K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Hospodaření obcí v roce 2014

Datum: 1. 9. 2015, zdroj: OF 3/2015, rubrika: Ekonomika

Celkové příjmy obcí a DSO (dále jen „obcí“) dosáhly 279,1 mld. Kč, jejich objem byl proti loňskému roku vyšší o 18,0 mld. Kč, plnění předpokladů rozpočtu činilo 100,5 %. Celkový objem vlastních příjmů obcí dosáhl 209,7 mld. Kč, ve srovnání s předchozím rokem byl vyšší o 11,3 mld. Kč (plnění rozpočtu 104,4 %).

V rámci vlastních příjmů byl vykázán růst daňových příjmů (o 8,4 mld. Kč) a nedaňových příjmů (o 4,1 mld. Kč), v části kapitálových příjmů pokračoval trend jejich meziročního poklesu (o 1,2 mld. Kč).

Objem transferů přijatých do rozpočtů obcí činil 69,5 mld. Kč a proti předchozímu roku se zvýšil o 6,8 mld. Kč. Relativně vysoký nárůst objemu přijatých transferů se projevil zvýšením jejich podílu na celkových příjmech obcí (z 24,01 % v roce 2013 na 24,88 %).

Bilanci příjmů a výdajů obcí a DSO ukazuje tabulka 1.

Tab. 1. Bilance příjmů a výdajů obcí a DSO (v mil. Kč)
Ukazatel Skutečnost k 31. 12. 2013 Rozpočet 2014 Skutečnost k 31. 12. 2014 % plnění rozp. Index 2014/2013
schválený po všech změnách
I. Daňové příjmy 161 725,9 165 027,0 165 027,0 170 087,3 103,1,6 105,2
z toho: Daně z příjmů fyzických osob 35 853,4 39 900,0 39 900,0 37 225,4 93,3 103,8
Daně z příjmů právnických osob 36 055,1 34 600,0 34 600,0 39 289,0 113,6 109,08,7
Daň z přidané hodnoty 64 148,4 64 700,0 64 700,0 67 631,5 104,5 105,4,1
Daně a poplatky z vybr. činností 15 932,6 16 027,0 16 027,0 15 967,6 99,6 100,2
Daň z nemovitostí 9 736,0 9 800,0 9 800,0 9 973,5 101,8,2 102,4
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci) 29 191,2 28 944,0 28 944,0 33 299,8 115,0 114,1
III. Kapitálové příjmy 7 482,3 6 934,5 6 934,5 6 297,8 90,8 84,2
Vlastní příjmy 198 399,4 200 905,5 200 905,5 209 684,9 104,4 105,7
IV. Přijaté transfery (po konsolidaci) 62 695,2 45 046,2 76 811,6 69 464,3 90,4 110,8
Příjmy celkem (po konsolidaci) 261 094,6 245 951,7 277 717,1 279 139,4 100,5 106,9
I. Běžné výdaje (po konsolidaci) 174 072,3 172 103,6 178 519,3 180 252,4 101,0 103,6
II. Kapitálové výdaje 69 136,2 67 859,0 93 208,7 90 314,2 96,9 130,6
Výdaje celkem (po konsolidaci) 243 208,5 239 962,6 271 728,0 270 566,6 99,6 111,2
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) 17 886,1 5 989,1 5 989,1 8 572,8

Daňové příjmy

tvoří nejvýznamnější zdroj rozpočtových příjmů obcí, dosáhly 170,1 mld. Kč, plnění předpokladů rozpočtu činilo 103,1 %.

Poslední novela zákona o rozpočtovém určení daní znamenala významný meziroční nárůst daňových příjmů obcí. Mezi rokem 2013 a 2012 vzrostly daňové příjmy o 16,2 mld. Kč. V roce 2014 byl meziroční nárůst daňových příjmů zhruba poloviční.

Celkový výnos daně z příjmu fyzických osob činil 37,2 mld. Kč, proti předchozímu roku se zvýšil o 1,3 mld. Kč (plnění rozpočtu 93,3 %). Nárůst byl vykázán především u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, která tvoří objemově nejvýznamnější část daně z příjmů fyzických osob. Daň z příjmů právnických osob byla zaúčtována v celkové výši 39,3 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostla o 3,2 mld. Kč (plnění rozpočtu 113,6 %). Výnos daně z přidané hodnoty, která je objemově nejvýznamnějším daňovým příjmem obecních rozpočtů, činil 67,6 mld. Kč, což bylo o 3,5 mld. Kč více nežli v předchozím roce. Plnění předpokladů rozpočtu dosáhlo 104,5 %. Výnos daně z přidané hodnoty tvořil téměř čtvrtinu celkových příjmů obecních rozpočtů (24,2 %).

Do daňových příjmů obcí se dále zahrnují daně a poplatky z vybraných činností a služeb. V souhrnu dosáhly 16,0 mld. Kč. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí činily 2,7 mld. Kč. Místní poplatky z vybraných činností a služeb celkem dosáhly shodně jako v předchozím roce 5,1 mld. Kč. Nejvýznamnější část tvoří poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (3,5 mld. Kč).

Příjmy ve skupině ostatní odvody z vybraných činností a služeb dosáhly shodně jako v předchozím roce 5,6 mld. Kč. Největší objem tvořily odvody z výherních hracích přístrojů, jejichž celková výše dosáhla 4,9 mld. Kč (meziročně o 0,1 mld. Kč více). Příjem obcí ze správních poplatků, které jsou stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, dosáhl 2,6 mld. Kč, ve srovnání s předchozím rokem byl vyšší o 0,2 mld. Kč.

Výnos daně z nemovitých věcí, která je výlučným příjmem obecních rozpočtů, dosáhl 10,0 mld. Kč, tj. o 0,2 mld. Kč více nežli v předchozím roce (od 1. 1. 2014 změna názvu daně, dříve byl používán termín „daň z nemovitostí“). Obce mohou významněji ovlivnit výši příjmu z této daně, neboť mají možnost stanovit pro všechny nemovitosti na území celé obce jeden místní koeficient modifikující výslednou daň. Z celkového počtu 6248 obcí mělo pro rok 2014 místní koeficient navýšeno 514 obcí.

Nedaňové příjmy

byly zaúčtovány ve výši 33,3 mld. Kč, proti předchozímu roku vzrostly o 4,1 mld. Kč (plnění rozpočtu 115,0 %). Příjmy z pronájmu majetku představují objemově nejvýznamnější část nedaňových příjmů obcí. Jejich celková výše činila shodně jako v předchozím roce 11,4 mld. Kč.

Příjmy z vlastní činnosti dosáhly 8,0 mld. Kč (nárůst o 0,3 mld. Kč); jedná se o příjmy z poskytování služeb a výrobků, příjmy z prodeje zboží již nakoupeného za účelem prodeje a ostatní příjmy z vlastní činnosti. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy dosáhly 3,5 mld. Kč.

Složení příjmů obcí podle druhového členění znázorňuje uvedený graf.

Graf 1. Příjmy obcí a DSO podle druh. členění rozpočt. skladby za rok 2013 (po konsolidaci)
Graf 1. Příjmy obcí a DSO podle druh. členění rozpočt. skladby za rok 2013 (po konsolidaci)

Kapitálové příjmy

činily 6,3 mld. Kč a proti loňskému roku byly nižší o 1,2 mld. Kč (plnění rozpočtu 90,8 %). Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, které tvoří rozhodující část kapitálových příjmů, byly vykázány ve výši 5,4 mld. Kč, což je meziročně o 1,0 mld. Kč méně. Kapitálové příjmy vykazují v posledních čtyřech letech trend postupného meziročního poklesu, ke konci loňského roku činily zhruba polovinu úrovně dosažené v roce 2010.

Transfery

Druhým nejvýznamnějším zdrojem rozpočtů obcí jsou transfery, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů krajů a z rozpočtů regionálních rad. Mezi konsolidované přijaté transfery patří také některé převody z vlastních fondů obcí. Celkový objem přijatých transferů činil 69,5 mld. Kč a ve srovnání s předchozím rokem byl vyšší o 6,8 mld. Kč.

Největší část tvořily transfery ze státního rozpočtu, jejichž výše činila 46,3 mld. Kč (v předchozím roce 38,0 mld. Kč). Ze státních fondů získaly obce 3,0 mld. Kč, z rozpočtů krajů 2,2 mld. Kč a z rozpočtů regionálních rad 4,0 mld. Kč. Z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti si obce do svých rozpočtů převedly 9,4 mld. Kč a dále z vlastních rezervních fondů 2,7 mld. Kč.

Transfery ze státního rozpočtu zahrnují dotace poskytované z kapitoly VPS poskytované v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, dále tzv. ostatní dotace z kapitoly VPS a dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu. Obsahem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí zůstal pouze příspěvek na výkon státní správy a dotace na vybraná zdravotnická zařízení, které pro rok 2014 nebyly vzhledem k realizaci úsporných opatření ve státním rozpočtu valorizovány (již pátým rokem). Celkový objem finančních prostředků poskytovaných v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí byl ve státním rozpočtu stanoven ve výši 8,2 mld. Kč (z toho pro obce 7,4 mld. Kč a hl.m. Prahu 0,8 mld. Kč). Jedná se v zásadě o finanční prostředky určené na výkon státní správy, neboť dotace na vybraná zdravotnická zařízení tvoří jen zlomek z objemu těchto prostředků.

Největší část transferů přijímají obce přímo z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ze státních fondů. V průběhu roku 2014 byly převedeny finanční prostředky v celkové výši 36,9 mld. Kč, což představuje zvýšení proti předchozímu roku o 8,5 mld. Kč. Ze státních fondů byly obcím poskytnuty prostředky v celkové výši 3,3 mld. Kč (včetně půjček), což bylo o 0,7 mld. Kč více.

Detailní přehled o transferech přijatých obcemi je zřejmý z tabulky 2.

Tab. 2. Přehled o transferech a půjčkách přijatých obcemi a DSO ze státního rozpočtu a ze státních fondů v roce 2014 (v mil. Kč)
Kapitola Celkem z toho:
Neinvestiční Investiční Půjčky
Úřad vlády České republiky 8,1 8,1
Ministerstvo obrany 7,6 4,6 3,0
Ministerstvo práce a sociálních věcí 4 095,2 3 979,0 116,2
Ministerstvo vnitra 216,1 192,3 23,8
Ministerstvo životního prostředí 17 805,2 1 092,6 16 712,6
Ministerstvo pro místní rozvoj 2 696,1 607,5 2 088,6
Ministerstvo průmyslu a obchodu 273,5 12,9 260,6
Ministerstvo dopravy 257,0 214,3 42,7
Ministerstvo zemědělství 1 162,8 205,6 957,2
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 10 007,9 9 881,5 126,4
Ministerstvo kultury 344,8 329,2 15,6
Ministerstvo zdravotnictví 36,2 8,3 27,9
Národní fond 121,1 52,6 68,5
Operace státních finančních aktiv 31,0 31,0
VPS – transfery v rámci souhrn. dotač. vztahu 8 247,8 8 247,8
VPS – ostatní transfery 970,6 749,7 220,9
Státní zemědělský intervenční fond 1 424,0 239,3 1 184,7
Státní fond životního prostředí 1 232,8 65,8 898,3 268,7
Státní fond dopravní infrastruktury 605,2 104,0 501,2
Státní fond rozvoje bydlení 24,9 18,9 0,1 5,9
Státní fond kinematografie 4,5 4,5
Státní fond kultury 0,2 0,2
Celkem 49 572,6 26 014,2 23 283,8 274,6

Největší objem transferů přijaly obce v průběhu roku 2014 z kapitoly Ministerstva životního prostředí. Objem finančních prostředků činil 17,8 mld. Kč, tj. o 7,1 mld. Kč více než v roce předchozím. Převážnou část tvořily investiční transfery realizované v rámci vodohospodářských projektů.

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získaly obce transfery ve výši 10,0 mld. Kč, tj. o 0,5 mld. Kč více oproti předchozímu roku. Značný objem těchto účelových prostředků představují přímé náklady na vzdělávání a dotace na soukromé školy. Z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí přijaly obce transfery v celkové výši 4,1 mld. Kč, z toho neinvestiční prostředky činily 4,0 mld. Kč. Značnou část z celkového objemu představují především transfery na aktivní politiku zaměstnanosti a financování společných programů EU a ČR zaměřených na zlepšení struktury pracovních míst, snížení nezaměstnanosti apod. Obce a DSO obdržely z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj účelové prostředky ve výši 2,7 mld. Kč, tj. o 0,2 mld. Kč více oproti roku 2013. Transfery byly hlavně použity v rámci Integrovaného operačního programu se zaměřením na zkvalitnění služeb veřejné správy s využitím informačních a komunikačních technologií v obcích. Z kapitoly Ministerstva zemědělství obce přijaly finanční prostředky ve výši 1,2 mld. Kč (mírný pokles ve srovnání s předchozím rokem). Převážná část transferů směřovala do oblasti investic (1,0 mld. Kč) na výstavbu a technickou obnovu vodovodů a úpraven vod, čistíren a kanalizací.

V průběhu roku 2014 byly ze státních fondů uvolněny transfery a půjčky, které představují pro obce rovněž důležitý zdroj příjmů. Státní zemědělský intervenční fond poskytl transfery ve výši 1,4 mld. Kč (v předchozím roce 1,2 mld. Kč). V rámci společných programů EU a ČR směřovaly prostředky především do obnovy a rozvoje vesnic, do občanského vybavení a služeb v obcích. Ze Státního fondu životního prostředí přijaly obce finanční prostředky ve výši 1,2 mld. Kč, což znamená mírné zvýšení ve srovnání s rokem 2013. Prostředky směřovaly obdobně jako v předcházejících letech k ochraně vod, k ochraně přírody ve volné krajině a chráněných územích, dále byla podpořena opatření na zlepšení stavu ovzduší i půdy.

Výdaje obcí

Celkové výdaje obcí dosáhly 270,6 mld. Kč, ve srovnání s předchozím rokem vzrostly o 27,4 mld. Kč, tj. zhruba o jednu desetinu (plnění rozpočtu 99,6 %). Růst výdajů tak v absolutním i relativním vyjádření předčil růst příjmů, které se zvýšily o 18,0 mld. Kč, tj. o 6,9 %. Pro srovnání: v roce 2013 při meziročním nárůstu příjmů o 14,5 mld. Kč vzrostly výdaje obcí o 2,7 mld. Kč.

Podrobný přehled výdajů obcí přináší tabulka 3.

Tab. 3. Výdaje obcí a DSO v letech 2012–2014 po konsolidaci (v mil. Kč)
Skutečnost Index
2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013
I. Běžné výdaje 168 344,5 174 072,3 180 252,4 103,4 103,6
z toho Platy a ostatní. platby za provedenou práci 26 227,1 27 408,0 28 915,7 104,5 105,5
Nákup materiálu 4 017,5 4 567,0 4 818,7 113,7 105,5
Úroky vlastní 2 208,9 1 941,1 1 781,1 87,9 91,8
Nákup vody, paliv a energie 7 075,8 7 502,9 6 896,3 106,0 91,9
Nákup služeb 30 517,1 31 342,9 30 879,6 102,7 98,5
Ostatní nákupy 15 157,7 16 797,2 18 791,4 110,8 111,9
Výdaje na dopravní územní obslužnost 4 762,7 4 868,1 4 993,3 102,2 102,6
Neinvestiční transfery podnikatel. subjektům 16 511,9 17 086,9 18 353,0 103,5 107,4
Neinvestiční transfery nezisk. a podob. org. 4 744,6 5 254,2 5 639,5 110,7 107,3
Neinvestiční transfery příspěv. a podob. org. 36 844,3 36 131,1 37 878,8 98,1 104,8
z toho: zřízeným příspěvk. organizacím 32 153,7 31 201,3 32 707,5 97,0 104,8
cizím příspěvkovým organizacím 4 574,5 4 802,8 5 082,1 105,0 105,8
II. Kapitálové výdaje 72 147,8 69 136,2 90 314,2 95,8 130,6
z toho: Investiční nákupy a související výdaje 62 093,5 60 088,8 78 336,4 96,8 130,4
Nákup akcií a majetkových podílů 439,1 631,6 4 248,1 143,8 672,6
Investiční transfery podnikatel. subjektům 5 602,4 4 741,0 3 380,2 84,6 71,3
Investiční transfery nezisk. a podobným org. 314,0 283,5 342,6 90,3 120,8
Investiční transfery příspěvk. organizacím 1 575,6 1 329,4 1 567,4 84,4 117,9
Výdaje celkem 240 492,3 243 208,5 270 566,6 101,1 111,2

Současně s výraznějším nárůstem objemu výdajů došlo také ke změně z hlediska jejich struktury. Na rozdíl od předchozích let nebyl růst výdajů tvořen výhradně růstem běžných výdajů za současného poklesu kapitálových výdajů, naopak kapitálové výdaje po čtyřletém období postupného meziročního poklesu vzrostly téměř o jednu třetinu a růst kapitálových výdajů předčil růst běžných výdajů.

Běžné výdaje

Běžné výdaje, kterými je zajišťován provoz obcí a jejich organizací, dosáhly 180,3 mld. Kč, což představuje 101,0 % úrovně předpokládané rozpočtem. Ve srovnání s předchozím rokem byl objem běžných výdajů vyšší o 6,2 mld. Kč. Růst byl vykázán ve většině hlavních výdajových skupin, zejména však v části transferů poskytovaných z rozpočtů obcí různým subjektům.

Výdaje obcí na platy a ostatní platby za provedenou práci činily celkem 28,9 mld. Kč, což je meziročně o 1,5 mld. Kč více. Zvýšil se především objem výdajů na platy zaměstnanců v pracovním poměru a také výdaje na odměny členů zastupitelstev obcí (o 0,4 mld. Kč). Na související platby povinného pojistného placeného zaměstnavatelem vynaložily obce 9,0 mld. Kč.

Výdaje na nákup materiálu činily 4,8 mld. Kč, meziročně vzrostly o 0,2 mld. Kč. Na nákup vody, paliv a energie vynaložily obce v souhrnu 6,9 mld. Kč, na nákup služeb činily výdaje 30,9 mld. Kč (meziroční snížení o 0,4 mld. Kč); jedná se především o výdaje na služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, nájemné, služby peněžních ústavů, konzultační a poradenské služby, služby zpracování dat apod. Na ostatní nákupy vynaložily obce 18,8 mld. Kč. Tato skupina zahrnuje poměrně široké spektrum položek jako např. například výdaje na opravy a udržování, na programové vybavení, cestovné, pohoštění atd.

Výdaje na dopravní územní obslužnost činily 5,0 mld. Kč, tj. o 0,1 mld. Kč více než v roce předchozím. Jedná se o výdaje obcí na úhradu prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy v důsledku plnění veřejné služby. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům dosáhly 18,3 mld. Kč (meziroční zvýšení o 1,3 mld. Kč), jedná se především o transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám zřízeným podle obchodního zákoníku (například dopravní podniky).

Neinvestiční transfery neziskovým organizacím činily 5,6 mld. Kč. Jsou to zejména transfery obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením, církvím a náboženským společnostem, společenstvím vlastníků jednotek a ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím.

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím dosáhly 37,9 mld. Kč (zvýšení o 1,7 mld. Kč). Do této skupiny patří neinvestiční příspěvky organizacím působícím v oblasti vzdělávání a školských služeb, kultury (činnost divadel, knihoven, muzeí a galerií), tělovýchovy aj. Významnou část tvoří rovněž výdaje v oblasti služeb sociální péče (domovy pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, pečovatelská služba, osobní asistence, podpora samostatného bydlení, apod.). Vlastním zřízeným příspěvkovým organizacím poskytly obce 32,7 mld. Kč a cizím 5,1 mld. Kč.

Z hlediska odvětvového členění běžných výdajů je dlouhodobě největší objem výdajů vynakládán na činnosti místní správy a samosprávy (v roce 2014 činily výdaje 39,2 mld. Kč), dále v odvětvích dopravy (32,2 mld. Kč), vzdělávání a školských služeb (26,0 mld. Kč), bydlení a komunálních služeb (17,2 mld. Kč) a ochrany životního prostředí (16,7 mld. Kč).

Kapitálové výdaje

obcí činily 90,3 mld. Kč, ve srovnání s předchozím rokem vzrostly o 21,2 mld. Kč (plnění rozpočtu 96,9 %). Vysoký nárůst kapitálových výdajů znamená významnou změnu oproti předchozím letům, kdy byl vždy vykazován meziroční pokles (až na 69,1 mld. Kč v roce 2013). K nárůstu výdajů došlo ve všech hlavních skupinách s výjimkou investičních transferů podnikatelským subjektům.

Investiční nákupy a související výdaje, které tvoří objemově nejvýznamnější skupinu, dosáhly 78,3 mld. Kč, což bylo o 18,2 mld. Kč více nežli v předchozím roce. Výsledky naznačují, že obce přistoupily k realizaci v minulosti odkládaných investičních projektů (zejména v odvětví dopravy, vodního hospodářství, bydlení a komunálních služeb, školství, sociální péče a ochrany životního prostředí). Investiční transfery příspěvkovým organizacím činily 1,6 mld. Kč a investiční transfery neziskovým a podobným organizacím, které tvoří objemově malou položku, zůstaly zhruba na stejné úrovni jako v předchozím roce (0,3 mld. Kč).

Z hlediska odvětvového členění dlouhodobě směřují kapitálové výdaje obcí především do odvětví dopravy a vodního hospodářství. V loňském roce činil objem investic do odvětví dopravy 21,8 mld. Kč a do odvětví vodního hospodářství 19,0 mld. Kč. Větší objemy investic jsou vynakládány dále v odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj (14,8 mld. Kč), vzdělávání a školské služby (11,0 mld. Kč), tělovýchova a zájmové činnosti (5,5 mld. Kč), ochrana životního prostředí (5,1 mld. Kč).

Koncesní smlouvy

Některé obce a města mají uzavřeny koncesní smlouvy o provozování a správě některých zařízení ve vlastnictví obce. V loňském roce probíhalo plnění celkem 100 koncesních smluv uzavřených obcemi a městy. Na úhradu závazků spojených s realizací koncesních smluv vynaložily obce a města celkem 355,6 mil. Kč (od desítek tisíc až po desítky milionů).

Zhruba tři čtvrtiny z celkového počtu uzavřených smluv má jako předmět koncesní smlouvy uvedeno „provozování vodohospodářské infrastruktury“ (tj. provozování vodovodu a zásobování pitnou vodou, provozování kanalizace a ČOV). Zbývající část smluv má potom různý předmět koncesní smlouvy, jako například zajištění dodávek tepla a teplé vody, provozování víceúčelového hřiště, provozování sportovního areálu, provozování školního stravování, provozování domova pro seniory atd.

Příspěvkové organizace zřizované obcemi

Ke konci uplynulého roku bylo evidováno celkem 8 337 příspěvkových organizací, jejichž zřizovateli byly obce včetně hl. m. Prahy. Z údajů o výsledcích hospodaření příspěvkových organizací vyplývá, že 407 organizací ukončilo své hospodaření s účetní ztrátou (4,9 % z jejich celkového počtu). V roce 2013 vykázalo účetní ztrátu 645 organizací (7,7 % z jejich celkového počtu).

Z hlediska odvětvového členění hlavní činnosti příspěvkových organizací působilo zhruba 86,1 % příspěvkových organizací v oblasti vzdělávání (předškolní zařízení, základní školy, školní stravování a základní umělecké školy). V oblasti kultury působilo přibližně 5,6 % z celkového počtu příspěvkových organizací (zde se jedná především o zařízení pro zájmovou činnost v kultuře, knihovnické činnosti a činnost muzeí a galerií). V oblasti sociálních věcí působilo zhruba 3,9 % příspěvkových organizací (domovy pro seniory a domovy pro osoby se zdravotním postižením, centra sociálních služeb, zajišťování osobní asistence a pečovatelské služby a sociální poradenství). Větší počty příspěvkových organizací působily dále i v oblasti rekreačních a sportovních služeb, rozvoje bydlení, odstraňování odpadů. Odvětvová struktura příspěvkových organizací zůstává stejně jako v případě krajů dlouhodobě stabilní.

Dobrovolné svazky obcí

DSO představují specifickou a nejčastější formu spolupráce mezi obcemi. Vznikají za účelem prosazování společných zájmů členských obcí, zajišťování rozvoje jejich infrastruktury, případně provozování některých společných činností (například v oblasti vodního hospodářství, ochrany životního prostředí, bydlení a územního rozvoje, sociálních služeb). Jednotlivé dobrovolné svazky obcí jsou právnickými osobami, sestavují rozpočet a hospodaří s majetkem, který členské obce vkládají do svazku a s majetkem, který získaly vlastní činností.

V loňském roce působilo na území republiky celkem 720 DSO, proti předchozímu roku to bylo o 14 svazků méně, nadále tak pokračoval dlouhodobý trend poklesu počtu DSO. Za posledních šest let ubylo celkem 62 DSO.

DSO hospodařily s celkovými příjmy ve výši 6,2 mld. Kč, což bylo o 1,3 mld. Kč více než v předchozím roce. Zdrojem příjmů jsou především transfery z různých úrovní veřejných rozpočtů (z rozpočtů členských obcí, ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů krajů a z rozpočtů regionálních rad). Jejich celkový objem dosáhl 5,0 mld. Kč, jednalo se především o prostředky investičního charakteru (73,5 % celkového objemu), což souvisí s účelem, pro který jsou DSO především zřizovány. Vlastní příjmy DSO činily 1,2 mld. Kč.

Výdaje DSO činily 6,6 mld. Kč, proti předchozímu roku se zvýšily o 2,1 mld. Kč. Nárůst byl vykázán především v části kapitálových výdajů, které dosáhly 4,9 mld. Kč, tj. o 1,4 mld. Kč více nežli v předchozím roce. Běžné výdaje činily 1,7 mld. Kč (zvýšení o 0,7 mld. Kč). Výraznější nárůst výdajů se promítl v konečném výsledku hospodaření, které skončilo se schodkem ve výši 0,4 mld. Kč.

Z hlediska odvětvového zaměření činnosti uvedeného ve zřizovatelské listině (podle paragrafů rozpočtové skladby) se největší počet DSO řadil do oddílu 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (celkem 255 DSO) a do oddílu 23 – Vodní hospodářství (167 DSO), kde předmětem činnosti je především zajišťování zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a správa ve vodním hospodářství. Dále pak do oddílu 37 – Ochrana životního prostředí (35 DSO), kde se jedná zejména o zajišťování sběru a svozu komunálních odpadů a nebezpečných odpadů, využívání a zneškodňování odpadů, péči o vzhled obce a veřejnou zeleň, činnosti k ochraně půdy a krajiny apod.

Z hlediska odvětvového složení výdajů směřuje největší objem výdajů do odvětví vodního hospodářství, v loňském roce to bylo 5,2 mld. Kč.

TOPlist
TOPlist