K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Hospodaření územních samospráv dle státního závěrečného účtu za rok 2014

Datum: 19. 8. 2015, zdroj: OF 3/2015, rubrika: Ekonomika

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala státní závěrečný účet za rok 2014 včetně hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků (kraje, obce, dobrovolné svazky obcí) a Regionálních rad regionů soudržnosti. Jejich hospodaření probíhalo v obdobných podmínkách jako v roce 2013, neboť pro období roku 2014 nebyly přijaty žádné významné legislativní změny s dopadem do příjmů nebo výdajů územních rozpočtů.

Stejně jako v roce 2013 zejména obce působily v podmínkách nové úpravy rozpočtového určení daní, která vedla k posílení jejich daňových příjmů. Zůstaly zachovány rovněž změny v rozpočtování části transferů určených obcím, v kapitole Všeobecná pokladní správa (VPS) proto nebyly pro obce rozpočtovány příspěvek na školství a nebyla v rámci této kapitoly rozpočtována ani účelová dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. K dílčím změnám došlo pro rok 2014 pouze při stanovení výše příspěvku na výkon státní správy.

V následujících stránkách, které ve zkrácené podobě přebírají údaje z materiálů předložených Ministerstvem financí Poslanecké sněmovně, postupně uvedeme komentář k celkovému hospodaření územních rozpočtů a samostatně seznámíme čtenáře s hospodařením krajů a s hospodařením obcí. Zvlášť bude provedeno posouzení zadluženosti územních rozpočtů.

Hodnocení plnění příjmů a výdajů za rok 2014 je vždy prováděno k rozpočtu po všech změnách, plynoucích z přijatých rozpočtových opatření a změn vyplývajících z promítnutí nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.

Celkové výsledky

Pro hospodaření krajů, měst, obcí, dobrovolných svazků (DSO) a Regionálních rad regionů soudržnosti v roce 2014 rozpočet předpokládal, že územní rozpočty bude pokračovat trend, započatý v roce 2012 (očekával se přebytek ve výši 3,1 mld. Kč). Přitom kladné saldo hospodaření bylo predikováno na úrovni obcí a DSO (6,0 mld. Kč), naproti tomu pro rozpočty krajů se očekával schodek (2,9 mld. Kč). Pro Regionální rady regionů soudržnosti se předpokládalo vyrovnané hospodaření.

Výsledky hospodaření územních rozpočtů byly v loňském roce ve srovnání s předpoklady rozpočtu příznivější, jejich hospodaření bylo ukončeno s přebytkem ve výši 11,3 mld. Kč.

Celkový objem příjmů

(po konsolidaci) krajů, obcí, DSO a regionálních rad dosáhl 422,2 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem to představuje zvýšení o 24,9 mld. Kč (plnění předpokladů rozpočtu 99,6 %). K vysokému nárůstu příjmů došlo na úrovni rozpočtů obcí (16,7 mld. Kč) i krajů (7,6 mld. Kč), zvýšení příjmů bylo vykázáno také na úrovni DSO (1,3 mld. Kč). V případě regionálních rad byl dosažený objem příjmů nižší nežli v předchozím roce (o 2,8 mld. Kč), ve výsledku se promítá mimo jiné i skutečnost, že čerpání prostředků v rámci operačních programů v programovém období 2007–2013 se dostalo do závěrečné fáze.

Nárůst příjmů byl vykázán jak v části vlastních příjmů, tak i v části přijatých transferů. Vlastní příjmy územních rozpočtů dosáhly 263,6 mld. Kč, proti předchozímu roku vzrostly o 14,5 mld. Kč (plnění rozpočtu 104,8 %). V rámci vlastních příjmů vzrostly především daňové příjmy, dosáhly 219,4 mld. Kč, což znamená zvýšení o 10,9 mld. Kč (plnění rozpočtu 103,4 %). Nedaňové příjmy činily 37,5 mld. Kč, což bylo o 4,6 mld. Kč více nežli v roce předchozím (plnění 116,8 %). Jednalo se o dosud nejvyšší objem nedaňových příjmů územních rozpočtů, přičemž na jejich zvýšení se podílely především výnosy z finančního majetku.

Kapitálové příjmy byly zaúčtovány ve výši 6,7 mld. Kč, což bylo proti předchozímu roku o 1,1 mld. Kč méně (plnění rozpočtu 91,1 %). Trend postupného meziročního poklesu kapitálových příjmů je dlouhodobější, projevuje se od roku 2009.

Celkový objem přijatých transferů činil 158,7 mld. Kč, proti předchozímu roku to znamená zvýšení o 10,4 mld. Kč (plnění rozpočtu 92,0 %). Neinvestiční transfery dosáhly 120,3 mld. Kč a proti předchozímu roku vzrostly o 4,0 mld. Kč. Vyšší nárůst (o 6,4 mld. Kč) byl vykázán v části investičních transferů, které dosáhly 38,4 mld. Kč.

Podrobná bilance příjmů a výdajů územních rozpočtů k 31. 12. 2014 po konsolidaci je patrná z tabulky 1. Smyslem konsolidace je očistit údaje o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotek nebo mezi jednotkami navzájem. Z toho důvodu je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní (obce, kraje, regionální rady).

Tab. č. 1. Bilance příjmů a výdajů územních rozpočtů k 31. 12. 2014 po konsolidaci (v mil. Kč)
Územní rozpočty celkem Stupně územních rozpočtů skutečnost k 31. 12. 2014
skutečnost k 31. 12. 2013 rozpočet 2014 po všech změnách skutečnost k 31. 12. 2014 % plnění rozpočtu obce a DSO kraje RRRS
Příjmy celkem 397 318,2 424 038,9 422 234,6 99,6 279 139,5 146 456,9 13 558,0
z toho: Daňové příjmy 208 443,1 212 127,0 219 391,0 103,4 170 087,3 49 303,7
Nedaňové příjmy 32 828,3 32 114,0 37 499,7 116,8 33 299,8 4 623,9 340,5
Kapitálové příjmy 7 765,0 7 319,5 6 666,2 91,1 6 297,8 367,3
Přijaté transfery 148 241,6 172 478,4 158 695,1 92,0 69 464,3 92 162,0 13 216,4
Výdaje celkem 379 408,9 420 945,1 410 901,4 97,6 270 566,6 143 887,9 13 334,3
z toho: Běžné výdaje 293 126,2 302 155,7 301 784,3 99,9 180 252,4 125 398,4 1 122,6
Kapitálové výdaje 86 282,7 118 789,4 109 117,1 91,9 90 314,2 18 489,5 12 211,7
Saldo příjmů a výdajů 17 909,3 3 093,8 11 333,2 8 572,8 2 569,0 223,6

Struktura hlavních zdrojů financování

jednotlivých částí územních rozpočtů zůstává dlouhodobě stabilní. Hlavním zdrojem financování krajů jsou transfery ze státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtů regionálních rad, v loňském roce tvořily přijaté transfery (včetně převodů z vlastních fondů) 62,9 % celkových příjmů krajských rozpočtů. U obcí jsou hlavním zdrojem financování daňové příjmy, které se na celkových příjmech podílely ve výši 62,3 %, podíl přijatých transferů činil 23,6 %. Financování činnosti DSO je zajišťováno především transfery z různých úrovní veřejných rozpočtů, představovaly 80,7 % jejich celkových příjmů. Příjmovou stranu rozpočtů regionálních rad tvoří především transfery ze státního rozpočtu určené na předfinancování výdajů u projektů realizovaných v rámci regionálních operačních programů a částečně i transfery z rozpočtů příslušných krajů.

Struktura transferů poskytovaných územním rozpočtům z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, zůstává dlouhodobě stejná a nejvýznamnější je kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze které jsou poskytovány dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná kraji, obcemi a soukromými zřizovateli. Neinvestiční transfery z této kapitoly tvořily 78,6 % z celkového objemu neinvestičních transferů, které byly územním rozpočtům převedeny ze státního rozpočtu. Dalším významným zdrojem neinvestičních transferů jsou prostředky kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. V případě investičních transferů ze státního rozpočtu určených územním rozpočtům je nejvíce prostředků převáděno z kapitoly Ministerstva životního prostředí a z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj.

Celkové výdaje

územních rozpočtů činily 410,9 mld. Kč, proti předchozímu roku to bylo o 31,5 mld. Kč více (plnění rozpočtu 97,6 %). Růst výdajů byl ve srovnání s růstem příjmů v absolutním i relativním vyjádření vyšší. Současně byl také podstatně vyšší nežli v roce 2013, kdy při meziročním zvýšení celkových příjmů územních rozpočtů o 18,4 mld. Kč vzrostly jejich výdaje pouze o 2,1 mld. Kč.

K výrazné změně došlo také z hlediska struktury výdajů, tj. rozdělení na běžné a kapitálové. Po delším období, kdy byl vždy vykazován meziroční pokles kapitálových výdajů (od roku 2010), byl v loňském roce vykázán jejich vysoký nárůst. Kapitálové výdaje vzrostly o 22,8 mld. Kč, tj. zhruba o jednu čtvrtinu. Běžné výdaje byly vyšší o 8,7 mld. Kč (tj. o 3,0 %).

Celkové hospodaření územních rozpočtů tedy skončilo s přebytkem 11,3 mld. Kč. V zásadě se jednalo o přebytek dosažený na úrovni rozpočtů obcí (9,0 mld. Kč) a krajů (2,6 mld. Kč). DSO ukončily své hospodaření se schodkem (0,4 mld. Kč) a regionální rady s mírným přebytkem (0,2 mld. Kč).

Stav prostředků na bankovních účtech

rozpočtového hospodaření krajů, obcí a DSO (bez příspěvkových organizací) dosáhl ke konci sledovaného roku 107,9 mld. Kč, což bylo o 10,2 mld. Kč více nežli v roce předchozím. Do těchto prostředků se zahrnují termínované vklady dlouhodobé i krátkodobé, základní běžné účty územních samosprávných celků a běžné účty fondů ÚSC. Stav finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtů územně samosprávných celků a DSO celkem vykazuje dlouhodobě rostoucí trend (s výjimkou roku 2009, kdy výrazný meziroční propad daňových příjmů rozpočtů územních samosprávných celků vedl k potřebě čerpat finanční prostředky ušetřené v minulých letech).

Zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech bylo vykázáno především na úrovni obecních rozpočtů, kde došlo k nárůstu o 7,6 mld. Kč (naproti tomu na bankovních účtech DSO se stav finančních prostředků meziročně snížil o 0,3 mld. Kč). Na účtech krajů se stav finančních prostředků zvýšil o 2,8 mld. Kč.

Vývoj finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtů ÚSC a DSO bez příspěvkových organizací vždy ke dni 31. 12. příslušného roku (v mld. Kč) uvádí tabulka 2.

Tab. č. 2. Stavy finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtů ÚSC a DSO bez příspěvkových organizací ke dni 31. 12. (v mld. Kč)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ÚSC celkem 31,0 34,7 41,0 46,2 57,6 61,9 71,6 89,0 67,8 70,6 71,4 83,8 97,8 107,9
z toho: kraje 0,1 1,9 3,4 4,3 6,0 7,5 11,2 13,9 11,2 12,3 14,3 12,4 14,6 17,4
obce a DSO 30,9 32,8 37,6 41,9 51,6 54,4 60,4 75,1 56,6 58,3 57,1 71,4 83,2 90,5
TOPlist
TOPlist