K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Koncepce bytové politiky do roku 2020

Datum: 20. 10. 2011, zdroj: OF 4/2011, rubrika: Bydlení

Vláda schválila koncepci bytové politiky do roku 2020. Teď je nutné ji naplnit a to je jeden z výsledků vládního projednání materiálu připraveného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Úředníci resortu vedeného Kamilem Jankovským již začali plnit klíčové úkoly.

Začaly se zpracovávat prováděcí předpisy, které jsou směřovány nejen do české, ale i do oblasti čerpání z evropských fondů. Celá koncepce je postavena na třech pilířích – dostupnosti, stabilitě a kvalitě. Základním kapitolám koncepce se budeme věnovat podrobněji na dalších stránkách.

Klíčovým opatřením pilíře Dostupnost „…je pilotní program poskytování nízkoúročených úvěrů na výstavbu nájemních bytů či rekonstrukcí s diferencovanou výší úroků dle cílové skupiny nájemníků, který již byl předložen Legislativní radě vlády. Tyto úvěry budou financovány z aktiv Státního fondu rozvoje bydlení,“ vysvětlil Kamil Jankovský.

Stejně tak byla podpora bydlení zahrnuta i v návrhu programových priorit kohezní politiky ČR pro období 2014–2020. „Právě zahrnutí podpory bydlení mezi klíčová témata příštího programového období a z toho vyplývající možnost čerpání peněz z evropských fondů by mělo státní bytové politice přinést kýženou stabilitu, která je druhým pilířem koncepce doplnil ministr Jankovský s tím, že související změny se budou týkat zejména SFRB, který by se měl zapojit do systému evropských fondů a finančního inženýrství.

Do konce roku pak čeká úředníky ministerstva pro místní rozvoj zejména práce na souvisejících legislativních normách od revize vyhlášky o rozúčtování energie až po návrh zákona souvisejícího s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostor. „Pokud se nám podaří všechny úkoly splnit, bude se moci naplňovat i třetí pilíř koncepce, tedy kvalita bydlení,“ uzavřel ministr.

Podpora odborníků

Koncepce vychází z přístupu, že zajištění bydlení je odpovědností jednotlivce, avšak téma bydlení v širších souvislostech je sdílenou odpovědností společnosti.

„Role státu nastupuje tam, kde jednotlivec nedokáže z objektivních důvodů svoji odpovědnost naplnit. Stát musí působit preventivně, motivačně a z pohledu veřejných prostředků efektivně,“ říká Miroslav Kalous, náměstek ministra pro místní rozvoj. Vládou schválený dokument byl před projednáním představen odborné veřejnosti. V rámci vypořádání připomínek z meziresortního řízení byla řešena především úloha státu v oblasti sociálního bydlení a odpovědnost jednotlivých resortů za její naplňování.

K materiálu se vyjádřilo několik odborných sdružení.

Rada seniorů ČR
Rada seniorů ČR oceňuje komplexní, kvalifikované a objektivní zpracování analytické části koncepce, která nezamlčuje ani významné nedostatky bytové politiky státu za hodnocené období. Senioři jsou na trhu s byty nejvíce ohroženou sociální skupinou, u které je ochrana státu a obcí nejen nezbytná ale také nenahraditelná. Rada seniorů podporuje naznačené vize státu zajistit dostupnost přiměřeného bydlení všem a současně trvale zvyšovat jeho kvalitu. Rada seniorů doufá, že stát se na rozdíl od uplynulých let bude chovat odpovědněji a zároveň podporuje záměr zajistit Státnímu fondu rozvoje bydlení stálé zdroje příjmů.
Dr. Zdeněk Pernes, předseda
Sdružení nájemníků ČR
Analýzu minulé a současné situace v oblasti bydlení považujeme za dostatečně vypovídající. K návrhům do budoucna plně podporujeme výrazně větší podporu nájemního bydlení v městských aglomeracích s tím, že tento úkol nesnese odkladu. Podporujeme též soustředění na garanční a úvěrovou pomoc státu vůči nájemnímu bydlení. Doporučujeme dále hledat i legislativní zakotvení třístupňového veřejného sektoru tj. státu, krajů a obcí, včetně odpovědnosti za realizaci bytové politiky.
Ing. Milan Taraba, předseda
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Bytová výstavba musí reagovat na stárnutí obyvatel, na změny ve skladbě domácností, na zvyšující se standard bydlení. Podpora bydlení z veřejných zdrojů by měly mít dlouhodobý charakter, nesmí potlačovat tržní principy. V podporách by měly převládat úvěrové formy. Přičemž by výše podpory nikdy neměla překročit 30 % nákladů, neboť vyšší podpora deformuje trh. Podpora vlastnického bydlení by měla být vázána na dosažení vyšších standardů – např. v oblasti energetické náročnosti budov, v oblasti udržitelného rozvoje městských částí, upřednostňování progresivních forem zástavby
Ing. Pavel Křeček, předseda
Centrum kvality bydlení
Je zřejmé, že přímé zasahování státu do bytové politiky jednotlivých obcí či krajů je nejenom často politicky nepopulární, ale je buďto velmi zatěžující z hlediska státního rozpočtu, či nutně technicky i legislativně komplikované a v důsledku často i ekonomicky neefektivní. Mnohem efektivnějším nástrojem by mohla být informační základna a o ní opřené vzorové metodiky. Tímto může stát podporovat jednotlivé obce a regiony, ale i soukromé subjekty působící v oblasti bydlení v jejich vlastní bytové politice. Tímto budou vytvořeny podmínky pro její zefektivnění, koordinaci, ale i v případě obcí zlepšení možnosti přímého ovlivňování koncepce bytové politiky a výstavby pro konkrétní místa.
Ing. arch. Michal Kohout
Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR
Těžiště bytové politiky v současné době leží a ještě dlouho bude ležet ve správné konstrukci adresných dávek na sociální bydlení za obvyklé tržní nájemné v souladu se správným přechodem na smluvní principy podle novely OZ, kterou velmi dobře připravilo MMR i připravovaného nového OZ. I když i zde je nezbytně třeba dokončit liberalizaci nájemního práva, aby nevyvolávalo zbytečné soudní pře a aby mohlo opět přejít na nájemní smlouvy na dobu neurčitou, nikoliv nekonečnou s pomocí řádné výpovědi možné pro obě strany nájemního vztahu.
RNDr. Tomislav Šimeček, předseda
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Pro podporu výstavby bytů v příštím období by měla platit jasná a dlouhodobá pravidla, která by se neměla měnit minimálně 10 let a měla by být centralizována a kontrolována jednou institucí – např. SFRB. Podpora výstavby bytů by měla být diferencována podle druhu bydlení – např. u podpory nájemného bydlení by to patrně byly daňové úlevy investorům, zatímco u sociálních bytů stavěných obcemi a městy by se mělo jednat o přímé dotace, tedy obnovit program, který úspěšně v minulosti fungoval.
Ing. Pavel Ševčík
TOPlist
TOPlist