K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

45. Den malých obcí

Datum: 18. 4. 2016, zdroj: OF 2/2016, rubrika: Regiony

Již čtyřicáté páté pravidelné setkání starostek, starostů a dalších zástupců malých obcí se zástupci ministerstev se konalo 1. března 2016 v pražském Národním domě na Smíchově a 8. března 2016 ve Společenském domě v Prostějově.

Den malých obcí
Pohled do sálu Národního domu na Smíchově
Pohled do sálu Národního domu na Smíchově

Den malých obcí je setkání zástupců místních samospráv a představitelů ústředních orgánů státní správy nad odbornými tématy jednotlivých ministerstev formou odborných přednášek zaměřených na aktuální problematiku. Tato setkání se konají již od roku 1995 dvakrát ročně, vždy v Praze a v Prostějově. Zástupci samospráv mohou diskutovat s odborníky z ministerstev nebo organizací zastupujících venkovské samosprávy. Otevírá se jim zde také značný prostor pro výměnu názorů a zkušeností s ostatními kolegy a k navázání nových kontaktů. Registrovaných účastníků bylo tentokrát více než 760.

Odborníci ze státní správy a spolupracujících organizací a svazů seznámili účastníky konference ve svých vystoupeních s aktuálními informacemi potřebnými pro činnost zastupitelstev.

Podmínky soutěže Vesnice roku stvrdili podpisem organizátoři – za SMO ČR František Lukl, za MMR Karla Šlechtová, za MZe Marian Jurečka a za SPOV ČR Eduard Kavala
Podmínky soutěže Vesnice roku stvrdili podpisem organizátoři – za SMO ČR František Lukl, za MMR Karla Šlechtová, za MZe Marian Jurečka a za SPOV ČR Eduard Kavala

V Praze v Národním domě na Smíchově byly slavnostně vyhlášeny podmínky 22. ročníku soutěže Vesnice roku. Podmínky soutěže podepsali Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství, Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR a Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR.

Program konference byl jako obvykle rozdělen do odborných bloků jednotlivých ministerstev, klíčových pro menší obce.

V rámci bloku Ministerstva pro místní rozvoj vystoupila v Praze Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj a Ing. Klára Dostálová, náměstkyně ministryně, v Prostějově pak Ing. David Koppitz, ředitel Odboru regionální politiky, kteří přítomné seznámili se zákonem o zadávání veřejných zakázek, s výzvami v rámci IROP a novými dotačními tituly MMR. Zákon o zadávání veřejných zakázek je v Poslanecké sněmovně těsně před schválením. Půjde o úplně nový zákon, který v návrhu eliminuje v současnosti dominantní kritérium výběru, kterým je cena zakázky. Dává zadavatelům také nově možnost vyloučit ze soutěže žadatele, který v minulosti prokázal hrubé nedostatky při plnění zakázky. Samotný zákon bude po schválení předmětem široké osvěty, kterou ministerstvo zajistí zejména pro obce a města. Resort se v budoucnosti zaměří na podporu malých obcí a bude preferovat programy, u kterých je patrný převis poptávky.

Hlavním tématem Ministerstva zemědělství byl Program rozvoje venkova a komplexní pozemkové úpravy, se kterým účastníky konference seznámili Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídicí orgán PRV, a Ing. Lucie Krumpholcová, vedoucí odd. strategie a implementace. V rámci bloku ministerstva zemědělství přednesl svůj příspěvek také ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka, který se vedle uvedených činností zaměřil na působnost resortu v oblasti hospodaření s vodou a ochranu půdního fondu.

Účastníci Dne malých obcí v Prostějově
Účastníci Dne malých obcí v Prostějově

Blok Ministerstva životního prostředí se věnoval projektům obcí v rámci Operačního programu Životní prostředí. S odbornou přednáškou vystoupili Ing. Jan Kříž, náměstek ministra, ředitel odboru fondů EU a Mgr. Martin Kubica, ředitel sekce řízení Operačního programu Životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí.

Cílem OP Životní prostředí je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Byly představeny jednotlivé prioritní osy programu a byly zdůrazněny možnosti obcí, podávat žádosti o podporu projektů s důrazem na aktuální výzvy a administraci projektů.

V rámci bloku Ministerstva vnitra hovořila Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministryně, o novinkách z pohledu úseku veřejné správy Ministerstva vnitra. Nejprve shrnula všechna opatření, která se minulý rok podařilo prosadit do veřejné správy v zájmu obcí a velkou pozornost věnovala působnosti obcí při výkonu veřejného opatrovníka a úsilí o posílení rozpočtů obcí v této oblasti. Seznámila účastníky se záměrem řešit územní členění a skladebnost veřejné správy včetně zajištění kvality a dostupnosti veřejné služby. S nejčastějšími nedostatky zjišťovaných při kontrolách výkonu samostatné působnosti obcí seznámila Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly.

V programu konference vystoupili představitelé Svazu měst a obcí a Spolku pro obnovu venkova. Generálním partnerem 45. Dne malých obcí byla Komerční banka, a. s., která se představila jako spolehlivý partner municipalit. Vystoupili rovněž zástupci hlavních partnerů, společnosti ECO LED SOL, s. r. o., a ICT Unie, z. s. Na doprovodné výstavě konference DMO se opět představila řada firem, které nabízejí výrobky nebo služby obecním a městským úřadům.

Další informace a prezentace vystupujících naleznete na www.denmalychobci.cz.

TOPlist
TOPlist