K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Den malých obcí

Obce a dotace z Evropské unie

Datum: 8. 6. 2015, zdroj: OF 2/2015, rubrika: Dotace

V období let 2008 až 2014 získala Česká republika ze tří fondů EU, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z Evropského sociálního fondu a z Fondu soudržnosti celkem 490,2 mld. Kč. Obce bez Prahy se na tomto objemu podílely 16 % a získaly částku ve výši 79,3 mld. Kč.

Více než polovina peněz přišla z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 44 % připadlo na Fond soudržnosti a 2 % pak na Evropský sociální fond. V jednotlivých letech se poměr mezi penězi z regionálního fondu a fondu soudržnosti měnil.

Vývoj objemu dotací

Vývoj objemu dotací, které obce v daném období dostaly, nebyl rovnoměrný – viz graf 1. Největší díl z celkové částky za celé období, tj. 79,3 mld. Kč, připadl na rok 2014, a to 28 %, rok 2013 se podílel jednou pětinou. Velmi slabý byl rok 2012, ve kterém obce ze tří evropských fondů obdržely méně peněz než v letech 2011 a 2010. V roce 2014 se však objem evropských dotací obcím meziročně zvýšil o 40 %, o rok dříve to bylo o 51 %. Takže čerpání evropských dotací se v posledních dvou letech výrazně zrychlilo.

Graf 1. Dotace obcím ze tří hlavních evropských fondů (mld. Kč)
Graf 1. Dotace obcím ze tří hlavních evropských fondů (mld. Kč)
Pramen: Ministerstvo pro místní rozvoj, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

V roce 2013 tvořily dotace ze tří evropských fondů 38 % celkového objemu dotací obcím, tedy včetně dotací z národních zdrojů. O rok dříve to bylo 25 % a v roce 2011 jen 20 %. Avšak ještě v roce 2009 tvořil podíl evropských dotací pouze 7 % z celkových dotací obcím. Údaje o dotacích obcím z národních zdrojů za loňský rok 2014 ještě nejsou k dispozici, dá se však očekávat, že podíl evropských dotací bude ještě vyšší než v roce 2013.

V průměru připadlo na jeden projekt obcí 1,5 milionu Kč (medián je však pouze 79 tisíc Kč) a na obyvatele obcí, které dotaci obdržely, to bylo 6 tisíc Kč (mediánová hodnota je opět mnohem nižší a činí necelých 700 Kč).

V daném období získalo alespoň jednou dotaci z těchto tří evropských fondů 92 % všech obcí. Do této skupiny obcí patří všechny obce s více než 5000 obyvateli a téměř všechny s počtem obyvatel od 1000 do 4999. Nejnižší podíl obcí s alespoň jednou dotací vykázala nejmenší velikostní kategorie obcí, a to 82 % (viz graf 2).

Graf 2. Podíl obcí s dotací
Graf 2. Podíl obcí s dotací
Pramen: Ministerstvo pro místní rozvoj, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Podíl jednotlivých fondů

Zde uváděné údaje zahrnují dotace obcím ze tří hlavních evropských fondů. Váha jednotlivých fondů na celkovém objemu se v čase měnila. V období let 2008 až 2013 spočívala největší váha na Evropském regionálním fondu, poté otěže převzal Fond soudržnosti. V roce 2014 tak obce získaly z Fondu soudržnosti téměř dvojnásobek částky, jakou dostaly z Regionálního fondu.

Jak ukazuje graf 3, Sociální fond je jediným fondem, u kterého se objem dotací každoročně zvyšoval, jeho váha na celkovém objemu dotací je však zdaleka nejmenší. V loňském roce přišlo obcím 62 % celkového objemu dotací z Fondu soudržnosti, 33 % z Regionálního fondu a pouze 2 % ze Sociálního fondu.

Graf 3. Struktura dotací z hlediska tří hlavních fondů
Graf 3. Struktura dotací z hlediska tří hlavních fondů
Pramen: Ministerstvo pro místní rozvoj, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Objem peněz, které obce získaly z Fondu soudržnosti, se rovněž každoročně zvyšoval, výjimkou byl pouze rok 2012. Dotace z Regionálního fondu nedosáhly v roce 2014 objemu z roku 2010, kdy byl jeho podíl nejvyšší za sledované období.

Počet projektů

V období let 2008 až 2014 uskutečnily obce více než 20 tisíc projektů a pouze jedno procento z těchto projektů bylo zrušeno. Z celkového počtu projektů jich bylo již dokončeno necelých 60 %, zbývající část pak připadla na probíhající projekty (viz graf 4). Na dokončené projekty získaly obce 70 % z celkového objemu dotací a 30 % je vázáno v projektech probíhajících.

Graf 4. Projekty obcí v letech 2008 až 2014
Graf 4. Projekty obcí v letech 2008 až 2014
Pramen: Ministerstvo pro místní rozvoj, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Rozdělení dotací a projektů

Jak se dalo očekávat, více než polovinu objemu evropských dotací, čerpaných v období let 2008 až 2014, získaly největší obce, jedna třetina pak připadla na obce s počtem obyvatel od 1 000 do 4 999. Nejmenší obce se na celkovém objemu těchto dotací podílely 1 %, následující velikostní kategorie pak 3 % (viz graf 5).

Graf 5. Rozdělení objemu dotací mezi velikostní kategorie obcí
Graf 5. Rozdělení objemu dotací mezi velikostní kategorie obcí
Pramen: Ministerstvo pro místní rozvoj, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Rozdělení počtu projektů mezi velikostní kategorie obcí je mnohem rovnoměrnější. Necelá třetina projektů patřila největším obcím a 28 % pak obcím s počtem obyvatel od 1000 do 4999. Na dvě nejmenší velikostní kategorie připadla více než pětina z celkového počtu projektů.

Dokončené projekty – z celkového počtu projektů nejmenší kategorie obcí tvořily ty dokončené 77 %, což je nejvyšší podíl v rámci všech velikostních kategorií obcí. Druhý nejvyšší podíl dokončených projektů měla navazující velikostní kategorie obcí (65 %). Nejnižší podíl nalezneme u kategorie obcí s počtem obyvatel od 1000 do 4999, a to 53 %.

Zrušené projekty se na celkovém počtu projektů v dané velikostní kategorii podílely 1 % u nejmenší kategorie obcí a rovněž u obcí dvou nejvyšších velikostních kategorií. U ostatních kategorií obcí nedosáhly ani jednoho procenta.

Nejdražší projekty uskutečnily obce v nejvyšší velikostní kategorii (v průměru to bylo téměř 7,5 milionu Kč), zatímco u nejnižší kategorie obcí to bylo 420 tisíc Kč. Částka se vcelku prudce snižuje s klesající velikostní obcí. Trochu jiný obrázek získáme porovnáním objemu dotací v přepočtu na obyvatele. Jednak nejsou rozdíly mezi velikostními kategoriemi obcí až tak velké, jednak nejvíce z tohoto hlediska získaly obce s počtem obyvatel od 1000 do 4999 a největší obce byly až třetí v pořadí (viz tabulka).

Tabulka: průměrná částka na projekt a obyvatele evropských dotací (období let 2008 až 2014)
Kategorie obcí Suma na projekt [Kč] Suma na obyvatele [Kč]
do 199 420 050 4 109
200–499 931 223 4 628
500–999 2 060 209 8 465
1000–4999 4 097 770 11 531
nad 5000 7 487 137 8 095

Pramen: Ministerstvo pro místní rozvoj, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Ve srovnání s kraji získaly obce (bez Prahy) v období let 2008 až 2014 ze tří hlavních evropských fondů více než dvakrát vyšší objem peněz. Jak kraje, tak i obce získaly v daném období nejvíce peněz z Regionálního fondu. U obcí se na druhé místo dostal Fond soudržnosti, zatímco u krajů to byl Sociální fond. Rok 2014 na pořadí významu fondů v případě krajů nic nezměnil, u obcí se do popředí dostal Fond soudržnosti. Pro obě skupiny příjemců je typický růst objemu dotací do roku 2010, pokles v následujícím roce a poté opět obnova růstu.

Ing. Věra Kameníčková, CSc., CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

TOPlist
TOPlist