K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí na českých sídlištích

Datum: 5. 12. 2011, zdroj: OF 4/2011, rubrika: Bydlení

Integrovaný operační program nabízí městům a vlastníkům bytových domů přes pět miliard korun na zlepšení prostředí problémových sídlišť. Do poloviny roku 2011 přijalo Centrum pro regionální rozvoj ČR téměř sedm set projektů. Jaký je aktuální stav výzvy a jaké chyby se u projektů nejčastěji objevují, se dozvíte v následujícím článku.

Integrovaný operační program (IOP) je jedním z osmi tematických operačních programů, které Evropská komise schválila pro Českou republiku pro programovací období 2007–2013. Tento program je zaměřen na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejných služeb a územního rozvoje. Jedním ze zprostředkujících subjektů pro IOP je Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR), které přijímá žádosti o podporu a provádí kontrolu jejich úplnosti a formální správnosti, kontroluje postup realizace jednotlivých projektů a přezkoumává předložené žádosti o platbu.

Jaké chyby kontroly odhalily?

Po obdržení žádosti o dotaci provádí CRR řadu kontrol. V prvé řadě se jedná o posouzení přijatelnosti projektu, tedy zda je v souladu s cíli a aktivitami dané oblasti podpory a dané výzvy, zda je zájemce oprávněný žadatel, zda je rozpočet reálný, zda je projekt součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje měst či zda je projekt v souladu s pravidly veřejné podpory. Následně probíhá kontrola formálních náležitostí projektu, tedy, zda žádost byla podána v předepsané formě, zda tištěná verze odpovídá elektronické verzi, zda je žádost podepsána statutárním zástupcem, zda jsou vyplněny všechny požadované údaje a přiloženy všechny povinné přílohy. V případě zjištěných nesrovnalostí vyzve CRR žadatele k doplnění, resp. úpravě žádosti. Mezi nejčastější chyby při podávání žádostí patří chybějící či neúplná povinná příloha, nesoulad mezi údaji v žádosti a přílohách (např. projektové dokumentaci) nebo chybějící podpis statutárního zástupce.

CRR dále provádí analýzu rizik, případně také ex ante kontrolu přímo na místě. Cílem těchto kontrol je posoudit a ověřit věcnou správnost a soulad údajů uvedených v žádosti se skutečností, ověřit stav projektu a předejít budoucím problémům při realizaci a udržitelnosti projektu.

Jak na veřejné zakázky?

Při samotné realizaci projektu pak CRR kontroluje postup realizace včetně průběhu výběrových řízení. Výdaje v projektech spolufinancovaných z evropských fondů mohou být realizovány pouze na základě výběrového řízení, které splňuje základní principy transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (viz zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013). Příjemci dotací při realizaci výběrových řízení ale často chybují, nejčastěji jde o nedodržení předepsaných lhůt, neúplné dokladování jednotlivých úkonů, nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky, nedovolené rozdělení předmětu zakázky a netransparentní hodnotící kritéria. Všechna tato pochybení a porušení závazných pravidel mohou mít za následek i vracení dotace či její části.

V neposlední řadě pak CRR kontroluje předkládání monitorovacích zpráv, vyúčtování projektu a jednotlivých žádostí o platbu a hlášení o udržitelnosti projektu po dobu pěti let od jeho ukončení.

Konzultační činnost CRR

Vedle kontrolní činnosti vykonává CRR jako zprostředkující subjekt také konzultační činnost. Pro zájemce o dotace pořádá školení a semináře o vyhlášených výzvách a dalších aktivitách spojených s IOP a v neposlední řadě poskytuje žadatelům a příjemcům podpory bezplatné konzultace jak ve své pražské centrále, tak na svých regionálních pobočkách. Pracovníci CRR jsou připraveni poradit při přípravě žádosti i při samotné realizaci projektu, například právě se zadávací dokumentací a celým průběhem výběrového řízení tak, aby proběhlo plně v souladu se závaznými pravidly.

Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

IOP je rozdělen do celkem šesti prioritních os, v rámci prioritní osy 5 "Národní podpora územního rozvoje" byla vytvořena oblast podpory 5. 2 nazvaná Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Podpora je zaměřena na revitalizaci a regeneraci prostředí problémových sídlišť postavených v hromadné bytové výstavbě a na renovaci bytových domů situovaných v těchto sídlištích nebo historických jádrech měst. Cílem podpory je zvýšit kvalitu života obyvatel těchto sídlišť, zabránit hrozícímu sociálnímu vyloučení sociálně znevýhodněných rodin a zamezit vzniku tzv. sociálních ghett na sídlištích s vyšší koncentrací těchto skupin. Na tuto oblast podpory je v rámci IOP vyčleněno celkem 5,138 mld. Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) vyhlásilo výzvu na podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci oblasti podpory 5.2. v květnu 2009. Výzva byla vyhlášena jako kontinuální pro projekty realizované v letech 2007–2015 v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) schválených MMR. IPRM má v České republice schváleno celkem 41 měst, která jsou oprávněnými žadateli v rámci oblasti podpory 5.2. Žádosti o podporu je možné předkládat celkem do tří aktivit: revitalizace veřejných prostranství, regenerace bytových domů a pilotní projekty v romských komunitách. S jednotlivými podporovanými aktivitami se zájemci mohou seznámit v Příručce pro žadatele a příjemce.

Revitalizace veřejných prostranství

Projekty na revitalizaci veřejných prostranství zahrnují mimo jiné výsadbu a obnovu veřejné zeleně, obnovu městského mobiliáře, výstavbu a rekonstrukci chodníků a cyklistických stezek, realizaci technické infrastruktury nebo budování rekreačních ploch a dětských hřišť. Oprávněnými žadateli pro tyto projekty jsou obce, které mohou získat z evropských fondů podporu ve výši 85 % nákladů projektu.

Regenerace bytových domů

Projekty na regeneraci bytových domů zahrnují mimo jiné zateplení domů, opravy nosných konstrukcí, sanaci základů, rekonstrukci technického vybavení domů, modernizaci lodžií a balkonů a zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov. O dotaci mohou žádat vlastníci bytových domů, tedy obce, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek a další právnické a fyzické osoby vlastnící bytové domy. Podpora může dosáhnout výše maximálně 40 % nákladů projektu pro všechny regiony NUTS 2 vyjma Jihozápadu, kde počínaje rokem 2011 může být podpora maximálně 30 %.

Pilotní projekty

Pilotní projekty jsou zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením. Zahrnují jak aktivity na revitalizaci veřejných prostranství, tak na regeneraci bytových domů, které navíc propojují s dalšími aktivitami financovanými z IOP v rámci oblasti podpory "Služby v oblasti sociální integrace" nebo z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (sociální začleňování, komunitní péče, podpora vzdělávání, snižování nezaměstnanosti, kriminality a drogových závislostí a další). Pilotní projekty jsou realizovány v Brně, Kladně, Mostu, Orlové, Ostravě a Přerově, oprávněnými žadateli jsou zde jak obce, tak vlastníci bytových domů.

Aktuální stav výzvy

Od vyhlášení výzvy do 30. června 2011 bylo v CRR přijato celkem 689 projektů, z toho 89 projektů měst na revitalizaci veřejných prostranství a rovných 600 projektů vlastníků bytových domů na jejich regeneraci. Schválené projekty registruje CRR u všech 41 měst, která mohou o dotace žádat. Nejvíce projektů předložily města Mladá Boleslav, Pardubice, Strakonice, České Budějovice, Kroměříž nebo Vsetín, z hlediska objemu finančních prostředků dominují Nový Jičín, Český Těšín, Brno a Pardubice. Do poloviny letošního roku byly přijaty projekty v souhrnné výši téměř 5,5 miliardy korun, dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činila asi 2,5 miliardy korun. V rámci kontinuální výzvy z května 2009 bude rozděleno 80 % celkové alokace pro oblast podpory 5.2, což představuje částku 4,1 miliardy korun. Stále tak zbývá dostatek prostředků pro další projekty revitalizace městských center i regenerace bytových domů.

První úspěšně realizované projekty

V polovině roku 2011 již CRR registruje první konkrétní výsledky projektů v rámci IPRM a oblasti podpory 5.2. Zrekonstruované a zateplené panelové domy, nová okna, opravené výtahy nebo modernizované vstupní chodby a další společné prostory v domech, ale také opravené chodníky, nová zpevněná parkoviště a autobusové točny, rekonstruovaná náměstí, rekultivované parky a další veřejná prostranství či dokonce nový městský park na místě bývalé vojenské střelnice – to vše v uplynulých měsících a letech změnilo prostředí ve čtyřicítce českých měst. Fotografie ukazují příklady některých projektů ve stavu před zahájením projektu na přelomu května a června 2010 a po jeho skončení. Díky evropským dotacím se městům daří zlepšovat kvalitu života svých obyvatel, ale také celkového prostředí. Opravená náměstí a nové městské parky se znovu stávají přirozenými centry života měst, kam mohou občané bez obav vyrazit trávit svůj volný čas. I návštěvníci měst se jistě budou rádi vracet do příjemného prostředí, kde nebudou muset kličkovat po rozbitých chodnících a vyhýbat se neudržovaným křoviskům. Podobných příjemných míst navíc může přibývat, kontinuální výzva v oblasti podpory 5.2 stále pokračuje a konkrétní příklady realizovaných projektů se mohou stát inspirací i pro další zájemce o dotace.

TOPlist
TOPlist