K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Priority bytové politiky – Přednostní úkoly dle cílů koncepce

Datum: 8. 11. 2011, zdroj: OF 4/2011, rubrika: Bydlení

Vládou schválená koncepce bytové politiky do roku 2020, kterou předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj je v části, kde jsou stanoveny konkrétní nástroje a cíle velmi podrobná a rozsáhlá.

Není v možnostech tohoto textu se jednotlivým úkolům podrobně věnovat. Proto přinášíme pouze úzký přehled struktury úkolů. Úplné znění všech materiálů je na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, v části bytová politika – koncepce.

Dostupnost

Základem působení státu v této oblasti je motivace občanů k tomu, aby si dokázali zajistit bydlení vlastními silami. Předpokladem pro naplnění cílů v části vize dostupnost je naplnění cílů týkajících se stability. Podmínkou pro zvyšování dostupnosti bydlení rovněž je, aby stát úzce spolupracoval s obecními a krajskými samosprávami.

Priority v části vize dostupnost:

 • Vyváženost podpor
 • Zvýšení dostupnosti bydlení pro cílovou skupinu
 • Snižování nákladů spojených s bydlením
 • Pomoc státu při živelních pohromách a prevence

Každá priorita má stanovené nástroje a formulované konkrétní úkoly včetně termínů a odpovědných institucí. Například v rámci vyváženosti podpor je úkolem MMR připravit návrh úpravy stávajících podpor poskytovaných státem, případně jejich úplné zrušení, nahrazení či doplnění podporami novými v termínu do 30. 6. 2012. Ve stejném termínu je např. stanoveno naplnění úkolu v rámci druhé priority – zvýšení dostupnosti podpor – návrh komplexního řešení sociálního bydlení s využitím institutu tzv. bytové nouze v odpovědnosti MPSV a MMR. V rámci snižování nákladů na bydlení je pro MMR a SFRB úkol vytvořit do 31. 12. 2012 jednotný a stabilní nástroj podpory snižování energetické náročnosti bydlení. Do 31. 12. 2012 bude také provedena revize stávajícího portfolia programů na pomoc postiženým živelní pohromou s důrazem na prevenci.

Stabilita

Bydlení je pro každého spojeno s potřebou bezpečí, jistoty. Jistota znamená stabilitu sociální, ekonomickou a stabilitu prostředí. Z pohledu adresátů pomoci státu je stabilita jejího poskytování důležitější, než úroveň míry podpory. Priority v části vize stabilita financí:

 • Stabilní portfolio zdrojů financování
 • Snížení finančního zatížení systému

Jen zdůrazníme, že financování bytové politiky pouze ze zdrojů státního rozpočtu je dlouhodobě neudržitelné. Státní fond rozvoje bydlení může využívat standardní nástroje finančního inženýrství a v bydlení by dále měly být využity prostředky získané prodejem emisních povolenek. Česká republika by také měla lépe využít evropských zdrojů pro oblast bydlení a nabízí se především využití revolvingových nástrojů. Naplňování priorit v části vize stabilita financí by mělo vést k financování investiční podpory.

Priority v části vize stabilita legislativy:

 • Stabilní právní úprava ve veřejnoprávní oblasti (specificky upravující procesy ve výstavbě)
 • Stabilní právní úprava v soukromoprávní oblasti (nájem, vlastnictví bytu)
 • Respektování principu ekonomické přiměřenosti a udržitelnosti veřejných rozpočtů při aplikaci práva EU
 • Zvyšování transparentnosti trhu bydlení poskytováním nezávislých a spolehlivých informací
 • Důsledné vymezení odpovědností a koordinace aktivit státu v oblasti politiky bydlení

Řada priorit přináší řadu úkolů. Jmenujeme jen analýzu a případně návrh možných způsobů jednoznačného vymezení kompetence a odpovědnosti ministerstva pro místní rozvoj v rámci bytové politiky státu, které resort předloží do 31. 12. 2011. Stabilní právní prostředí je předpokladem pro řádné fungování společnosti. Nedostatečná či nejasná právní úprava snižuje právní jistotu. Důsledkem nestability je výrazné zhoršování kvality vystavěného prostředí a zvyšování prahu dostupnosti bydlení.

Posílení úlohy obcí v bytové politice

Obce vykonávají svoji působnost jako vlastníci bytového fondu, případně zajišťují výkon přenesené působnosti při poskytování pomoci státu formou dávek. Svoji roli naplňují též v případě odstraňování následků živelních katastrof. Pro aktivnější působení obcí chybí potřebné legislativně právní nástroje a zároveň finanční zdroje. Stát musí obcím vytvořit odpovídající ekonomické podmínky. Pokud se podaří plnit jednotlivé úkoly státní koncepce bydlení do roku 2020, pak budou takové ekonomické podmínky vytvořeny. Návrh legislativních změn směřujících k vyššímu zapojení obcí do zajišťování bytových potřeb předloží MMR do 31. 12. 2012.

Kvalita

Vytváření trvalých předpokladů pro zvyšování kvality bydlení je úkolem každé politické reprezentace a samozřejmě jedním z cílů politiky státu v oblasti bydlení.

Priority státu v části vize kvalita:

 • Snižování investičního dluhu
 • Kvalita vystavěného prostředí s ohledem na bydlení
 • Podpora zvyšování kvality vnějšího prostředí

Znamená to především revizi stávajících programů na podporu revitalizace bytového fondu, a návrh jednotného programu v oblasti bydlení. Dále připravit návrh politiky rozvoje stavební kultury a předložit vládě ke schválení.

Odpovědnost za oblast bydlení a vytvoření stabilního prostředí je svěřena ministerstvu pro místní rozvoj. Důsledné respektování jeho koordinační role a definování pozice Státního fondu rozvoje bydlení jako hlavního nástroje pro poskytování podpory bytové politiky státu je předpokladem pro úspěšné naplnění cílů koncepce politiky státu v oblasti bydlení do roku 2020.

Zpracováno podle materiálů Ministerstva pro místní rozvoj

TOPlist
TOPlist