K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Akční plán má ambici přispět k rozvoji digitální ekonomiky v Česku

Datum: 23. 10. 2015, zdroj: VSOL 4/2015, rubrika: Veřejná správa online

V závěru srpna letošního roku schválila vláda Akční plán pro rozvoj digitálního trhu. Koaliční kabinet při té příležitosti uvedl, že digitální agenda je jednou z jeho hlavních priorit. Upřímně řečeno, konkrétní kroky vlády tomu zatím příliš neodpovídaly. Změní nově přijatý dokument zásadním způsobem dosud vcelku neuspokojivou situaci v dané oblasti?

ICT Unie

Potřeba zpracovat uvedený akční plán vyplynula v březnu 2015 z diskusí vládního kabinetu s hospodářskými a sociálními partnery v rámci tripartity (aktivní byl v tomto směru především Svaz průmyslu a dopravy ČR, který opakovaně zdůrazňoval fakt, že digitální agendě není v tuzemsku věnována adekvátní pozornost). Odpovědnost za přípravu materiálu převzala Sekce pro evropské záležitosti při Úřadu vlády, vše tedy probíhalo pod přímou gescí premiéra. Cílem dokumentu je „shrnout plánovaná opatření, která napomohou rozvoji digitální ekonomiky v ČR, a to jak z hlediska národních faktorů ČR, tak z hlediska iniciativ na úrovni Evropské unie“ a také „shrnout na jedno místo směřování vládní politiky a klíčová opatření, která jednotliví gestoři ve státní správě připravují. Plán nenahrazuje existující a schválené koncepční dokumenty, nýbrž je zastřešuje“.

Akční plán se zaměřuje na klíčové oblasti v souladu se strategií jednotného digitálního trhu (Digital Single Market), kterou v květnu letošního roku přijala Evropská komise. Jde například o přístup ke zboží a službám na internetu a rozvoj přeshraničního on-line obchodování (e-commerce), budování moderní internetové infrastruktury včetně rozšíření přístupových sítí nové generace, zajištění kybernetické bezpečnosti a ochrany dat, rozvoj digitálních kompetencí občanů nebo modernizaci autorského práva. Zároveň se akční plán zabývá rozvojem e-governmentu, konkrétně elektronickou komunikací s úřady, elektronickým zdravotnictvím a elektronizací justice.

Situace a opatření v elektronizaci veřejné správy

V oblasti e-governmentu dokument odkazuje na vloni schválený Strategický rámec rozvoje veřejné správy pro období 2014–2020 a implementační plány pro jeho naplnění. Jednou z uvedených priorit je zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy právě prostřednictvím nástrojů e-governmentu. Česká republika definovala pět prioritních oblastí vytvářejících základní infrastrukturu e-governmentu. Jde o propojení datových fondů ve veřejné správě s využitím základních registrů, kdy občan hlásí základní změny pouze jednou, zbytek veřejné správy se o nahlášené změně dozví a nesmí ji po občanovi vyžadovat znovu (tzv. princip „once-only“). Dále se jedná o vytvoření univerzálních kontaktních míst veřejné správy zajišťujících komunikaci občanů s úřady bez ohledu na místní a věcnou příslušnost, a to samoobslužně i s asistencí, jimiž jsou známé Czech POINTy. Další oblastí je zajištění důvěryhodné, legálně průkazné a bezpečné komunikace občanů s veřejnou správou a stejně tak uvnitř veřejné správy. Čtvrtá oblast zahrnuje agendové systémy a pátá digitalizaci datových fondů veřejné správy.

Tyto okruhy je nyní možné využít, jednotlivé agendy propojit do datových fondů a umožnit tak vznik tzv. internetové samoobsluhy veřejné správy, jejíž součástí bude i úplné elektronické podání („digital by default“). Elektronické podání, jak dále uvádí akční plán, musí být preferovaným a v řadě případů i nezbytným způsobem, jak má občan nebo podnikatel komunikovat se státem. Důležitou úlohu v zabezpečení úplného elektronického podání hraje Portál veřejné správy společně s informačním systémem datových schránek. Plánovaným opatřením do roku 2020 je „dobudování funkčního rámce e-governmentu a realizace souvisejících opatření a aktivit tak, aby bylo možno přejít od izolovaných informačních systémů ke sdíleným ICT službám, od izolovaných provozních prostředí ke koordinované síti národních a regionálních datových center, propojených bezpečnou datovou komunikační infrastrukturou“.

Odpovědnosti a termíny

Akční plán určuje pro každou z výše uvedených klíčových oblastí gestora (tedy např. konkrétní odpovědné ministerstvo či úřad), navrhuje jednotlivá opatření i termíny jejich plnění. Dokument upozorňuje, že pro budoucnost bude zásadní věnovat digitální agendě dostatečné personální kapacity a finanční zdroje. Nepodceňuje ani důležitost vzájemného dialogu a shody v rámci širší (i odborné) veřejnosti: „Součástí tohoto akčního plánu je také závazek intenzivně komunikovat všechna plánovaná opatření se sociálními a hospodářskými partnery, se zákonodárci i s občanskou společností.“

Přehled okruhů a gescí
gesce spolupráce ÚOSS další subjekty
1. Rozvoj infrastruktury
Budování internetových sítí MPO, MV MŠMT, MPSV, MK, MMR, MV soukromé subjekty
Zajištění kybernetické bezpečnosti NBÚ MŠMT, MPSV, MPO soukromé subjekty vysoké školy, NGO
2. Rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení v celoživotní perspektivě
Počáteční vzdělávání MŠMT MPO, MPSV, MK, MMR/IROP školy všech stupňů, NGO
Zvyšování digitální gramotnosti občanů MPSV MŠMT, MK, NBÚ, ÚOOÚ ÚP, NGO, školy všech stupňů, soukromé subjekty
3. Přístup ke zboží a službám na internetu
Rozvoj e-commerce MV, MPO MK, MPSV, MF hospodářští a sociální partneři
Ochrana dat online MV ÚOOÚ, NBÚ soukromé subjekty NGO, obce, kraje
Revize autorských práv MK MPO NGO, soukromé subjekty
Snižování administrativní zátěže pro podniky MPO OPŘO hospodářští a sociální partneři
Rozvoj elektronické veřejné správy MV MPO, MK, MŠMT, MPSV, MZd, MSp obce, kraje
4. Nové trendy
Ekonomika založená na datech + digitali-zace průmyslu MPO ÚV vysoké školy, NGO, hospodářští a sociální partneři
Přístup k datům veřejného sektoru MV MŠMT, MK, MPSV, MPO obce, kraje, NGO, školy, soukromé subjekty a tvůrci autorských děl
5. Správa digitální agendy ÚV-SEZ + MPO MŠMT, MK, MV, MPSV hospodářští a sociální partneři, NGO

V souvislosti se schválením akčního plánu prohlásil premiér Bohuslav Sobotka, že pokračující digitalizace je nezbytná pro udržení konkurenceschopnosti domácího průmyslu a přinese další impuls pro ekonomický růst včetně vzniku nových pracovních míst. Odmyslíme-li si, že jde o svým způsobem „povinné“ prohlášení politika, má přijatý materiál oprávněnou ambici stát se akcelerátorem realizace kroků k podpoře digitální agendy, které se navzdory různým proklamacím tuzemské politické reprezentace dosud neuskutečnily. V zájmu České republiky, její veřejné správy, podnikatelské sféry i všech občanů není jen plnění závazků vyplývajících z členství v Evropské unii, ale zejména úspěch naší země v silné globální konkurenci díky plnému využití potenciálu pokročilých informačních a komunikačních technologií (ICT) a v konečném důsledku dlouhodobá hospodářská prosperita.

David Čapek, ICT Unie

TOPlist
TOPlist