Program rozvoje venkova

1. 9. 2011 Zpravodaj MZe 3/2011 Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Ve dnech 15.–28. února 2011 proběhl příjem žádostí o dotaci pro opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. V rámci tohoto opatření mohou obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob a církve žádat o dotace na údržbu a využití kulturního dědictví venkova.

Obce a svazky obcí mají dále možnost získat dotaci na tvorbu studií nebo programů spojených s využitím kulturního dědictví. Opatření III.2.2 je členěno na dva záměry:

  1. studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova
  2. obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova

Výsledky 12. kola – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Opatření Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova pro 12. kolo příjmu žádostí počítá s alokací přibližně 465 mil. Kč. Jedná se o částku předběžně indikovanou ve výzvě pro příjem žádostí upravenou o kurzové rozdíly. Zaregistrováno bylo celkem 284 žádostí s požadavkem na spolufinancování 668,2 mil. Kč. K 10. červnu 2011 bylo ukončeno 19 projektů za 50,6 mil. Kč.

V tuto chvíli zůstává v administraci 265 žádostí s požadavkem na spolufinancování 617,6 mil. Kč. Dle plánované alokace se podaří uspokojit přibližně 75,4 % finančních požadavků (viz tabulka 1).

Tabulka č. 1. Stav žádostí 12. kola k 10. 6. 2011
Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Počet žádostí v administraci Požadavek na finanční zdroje (Kč)
Střední Čechy 28 82 907 516
Severozápad 23 61 448 275
Severovýchod 42 102 225 433
Jihozápad 51 97 335 082
Jihovýchod 63 133 583 446
Moravskoslezsko 15 40 326 879
Střední Morava 43 99 786 625
Celkem 265 617 613 256

V opatření III.2.2 je znát zvyšující se zájem o podporu. Kromě NUTS 2 Moravskoslezsko došlo k výraznému navýšení počtu zaregistrovaných žádostí o dotaci. Nejvyšší zájem byl zaznamenán v regionu soudržnosti Jihovýchod.

S posledním kolem příjmu žádostí pro toto opatření se počítá v únoru 2012, alokace bude přibližně 300 mil. Kč. Konečná částka bude záviset zejména na kurzu Eura a ušetřených prostředcích z předchozích kol příjmu.

Porovnání jednotlivých kol příjmu žádostí podle zaregistrovaných projektů a krajů je zřejmý z grafu č. 1.

Graf č. 1. Porovnání jednotlivých kol žádostí podle registrovaných projektů a krajů
Graf č. 1. Porovnání jednotlivých kol žádostí podle registrovaných projektů a krajů

Příprava na 14. kolo – Obnova a rozvoj vesnice, občanské vybavení a služby

V říjnu tohoto roku bude vyhlášeno poslední kolo příjmu žádostí v rámci opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby. Zájem o tuto oblast podpory byl ze strany obcí vždy obrovský a několikanásobně převyšoval finanční obálku určenou na toto opatření, a to i ve 2. kole, kdy výše závazkování odpovídala třem ročním alokacím.

Graf č. 2. Přehled jednotlivých kol příjmu žádostí podle počtu zaregistrovaných a schválených projektů v rámci podopatření III.2.1.1.
Graf č. 2. Přehled jednotlivých kol příjmu žádostí podle počtu zaregistrovaných a schválených projektů v rámci podopatření III.2.1.1.
Graf č. 3. Přehled jednotlivých kol příjmu žádostí podle počtu zaregistrovaných a schválených projektů v rámci podopatření III.2.1.2.
Graf č. 3. Přehled jednotlivých kol příjmu žádostí podle počtu zaregistrovaných a schválených projektů v rámci podopatření III.2.1.2.

Přehled jednotlivých kol příjmu žádostí podle počtu zaregistrovaných a schválených projektů v rámci podopatření III.2.1.1. je uveden v grafu č. 2. Výše závazkování v jednotlivých kolech příjmu žádostí v rámci podopatření III.2.1.1. je uvedena v přehledu – viz tabulka č. 2. Stejně tak uvádí graf č. 3 přehled jednotlivých kol žádostí a tabulka č. 3 výši závazkování v rámci podopatření III.2.1.2.

Tab. 2. Výše závazkování v jednotlivých kolech příjmu žádostí v rámci podopatření III.2.1.1.
III.2.1.1 2. kolo 5. kolo 8. kolo 12. kolo – předpoklad1
Částka závazkování (mil. Kč) 1 958 1 059 793 920

1Konkrétní částka bude záviset na kurzu Eura a výši ušetřených prostředků.

Tab. 3. Výše závazkování v jednotlivých kolech příjmu žádostí v rámci podopatření III.2.1.2.
III.2.1.2 2. kolo 5. kolo 8. kolo 12. kolo – předpoklad2
Částka závazkování (mil. Kč) 476 249 157 360

2Konkrétní částka bude záviset na kurzu Eura a výši ušetřených prostředků. Návrh již obsahuje navýšení o cca 117 mil. Kč, o kterém rozhodl Monitorovací výbor dne 4. 4. 2011.

Úprava podmínek

V souladu s dlouhodobou snahou Ministerstva zemědělství o zúžení spektra podporovaných aktivit v obecních opatřeních Programu rozvoje venkova proběhlo v I. čtvrtletí letošního roku jednání pracovní skupiny Monitorovacího výboru PRV, jehož cílem bylo projednat úpravu podmínek podpory malým obcím tak, aby nedocházelo k deseti až dvacetinásobným převisům poptávky nad disponibilním finančním rámcem a byla zvýšena efektivita opatření.

Pracovní skupina, oproti předchozím letům, se dohodla na snížení počtu projektových záměrů, tj. zúžení dosud velice širokého spektra podporovaných aktivit. Nicméně vzhledem ke komplikované a citlivé povaze problematiky nedošlo k dohodě o konkrétní podobě podmínek s tím, že je nezbytné předjednání vždy v rámci příslušného kraje.

Pracovní skupina předložila své závěry Monitorovacímu výboru k odsouhlasení a ten potom přijal následující usnesení:

Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

  • dojde k redukci spektra podporovaných záměrů ze stávajících tří na jeden
  • do budoucna nebudou podporovány projekty zaměřené na přípravu územních plánů
  • přímo příslušným krajem bude v závislosti na vlastních prioritách vybrán k podpoře jeden z následujících záměrů: buďto investice do infrastruktury (převáženě místní dopravní) nebo investice do vodohospodářství (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod)
  • v rámci tzv. regionálních balíčků tak budou kromě dosavadního finančního hlediska a priorit v podobě určité váhy na bodování projektu doplněny také potřeby za příslušný kraj v podobě vstupních podmínek do opatření.

Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

  • dojde k redukci spektra podporovaných záměrů pouze na projekty zaměřené na oblasti kultury a péče o děti a mládež, pokud jde o sportovní, volnočasové nebo vzdělávací aktivity
  • kraje zohlední své potřeby v rámci těchto projektových skupin tak, aby byly výrazně bodově zvýhodněné aktivity s nejvyšší prioritou, tzn. regionální balíčky budou doplněny o výraznější diferenciaci mezi projektovými záměry
  • do budoucna nebudou podporovány projekty realizované jako komerční aktivity a budou přípustné pouze projekty realizované ve veřejném zájmu
  • maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na projekt bude 3 mil. Kč

Do 24. června 2011 očekává Ministerstvo zemědělství vyjádření krajů k výše uvedeným bodům, následně pak proběhne další jednání pracovní skupiny Monitorovacího výboru k nastavení konkrétních podmínek příjmu. Závěry pracovní skupiny budou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz.