K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

O záležitostech obcí a měst je třeba společně komunikovat

(Rozhovor s Františkem Luklem, předsedou SMO ČR)

Datum: 19. 10. 2015, zdroj: OF 4/2015, rubrika: Regiony

Již tradičně se v roce, následujícím po volbách do zastupitelstev obcí, koná sněm Svazu měst a obcí ČR, na kterém se volí nové vedení této organizace. Podrobné informace z květnového jednání sněmu, včetně schválených priorit činnosti Svazu na další dvouleté období, jsme přinesli v minulých článcích.

Mgr. František Lukl, MBA
Mgr. František Lukl, MBA

Nová Rada SMO ČR zvolila v červnu předsedu Svazu, kterým se stal starosta Kyjova, Mgr. František Lukl, MBA.

V loňských volbách došlo k značné obměně starostů i zastupitelů v obcích a ve městech. Jak se to projevilo na Sněmu, v jeho závěrech a ve složení nových orgánů Svazu?
Především bych chtěl sdělit, že po volbách do obecních zastupitelstev v loňském roce došlo k dalšímu rozšíření členské základny Svazu měst a obcí, ve kterém je dnes 2641 obcí a měst. Tolik členů Svaz nikdy v dosavadní historii neměl. Je to opravdu silný mandát k hájení a prosazování zájmů obcí a měst při jednání se zástupci vlády, zákonodárných sborů a centrálních orgánů. Navíc, noví lidé vždy přináší novou energii. Projevilo se to i na Sněmu, kdy k navrženým podkladům zazněla řada upřesňujících návrhů a připomínek. Podstatná je však skutečnost, že je plně zachována názorová kontinuita v celkovém poslání Svazu i v prioritách jeho činnosti v nastávajícím období. Je to důležité i proto, že v Radě, která má 103 členů je 22 % nových členů a ve třináctičlenném Předsednictvu je osm nových členů, obměna se nejvíce dotkla statutárních měst. Za tu krátkou dobu mohu říci, že vznikl nový, velmi silný a dělný tým. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem zástupcům obcí a měst, kteří v minulém období v orgánech Svazu působili, za jejich obětavou práci.
Priority činnosti Svazu jsou obsáhlé a zahrnují řadu významných cílů, které bude nutno prosadit. Jak bude Svaz postupovat při hájení zájmů obcí a měst?
Jsme si vědomi toho, že Svaz je vnímán jako silný subjekt, máme širokou základnu a výkonný aparát, což je základem pro úspěšné prosazování zájmů obcí a měst. A nejen to – Svaz poskytuje resortům a centrálním orgánům řadu námětů a iniciativ, které jsou akceptovány jako vhodné pro celou veřejnou správu.
Jsme si však vědomi také toho, že nás to zavazuje k dalšímu zvýšení aktivity při plnění druhé stránky poslání Svazu – tzn., že musíme jednoznačně zlepšit komunikaci. Zejména směrem k obcím, ale také naopak. Máme propracovaný systém informací, řadu odborných komisí a pracovních skupin, fungují komory, výbor městských částí, konají se krajská setkání. Osobně se domnívám, že bychom měli vytvořit pevné kontakty v území a posílit zpětnou vazbu. V každém okrese je jeden člen Rady, řada starostů je zapojena v komisích a tito lidé by se měli stát nositeli informací pro členské obce a na druhé straně hlavním zdrojem podnětů, které pochází z každodenních zkušeností obcí a měst.
Krátce po zvolení nového Předsednictva Svazu jsme zaznamenali řadu aktivit – jednání s Asociací krajů, s ministrem financí, s vedením Ministerstva pro místní rozvoj, s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy…
Chtěl bych především zdůraznit, že se velmi prohloubila naše spolupráce s Asociací krajů ČR. Na řadě věcí jsme se shodli a postupujeme zcela jednotně, viz např. rozpočtové určení daní, úhrada nákladů za přenesený výkon státní správy, aktuálně je to třeba problematika migrantů. My se chceme podílet na řešení těchto velmi složitých problémů. Nehodláme jen pasivně přihlížet vzniku různých táborů či zařízení, které jsou pochopitelně určitou zátěží pro samosprávu v daném území. Musíme mít potřebné informace z ministerstva vnitra a dalších resortů, abychom věděli jak se chovat po čase, kdy skončí pobyt těchto lidí, jaká budou pravidla a možnosti územních orgánů atd. Stejně tak přistupujeme s Asociací krajů jednotně k problematice krizového řízení, informování veřejnosti nebo k otázkám velkého sucha a potencionálního nedostatku vody, které připomenulo letošní tropické údobí.
Co bylo předmětem jednání s ministrem financí?
S místopředsedou vlády a ministrem financí Andrejem Babišem jsme se na Ministerstvu financí sešli poprvé již počátkem července. Hlavním tématem bylo rozpočtové určení daní a z jednání vyplynulo, že k této problematice vznikne expertní pracovní skupina. Mimo jiné se bude zabývat motivačními prvky pro města, podporou pro lepší výběr daní, řešit bude i samotné rozdělení výnosů, příspěvek na přenesenou působnost a další témata, které se týkají financování územních samospráv. Na nedávném jednání ohledně rušení některých pracovišť finančních úřadů jsme dospěli ke kompromisu, úřady se zavírat nebudou a jejich provoz by měl být pouze omezen na úřední dny. Podstatná je však naše dohoda, že budeme nadále o všech záležitostech, které se budou dotýkat měst a obcí, komunikovat společně.
Setkali jste se také s vedením Ministerstva pro místní rozvoj…
Ano, šlo o první setkání nového vedení Svazu s ministryní Karlou Šlechtovou a jejími spolupracovníky. Dohodli jsme se, že se budeme pravidelně scházet a spolupracovat. Mám-li být stručný, jednání se zaměřilo na možnosti čerpání prostředků z fondů Evropské unie, hovořili jsme o podpoře sociálního bydlení, o novém zákoně o zadávání veřejných zakázek a stavebním řízení. Pokud jde o evropské fondy shodli jsme se, že nové období by mělo vycházet ze zjednodušení systému a pravidel. Nově nastavený systém by samospráva mohla efektivně využívat. Regionální stálé konference mají mít koordinační a také iniciační roli, co se týče vyhlašování jednotlivých výzev. Postupně by měly vzniknout jednotlivé regionální akční plány, které zmapují potřeby území. Nutné přitom je, aby výzvy byly vyhlašovány cíleně a byl dostatečný prostor i pro menší a středně velká sídla. Debatovalo se také o připravovaném zákoně o zadávání veřejných zakázek. Svaz ocenil, že MMR k němu připraví i potřebnou metodiku, která zohlední podněty měst a obcí.
Zůstaňme chvíli u problematiky evropských fondů. Zdá se, že konečně začnou být podávány žádosti o podporu projektů v rámci prvních výzev v období 2014–2020. Kde vidíte hlavní problémy?
Svaz měst a obcí sehrál významnou úlohu při přípravě stávajícího programového období. Po zkušenostech z let 2007–2013 jsme vyvíjeli tlak především na to, aby došlo k zjednodušení pravidel a ke sjednocení rozdílných přístupů, které byly patrné u jednotlivých operačních programů. Musím konstatovat, že se to povedlo a žadatelé mají opravdu možnost pracovat v relativně jednoduchém prostředí. Patří za to dík Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), ale nutno dodat, že u resortů, které mají k územní samosprávě dál, např. Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, probíhá stále debata a velmi těžce prosazujeme územní dimenzi, kterou resorty chápou jako požadavky územních orgánů a institucí na jejich zdroje. Nevidí přitom, že územní dimenze je jedním z hlavních principů tohoto období zakotvených v dokumentech Evropské unie. Diskuze se jen pomalu posouvá určitým směrem a velmi nám v tom pomáhají regionální konference, kde se setkávají zástupci z území (obce, neziskové organizace, místní akční skupiny) a dávají patřičné podněty, které se přenáší na příslušné řídící orgány.
Naše komunikace s MMR je vynikající, myslím si ale, že Národní orgán pro koordinaci by měl sehrát svou úlohu při prosazování územní dimenze ve vztahu k resortům.
Co bylo předmětem vašeho jednání s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy?
Velkým benefitem společných jednání Svazu a Asociace je fakt, že příslušný resort projedná vzájemné otázky společně se zástupci územní samosprávy. Z tohoto hlediska bylo typické jednání s paní ministryní Valachovou. Probírali jsme otázky regionálního školství a sportu. Shodli jsme se na tom, že je nutné podporovat všemi prostředky zvyšování kapacit mateřských škol. Budou k tomu vyčleněny finanční prostředky na mzdy i na provoz. Ředitelkám školek bude snížen úvazek ve výuce, aby se mohly plně věnovat organizačnímu zajištění potřebných podmínek. Paní ministryně má zájem na tom, a my to podporujeme, aby do mateřinek byla od roku 2017 umožněna docházka dětí již od dvou let věku. Ve sportovní činnosti jsme se shodli na tom, aby byly podporovány především aktivity směrem k mládeži.
Vraťme se k ekonomice. Ministr financí slíbil ustavení expertní skupiny k otázce rozpočtového určení daní. Bude se to tedy řešit. Jaké je výchozí stanovisko Svazu?
Především – obce jsou dlouhodobě podfinancované, mají své zkušenosti, hospodaří uvážlivě, aby mohly své území rozvíjet a vytvářet pro lidi lepší podmínky. Odmítáme argument, že na bankovních účtech mají obce dostatek prostředků a proto není třeba řešit jejich příjmy.
Za druhé – když se před třemi lety zaváděl II. pilíř v rámci důchodové rezervy, byl obcím snížen podíl na sdílených daních s odůvodněním, že je nutno vytvořit potřebný finanční polštář. Zrušením druhého pilíře by se logicky měl zvýšit podíl obcí na původní výši, tj. 23,58 %.
Třetí náš požadavek – a již opravdu dlouhodobý, směřuje k tomu, aby do koše sdílených daní byly zařazeny i daně spotřební. Mají-li územní rozpočty dýchat společně s rozpočtem státu, je to požadavek naprosto srozumitelný.
Čtvrtý okruh problémů, který chceme řešit, se týká pojetí tzv. motivační složky daňových příjmů obcí. Alokace třiceti procent daně z příjmů fyzických osob „z podnikání“ není žádnou motivací, ale ve skutečnosti přerozdělováním daně z přiznání příjmů osob samostatně výdělečně činných. Tato složka sdílených daní za posledních deset let snížila příjmy obcí téměř o dvacet miliard korun. Motivaci obcí k podpoře podnikání lze řešit navíc řešit různým způsobem. Expertní tým by však neměl řešení odkládat a my se chceme na práci tohoto týmu aktivně podílet.
K dlouhodobě neřešeným otázkám patří také příspěvek obcím na výkon přenesené působnosti státní správy
Tady bych viděl dva hlavní kroky, které je potřeba udělat. V krizových letech byl příspěvek obcím jednorázově snížen o 17 % a od té doby navíc nebyl valorizován. To by se mělo napravit v první řadě. Druhá cesta vede přes postupné zavádění výkonového modelu, to znamená, že obcím bude hrazen skutečně odvedený výkon těch agend, které je možno kvantifikovat a ocenit. První kroky, pokud jde o vydávání
občanských průkazů se již začaly dělat. Při množství agend, které obce pro stát vykonávají, je to však „běh na dlouhou trať.“
Ještě prosím o několik slov k meziobecní spolupráci
Spolupráce obcí je základní cestou k zvýšení efektivnosti správy území, to platí obecně a potvrzuje to vývoj ve Francii, která je nám strukturou osídlení a velkým počtem obcí nejblíže. Nechceme jít cestou slučování obcí, které proběhlo ve většině evropských zemí. Proto je třeba podpořit meziobecní spolupráci a stát by měl obce ke vzájemné spolupráci motivovat. Projekt Svazu, podpořený z evropských zdrojů, byl zaměřen na spolupráci obcí ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností. Jsem rád, že přinesl praktické výstupy. Do projektu se zapojilo 176 obvodů a v každém z nich vzniklo několik analýz a strategických dokumentů i konkrétních realizací obecní spolupráce při řešení v oblasti školství, odpadového hospodářství, místní dopravy, zaměstnanosti či sociální péče. Nejvíc mně těší, že obce chtějí pokračovat v započaté práci a hledáme cesty, jak uspokojit jejich zájem prostřednictvím nového projektu.
Co říci na závěr?
Současný vývoj ve společnosti vyžaduje racionální řízení, územní orgány veřejné správy by měly mít dostatek informací a na druhé straně by všechny záležitosti, které se dotýkají obcí a měst, s nimi měly být projednány v zájmu rozvoje území a spokojenosti občanů. Chceme pro to udělat maximum.
TOPlist
TOPlist