K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Dotace z rozpočtu obce aneb „co si to vymyslela?“

Datum: 21. 1. 2016, zdroj: OF 5/2015, rubrika: Ekonomika

Věta v uvozovkách zazněla na schůzi dobrovolných hasičů obce. Na schůzi, která byla svolána vlastně jen kvůli jednomu bodu – vyplnění žádosti o dotaci. A takové schůze proběhly v listopadu dvě, zatímco obvykle se hasiči schází tak třikrát do roka. Ta „ona“ jsem já, protože jsem připravila formulář žádosti o dotaci dle dotační novely zákona č. 250/2000 Sb.

V časopise Obec a finace 2/2015 vyšel článek Obecní dotace 2015 – komár s velbloudem shrnující obavy z novely, která upravuje podmínky pro poskytování dotací z rozpočtů samosprávných celků. Novela, jejíž schvalování a zveřejnění bylo hodně nestandardní a která v únoru a březnu vyvolala mezi volenými zastupiteli i pracovníky úřadů nemálo dotazů. V polovině června obdržel šéfredaktor i autorka z Ministerstva financí velmi nesouhlasnou reakci na uvedený text. Dle názoru ministerstva článek jen zbytečně vnášel do obcí nervozitu, neboť je již zpracována podrobná metodika.

Stanovisko Ministerstva financí k některým dotazům územních samosprávných celků k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zpracované ve spolupráci s Ministerstvem vnitra bylo zveřejněno v neperiodicky vydávaných Zprávách Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů dne 15. 6. 2015.

V té době již rychlé obce měly vyplacené dotace před samotnou únorovou účinností novely, tudíž se na ně letos vůbec nevztahovala. Další obce stihly mezník 30. 6. 2015, který se týkal zveřejňování smluv, a prostřednictvím sdílených informací mezi obcemi se řada záležitostí pro letošní rok vysvětlila. Došlo také ke zveřejnění vzorů veřejnoprávních smluv (např. aktivita Svazu měst a obcí ČR v rámci projektu Odpovědný zastupitel). A nyní přišel čas, aby se obce připravily na rok 2016

Žádost na formuláři

Naše obec o 300 obyvatelích nebude vypisovat program, ale dříve poskytovaný příspěvek na provoz přidělí „na jiný účel určený žadatelem v žádosti“. Jednou z možností, jak žádosti v požadované struktuře obdržet, by byl strohý odkaz na § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. Jako jednodušší se však zdálo vytvoření jednotného formuláře žádosti, který obsahuje všechny povinné položky. Jenže ten už byl „vymyšlený“.

Možná jsem podcenila všeobecnou nechuť k formulářům, možná nešlo tak úplně přesně stanovit účel příspěvku na provoz, možná je to jen obava z něčeho nového. Sám starosta by nejraději všechno to „papírování“ zrušil, protože už si také něco výtek vyslechl. Mám však oporu v předsedkyni kontrolního výboru, která pracuje jako účetní.

Nakonec hasiči žádost do stanoveného termínu podali, tělovýchovná jednota také. Oba subjekty stejně věděly, kolik si obec může maximálně dovolit jim ze svého rozpočtu přidělit, ta částka je už po několik let neměnná. Včelaři se dohodli s obcí, že raději obec opatření pro podporu včel provede přímo ze svého rozpočtu (výsadba několika vhodných stromků). K podobné dohodě spěje také myslivecké sdružení, neboť honitba se nachází v obecním lese. A nově vzniklé mateřské centrum uspělo v soutěži o krajské dotace, takže o obecní prostředky neusiluje.

V polovině prosince budeme schvalovat veřejnoprávní smlouvy a další etapa možných zvýšených emocí přijde za rok při vyúčtování dotace. Formulář žádosti patrně zůstane i v příštím roce, protože až v tom dalším se při přezkoumání hospodaření dozvíme, jestli a jak podrobně se nastavený dotační systém bude kontrolovat.

Citace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Dotace a návratná finanční výpomoc

§ 10a

 1. Pro účely tohoto zákona se rozumí
  1. poskytovatelem územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, svazek obcí nebo Regionální rada regionu soudržnosti,
  2. dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, svazku obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel, s výjimkou příspěvku podle § 28 odst. 4 a § 31 odst. 1 písm. b),
  3. návratnou finanční výpomocí peněžní prostředky poskytnuté bezúročně z rozpočtu územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, svazku obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel, které je jejich příjemce povinen vrátit do rozpočtu poskytovatele ve stanovené lhůtě,
  4. finančním vypořádáním dotace přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu poskytovatele,
  5. finančním vypořádáním návratné finanční výpomoci přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a o jejich vrácení do rozpočtu poskytovatele,
  6. programem pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí (dále jen „program“) souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v programu.
 2. Dotace nebo návratná finanční výpomoc se poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu (§ 10c), na jiný účel určený žadatelem v žádosti nebo na účel stanovený zvláštním právním předpisem. Na dotaci nebo návratnou finanční výpomoc není právní nárok, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
 3. Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci podle § 34 odst. 1, lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
  1. jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
  2. požadovanou částku,
  3. účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
  4. dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
  5. odůvodnění žádosti,
  6. je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
   1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
   2. osob s podílem v této právnické osobě,
   3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
  7. seznam případných příloh žádosti,
  8. den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

Autorka je zastupitelkou.

Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D.

TOPlist
TOPlist