K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Priority Svazu měst a obcí České republiky na období 2015–2017

Datum: 26. 6. 2015, zdroj: OF 3/2015, rubrika: Ostatní
 1. Územní samospráva jako plnohodnotný a silný článek veřejné správy v České republice. Silné municipality, či jejich svazky, jako styčný bod kontaktu občana s veřejnou správou.
  1. Doplnění Hlavy sedmé Ústavy České republiky o ustanovení garantující autonomii hospodaření a adekvátní finanční zdroje na výkon činností nařízených státem. Apelovat na stát, aby řádně pečoval o svůj majetek.
  2. Posílení legitimity zastupitelstev obcí úpravou volebního systému.
  3. Prosazení přístupu, kdy každý zásah do rozvoje měst a obcí (např. chráněná území, geologická činnost, infrastruktura) je možný pouze se souhlasem vedení města či obce a za jasnou kompenzaci.
  4. Prosazovat zájmy obcí v národních strategiích s dopadem na fungování samospráv
  5. Přistoupení České republiky k Evropské chartě místní samosprávy jako celku (bez výhrad).
  6. Usilovat o členství Svazu v Legislativní radě vlády a Tripartitě.
  7. Usilovat o snížení administrativní zátěže včetně sjednocení systému kontrol.
 2. Zajištění adekvátního způsobu a výše financování obcí odpovídající svěřenému přenosu kompetencí a zajišťující samosprávný rozvoj obce z národních i nadnárodních zdrojů. Podpora meziobecní spolupráce představuje prioritní nástroj dobrovolného sdružování samospráv v území postaveného na finančním zvýhodnění.
  1. Zavedení výkonového modelu financování přenesené působnosti.
  2. Zajištění efektivního financování dobrovolných svazků obcí, v rámci nichž je prováděna meziobecní spolupráce, tak, aby byla zajištěna jejich finanční stabilita
  3. Posílení daňových výnosů obcí v rámci rozpočtového určení daní.
  4. Valorizace příspěvku na přenesenou působnost.
  5. Navázání nových agend obcí pouze na adekvátní výši finančního zajištění a posílení kompetencí samosprávy při odměňování vlastních zaměstnanců.
  6. Zajištění financování tzv. sociálního bydlení v přenesené působnosti, která bude hrazena stejným způsobem, jako je financována sociálně-právní ochrana dětí. Současně zajistit v této oblasti zachování samostatné působnosti obcí.
  7. Zajištění úpravy příslušných právních norem, aby v případě zřízení veřejně prospěšné stavby nebo zařízení bylo pro obce a města uplatňováno osvobození nebo snížená sazba zákonných poplatků.
  8. Posílení role měst a obcí při čerpání a realizaci projektů z evropských strukturálních a investičních fondů (např. integrované řešení rozvoje území, regionální stálá konference).
  9. Posílení informovanosti měst a obcí o možnostech financování z EU fondů (pořádání seminářů, zpracování studií, přehledů, zvyšování povědomí o vyhlašovaných výzvách); prosazení „evropských domů“ jako kontaktních míst pro čerpání evropských fondů v každém kraji.
  10. Využívání zkušeností z minulých let a tím přispívat k plynulému a efektivnímu využívání finanční alokace pro programové období 2014–2020.
 3. Kvalitní veřejné služby sloužící občanům České republiky musejí být dostupné v široké variabilitě území a sídel. Nejedná se pouze o dostupnost a vstřícnost služeb veřejné správy, ale i poštovních, vzdělávacích, sociálních či zdravotních služeb. Vedle toho je kladen důraz na životní prostředí včetně fungujícího odpadového hospodářství.
  1. Zachování či rozšíření stávajících kompetencí v přenesené působnosti na úrovni obcí s pověřeným obecním úřadem.
  2. Zachování kompetencí na úrovni obcí základního typu.
  3. Analýzy a revize navrhovaných protikorupčních opatření z hlediska jejich přínosu pro občany a veřejné rozpočty.
  4. Reforma financování regionálního školství, která bude postavena na dostupnosti a kvalitě vzdělávání ve všech jeho segmentech.
  5. Podpora škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  6. Institucionalizace státní podpory do infrastruktury škol v suburbanizovaných územích.
  7. Zajištění dopravní dostupnosti nejen do center veřejných služeb.
  8. Dořešení legislativní úpravy veřejného opatrovnictví při zachování jeho výkonu na obcích všech typů a adekvátního financování této agendy pro obce pomocí plné úhrady nákladů na výkon agendy.
  9. Podpora obcím v přizpůsobování se měnícím se požadavkům na veřejné služby v návaznosti na demografické změny ve společnosti a stárnutí populace, zajištění udržitelného systému financování sociálních služeb.
  10. Zajištění dostupné lékařské péče pro všechny občany.
  11. Navýšit počet policistů v přímém výkonu služby a zachovat strukturu služeben.
  12. V rámci eGovernmentu zajistit, aby nové dílčí projekty státní správy byly hrazeny v přenesené působnosti. Zajistit koordinaci projektů státní správy s projekty egovernmentu samosprávy. Zřídit společnou koordinační komisi MV, SMO ČR a Asociace krajů po třech zástupcích MV na úrovni náměstků.
  13. Zachování aktivní komunikace s Českou poštou v souvislosti se změnou obsluhy poboček pošty a v maximální možné míře bránění rušení poboček.
  14. Zajištění dostatečných opatření a kompetencí k zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva v souvislosti s živelními pohromami a mimořádnými událostmi (např. povodně, plošný výpadek dodávky energií, požáry, ztráta pramenišť); zajistit systematickou podporou JSDHO.
  15. Zajištění přípravy smysluplné odpadové legislativy, která zajistí dlouhodobě stabilní, sociálně a ekonomicky únosné odpadové hospodářství ve městech a obcí.
  16. Prosazení zákazu výkupu odpadů od fyzických nepodnikajících osob a co nejvyšší participaci měst a obcí na udělování povolení ke sběru a výkupu odpadů.
  17. Prosazování principů rovných příležitostí a podpora obcí v uplatňování těchto principů na místní úrovni.
  18. Prosazení podpory cestovního ruchu a lázeňství.
 4. Mezinárodní spolupráce obcí zabezpečuje plnohodnotný rozvoj samospráv ve formě kooperace a interakce se zahraničím, přičemž se nejedná pouze o partnerství měst, ale i rozvojovou spolupráci a participaci v rámci unijních institucí.
  1. Zprostředkování spolupráce v oblasti partnerství měst, decentralizované rozvojové a transformační spolupráce.
  2. Aktivní přístup k prosazování zájmů obcí ČR na evropské (CEMR, EP, EK, VR) i globální úrovni (UCLG, CLRAE).
  3. Výměna zkušeností a know-how včetně tvorby sítí mezi obcemi a národními asociacemi v zahraničí a ČR (zapojování a realizace mezinárodních projektů).
  4. Aktivní ovlivňování prioritních oblastí evropské legislativy na národní i evropské úrovni:
   • Monitoring evropské legislativy, jeho vyhodnocení a stanovení priorit v následném procesu jejího ovlivňování.
   • Aktivní zapojení do činnosti zastřešujících organizací a institucí EU.
   • Aktivní zapojení do činnosti národních orgánů zabývajících se evropskou legislativou.
 5. Svaz jako nepolitická instituce se silným mandátem obhajovat zájmy municipalit v České republice. Svaz jako nositel projektů, poskytující informační, koordinační, vzdělávací a podpůrný servis svým členům. Svaz jako respektovaný partner pro instituce na národní i nadnárodní úrovni a pro organizace podnikatelské i neziskové sféry a zároveň médii vnímaný jako respektovaný informační zdroj zásadní pro obecně platná vyjádření samospráv.
  1. Posilování členské základny Svazu.
  2. Pravidelná jednání s vládou i jednotlivými ministry.
  3. Aktivní přístup k prosazování zájmů obcí ČR na evropské (CEMR, EK, VR) i globální úrovni (UCLG, CLRAE).
  4. Zastoupení v poradních orgánech vlády.
  5. Externí komunikace Svazu nejen vůči členským a nečlenským obcím včetně médií a webu a interní komunikace uvnitř organizace.
  6. Rozvoj platformy pro výměnu zkušeností členských obcí – sociální sítě, činnost komisí a pracovních skupin.
  7. Vytváření odborného a projektového zázemí Svazu, zejména kvalitní personální kapacity, odborné vzdělávání a podpora zaměstnanců; podpora dceřiných společností Svazu.
  8. Vytváření podmínek pro vzdělávání volených představitelů, stávajících i budoucích úředníků obecních samospráv, poskytování vzdělávacích, informačně poradenských a metodických služeb obcím, vzdělávacím institucím a NO, podpora meziobecní spolupráce prostřednictvím národních a evropských dotačních zdrojů.
  9. Spolupráce s klíčovými orgány veřejné správy a sociálními partnery – profesní svazy a odborné asociace (např. HK, SPaD, ČMKOS, …).
 6. Posílení informovanosti veřejnosti včetně měst a obcí a poskytování informačního i konzultační servisu ke všem prioritám Svazu – podpora komunikace s médii, vydávání vlastních tiskových materiálů a publikací, spolupráce s externími subjekty při vydávání společných tiskových materiálů a publikací, organizace akcí – seminářů, konferencí, krajských setkání aj., zpracování studií, přehledů, průzkumů aj.
TOPlist
TOPlist