K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Alternativní možnosti financování municipálních projektů

Datum: 12. 8. 2015, zdroj: OF 2/2015, rubrika: Ekonomika

Historicky nejnižší úrokové sazby u úvěrů, během hospodářského útlumu odkládané investiční záměry i blížící se začátek spuštění nových dotačních programů EU vytvářejí podmínky pro realizaci investičních záměrů municipalit, a to obcemi počínaje a kraji konče. Při rozhodování o nejvhodnějším způsobu financování konkrétních projektů však není nutné přemýšlet jen o klasických úvěrech. Banky dokážou pomoci i s alternativními způsoby zajištění prostředků. Vždy je ale pro žadatele výhodné konzultovat své záměry s odborným bankovním poradcem.

O způsobech financování, jejich výhodách a možnostech využití, ale také vlivu na obecní nebo krajské rozpočty jsme si povídali s Josefem Molíkem, manažerem útvaru Veřejný sektor v Komerční bance.

Speciální úvěrové programy zaměřené na dotace

Náš přehled vhodných možností financování municipálních projektů otevřeme nejčastější formou – úvěrem. Tento způsob se běžně používá v případech, kdy se na financování investičních záměrů podílejí evropské či národní dotace. Úvěry mohou mít různý časový charakter a být úročeny pohyblivou nebo pevnou úrokovou sazbou. Zajišťují platby dodavatelům na základě předložených dokladů nebo slouží ke zpětnému refinancování již zaplacených nákladů po prokázání jejich úhrady.

V případě projektů podpořených z dotačních zdrojů je vhodné využít úvěr na předfinancování dotace a spolufinancování vlastního podílu na projektu. Například Komerční banka nabízí úvěrový Program PONTE II. Ten se skládá z úvěru na předfinancování dotace, který je splacen z inkasované dotace (ve většině případů má revolvingovou formu), a z úvěru na spolufinancování vlastního podílu municipality na projektu (většinou ve formě investičního úvěru). Délka trvání úvěru je přizpůsobena finančním možnostem municipality. Kromě toho Komerční banka dlouhodobě spolupracuje s Rozvojovou bankou Rady Evropy. Díky tomu nabízí municipálním klientům zvýhodněné úvěrové prostředky. „Hlavními výhodami úvěru jsou možnost realizovat více projektů najednou či optimalizovat úrokové náklady díky revolvingové formě financování,“ vysvětluje Josef Molík.

Leasing zejména na dopravní prostředky a komunální techniku

V porovnání s úvěrem představuje financování prostřednictvím leasingu menší administrativní zátěž. Optimální oblastí pro využití leasingu je nákup komunální techniky, dopravních prostředků nebo vozového parku. Kromě menšího papírování má své výhody i z účetního hlediska. Pořízení majetku ve formě leasingu je z pohledu rozvahy neutrální, navíc se eviduje v podrozvaze a jednotlivé leasingové splátky jsou účtovány jako běžný výdaj.

Volba leasingu je podle Komerční banky možná ve třech variantách. Může se jednat o klasický finanční leasing, který představuje dlouhodobý pronájem s následnou koupí najaté věci. Doba trvání leasingu by měla činit minimálně tři roky, případně pět let pro vyšší odpisovou skupinu. Další možností je operativní leasing. V tomto případě se jedná o dlouhodobý vztah, při němž municipalita používá předmět leasingu po smluvně stanovenou dobu proti placení pravidelných leasingových splátek. Po skončení leasingu se zpravidla vrací daný předmět leasingové společnosti, nebo lze využít opce na odkoupení předmětu leasingu za předem stanovenou prodejní cenu. Třetí možností je tzv. splátkový prodej, který je vhodný především v případech, kdy je nutné získat pořizovaný prostředek do vlastnictví, například z důvodu splnění podmínek dotace.

Odkup pohledávek od dodavatelů sníží administrativu

Další možností financování je odkup pohledávek, tedy úplatné postoupení v budoucnosti splatných pohledávek klienta, například Komerční bance. „V případě municipalit jsou zpravidla postupovány pohledávky střednědobého nebo dlouhodobého charakteru. Spodní hranice výše pohledávky se obvykle pohybuje kolem jednoho milionu Kč. Předností postoupení pohledávky je menší administrativa při realizaci veřejné zakázky, kdy dodávka i financování jsou řešeny jedním výběrovým řízením. Municipalitě se navíc vzhledem k financování ve formě dodavatelského úvěru nezvyšuje ukazatel dluhové služby,“ doplňuje Josef Molík.

Cena za postoupení se počítá z hodnoty postupované pohledávky a je stanovena individuálně podle míry přebíraného rizika, objemu, splatnosti a charakteru pohledávky.

Výhodou směnečného programu je získání většího objemu prostředků

Směnečný program je specifickou formou získání cizích zdrojů. Na rozdíl od úvěru se na něj nevztahuje zákon o veřejných zakázkách. Dle zákona není povinnost vypisovat veřejnou zakázku, pokud je jejím předmětem vydání nebo převod cenných papírů či jiných finančních nástrojů, což jsou právě směnky.

Emitent – municipalita si zajišťuje potřebné prostředky vystavením směnek, které jsou zpravidla odkoupeny bankou. Pro municipalitu je značnou výhodou, že na základě smlouvy zajišťuje administraci směnečného programu banka.

Směnečný program je vhodné využít pro získání většího objemu prostředků a pro předfinancování nebo spolufinancování projektů podpořených z dotačních prostředků EU či ČR.

Nižší náklady na energie s EPC – Energy Performance Contracting

Jde o způsob financování projektů, u nichž je hlavním cílem realizace provozních úspor, především v oblasti nákladů na energie. Princip spočívá v poskytování kompletních služeb dodavatelem, které vedou ke snížení nákladů na provoz konkrétního objektu. Uspořené prostředky jsou využity ke splácení investice.

Kompletní službou se rozumí příprava, realizace, zajištění financování a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků projektu. Dodavatel EPC projektu garantuje municipalitě dosažení očekávaných úspor. „Tyto projekty jsou založeny na tom, že dodavatel projektu provede úsporná opatření a dostane za ně zaplaceno z uspořených nákladů. Vedle toho se nezvyšuje zátěž cash-flow obce a díky financování ve formě dodavatelského úvěru se nezvyšuje ukazatel dluhové služby,“ uzavírá Josef Molík z Komerční banky.

TOPlist
TOPlist