K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Den českého venkova na celostátní výstavě Země živitelka

Datum: 22. 10. 2015, zdroj: OF 4/2015, rubrika: Regiony

29. srpen byl Dnem českého venkova na celostátní výstavě Země živitelka. Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem pro místní rozvoj uspořádal tradiční seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR“ a navečer se konal ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin ČR a s Celostátní sítí pro venkov v areálu českobudějovického výstaviště „Večer venkova.“

Ministr zemědělství Marian Jurečka odpovídá na dotazy účastníkům semináře
Ministr zemědělství Marian Jurečka odpovídá na dotazy účastníkům semináře

Na semináři, věnovaném podpůrným programům rozvoje venkova vystoupili jak zástupci resortu zemědělství, v čele s ministrem Marianem Jurečkou, tak představitelé resortu místního rozvoje.

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova (PRV) na období 2014–2020 byl schválen v květnu tohoto roku a 20. srpna vláda schválila navýšení jeho dofinancování na 35 %. Celkový rozpočet PRV činí 3,5 mld. EUR. Každoročně budou vyhlašována dvě kola příjmu žádostí – podzimní (září/říjen) a jarní (duben/květen). Kontinuální příjem žádostí bude na projekty realizované metodou LEADER a na pozemkové úpravy. Podstatnou zprávou však je fakt, že ve stávajícím programovém období bude možnost obcí čerpat podporu z PRV podstatně omezená oproti minulosti.

Z třinácti opatření, která naplňují Program rozvoje venkova budou mít obce možnost žádat podporu pouze u třech opatření: M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů, M16 Spolupráce mezi účastníky dodavatelských řetězců a M19 Podpora komunitě vedeného místního rozvoje (LEADER). Do prvního kola žádostí v říjnu se mohou zapojit obce vlastnící lesy v rámci operace 4.3.2 lesnická infrastruktura a 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství.

Na podzim 2016 budou vyhlášeny výzvy, týkající se obcí, pro operace 16.4.1 Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a 16.6.1 Spolupráce při zajišťování biomasy pro výrobu energie.

Pro komunitně vedený místní rozvoj CLLD/LEADER je z rozpočtu PRV vyčleněno 5 % prostředků. V průběhu září probíhá příjem žádostí o podporu v rámci dvou operací – 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie místního rozvoje a 19.3.1 Příprava a provádění spolupráce místní akční skupiny – realizace projektů spolupráce.

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo pravidla pro výběr strategie komunitního rozvoje (SCLLD) a stanovení alokace a v přípravě jsou další chystaná pravidla pro MAS (metodika pro tvorbu Fichí, pravidla pro implementaci SCLLD a pravidla pro projekty spolupráce MAS).

Pozemkové úpravy

V rámci PRV je pro podporu pozemkových úprav vyčleněno 158,46 mil. EUR, tj. cca 18 % rozpočtu z Osy I. Plocha ukončených pozemkových úprav v ČR se od roku 2007 zvýšila z 12,42 % na 26,62 % zemědělského půdního fondu. V období 2014–2020 bude příjemcem podpory v oblasti pozemkových úprav Státní pozemkový úřad – pobočky krajských pozemkových úřadů.

V rámci pozemkových úprav budou prováděny jak geodetické práce (zaměření území a vytyčení nově navržených pozemků), tak realizace společných zařízení (zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření a ochrana životního prostředí včetně zvýšení ekologické stability krajiny). Budou preferovány projekty v záplavovém území, společná zařízení řešící ochranu před povodněmi, ekostabilizaci krajiny a projekty v určitém specifickém území.

Územní dimenze

Programové období 2014+ se realizuje v odlišných podmínkách oproti minulosti. Především je k dispozici podstatně nižší objem prostředků – téměř o 20 % a zároveň mnohem větší orientace na výslednost projektů. Existuje jednotné metodické prostředí, je schválen menší počet programů a aktivit a setkáváme se s novým pojmem – územní dimenze a integrované nástroje.

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů evropských fondů ve specifických typech území s cílem podpořit schopnost konkurence a vyrovnat územní disparity, přičemž se budou respektovat specifická hlediska. Realizace územní dimenze proběhne cestou individuálních projektů v rámci cílených výzev a cestou integrovaných nástrojů – Integrované územní investice (ITI) pro sedm nosných aglomerací, Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) pro sedm regionálních pólů rozvoje a Komunitě vedený místní rozvoj (CLLD), realizovaný ve venkovském prostoru prostřednictvím místních akčních skupin (cca 180 MAS).

Ministerstvo pro místní rozvoj stanovilo povinnou strukturu strategie CLLD. Ta obsahuje na prvním místě popis území a zdůvodnění výběru a dále se člení na analytickou, strategickou a implementační část. Strategie bude doplněna povinnými přílohami – finančním plánem ,mapou území, popisem zapojení komunity do vypracování strategie, analýzou rizik, čestným prohlášením a osvědčením o standardizaci MAS. Jednotlivé místní akční skupiny budou předkládat SCLLD na MMR. Výzva byla vyhlášena 1. srpna, zahájení příjmu žádostí je 1. září 2015, datum ukončení příjmu žádostí je 31. prosince 2015. Období je možné prodloužit (odhad je březen, duben 2016). Finalizovat a odeslat žádost bude možné až po obdržení Osvědčení o standardizaci (Mze).

Ministerstvo pro místní rozvoj dále podporuje obnovu a rozvoj venkova v rámci národních dotačních programů. Pro obnovu venkova je to pět dotačních titulů – podpora vítězů soutěže Vesnice roku, podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života obce, podpora spolupráce obcí na rozvoji venkova, podpora drobných sakrálních staveb a podpora rekonstrukce místních komunikací. Tento nový titul je určen obcím do 3 tisíc obyvatel, výše dotace je maximálně 1 milion korun, do 50 % uznatelných nákladů a plánovaná alokace pro rok 2016 je 200 milionů korun.

TOPlist
TOPlist