K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Finanční podpora bydlení v České republice v letech 1991 až 2009

Datum: 3. 9. 2010, zdroj: OF 3/2010, rubrika: Bydlení

I v tomto volebním období se bude vláda ČR a příslušné resorty zabývat problematikou bydlení. Vedle legislativní činnosti (deregulace nájemného, občanský zákoník, zákon o vlastnictví) to bude také především řešení otázek souvisejících s podporou financování nové bytové výstavby ve všech vlastnických formách, s podporou oprav, rekonstrukcí a modernizací staršího bytového fondu a humanizací ploch stále zanedbaných sídlišť.

Hledání cesty, zda postupovat formou přímých nevratných investičních a neinvestičních dotací nebo zda poskytovat pouze zvýhodněné úvěry či využívat státní bankovní záruky za úvěry, může být dlouhé a komplikované. Každopádně platí, že realizované nástroje by měly vyvolávat směrem ke státnímu rozpočtu minimálně neutrální fiskální dopady. To neplatí pro bankovní záruky, kde fiskální dopady budou, při správném posouzení při jejich poskytování, vždy pozitivní.

Následující příspěvek si neklade za cíl navrhovat nové nástroje, je pouze přehledem toho, co v ČR bylo využíváno od roku 1991 do roku 2009 při realizaci státní dotační politiky. Přesto z přehledu vyplývá, že pro bytovou politiku ČR je v oblasti finančních podpůrných opatření charakteristická jejich roztříštěnost a neustálé změny.

Období let 1991 až 1996

Počátkem devadesátých let převládalo v podpoře bydlení dofinancování tzv. komplexní bytové výstavby, tzn. dokončení rozestavěnosti z osmdesátých let. V roce 1991 a 1992 například tato podpora tvořila více jak 80 % celkových rozpočtových nákladů na bydlení a podíl celkové podpory bydlení tak dosahoval 1,25 % hrubého domácího produktu (HDP). Tato významná položka však postupně klesala až na 5,7 % v roce 1995 a snížila se i celková podpora bydlení, která se pak ve zbývajících letech sledovaného období pohybovala kolem 0,5 % HDP. Nutno dodat, že celková podpora v roce 1991 ve výši 9,5 mld. Kč (1,26 % HDP) a podpora 8,8 mld. Kč v roce 1996 (0,53 % HDP) odráží inflaci i pohyb cen stavebních prací.

Měnila se však postupně struktura podpory politiky bydlení. Stát podporoval výstavbu domů s pečovatelskou službou, začala podpora nájemního bydlení, stavebního spoření i sociálních bytů. Podpory značně snižovala povinnost státu participovat na tzv. majetkové újmě bank, což činilo např. v roce 1995 3,3 mld. Kč (39 % celkového objemu). Podrobný přehled podpory bydlení viz graf.

Podpora bydlení ze státního rozpočtu v ČR – skutečné čerpání v daném roce (v mld. Kč)
Podpora bydlení ze státního rozpočtu v ČR

Především díky podpoře zaměřené na výstavbu nájemních bytů se však podařilo v roce 1996 zastavit další pokles bytové výstavby.

Období let 1997 až 2000

Od poloviny roku 1996 bylo administrací opatření na podporu bydlení pověřeno, až na výjimky, nově vzniklé Ministerstvo pro místí rozvoj, které v uvedeném období realizovalo řadu programů podpory bydlení.

Program podpory oprav vad panelových bytových domů pro obce, bytová družstva a sdružení vlastníků (neinvestiční nevratná dotace) dosáhl objem až 533 mil. Kč v roce 2000.

Nejvíce využíván byl Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury (nevratná dotace až 320 tis. Kč/b. j. + 80 tis. Kč na výstavbu související technické infrastruktury), který se blížil průměru 3 mld. Kč ročně.

Obce velmi využívaly Program podpory výstavby domů s pečovatelskou službou (investiční nevratná dotace 500 až 700 tis. Kč na 1 byt). Existovaly rovněž půjčky obcím na opravy, rekonstrukce, modernizace a rozšíření bytového fondu (bezúročná desetiletá půjčka do obecních fondů bydlení). V současné době se půjčky vracejí do rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB).

Ve sledovaném období byla poskytována Podpora hypotečního úvěrování – úroková dotace a Státní bezúročná půjčka na pořízení bydlení – příjemcem byly fyzické osoby, příjmově a později věkově limitované. Za sledované čtyři roky ministerstvo disponovalo celkovou částkou přes 22 mld. Kč a nutno podotknout, že v daných letech bylo celkem 1,877 mld. Kč využito na řešení následků povodní a krupobití v letech 1997 a 1998.

Celkově bylo v jednotlivých letech pro oblast bydlení využito ze státního rozpočtu 64,244 mld. Kč a podíl na HDP se pohyboval okolo 0,8 %. Podpora stavebního spoření se vyšplhala až na 7,719 mld. Kč. Výplata sociálních příspěvků souvisejících s bydlením dosáhla na 2,697 mld. Kč v roce 2000.

Období let 2001 až 2009

V roce 2001 vstoupil aktivně do oblasti financování bytové politiky Státní fond rozvoje bydlení. Od MMR převzal realizaci dlouhodobého programu na podporu oprav panelových bytových domů a zahájil financování podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, včetně podpory výstavby domů s pečovatelskou službou. Především tato skutečnost neumožnila SFRB vymezit se jako revolvingový samofinancovatelný subjekt. V průběhu sledovaných devíti let realizoval SFRB celkem 20 různých nástrojů podpory bydlení, zmíníme se jen o nejvýznamnějších z nich.

Státní fond rozvoje bydlení

Podpora výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, Podpora výstavby domů s pečovatelskou službou, Podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené skupiny obyvatelstva dosáhla celkově 15,5 mld. Kč a z důvodu neslučitelnosti s komunitárním právem EU (institut de minimis) byla uzavřena v roce 2008.

Program Panel byl zaměřen na opravy a rekonstrukce pouze panelových bytových domů a nyní umožňuje podpořit i komplexní opravy bytových domů postavených za pomoci klasických technologií. Dotace jsou poskytovány pouze ke snížení splátek úroků z úvěrů. Během devíti let vyplatil SFRB 2,5 mld. Kč, závazky do budoucna však dosáhly 9,8 mld. Kč.

Podpora oprav a modernizací bytových domů – finanční prostředky poskytovány na 10 let za 3 procentní body. V letech 2001 až 2006 zapůjčil SFRB 621,1 mil. Kč.

SFRB poskytuje, příp. také poskytoval 3 typy nízkoúročených úvěrů pro mladé do 36 let, nyní je poskytován pouze úvěr na pořízení bydlení do 300 tis. Kč. V letech 2002 až 2009 poskytl SFRB úvěry ve výši 8 mld. Kč.

V letech 2006 až 2007 bylo vyplaceno na nevratnou dotaci k na realizaci havarijních oprav panelových bytových domů celkem 6,7 mld. Kč a v roce 2008 byl program z důvodu neslučitelnosti uzavřen.

Povodně 2002 a 2006 znamenaly pro SFRB výdaj ve výši 1,1 mld. Kč, z toho 434,4 mil. Kč byly dotace na obecní bytovou výstavbu, zbytek pak úvěry.

Ministerstvo pro místní rozvoj

v letech 2001 až 2009 realizovalo řadu programů, zmíníme rovněž jen některé. Program podpory oprav vad panelových bytových domů, který byl od roku 2006 svěřen SFRB, ale program se již nepodařilo kladně notifikovat. MMR ve sledovaném období vyplatilo 1,3 mld. Kč.

Podpora regenerace panelových sídlišť – nevratná investiční a neinvestiční dotace na realizaci úprav sídlištních exteriérů poskytovaná obcím původně ve výši až 70 % rozpočtových nákladů od roku 2003 stanovena maximální hranice výše dotace v objemovém vyjádření. MMR prozatím vyplatilo 1,3 mld. Kč,

Podpora výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury od roku 2003 zacílena pouze na skupiny nízkopříjmových domácností. Od roku 2007 byly poskytovány pouze dotace na výstavbu technické infrastruktury, která je v současnosti snížena na 50 tis. Kč/b.j. Platí institut de minimis. Příjemcem dotace je obec a MMR vydalo ve formě dotací ve sledovaném období 5,1 mld. Kč.

Podpora výstavby domů s pečovatelskou službou byla uzavřena v roce 2002 (vyplaceno 1,2 mld. Kč.

Podpora výstavby podporovaných bytů – investiční, nevratná dotace, příjemcem obec. Poskytování dotace bylo zahájeno v roce 2003 a podprogram umožňoval do konce roku 2008 výstavbu tří typů bytů (vstupní byty, chráněné byty a byty na půl cesty). Do programu je implementováno kriterium splnění energetické náročnosti budovy a je zaveden institut de minimis. Vyplaceno v letech 2003 až 2009 1,9 mld. Kč.

Ministerstvo podporuje výměny olověných vodovodních rozvodů v bytových domech (vyplaceno celkem 60 mil. Kč) a realizovalo dotaci na výstavbu nájemních bytů – jednorázovou investiční dotaci městu Kolín na výstavbu bytů pro automobilku TPCA v letech 2005 a 2006 (335 mil. Kč).

Odstraňování následků povodní – přímé nevratné dotace všem typům vlastníků v různých formách. Financování proběhlo především v letech 2002, 2003 a 2006. Celkem vyplaceno 3,2 mld. Kč, jak ve formě dotací, tak ve formě úvěrů,

Podpora hypotečního úvěrování nyní opět ve výši jednoho procentního bodu celkem dosáhla do roku 2009 částky 2,9 mld. Kč.

Ministerstvo rovněž podporuje rekonstrukci bývalých vojenských objektů pro účely nájemního bydlení (podprogram Programu podpory rozvoje území výrazně postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek) – formou nevratná investiční dotace ve výši 530 tis. Kč na 1 byt bylo vyplaceno 79,7 mil. Kč.

Státní rozpočet

V letech 2001 až 2009 byly výdaje státního rozpočtu pro oblast bydlení vyšší, nežli v předchozích obdobích a kulminovaly v roce 2003, kdy dosáhly 24,4 mld. Kč.

Stavební spoření se však již podílelo na této částce v daném roce 13,3 mld. Kč, tedy více jak 54 %. Od roku 2003 objem finančních prostředků ze státního rozpočtu klesl, objem finančních prostředků na stavební spoření pak klesal od roku 2005, kdy dosáhl maxima – 16 mld. Kč a podílel se na celkovém objemu finančních prostředků pro bydlení téměř 63 %.

Související vyplácené sociální dávky měly od roku 2002 (3 mld. Kč) klesající tendenci, i když v roce 2008 došlo k mírnému navýšení proti předchozímu roku (rok 2008 1,6 mld. Kč).

V letech 1992 až 2009 Ministerstvo využilo pro podporu bydlení celkem 51,8 mld. Kč. Státní fond rozvoje bydlení za celé období podpořil bytovou výstavbu částkou 29,4 mld. Kč (se závazky se jedná o 42,8 mld. Kč). Cestou Ministerstva financí ČR se podpořilo bydlení částkou 187,6 mld. Kč a prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí šlo o 31,5 mld. Kč.

Česká republika celkem vydala ve sledovaném období ve formě dotací, příspěvků a úvěrů částku 300,3 mld. Kč. V roce 2009 podpora bydlení tvořila pouze 0,51 % HDP.

Materiál byl redakčně krácen.

RNDr. Jiří Klíma, ředitel úseku regionálního rozvoje a bydlení, ÚRS Praha, a. s.

TOPlist
TOPlist