K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Nový informační systém pro evropské fondy

Datum: 30. 12. 2014, zdroj: OF 5/2014, rubrika: Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo nový informační systém pro monitorování Evropských strukturálních a investičních fondů (dále „ESI fondy“) v programovém období 2014–2020. MS2014+ je základním nástrojem pro sledování využívání finanční pomoci z ESI fondů a vyhodnocování realizace kohezní politiky na národní úrovni.

Požadavek na vytvoření jednotného systému pro administraci evropských dotací (MS2014+) navrhovalo Ministerstvo pro místní rozvoj i Evropská komise na základě závěrů a doporučení „Auditu monitorovacího systému strukturálních fondů a fondů soudržnosti pro programové období 2007–2013“. V závěrech auditu bylo doporučeno, aby MMR zajistilo jednotný systém, hrálo roli centrálního gestora a zajistilo jednotnou aplikaci pro programy a žadatele. A tím na sebe vzalo i povinnosti vlastního realizátora. Od září 2011, kdy vláda pověřila MMR přípravou nového systému, tak veškeré aktivity MMR směřovaly ke splnění výše zadaného úkolu. Formou otevřeného výběrového řízení na „Pořízení Aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje“ byla realizována veřejná zakázka a učiněny veškeré zákonem požadované kroky, které vedly k podpisu smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější.

Představujeme MS2014+

Informační systém MS2014+ zajišťuje jednotnou datovou základnu pro sdílení informací, souvisejících s přípravou a naplňováním Dohody o partnerství (dále také „DoP“) uzavřené mezi Českou republikou a Evropskou unií o čerpání z ESI fondů. Informační systém MS2014+ pro období 2014–2020 je jednotný pro všechny programy ESI fondů vztahující se k činnostem na národní úrovni pro vyhodnocování DoP. MS2014+ poskytuje podmínky pro efektivní práci řídicích orgánů a práci žadatelů/příjemců při administraci projektů a programů. Nový informační systém zajišťuje sběr, přenos, zpracování, uchování, poskytování a vyhodnocování dat a dále umožňuje interaktivní komunikaci mezi subjekty implementační struktury zapojenými do přípravy, administrace, hodnocení a kontrolování poskytování finančních prostředků, stejně tak jako komunikaci s žadateli a příjemci podpory z ESI fondů. Celý proces administrace evropských dotací se díky MS2014+ stává plně elektronickým.

Aktuální stav a popis systému

Na konci srpna 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo přípravu Aplikace MS2014+ v rozsahu umožňujícím zahájení administrace programů a projektů ESI fondů. Následně byla aplikace zpřístupněna pracovníkům implementační struktury pro účely ověřování procesů na úrovni jednotlivých programů. Zahájení ostrého provozu systému a Aplikace MS2014+ proběhlo 4. 11. 2014, kdy byly spuštěny služby datového centra. Další rozvoj aplikace bude probíhat na základě požadavků jednotlivých subjektů implementace.

Základní přístup do MS2014+ je zajištěn přes webové rozhraní. Stěžejní je portál IS KP14+ pro externí uživatele a CSSF14+ pro interní uživatele. Veškerá komunikace probíhá již pouze elektronicky s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu. Další informace k funkcionalitám systému v následující infografice.

Monitorovací systém ESI fondů 2014–2020 MS 2014+
Monitorovací systém ESI fondů 2014–2020 MS 2014+
TOPlist
TOPlist