K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Musí být odpadové hospodářství ztrátové?

Datum: 18. 6. 2015, zdroj: Masarykova univerzita Brno, rubrika: Životní prostředí

Odpadové hospodářství je odvětví, které se stále vyvíjí a to nejen z důvodu požadavků evropské a národní legislativy, ale také v důsledku technologických a organizačních změn a inovací. V současnosti se obce snaží hledat nejefektivnější způsoby řešení v oblasti nakládání s odpady a financování odpadového hospodářství. Jedná se o komplexní záležitost, která musí počítat s různými faktory a problémy.

Mezi nejdiskutovanější témata v České republice patří vysoká měrná produkce odpadů, velký podíl skládkovaného odpadu a neefektivní využití druhotných surovin a s tím související nízká úroveň recyklace. Všechny tyto faktory přímo ovlivňují úroveň znečištění životního prostředí, proto je důležité zvážit, který systém odpadového hospodářství nabízí efektivní řešení této problematiky. Z komparativní analýzy systémů odpadového hospodářství (tj. paušální, známkový a systém ISNO) vyplynulo, že nový systém ISNO nabízí efektivní řešení a zároveň je výhodný i pro občany.

Obce v samostatné působnosti rozhodují o způsobech nakládání s odpady a provozu celého systému sběru odpadů. Obce jako takové tedy zaštiťují systém odpadového hospodářství a finanční stránku věci. Hospodaření obce v oblasti odpadového hospodářství bylo tématem případové studie zpracované v rámci přeshraničního mikroprojektu „Meziobecní spolupráce jako moderní a efektivní nástroj rozvoje regionů“. Cílem bylo porovnat známkový, paušální systém a systém ISNO z finančního hlediska. V první fázi výzkumu probíhal sběr dat z jednotlivých obcí s různými systémy sběru komunálního odpadu, druhá fáze se již zabývala porovnáváním dat dle různých parametrů. V práci byla užita data z obcí Ratíškovice, Vacenovice, Čejkovice a Uherčice, přičemž Ratíškovice a Vacenovice používají paušální systém, Čejkovice známkový systém a Uherčice nový systém ISNO.

Tabulka č. 1. Produkce odpadu na osobu/rok v kg
Ratíškovice Vacenovice Čejkovice Uherčice
papírové a lepenkové obaly 23,85 18,00 29,76 18,29
plastové obaly 9,96 8,66 17,35 18,38
kompozitní obaly 0,48 0,40 1,77 0,00
skleněné obaly 7,10 7,80 29,10 12,51
kovy 31,16 2,54 16,94 0,00
směsný odpad 259,44 234,74 131,67 87,44

Zdroj dat: EKO-KOM, Hlášení o produkci odpadů jednotlivých obcí, data od zastupitelů obcí.

Problémem mnoha obcí je náročnost financování odpadového hospodářství, proto je nutné efektivně nakládat s odpady. Tabulka č. 1 ukazuje produkci komunálního komunální odpadu v jednotlivých obcích. Z tabulky lze vyčíst, že největší produkci komunálního odpadu na osobu za rok vykazují obce se zavedeným paušálním systémem tj. Ratíškovice a Vacenovice. Zavedený systém zřejmě nemotivuje občany ke třídění a k produkci odpovídajícího množství komunálního odpadu, a proto se v nádobách na komunální odpad objevují i vytříditelné položky a tím se snižuje efektivita svozu odpadků. Známkový systém na rozdíl od paušálního systému třídění podporuje. Obec Čejkovice vykázala v průměru 1,9× menší produkci komunálního odpadu na osobu za rok. Občané třídí, aby ušetřili za svoz komunálního odpadu, jelikož známkový systém je postaven na platbě za svoz jedné popelnice. V tomto ohledu nejlépe vyšel systém ISNO, který kombinuje paušální systém se 3 bonusy. Obec Uherčice se zavedeným systémem ISNO vybírá poplatek paušálně, ale bonusy občanům částku snižují. Bonus za třídění občany motivuje k pečlivému třídění, přičemž identifikace odpadu je vyřešena pomocí RFID tagů a čárového kódu.

Tabulka č. 2.
Ratíškovice Vacenovice Čejkovice Uherčice
komunální odpad (mimo sběrný dvůr) 1061,624 t 480,31 t 215,82 t 90,933 t
počet nádob na KO – občané 1700 840 900 440
frekvence svozů 1× za týden 1× za 14 dní 1× za 14 dní 1× za měsíc
počet svozů 48 24 24 12
vyvezených popelnic (počet štítků) 81 600 20160 6371 5280
průměrná zaplněnost popelnice v kg 13,01 23,82 33,88 17,22

Zdroj dat: EKO-KOM, Hlášení o produkci odpadů jednotlivých obcí, data od zastupitelů obcí.

Za předpokladu, že každý občan vyprodukuje stejné množství odpadu, se frekvence svozů komunálního odpadu kupodivu liší. Důvodem může být nerespektování třídění v paušálním systému, a tak občané plní nádoby na komunální odpad i vytříditelnými položkami. Ratíškovice vyvážejí 1× za týden, Vacenovice a Čejkovice 1× za 14 dní a Uherčice 1× za měsíc. Všechny obce používají 120 l nádoby na komunální odpad s nosností 48 kg. Největší průměrnou zaplněnost nádoby vykazuje obec Čejkovice se známkovým systémem, nejhůře dopadl systém paušální i s ohledem na frekvenci svozu.

Tabulka č. 3.
Ratíškovice Čejkovice Uherčice
ztráta/zisk −1 038 137 Kč −430 031 Kč 70 000 Kč

Zdroj dat: EKO-KOM, Hlášení o produkci odpadů obcí, data od zastupitelů obcí.

Závěrem tabulka č. 3 ukazuje finanční stránku řešení odpadového hospodářství obcí za rok 2014. Z tabulky lze vyčíst, že nejméně výhodný se ukazuje systém paušální. Obec Ratíškovice vykázala ztrátu v hospodaření s odpady v hodnotě 1,04 milionu Kč. Obdobně je na tom i systém známkový, přičemž ztráta z minulých let je pokryta ziskem z prodeje lístků v následujícím období. Obec Uherčice jako jediná vykázala kladný výsledek a to 70 tisíc Kč. Na základě uvedených dat a provedeného šetření lze tedy vyvodit, že systém ISNO funguje opravdu efektivně, přičemž nezatěžuje rozpočet obce, podporuje třídění a zároveň šetří peníze občanů. Z tohoto aspektu představuje příklad „dobré praxe“, vhodný k implementaci i v dalších srovnatelných obcích. Více nejen o tomto projektu, ale i o těch ostatních zaměřených na možnosti spolupráce obcí můžete shlédnout na webu projektu mikroinovace.eu. Další projekty a možnosti spolupráce pak lze najít na webu institutu pro veřejnou správu ivs.econ.muni.cz.

Fond mikroprojektů
Fond mikroprojektů

David Habán, Institut veřejné správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita

TOPlist
TOPlist