K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Návrh zákona o odpadech

Datum: 22. 2. 2016, zdroj: OF 1/2016, rubrika: Životní prostředí

Do připomínkového řízení přichází návrh zákona o odpadech, který připravilo Ministerstvo životního prostředí. Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku odpadového hospodářství počínaje předcházením vzniku odpadu přes různé způsoby nakládání s ním po pravidla jeho odstraňování.

Ministerstvo životního prostředí

Upravují se i práva a povinnosti osob při nakládání s odpady a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.

Oproti platnému zákonu obsahuje předkládaný návrh změny zejména v těchto oblastech:

  • Poplatek za ukládání odpadů na skládku – navržené změny jsou jak věcného, tak procesního charakteru (plátcem poplatku má být provozovatel skládky, který bude povinen zahrnout poplatek do ceny za uložení odpadů na skládku, nově jsou rozvrstveny výše jednotlivých dílčích poplatků, správu poplatku budou vykonávat Státní fond životního prostředí a celní úřad jako správce placení, s tím, že správa poplatku se v plném rozsahu řídí daňovým řádem); dochází také k jeho výraznému navýšení;
  • Poplatek za komunální odpad – nově bude tato problematika upravena pouze v zákoně o místních poplatcích (novela tohoto zákona zpracovaná s Ministerstvem financí je k návrhu připojena), obec si může zvolit buď poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem, který je založen na obdobném principu jako rušený poplatek podle § 10b zákona o místních poplatcích, nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, jenž je naopak založen na skutečném množství vyprodukovaného odpadu, který byl odložen do sběrných nádob;
  • Provoz zařízení pro nakládání s odpady – sběrny odpadu budou muset vybavit prostory zařízení kamerovým systémem a uchovávat záznam po stanovenou dobu;
  • Povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady – je stanovena maximální doba, na kterou může být povolení vydáno (5 let); pro provoz mobilního zařízení k úpravě nebo využití odpadu na celém území ČR bude dostačující, aby provozovatel získal povolení provozu zařízení od krajského úřadu, povolení provozu zařízení bude vydáváno v rozsahu katalogu zařízení, který umožňuje na rozdíl od dosavadní úpravy jednoznačně rozlišit celkové množství a rozmístění jednotlivých typů zařízení;
  • Sběr odpadu – zakazuje se sběr odpadu pomocí mobilních zařízení (funkce mobilního sběru návrh nahrazuje, byť ne v plném rozsahu, a to stanovením možnosti, aby provozovatel zařízení převzal odpady směřující do jeho zařízení již v místě nakládky, a dále zavedením institutů obchodování s odpady a zprostředkování nakládání s odpady);
  • Základní ustanovení – podrobnější vymezení čtyř postupů, kterými je možno určit, že odpad přestane být odpadem;
  • Řešení problematiky nelegálně soustředěného odpadu (tzv. černých skládek) – návrh vychází z ústavně zakotveného principu vlastnictví a stanoví postup pro zjištění osoby odpovědné za nelegálně soustředěný odpad a pro zajištění, aby byl odpad odklizen a předán do zařízení určeného pro nakládání s odpady; současně předkladatel počítá s řešením problematiky tzv. černých skládek pomocí nelegislativních nástrojů (prostřednictvím konkrétních výzev národního programu životního prostředí);
  • Obchodování s odpady – bude předmětem samostatného povolení s tím, že tuto činnost budou moci provádět nejen subjekty, které jsou provozovateli zařízení určeného pro nakládání s odpady.
TOPlist
TOPlist