K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Strukturální fondy u Hasičského záchranného sboru ČR

Datum: 2. 9. 2015, zdroj: OF 3/2015, rubrika: Dotace

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) se v programovém období 2007–2013 významně zapojil a stále zapojuje do realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie.

Následující příspěvek má za cíl shrnout současný vývoj a stav využívání strukturálních fondů (některé významné projekty) v rámci současného programovacího období u HZS ČR.

Integrovaný operační program pro období 2007–2013

Hlavním dotačním titulem v oblasti využívání strukturálních fondů nejen pro HZS ČR, ale také pro ostatní základní složky integrovaného záchranného systému (IZS), je Integrovaný operační program pro období 2007–2013 (IOP), v jehož rámci jsou realizovány aktivity směřující k posílení veřejné správy, veřejných a navazujících služeb na území ČR s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel a atraktivitu ČR pro investory.

Aktivity oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik IOP směřují ke zlepšení připravenosti IZS na různé mimořádné situace a ke zdokonalení postupu IZS při řešení mimořádných událostí.

HZS ČR s využitím podpory z IOP úspěšně dokončil následující projekty:

Národní základna humanitární pomoci

V letech 2009–2010 byl realizován projekt Národní základna humanitární pomoci. Jeho cílem bylo vytvoření minimálně 2500 m2 nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci a pořízení odpovídající techniky pro manipulaci, přepravu a distribuci humanitární pomoci z nebo do základny nebo na jakékoliv místo určení.

Národní základna humanitární pomoci byla vybudována v obci Zbiroh, kde od r. 2010 je využívána za účelem příjmu humanitární pomoci ze zahraniční (přijetí a následná distribuce) a také za účelem organizace záchranářské a materiální pomoci do zahraničí, za které je odpovědné Ministerstvo vnitra–generální ředitelství HZS ČR dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS, ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, složkami IZS nebo ústředními správními úřady.

Základna umožňuje zdokonalení veřejných služeb v oblasti odstraňování následků krizových událostí zkrácením doby reakce, zvýšením efektivnosti a zlepšenou koordinací příjmu, zrychlením manipulace a distribuce humanitární pomoci.

Za dobu svého fungování byla Národní základna humanitární pomoci využita např. v r. 2010 při povodních v Libereckém a Ústeckém kraji, při povodních v ČR v r. 2013 (poskytnutí materiální pomoci pro obce postižené povodněmi); v r. 2013 zde byla soustředěna a následně vlastními vozidly odeslána materiální humanitární pomoc pro Bulharskou republiku (prostředky pro zabezpečení uprchlíků ze Sýrie), v r. 2014 pak humanitární pomoc do republik Bosna a Hercegovina a do Srbska (materiál a věcné prostředky na odstraňování následků katastrofálních povodní v uvedených zemích).

Více o projektu

Technika pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí

V letech 2012 až 2014 bylo realizováno v HZS ČR 27 projektů spočívajících v pořízení techniky a technologií pro HZS ČR, s cílem zvýšit akceschopnost, mobilitu a efektivitu jeho působení. Hlavním dopadem realizace projektů je zkvalitnění veřejné služby poskytované HZS ČR pro občany. Jednalo se o projekty operace Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách (ve zkratce „Živelní pohroma“) a o projekty operace Pořízení moderní techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí (ve zkratce „Zvýšení kvality“).

Živelní pohroma

Nakladače pořízené v rámci akce Živelní pohroma
Nakladače pořízené v rámci akce Živelní pohroma

V rámci operace Živelní pohroma bylo pořízeno 83 kusů techniky pro HZS krajů a Záchranný útvar HZS ČR. Generačně nová a moderní speciální technika je určená pro řešení živelních pohrom (zejména povodní a bleskových povodní) a umožňuje HZS ČR efektivnější zásah na místě mimořádné události a poskytnutím včasné a efektivní pomoci může vést ke zvýšení počtu zachráněných životů a nárůstu objemu uchráněných hodnot při mimořádné události.

Pro HZS krajů byly pořízeny:

  1. Požární kontejnerové nosiče, kontejnery valníkové a nakladače, které slouží pro přepravu speciálních prostředků, odvoz materiálu na místě zásahu, provádění záchranných a likvidačních zemních prací po povodních apod.
  2. Nákladní automobily – pro evakuaci, které jsou nasazovány pro záchranu osob z ohrožených míst povodněmi, evakuaci osob a cenného materiálu, dopravu záchranářů všech složek IZS i s jejich vybavením na místo zásahu v těžce přístupném terénu aj.
  3. Technické automobily – pro práci potápěčů, které HZS ČR využívá pro technické a vyprošťovací práce na technologiích pod vodou kontaminovanou nebezpečnými látkami. Součástí automobilů jsou soupravy potápěčských obleků včetně dýchacího systému pro zásah pod kontaminovanou vodou.
  4. Autobusy, které slouží HZS ČR k evakuaci a přepravě osob z postiženého území do nouzových míst pro ubytování, střídání nasazených sil na místě zásahu na velké vzdálenosti nebo k přeskupování sil HZS ČR v rámci ČR.
  5. Požární kontejnery technické, se kterými jsou prováděny vyprošťovací práce z prostor sesuvů a závalů, z prostor mimo komunikace, z vodních toků či pro technologické a technické práce při zásazích.
Autobusy slouží HZS k evakuaci a přepravě osob z postiženého území
Autobusy slouží HZS k evakuaci a přepravě osob z postiženého území

Pro Záchranný útvar HZS ČR byly pořízeny specifické technické prostředky – speciální těžká technika, která neslouží k záchranným, ale k likvidačním pracím, a tudíž její přítomnost na místě mimořádné události nemusí být okamžitá. Jednalo se např. o tahač návěsů s podvalníkem pro přepravu těžkých břemen, stroj univerzální pro zemní práce v náročném terénu („traktor-rypadlo“), automobil nákladní evakuační 8×8 pro evakuaci osob a odstranění překážek s nakládacím jeřábem v těžkém a hůře přístupném terénu.

Zvýšení kvality

V rámci operace Zvýšení kvality bylo pro HZS ČR pořízeno 103 ks techniky. Inovativní moderní požární technika a technologie umožňuje HZS ČR účinně reagovat na nové typy mimořádných událostí a nové trendy v zásahové činnosti (nové hrozby), vytváří pro zásahovou činnost nové technické, technologické a provozní podmínky a rozšiřuje spektrum použití pro různé typy mimořádných událostí.

Pro HZS ČR byly pořízeny:

  1. Cisternové automobilové stříkačky CAS 30 pro velkoobjemové hašení, které jsou určeny pro hašení rozsáhlých a komplikovaných požárů průmyslových areálů, obchodních center a požárů lesů a pro dopravu vody v období sucha.
  2. Cisternové automobilové stříkačky CAS 20 určené pro universální použití při zásazích na záchranu osob a majetku před požárem a současně pro provádění záchranných prací (tzv. technických zásahů).
  3. Výšková technika – automobilové žebříky, které představují generačně novou výškovou techniku s novými prvky pro zásah na výškových budovách a výškových objektech.
  4. Technické automobily, které jsou nasazovány při zásazích při haváriích způsobených únikem nebezpečných látek do životního prostředí při haváriích zejména v dopravě a které disponují vybavením na likvidaci nebezpečných látek a pro další záchranářské práce.
  5. Velitelské automobily, které představují mobilní pracoviště velitele zásahu jednotek požární ochrany a složek IZS s tím, že prostřednictvím datové sítě jsou přenášeny informace o místě mimořádné události potřebné k provedení zásahu HZS ČR, jednotek požární ochrany a složek IZS, a také informace na místo mimořádné události.

Více o projektech operace Zvýšení kvality a Živelní pohroma

Další efekt realizace operace Zvýšení kvality

V souvislosti s pořízením techniky a technologií pro HZS ČR v rámci operace Zvýšení kvality byla stávající technika, která byla ve vybavení HZS krajů nahrazena novou moderní technikou a technologií pořízenou z výše uvedené operace, převedena bezúplatně na vybrané obce pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Díky tomu došlo k rozšíření počtu a spektra techniky, která bude využívána k zásahové činnosti profesionálních (HZS ČR) a dobrovolných hasičů (jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí), kteří často na místě mimořádné události zasahují společně. Tento krok přispívá ke zkvalitnění veřejných služeb poskytovaných na úseku požární ochrany a řešení mimořádných událostí jednotkami požární ochrany (= HZS ČR a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí) v ČR.

Využití techniky z IOP při povodních 2013

Nakladače požízené z prostředků IOP byly využity při povodních 2013
Nakladače požízené z prostředků IOP byly využity při povodních 2013

Technika pořízená z IOP byla nasazena při povodních v červnu 2013. Do terénu vyjely autobusy pro přepravu 140 hasičů na pomoc Praze pro stavění hrází. Nakladače pomáhaly při zpevňování hrází a úklidu nánosů bahna. Pro převoz speciálních kontejnerů (týlový, nouzového přežití do míst nasazení hasičů v obcích), převoz kontaminovaných předmětů a bahna při úklidu nákladním kontejnerem byly využity kontejnerové nosiče. Nasazena byla také speciální technika Záchranného útvaru HZS ČR – přepravní tahače převážely těžkou techniku do míst nasazení, nákladní vozy sloužily k evakuaci občanů a rozvozu materiálu pro pomoc občanům, pásový bagr byl využíván ke zpevňování hrází a demoličním pracím, k odstranění náplav a narušených konstrukcí mostů. Ke zpevňování hrází v Mělníku byl využíván také dálkové řízený traktor-rypadlo. Hasiči využili i speciální potápěčskou výstroj do kontaminovaného prostředí, například při ochranných pracích v úpravně vod v Mělníce. K oplachu kontaminovaných prostor od bahna vysokotlakou nekontaminovanou vodou byly využity velkokapacitní cisterny CAS 30. Velitelské vozy byly nasazeny pro řízení zásahu v místě nasazení.

Využití techniky z IOP pro humanitární pomoc

Technika pořízená v rámci operace Živelní pohroma byla v únoru 2014 vyslána s humanitární pomocí do Slovinska postiženého hustým sněžením a následnou velmi silnou ledovkou, která zničila energetickou distribuční síť, poškodila železnici a minimálně 500 000 ha lesa. Jednalo se o nákladní automobil s nakládacím jeřábem ze Záchranného útvaru HZS ČR. Vozidlo na místo do Slovinska dopravilo agregát na výrobu elektrické energie.

Všechny uvedené projekty a dosavadní činnost v rámci strukturálních fondů je konána na základě činnosti celého sboru, příslušných útvarů a součástí HZS ČR, za což jim patří velké poděkování. Uvedené prostředky, výstupy z projektů, nejsou nehmatatelnou veličinou, ale jedná se o potřebné prostředky a techniku pro bezpečnost České republiky.

Poděkování: Uvedený příspěvek vznikl z podkladů sekce IZS Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR, ředitel plk. Dr. Ing. Zdeňka Hanuška.

plk. doc. JUDr. František Vavera, PhD.; plk. Ing. Vladimíra Kracíková; Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

TOPlist
TOPlist