K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Zlepšení prostředí v problémových sídlištích z finančních prostředků EU

Datum: 24. 11. 2010, zdroj: OF 4/2010, rubrika: Bydlení

Celkem 5138 milionů korun je k dispozici pro revitalizace či regenerace sídlišť v České republice. Díky Integrovanému operačnímu programu (IOP) tak nyní může hned 41 měst získat dotace a významně zvelebit svá problematická sídlištní prostředí. Komu přesně jsou dotace určeny a jaké jsou nejčastější chyby v projektových žádostech vám přiblíží tento článek sestavený odborníky z Centra pro regionální rozvoj ČR – zprostředkujícího subjektu IOP.

Integrovaný operační program (IOP) je jedním z osmi tématických operačních programů schválených Evropskou komisí pro Českou republiku v programovacím období 2007–2013. Je zaměřen na řešení problémů v oblastech rozvoje informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Dále se zaměřuje na podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí v sídlištích nebo na rozvoj systémů tvorby územních politik.

K dispozici 5138 mil. Kč

Tzv. "Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích" je zaměřená na zvýšení kvality života pro obyvatele problémových sídlišť prostřednictvím komplexní revitalizace či regenerace prostředí sídlišť, ve kterých by hrozící problémy mohly v případě vyšší koncentrace sociálně znevýhodněných rodin vyústit v sociální vyloučení.

Města se schváleným integrovaným plánem rozvoje měst v IOP
Města se schváleným integrovaným plánem rozvoje měst v IOP

Pro tuto oblast je určeno zhruba 12 % z více jak 42,5 mld. Kč vyčleněných pro celý Integrovaný operační program, tedy finanční prostředky ve výši 5138 mil. Kč.

Získat podporu mohou (a mnozí již úspěšně získávají) oprávnění žadatelé z 41 měst České republiky, která mají Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) schválený ministrem pro místní rozvoj (viz mapka).

V této oblasti intervence je možné předkládat žádosti celkem do tří aktivit:

  • Revitalizace veřejných prostranství;
  • Regenerace bytových domů;
  • Pilotní projekty.

Revitalizace veřejných prostranství

Projekty na revitalizaci veřejných prostranství zahrnují např. úpravu, obnovu či výsadbu veřejné zeleně, výstavbu, rekonstrukci nebo sanaci parkovacích ploch, chodníků, cyklistických stezek a budování či modernizaci nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch.

Oprávněnými žadateli pro tuto aktivitu jsou pouze obce. Výše podpory je pro projekty zaměřené na revitalizaci veřejného prostranství stanovena v poměru 85 % ze Strukturálních fondů EU ku 15 % zdrojů příjemce.

Regenerace bytových domů

V aktivitě regenerace bytových domů je možné požádat o dotaci např. na zateplení obvodového pláště, rekonstrukci technického vybavení, výměnu či modernizaci lodžií, balkonů nebo třeba zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov.

V rámci této aktivity si žádost o dotaci mohou podat pouze vlastníci bytových domů.

V případě projektů na regeneraci bytových domů se může jednat o podporu maximálně 40 %, z toho tvoří 85 % Strukturální fondy EU a 15 % státní rozpočet, zbytek zdroje příjemce.

Pilotní projekty

Pilotní projekty jsou zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením, tzn. dojde k propojení aktivity regenerace domů a revitalizace veřejného prostranství s aktivitami sociálního začleňování (aktivita 3.1b Služby v oblasti sociální integrace v IOP) nebo s aktivitami řešenými v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost. U pilotních projektů tedy není primárním cílem pouhé zlepšení stavu bytových domů, ale především snížení nezaměstnanosti, kriminality, drogové závislosti a podpora vzdělanosti. Z tohoto důvodu aktivity zaměřené na regeneraci veřejných prostranství a na renovaci bytových domů, popř. přestavbu nebytových objektů na sociální bydlení, budou navazovat na aktivity z oblasti sociální a komunitní péče, intervenci z oblasti lidských zdrojů, zaměstnanosti apod.

Pilotní projekty jsou realizovány v Ostravě, Orlové, Mostě, Brně, Kladně a v Přerově. Žádost o podporu v této aktivitě mohou předložit obce i vlastníci bytových domů.

Více se o jednotlivých podporovaných aktivitách dozvíte v Příručce pro žadatele a příjemce dostupné na www.crr.cz nebo www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2.

Výzvy k podávání žádostí

Výzva Ministerstva pro místní rozvoj ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory byla vyhlášena dne 22. 5. 2009 jako kontinuální na 80 % z celkové alokace pro tuto oblast podpory IOP 5.2. Po této výzvě následovaly výzvy jednotlivých měst, do kterých se mohli přihlašovat žadatelé s konkrétními projekty. K 31. 3. 2010 bylo předloženo celkem 219 projektů. Po výběru a schválení projektu městem jsou žadateli projekty předkládány na příslušné regionální pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR), kde probíhá další administrace.

Nejčastější chyby odhalené kontrolou

Po předložení žádostí o dotaci provádí pracovníci CRR řadu kontrol – nejdříve kontrolu přijatelnosti, pak kontrolu formálních náležitostí projektu a posléze ex-ante analýzu rizik, příp. ex-ante kontrolu na místě. Při kontrolách se posuzuje např. soulad projektu s cíli a aktivitami příslušné oblasti intervence, splnění definice příjemce, forma a obsah žádosti i doložení všech povinných příloh.

V průběhu uvedených kontrol jsou nejčastěji nacházeny tyto nedostatky:

  • chybí povinná příloha či je neúplná,
  • údaje v žádosti jsou neúplné nebo neodpovídají údajům uvedeným v přílohách,
  • chybí podpis statutního zástupce.

Tato pochybení je možné dodatečně doplnit a nejsou tedy důvodem pro vyřazení žádostí z další administrace.

Problematická výběrová řízení

K důležitým mezníků v administraci projektu patří zadávání výběrového řízení, neboť výdaje v projektu mohou být realizovány pouze na základě transparentního výběrového řízení, které musí být uskutečněno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

V případě zakázek nespadajících do režimu tohoto zákona postupuje příjemce v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013 ("Závazné postupy"), které jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce.

Konzultace na pobočkách CRR

Vzhledem k důležitosti dodržení správného postupu při realizaci výběrového řízení poskytují pracovníci regionálních poboček CRR se sídly v Brně, Hradci Králové, Chomutově, Olomouci, Ostravě, Písku a Praze (kontakty) zadavatelům četné bezplatné konzultace při přípravě zadávací dokumentace i v dalších oblastech souvisejících s průběhem výběrového řízení.

Příjemci jsou upozorňováni na nutnost dodržení základních principů transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení, které bývají nejčastěji porušovány nesprávným nastavením kvalifikačních předpokladů či hodnotících kritérií, nesprávným stanovením druhu veřejné zakázky, nedovoleným rozdělením předmětu zakázky do několika výběrových řízení či neúplným dokladováním jednotlivých úkonů.

V současné době jsou v rámci programu IOP vyhlášeny i další výzvy zaměřené na jiné prioritní osy, oblasti intervence a jednotlivé podporované aktivity (blíže). O jejich průběhu Centrum pro regionální rozvoj ČR pravidelně informuje.

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Příspěvkovou organizaci Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) založilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR již v roce 1996 za účelem aktivní podpory regionální politiky vlády ČR. Během své existence zastávalo CRR funkci implementační agentury předvstupní pomoci EU 1994–2004 a roli zprostředkujícího subjektu pro programy financované ze Strukturálních fondů EU a Iniciativy v období 2004–2006. V současné době je CRR pověřeno výkonem funkce zprostředkujícího a kontrolního subjektu pro programy období 2007–2013 (konkrétně IOP – Integrovaný operační program, OPTP – Operační program Technická pomoc a Operační programy v rámci Cíle 3 – Evropské územní spolupráce).

Role zprostředkujícího subjektu zahrnuje zejména tyto činnosti: příjem žádostí o dotaci, kontakt se žadateli a příjemci, posouzení přijatelnosti, formálních náležitostí, ex-ante analýzy rizik projektů, kontroly ex-ante, dále také interim a ex-post analýzy rizik projektů a kontroly projektů, ověřování dodržení podmínek zákona o veřejných zakázkách, posuzování změn v průběhu projektu, monitorování realizace projektů, administraci žádostí o platby, vkládání údajů o projektech do informačního systému a mnoho dalších.

Pro žadatele, příp. příjemce, je velice důležitou činností CRR také bezplatné poskytování fundovaných informací a konzultací, které mohou kdykoliv zdarma využít. Kontaktními místy jsou pobočky CRR v každém regionu soudržnosti (NUTS II) se sídly v Brně, Hradci Králové a Liberci, Chomutově, Olomouci, Ostravě, Písku a Praze.

CRR navíc zajišťuje také hardwarovou a softwarovou podporu a provoz monitorovacích systémů Monit7+ jednotlivých projektů celkem pro 19 operačních programů Strukturálních fondů EU. Podobně zabezpečuje i chod webové aplikace Benefit7 pro 17 operačních programů, která je pomyslným webovým účtem žadatele.

Mimo to se od roku 1999 CRR zabývá také vytvářením volně přístupných internetových informačních aplikací. Postupně byl vyvinut vzájemně propojený systém prezentačních úrovní – Regionální informační servisy (RIS) a Mapový Server CRR ČR, které shromažďují a veřejnosti bezplatně zpřístupňují různorodé datové zdroje informující o České republice, jednotlivých regionech a obcích.

CRR je rovněž hostitelskou organizací pro jedno z pracovišť Enterprise Europe Network – člena evropské informační a poradenské sítě pro inovační podnikání.

Centrum pro regionální rozvoj ČR; Ing. Jana Břicháčková, vedoucí útvaru řízení strukturálních fondů Cíl 1 a Cíl 2; Mgr. Dagmar Musilová, vedoucí odd. administrace a kontroly projektů IOP a OPTP

TOPlist
TOPlist