K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuální stav čerpání prostředků fondů EU

Datum: 24. 6. 2014, zdroj: OF 3/2014, rubrika: Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci průběžně sleduje stav čerpání prostředků z fondů EU. Na konci dubna byla vydána aktuální monitorovací zpráva, která informuje o dosaženém pokroku v prvním čtvrtletí letošního roku. Nově je stav čerpání vykazován pouze za evropský podíl financování.

Finanční pokrok

Od počátku programového období 2007–2013 do 3. dubna 2014 bylo podáno 108 220 žádostí o dotaci v celkovém objemu 1249,2 mld. Kč, což převyšuje možnosti celkové alokace o téměř 80 % a dokládá trvalý a stále vysoký zájem o možnost realizace projektů s podporou fondů EU.

V počtu schválených projektů (Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou o poskytnutí dotace) byl překročen významný milník 50 000 projektů. K 3. dubnu 2014 bylo v realizaci přesně 50 733 projektů v celkovém objemu 602,7 mld. Kč (86,4 % celkové alokace). Z toho více než 29 tisíc projektů za 251,6 mld. Kč bylo již finančně ukončeno. Za první čtvrtletí letošního roku dostalo zelenou 1664 nových projektů za 14,6 mld. Kč, což představuje nárůst o 2,5 %. Na účty příjemců byla za tuto dobu proplacena částka 10,5 mld. Kč a celkově příjemci od počátku období obdrželi 398,1 mld. Kč (57,1 % alokace pro ČR). Tyto prostředky jsou příjemcům v rámci systému předfinancování poskytovány ze státního rozpočtu.

Proces čerpání zahrnuje kontrolu prostředků proplacených příjemcům a jejich zahrnutí do souhrnné žádosti o platbu, která je zaslána Evropské komisi. Řídící orgány předložily Ministerstvu financí – Platebnímu a certifikačnímu orgánu k certifikaci žádosti v souhrnném objemu 378,2 mld. Kč. Čtvrtletně došlo k navýšení o 9,0 mld. Kč (2,4 %). Česká republika dosud zaslala na Evropské komisi žádosti o platbu v celkové výši 368,0 mld. Kč, tj. 52,8 % celkové alokace.

Graf 1. Souhrnný stav čerpání ze SF/FS (mld. Kč) k 3. 4. 2014
Graf 1. Souhrnný stav čerpání ze SF/FS (mld. Kč) k 3. 4. 2014
* Částka v CZK za průběžné žádosti a platbu zaslané EK je pouze účetní hodnota, kdy převod z EUR na CZK vychází z kurzu platného ke dni odeslání žádosti EK. Tato hodnota však neodpovídá částce refundované do státního rozpočtu. Při refundaci se používá kurz dle zaúčtovaných souhrnných žádostí , který je téměř vždy odlišný od kurzu odeslané žádosti o platbu.

Věcný pokrok

Kromě finančního pokroku v čerpání prostředků fondů EU je také sledováno věcné naplňování realizovaných projektů. Díky tomu si lze udělat konkrétní představu, na co prostředky fondů EU přispívají v našich regionech.

S přispěním prostředků EU bylo dosud celkem vytvořeno 75 335 pracovních míst. Nejvíce pracovních míst bylo vytvořeno příjemci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (více než 53,5 tisíc míst), a to především v regionech dlouhodobě postižených nezaměstnaností. Druhý nejvyšší počet pracovních míst vytvořili příjemci z Operačního programu Podnikání a inovace. Další pracovní místa zejména v oblasti cestovního ruchu podpořily regionální operační programy. V oblasti výzkumu a vývoje bylo vytvořeno 2759 nových pracovních míst pro nově vznikající centra excelence a regionální VaV centra.

Další významnou oblastí je podpora podnikání. Na podporu podnikání dosáhlo již 5057 malých a středních podniků. S přispěním fondů EU bylo zrealizováno 2764 produktových, procesních, organizačních a marketingových inovací.

Důležitou oblastí jsou také investice do budování infrastruktury. Prozatím bylo postaveno 236,4 km nových silnic a zrekonstruováno 300,9 km železničních tratí. V jednotlivých regionech bylo postaveno či rekonstruováno více než 1,5 tis. km silnic II. a III. třídy.

Jedním s cílů podpory fondů EU je také zlepšování životního prostředí. Revitalizováno bylo více než 113,9 km2 území a odstraněno 721,6 tis. m2 ploch starých ekologických zátěží. Nově bylo zatím postaveno nebo zrekonstruováno 94 čistíren odpadních vod (ČOV).

V oblasti cestovního ruchu byla podpořena rekonstrukce 185 památkových objektů nebo vybudování cyklostezek v délce přes 850 km.

Graf 2. Změna vykazování alokace SF/FS – stav k 3. 4. 2014
Graf 2. Změna vykazování alokace SF/FS – stav k 3. 4. 2014
Ve vykazování stavu čerpání evropských prostředků dochází od března 2014 k zásadní změně. Nově je stav čerpání evropských fondů sledován pouze za evropský podíl. Důvod je ten, že některé operační programy na konci roku 2013 přešly na jiný způsob vykazování výdajů (zahrnutím národních soukromých zdrojů). Aby bylo možné porovnávat čerpání mezi programy a zachytit reálný stav čerpání, je nutné nyní sledovat vykazování pouze za evropské zdroje.

Závěr

Čerpání prostředků fondů EU a realizace operačních programů dále postupuje a bude pokračovat až do konce roku 2015. I přesto, že stále zbývá dočerpat a vykázat Evropské komisi přibližně 330 miliard korun, většina prostředků byla přidělena na konkrétní projekty.

Velkou pozornost otázkám kolem dočerpání fondů EU věnuje také Vláda ČR, která je o situaci pravidelně informována, a průběžně jsou vyhodnocována rizika spojená s čerpáním v jednotlivých operačních programech tak, aby bylo možné případným problémům včas předcházet.

Kompletní čtvrtletní monitorovací zpráva

TOPlist
TOPlist