K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Výstavba rodinných domů z pohledu energetické náročnosti budov

Datum: 19. 6. 2013, zdroj: OF 2/2013, rubrika: Bydlení

V roce 2010 bylo na území ČR dokončeno 19 760 bytů v rodinných domech. V roce 2011 pak 17 385 bytů, tedy o −12,1 % méně. Z pohledu tříd energetické náročnosti byla v obou letech nejvíce zastoupena třída C (65,4 %, resp. 65,0 %). Energetická třída A byla zastoupena v roce 2010 3,9 % a v roce 2011 pouze 3,6 %.

Z pohledu krajů ČR bylo nejvíce bytů v rodinných domech v energetické třídě A dokončeno v roce 2010 v krajích Středočeském (288 b. j.), Jihomoravském (94 b. j.) a Moravskoslezském (88 b. j.). Nejméně pak na Vysočině (15 b. j.) a v Jihočeském kraji (16 b. j.). Z úhrnu všech dokončených bytů v rodinných domech byly podíly nejvyšší v krajích Karlovarském (6,1 %) a Ústeckém (6,0 %), tedy v krajích s jinak podprůměrnou novou bytovou výstavbou. Nejnižší podíl energetické třídy A byl charakteristický pro Jihočeský kraj (1,2 %).

Podíl bytů v rodinných domech v krajích ČR dokončených v letech 2010 až 2011 ve třídě energetické náročnosti A
Podíl bytů v rodinných domech v krajích ČR dokončených v letech 2010 až 2011 ve třídě energetické náročnosti A

V roce 2011 bylo nejvíce bytů v rodinných domech v této energetické třídě dokončeno opět v kraji Středočeském (139 b. j.), následovaném krajem Moravskoslezským (114 b. j.), nejméně pak v kraji Olomouckém (16 b. j.) a Jihočeském (19 b. j.). Z pohledu podílu na celkovém počtu dokončených bytů byly nejvíce zastoupeny kraje Karlovarský (9,2 %), hl. m. Praha (6,1 %) a kraj Moravskoslezský (5,9 %).

Energeticky stále vhodná třída B byla zastoupena v roce 2010 nejvíce v kraji Jihomoravském (44,1 %) a v kraji Zlínském (41,2 %), nejméně v krajích Karlovarském (17,5 %) a Pardubickém (21,0 %). Třída C pak v nejvíce v kraji Pardubickém (77,3 %) a v kraji Karlovarském (76,4 %). Nejméně pak v kraji Jihomoravském a Zlínském (51,8 %, resp. 54,9 %). Více jak šedesátiprocentní zastoupení mělo 11 krajů ČR.

V roce 2011 dominovalo v rámci třídy B hl. m. Praha (43,6 %) a kraj Moravskoslezský (42,1 %). Nejnižší zastoupení měla třída B v kraji Karlovarském (21,1 %). Třída C převládala v kraji Vysočina (76,9 %) a v kraji Královéhradeckém (75,7 %). Nejnižší podíl byl v hl. m. Praze a v Moravskoslezském kraji (50,3 %, resp. 52,0 %). Více jak šedesátiprocentní zastoupení mělo 10 krajů ČR.

Náklady a ceny

Přijmeme-li hypotézu, že čím vyšší je celkové zastoupení třídy energetické náročnosti C, tím vyšší je do budoucna předpoklad rapidního nárůstu sekundárních nákladů spojených s bydlením, pak nejzávažnější je, z pohledu rodinných domů dokončených v letech 2010 až 2011, situace v krajích Pardubickém, Karlovarském, Vysočina, Libereckém a Plzeňském, kde podíl těchto dokončených rodinných domů je vyšší 70 %.

Pořizovací hodnoty bytů v tis. Kč v rodinných domech dokončených v energetické třídě A a B v letech 2010–2011 podle SO ORP ČR
Pořizovací hodnoty bytů v tis. Kč v rodinných domech dokončených v energetické třídě A a B v letech 2010–2011 podle SO ORP ČR

Z pohledu pořizovacích hodnot lze uvést, že zatímco průměrná hodnota bytu v rodinném domě byla v ČR v roce 2010 3 214 tis. Kč, v případě třídy A to bylo 3 868 tis. Kč, tedy o 20,3 % více. V případě třídy B byla tato hodnota 3 333 tis. Kč, tedy pouze o 3,7 % více nežli byl celkový průměr ČR. V roce 2011 vzrostla průměrná hodnota dokončených bytů v rodinných domech oproti roku 2010 pouze o 1,1 % (na 3 249 tis. Kč) a hodnota výstavby v energetické třídě A byla nadále o 20,3 % dražší.

V roce 2010 se nejdráže v případě třídy A stavělo v Praze (5 447 tis. Kč) a v kraji Karlovarském (4 569 tis. Kč). Nejlevněji v kraji Jihomoravském (3 462 tis. Kč). Indexované průměrné hodnoty v rámci třídy A v krajském členění se od průměrných cen celkem lišily od 1,06 (Liberecký kraj) do 1,45 (Pardubický kraj). V roce 2011 nadále dominovala Praha (5 735 tis. Kč), následovaná krajem Plzeňským (4 198 tis. Kč). Nejlevněji se stavělo v Libereckém kraji (3 062 tis. Kč), kde hodnota třídy A dokonce klesla pod 1,0. Maximální odchylka od průměru kraje jako celku se výrazně snížila (1,37 – kraj Plzeňský).

Dřevostavby

V letech 2010 až 2011 bylo na území ČR dokončeno 2854 b. j. v rodinných domech charakterizovaných jako dřevostavba. Z celkového počtu byly v roce 2010 realizovány byty v rodinných domech dokončených formou dřevostavby celkem ve 183 z 205 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO-ORP) a v roce 2011 ve 181 obvodech těchto obcí. V roce 2010 bylo v této formě výstavby dokončeno celkem 1358 b. j., v roce 2011 pak 1496 b. j., tedy o 10,2 % více nežli v předchozím roce.

Tab. 1. Počty dokončených bytů v rodinných domech „dřevostavbách“
Kraj 2010 2011
Třída energetické náročnosti Celkem Třída energetické náročnosti Celkem
A B C A B C
Hl. m. Praha 3 6 5 14 1 12 3 16
Jihočeský 3 29 30 62 1 20 36 57
Jihomoravský 15 52 76 143 5 71 61 137
Karlovarský 3 3 12 18 6 8 14 28
Královéhradecký 4 29 54 87 6 23 54 83
Liberecký 6 14 49 69 7 28 44 79
Moravskoslezský 16 106 110 232 19 108 131 258
Olomoucký 3 22 43 68 4 35 47 86
Pardubický 7 22 60 89 2 26 58 86
Plzeňský 4 21 33 58 2 15 37 54
Středočeský 26 118 166 310 25 184 184 393
Ústecký 2 15 22 39 7 27 25 59
Vysočina 2 38 51 91 3 19 56 78
Zlínský 2 33 43 78 8 37 37 82
Česká republika 96 508 754 1358 96 613 787 1496

Zdroj: ČSÚ

V roce 2010 bylo nejvíce bytů v dřevostavbách rodinných domů dokončeno ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Černošice (55 b. j.), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (52 b. j.), Nový Jičín (35 b. j.), Říčany (34 b. j.) a Beroun (32 b. j.). V roce 2011 se pak opět nejvíce dokončovaly byty v SO-ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (85 b. j.), Černošice (66 b. j.), dále pak Ostrava (55 b. j.), Beroun (49 b. j.) a Říčany (41 b. j.).

Pořizovací hodnoty bytů v tis. Kč v  rodinných domech dokončených ve formě dřevostavby v energetické třídě A a B v letech 2010–2011 podle SO ORP ČR
Pořizovací hodnoty bytů v tis. Kč v  rodinných domech dokončených ve formě dřevostavby v energetické třídě A a B v letech 2010–2011 podle SO ORP ČR

Z pohledu krajů ČR bylo nejvíce bytů v dřevostavbách rodinných domů dokončeno v roce 2010 v krajích Středočeském (310 b. j.), Moravskoslezském (232 b. j.) a Jihomoravském (232 b. j.). V roce 2011 pak opět ve Středočeském (393 b. j.) a Moravskoslezském (258 b. j.), kterém byly následovány krajem Jihočeským (137 b. j.).

V třídě energetické náročnosti A bylo v letech 2010–2011 dokončeno v těchto rodinných domech pouze 192 b. j., v třídě B 1121 b. j. a v třídě C 1541 b. j. V třídě A bylo v roce 2010 dokončeno nejvíce bytů v dřevostavbách rodinných domů v kraji Středočeském (26 b. j.) a Moravskoslezském (16 b. j.). V roce 2011 pak opět v obou jmenovaných krajích, 25 b. j. v kraji Středočeském a 19 b. j. v kraji Moravskoslezském.

Z pohledu zastoupení třídy A na celkovém počtu dokončených bytů v dřevostavbách rodinných domů je však situace odlišná. V roce 2010 byl nejvyšší podíl této třídy na území hl. m. Prahy (21 %), kde však výstavba dřevostaveb je početně omezená a v kraji Karlovarském (17 %). V roce 2011 pak v kraji Karlovarském (21 %) a v kraji Ústeckém (12 %). Kraj s nejvyšším počtem dokončených bytů v dřevostavbách rodinných domů, kraj Středočeský, má dlouhodobě nejnižší podíl (5 %, resp. 2 % z celkového počtu dokončených bytů v rodinných domech).

Pořizovací ceny v dřevostavbách

Skutečnost, že v rámci ČR bylo v letech 2010–2011 dokončeno 45,9 % bytových jednotek umístěných v „dřevostavbách“ rodinných domů v energetické třídě C (a podíl třídy A byl 7 %, resp. 6 %) vyvrací, alespoň prozatím, úvahy veřejnosti, která se domnívá, že „dřevostavba“ je vždy automaticky minimálně v energetické třídě B.

Průměrná pořizovací hodnota bytů dokončených v dřevostavbách rodinných domů byla podle výkazu Stav 7–99 na území ČR v roce 2010 průměrně 2 878 tis. Kč a v roce 2011 2 913 tis. Kč, tedy pouze o 1,2 % vyšší. V rámci této formy výstavby se v roce 2010 nejlevněji dokončily byty v kraji Vysočina (2 504 tis. Kč) a v kraji Královéhradeckém (2 363 tis. Kč), nejdráže pak v hl. m. Praze (3 817 tis. Kč) a v kraji Karlovarském (3 178 tis. Kč). V roce 2011 se nejlevněji dokončily byty v kraji Plzeňském (2 492 tis. Kč) a Vysočina (2 681 tis. Kč), nejdráže opět v Praze (4 117 tis. Kč) a v kraji Libereckém (3 027 tis. Kč). Nejvyšší meziroční nárůst pořizovacích cen byl v krajích Zlínském a Královéhradeckém (11 %), následovaných krajem Středočeským (9 %). Nejvýraznější pokles byl v případě kraje Karlovarského, kde byly v roce 2010 dokončeny poměrně náročné individuální objekty (pokles o −8 %).

Tab. 2. Pořizovací hodnoty dokončených bytů v rodinných domech „dřevostavbách“ (v tis. Kč)
Kraj 2010 2011
Třída energetické náročnosti Celkem Třída energetické náročnosti Celkem
A B C A B C
Hl. m. Praha 3300 3573 4420 3817 2000 4056 5069 4117
Jihočeský 3800 2725 2667 2749 3500 2885 3050 3000
Jihomoravský 3565 3065 2647 2895 3542 2861 2853 2882
Karlovarský 6867 2767 2358 3178 3583 3188 2514 2936
Královéhradecký 3800 2973 2369 2636 3109 2770 2953 2914
Liberecký 3567 3161 3009 3088 3329 3136 2910 3027
Moravskoslezský 4478 2807 2799 2919 4002 2894 2598 2825
Olomoucký 3600 2941 2820 2894 4075 2694 2915 2879
Pardubický 3514 3342 2662 2897 3025 3023 2864 2916
Plzeňský 2250 2888 2653 2710 3750 2255 2521 2492
Středočeský 3096 3099 2958 3023 3736 3029 2876 3002
Ústecký 3500 2867 2455 2667 3757 2630 2714 2799
Vysočina 3200 2521 2464 2504 2933 2618 2688 2681
Zlínský 3350 2871 2577 2721 3315 2997 2962 3012
Česká republika 3632 2941 2739 2878 3621 2928 2815 2913

Zdroj: ČSÚ

V případě třídy energetické náročnosti A byla v roce 2010 průměrná pořizovací hodnota oproti průměru ČR o 26 % vyšší, v případě třídy B však byla vyšší pouze o 2 %. V roce 2011 byla hodnota v případě třídy A o 24 % vyšší, v případě třídy B byla vyšší pouze o 1 %. Nejvyšší průměrné pořizovací hodnoty bytů v dřevostavbách rodinných domů byly v roce 2010 v případě třídy A v krajích Karlovarském (6 867 tis. Kč) a Moravskoslezském (4 478 tis. Kč), v roce 2011 v krajích Olomouckém (4 075 tis. Kč) a Moravskoslezském (4 002 tis. Kč).

V případě energetické třídy B se krajské průměry pohybovaly v roce 2010 od 2 521 tis. Kč (kraj Vysočina) do 3 573 tis. Kč (hl. m. Praha) a v roce 2011 od 2 250 tis. Kč (kraj Plzeňský) do 4 056 tis. Kč (hl. m. Praha).

Srovnání podle zdroje vytápění

Výše uvedená analýza ukazuje, že pro srovnání pořizovací hodnoty bytů v rodinných domech podle tříd energetické náročnosti z pohledu použití jednotlivých stavebních technologií je vhodný spíše rok 2011, nežli rok 2010, kdy byly, jak v případě dřevostaveb, tak i zděných objektů, dokončeny některé finančně náročné nestandardní objekty (rodinné domy).

V roce 2011 se pořizovací hodnoty rodinných domů postavených ze dřeva lišily od celorepublikového průměru všech dokončených rodinných domů o −9,5 %. V případě třídy A však byly dokončené „dřevostavby“ o 4,5 % dražší. Třída B byla o −13,5 % a třída C o −3,6 % levnější. Je však nutno si uvědomit, že časová řada je pro definitivní závěry příliš krátká a je nutno ji rozšířit o zatím nedostupné údaje za rok 2012.

Z pohledu hlavního zdroje vytápění v případě třídy A v rámci ČR převládal v jednotlivých letech 2010 a 2011 vždy zemní plyn. V roce 2011 však došlo z pohledu jeho zastoupení k poklesu z 50,3 % na 32,4 %. Tento nárůst u třídy A jde na vrub především tepelným čerpadlům (nárůst z 16,3 % na 30,7 %). Zajímavý je nárůst zájmu o využití uhlí jako hlavního tepelného média (z 1,9 % na 5,2 %). V roce 2011 byl nulový zájem o kapalná paliva, minimální o solární panely, CNG, bioplyn atd.

Z pohledu všech dokončených bytů jako celku v rodinných domech v ČR převažuje také zemní plyn (v obou letech více jak 50 %), následovaný elektřinou (podíly jsou shodné i v případě třídy A, cca 25 %) a neustále narůstajícím podílem tepelných čerpadel.

Závěrem

Poměr průměrné podlahové plochy bytů v rodinných domech (energetická třída A/byty celkem) dokončených v letech 2010–2011 podle SO ORP ČR
Poměr průměrné podlahové plochy bytů v rodinných domech (energetická třída A/byty celkem) dokončených v letech 2010–2011 podle SO ORP ČR

Závěrem je v grafické podobě formou kartogramu znázorněn poměr průměrné podlahové plochy bytů v rodinných domech v energetické třídě A k celkovému počtu bytů dokončených v rodinných domech v letech 2010–2011. Vzhledem k vyšším pořizovacím hodnotám v rámci třídy A by se dalo očekávat, že třída A bude dominovat především v zázemí velkých měst a v příjmově bohatších regionech.

Skutečnost, že tomu tak není a v mnoha případech jsou podlahovou plochou nadstandardní byty situovány do hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů, příp. do regionů atraktivních z pohledu krajinných aspektů znamená, že výstavba v rámci třídy energetické náročnosti A je nadále spíše experimentem, který je vlastní vyšším příjmovým skupinám obyvatelstva.

RNDr. Jiří Klíma, ÚRS Praha, a. s.

TOPlist
TOPlist