K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Den malých obcí

V. Republikové shromáždění Sdružení místních samospráv ČR

Datum: 14. 10. 2015, zdroj: OF 4/2015, rubrika: Regiony

Na Vysočině, v kouzelné vesnici Vír, se konalo 15. září 2015 již páté Republikové shromáždění Sdružení místních samospráv. Na programu bylo mj. schválení změny stanov, volba nového předsedy, členů předsednictva a schválení Programových zásad SMS ČR na období 2015–2017.

Sdružení místních samospráv ČR

Účastníky shromáždění pozdravili také hosté – představitelé resortů vnitra, místního rozvoje, životního prostředí, zemědělství a práce a sociálních věcí, převážně na úrovni náměstků ministrů, radní hostitelského kraje, poslankyně Věra Kovářová a europoslanec Stanislav Polčák.

Základna SMS ČR představuje téměř 1100 členských obcí a prostřednictvím všech účastníků bylo zaregistrováno 328 delegátů s platným hlasem. Novým předsedou byl zvolen v tajné volbě jednoznačně JUDr. Stanislav Polčák, zakládající člen SMS a současný poslanec Evropského parlamentu. Velkým potleskem poděkovali účastníci za odvedenou práci dosavadní předsedkyni Ing. Janě Juřenčákové. Která v dubnu na svou funkci rezignovala.

Stanislav Polčák
Stanislav Polčák

Nový předseda SMS ČR je znám nejenom jako zakládající člen sdružení. Byl místostarostou a zastupitelem v malé obci Vysoké Pole na Valašsku, je absolventem pražské právnické fakulty, působil jako advokát a v současné době žije ve Středočeském kraji. V minulém období byl poslancem a v Poslanecké sněmovně předsedou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, později předsedou Ústavně-právního výboru. V květnu 2014 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu.

Účastníkům republikového shromáždění Stanislav Polčák představil zásadní cíle, které bude ve své funkci sledovat. Především je to dohled nad tvorbou legislativy, který považuje za klíčový – je nutné prostřednictvím SMS ČR připomínkovat návrhy nových právních předpisů a hájit tak zájmy obcí. Nová legislativa představuje vždy pro samosprávy jedno z největších nebezpečí v propašování jejich nových povinností, růstu byrokracie atd. Dále chce z pozice europoslance otvírat dveře a účastnit se podle možností stěžejních jednání na ministerstvech, v Parlamentu či jiných klíčových místech a zasazovat se o zájmy samospráv. Jako třetí zásadní cíl vidí předseda SMS vytvoření jednoduchého informačního systému, který by sloužil k výměně zkušeností a poznatků, jako určitá „poradna starostů“ při řešení typizovaných problémů samospráv. Takové informace je nezbytné propojit na jedno místo a v tom spolupracovat s dalšími partnerskými organizacemi samospráv.

Programové zásady

V dalším průběhu jednání republikové shromáždění schválilo zprávu o činnosti, zprávu dozorčí rady, provedlo dílčí úpravy stanov sdružení, zvolilo členy předsednictva a projednalo zprávy o realizaci probíhajících projektů SMS ČR.

Republikové shromáždění rovněž projednalo a schválilo Programové zásady SMS ČR 2015–2017, jejichž obsah dále uvádíme v redakčně zkrácené podobě.

Hlavní okruhy a činnosti SMS ČR na léta 2015–2017

1. Silné a ekonomicky nezávislé obce a města
SMS ČR vnímá pozitivní dopady reformy financování samospráv a bude i nadále podporovat přípravu takových norem a opatření, která povedou k dalšímu rozpočtovému posilování samospráv, obcí a menších měst. Důraz klást zejména na prosazování nových nástrojů financování obecních rozpočtů včetně možnosti delimitace státního majetku ve prospěch místně příslušných obcí a měst.
2. Evropské strukturální a investiční fondy
SMS ČR podporuje intervence, které vedou k vyváženému a udržitelnému územnímu rozvoji. Bude prosazovat opatření, která povedou k razantním změnám v poskytování dotačních podpor s důrazem na podstatnou roli místních samospráv a jejich sdružení v rozhodovacích procesech.
3. Návrat zdravého selského rozumu do veřejné správy
Neustálý nárůst povinností samospráv, plynocí z nové legislativy považuje SMS ČR za jednu z největších hrozeb rozvoje územní samosprávy. Extrémní výklad práva a následná kriminalizací omezuje smysl a poslání samosprávy. SMS ČR požaduje výraznou debyrokratizaci veřejné správy.
4. Boj proti korupci ve veřejné správě
SMS bude podporovat boj proti korupci a podpoří každý návrh, který povede k eliminaci korupčního prostředí, zvláště při zadávání veřejných zakázek.
5. Připomínkování legislativních návrhů
SMS ČR bude odvracet snahy o neúměrné zatěžování samospráv novými povinnostmi. Na každou novou povinnost musí být vyčleněny přiměřené finanční prostředky.
6. Hájení zájmů členských obcí v ostatních sférách činnosti
Aktivní členská základna, operativní struktura krajských organizací a akceschopná Hlavní kancelář budou vytvářet podmínky pro hájení zájmů obcí. Významným znakem SMS ČR zůstane i nadále princip solidarity mezi členy a využívání dobrovolné pomoci v rámci spolupráce. Pilířem odborné činnosti budou i nadále pracovní skupiny.
7. Prosazování důstojného postavení venkovských oblastí
SMS ČR bude důsledně prosazovat maximální přiblížení veřejné správy a služeb, se zvláštním zřetelem na dostupnost základního školství. Budeme odvracet veškeré tlaky na slučování nebo rušení obcí.
TOPlist
TOPlist