvědčilo se to ve většině zemí Evropské unie a věřím, že stejně účinné budou tato řešení i u nás," uvedl ministr na semináři, který pro zájemce uspořádalo ministerstvo na podzim letošního roku.

Dotace na sociální bydlení odsouhlasila vláda v srpnu 2009. Finanční prostředky na jejich krytí se použijí ze Státního fondu rozvoje bydlení. Dotace jsou určeny k uhrazení části nákladů na výstavbu podporovaných sociálních nájemních bytů, a to jak na zcela novou výstavbu, tak na vznik sociálních bytů pomocí rekonstrukce, nástavby nebo přístavby vhodné nemovitosti. Žadatelé o dotaci se musejí zavázat, že budou s nájemními byty postavenými s dotací nakládat podle pravidel stanovených nařízením vlády, přičemž byty musejí sloužit nejméně 10 let jako sociální nájemní bydlení v období 15 let od dokončení stavby. Po uplynutí této doby bude možné byty nabídnout na trhu za smluvní nájemné či je přeměnit na vlastnické bydlení.

Ministerstvo pro místní rozvoj chce mít možnost postupně podpořit v ideálním případě až 10 tisíc sociálních nájemních bytů ročně, reálný počet bude záviset na finančních možnostech státu, tedy na rozpočtu SFRB (Státního fondu rozvoje bydlení). Důležité je, že se byty podporují individuálně – v rámci většího komplexu může být vyčleněno a podporováno pouze omezené množství bytů. To umožní investorovi diverzifikovat klientelu a dané území optimálně využít.

Příslušná legislativa

Legislativou, vztahující se k poskytování dotací na výstavbu nájemního bydlení, je nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby.

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. c) tohoto zákona následující fakta a pokyny.

1) Komu jsou dotace na podporu výstavby sociálního nájemního bydlení určeny?
  • městům, obcím, právnickým a fyzickým osobám k uhrazení části nákladů na výstavbu podporovaných sociálních nájemních bytů
  • mohou být použity jak na zcela novou výstavbu, tak na vznik sociálních bytů pomocí rekonstrukce, nástavby nebo přístavby vhodné nemovitosti
2) Kdo bude moci byty využívat?
  • sociálně slabší domácnosti (vyhodnocování podle příjmů domácností)
  • senioři nad 75 let (také se bude částečně přihlížet na příjem seniorů)
  • lidé se sníženou soběstačností (zdravotně postižení).

Byty jsou určeny sociálně slabým domácnostem, tedy takovým, jejichž příjem v období jednoho roku před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl:

  1. 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy,
  2. 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy,
  3. 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy,
  4. 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.
3) Jaká jsou pravidla poskytování?
  • byty musejí sloužit nejméně 10 let jako sociální nájemné bydlení v období 15 let od dokončení stavby,
  • po uplynutí této doby bude možné byty nabídnout na trhu za smluvní nájemné či je přeměnit na vlastnické bydlení,
  • výše dotace u novostavby je 6500 Kč/m2 s horním limitem 500 000 Kč, u stavebních úprav a rekonstrukcí bude dotace 5500 Kč/m, maximálně však 420 000 Kč na bytovou jednotku,
  • celková výše dotace, která se vypočte jako součet dotací na jednotlivé sociální byty, nesmí přesáhnout 30 % celkových investičních nákladů na výstavbu sociálních nájemních bytů,
  • dotace je individuální na každý byt; investor tak může z plánovaného bytového komplexu vyčlenit na sociální nájemní byty jen určitý počet bytů, a na ty jednotlivě žádat dotace.

Dotace se mohou ještě navýšit, a to v těchto případech:

  • pokud vznikne upravitelný byt, který může bez dalších stavebních úprav sloužit pro bydlení osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dotace se zvyšuje o 50 000 Kč,
  • v případě, že výstavba splňuje požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu A, zvyšuje se dotace o 100 000 Kč,
  • pokud výstavba realizovaná stavebními úpravami, nástavbou, přístavbou nebo úpravou bytu nezpůsobilého k bydlení splňuje požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B, zvyšuje se dotace o 50 000 Kč.
4) Podmínky pro investory či města

Podmínkou získání dotace na straně investora je:

  • předložení ekonomického finančního projektu a hodnověrné prokázání, že má další finanční zdroje pro výstavbu,
  • výpis z katastru nemovitostí (aby bylo možno ověřit, zda na pozemku, nebo nemovitosti nevázne nějaký finanční závazek),
  • doklad o bezdlužnosti vůči veřejným rozpočtům,
  • pokud se jedná o novostavbu, přiloží žadatel alespoň územní rozhodnutí, u rekonstrukcí pak posudek statika,
  • po kladném vyhodnocení projektu dodá investor ještě v určité lhůtě stavební povolení a další související doklady. Pokud bude investor čerpat hypoteční úvěr, stát již dopředu deklaruje svůj souhlas s tím, že nemovitost bude zatížena hypotečním břemenem.
5) Další podmínky pro žadatele o dotace:
  • během 15 let od dokončení stavby musí byt sloužit nejméně 10 let jak nájemní sociální bydlení (desetiletá podmínka nemusí být splněna najednou, může být v různých etapách),
  • výše nájemného – pro rok 2010 nesmí překročit 43 Kč/m2 obytné plochy bytu, v dalších letech bude navyšováno o míru inflace,
  • provozovatel bytů může být i někdo jiný, než investor. Vždy však musí převzít na sebe všechny závazky provozu nájemních dotovaných bytů vůči státu. Jinak by se dotace vracely.

Zeptali jsme se ředitele odboru bytové politiky MMR ČR Ing. Pavla Rakouše na další podrobnosti k dotačnímu programu

Ing. Pavel Rakouš, ředitel odboru bytové politiky MMR ČR
Jaká je reálná potřeba těchto bytů? Údaje Sdružení nájemníků ČR hovoří o 171 tisících domácnostech, jež mají problémy s placením nájemného, jsou podle vás reálné, či nikoliv?
Údaje vycházejí z odpovědí průzkumu, při které se nejmenovaná agentura zabývající se průzkumem mínění dotazovala domácností, zda se cítí být ohroženy zvyšováním nájemného. Podle ní odpovědělo 171 tisíc domácností kladně. Jde tedy o subjektivní pocit domácností, jimž se zvyšuje regulované nájemné, nikoliv o relevantní údaj o tom, zda tyto rodiny po zvýšení nájemného budou, či nebudou mít na nájemné. Údaje MPSV hovoří o cca 66 tisících domácnostech, které pobírají sociální dávku – příspěvek na bydlení. Z nich je většina nájemních, ale jsou tam i domácnosti družstevní, či vlastnické. Jiná data nikdo nemá. Proto považuji údaj 171 tisíc za nesprávně prezentovaný. Ministerstvo pro místní rozvoj publikovalo svůj výpočet, ve kterém uvádí, že i přes poskytování sociálních dávek se může v roce 2010 zhruba 0,3 % nájemních domácností (tedy cca 2 tisíce) dostat do situace, kdy se opakovaně budou muset rozhodovat, kterou ze složek nákladů na bydlení zaplatí, protože na všechny jim nezbude. Buď zaplatí nájem a služby a nebudou mít na teplo, nebo vynechají jinou z těchto tří složek. Z nich to řadu donutí urychleně hledat jiné bydlení, někteří se spolehnou na pomoc širší rodiny, ale přesto by se několik desítek rodin mohlo skutečně dostat až do situace, kdy jim bude hrozit ztráta bydlení. Pokud se tak stane více než deseti rodinám, pak je nutno říci, že stát selhal.
Kolik peněz je na tuto oblast určeno? Při podpoře deseti tisíc bytů ročně by to znamenalo 5 mld. Kč ročně. Z jakého jsou zdroje, domácí či evropské fondy?
Pokud mluvíme o sociálních dávkách, pak ročně jsou na ně v oblasti bydlení určeny cca 2 mld. Kč, pokud jde o podporu nové výstavby sociálních bytů pro nízkopříjmové domácnosti, pak je podpora dle MMR navržená na cca 1 mld. Kč ročně na tři roky, což by mohlo podpořit vznik asi 8 tisíc bytů. Ministerstvo financí však z rozpočtových důvodů tuto podporu navrhuje výrazně nižší. Ale už letos je vytvořena poměrně slušná rezerva v rozpočtu SFRB. Ta je převoditelná do roku 2010, což znamená, že o ni rozpočet SFRB nepřijde.
Od kdy a jak dlouho se mohou podávat žádosti? Do pevného termínu nebo do vyčerpání dotačních zdrojů?
Žádosti na novou formu podpory se přijímají již od 15. 10 2009 a budou se přijímat průběžně.
Jaké projekty budou mít přednost – ty nejdříve podané či nejlépe připravené? K čemu se bude přihlížet a jak dlouho bude trvat schvalovací proces?
Budou se vyřizovat dle data obdržení. Pokud budou kompletní. Dožádáním dokladů se žádost vrací znovu "na konec fronty". Zatím je peněz dostatek.
Jakým způsobem se bude poskytovat dotace – zálohově, na počátku projektu, po skončení projektu nebo průběžně?
Průběžně.
Bude se využití dotace kontrolovat?
Kontrolní mechanismy SFRB jsou již poměrně sofistikované, fond poskytl za dobu své existence již 38 tisíc podpor v různých formách.
Co vedlo k tomuto rozhodnutí, navíc v době ekonomické krize? Vynutily si to obce, nebo jde o vstřícný krok vlády?
Je to úkol vlády, který byl v programovém prohlášení již na konci roku 2006.
Budou tyto byty moci využívat i studenti a mladé rodiny?
Byty budou používat ti, kteří splní podmínky § 5 a 6 uvedeného nařízení vlády (č. 146/2003 Sb.).

-EVí-

TOPlist
TOPlist