K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Více o kohezní politice

(Příklady výsledků kohezní politiky)

Datum: 5. 5. 2016, zdroj: OF 2/2016, rubrika: Dotace

Obecným cílem kohezní politiky je podle článku 174 Lisabonské smlouvy snižování rozdílů mezi úrovní různých regionů za účelem harmonického vývoje Evropské unie. V jejím rámci bylo v programovém období 2007–2013 přerozděleno 347 mld. €.

V programovém období 2014–2020 byly pro kohezní politiku vyhrazeny prostředky ve výši 351,85 mld. €. Česká republika z tohoto objemu čerpá v současnosti zhruba 26 mld. €, tj. 650 mld. Kč.

Rok 2020 bude předělovým rokem z hlediska strukturálních fondů, protože v něm skončí další sedmileté období.

Klíčovým nástrojem kohezní politiky jsou pro období 2014–2020 Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), jejichž prostřednictvím mohou žadatelé čerpat finanční prostředky z rozpočtu EU. ESIF zahrnují Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF). Pro Českou republiku jsou vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 mld. €.

Příklady výsledků kohezní politiky

  • Nejzřetelněji jsou výsledky patrné v dopravní infrastruktuře. Do silnic vyšších tříd mířily z fondů EU v programovém období 2007–2013 prostředky odpovídající třem ročním rozpočtům Státního fondu dopravní infrastruktury. Z těchto prostředků již byla spolufinancována výstavba 245,5 km dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy. Dochází k modernizaci železničních koridorů a k zatraktivnění železniční dopravy (rekonstruováno již bylo 369,1 km železničních tratí).
  • V oblasti podnikání a inovací vzniklo díky prostředkům z EU 182 nových firem a bylo prozatím podpořeno více téměř 8,5 tis. malých a středních podniků
  • V oblasti výzkumu a vývoje dojde díky strukturálním fondům k výrazné modernizaci výzkumné infrastruktury. EU fondy podpořily 8 evropských center excelence a 66 regionálních center.
  • I přes negativní vývoj české ekonomiky v minulých letech se podařilo zvyšovat celkovou míru zaměstnanosti. Fondy EU podpořily vznik více než 89 tis. pracovních míst.
  • Vybudování sítě kontaktních míst, tzv. CzechPOINT (více než 6,5 tis. míst), umožňuje v současné době vyhledávat a komfortně získávat ověřené výstupy ze stále se rozvíjejícího spektra služeb, a to zejména díky projektu tzv. základních registrů.
  • Významný je vliv fondů EU v oblasti vodního hospodářství, kde finanční prostředky přispěly k výstavbě čistíren odpadních vod, a další obyvatelé byli napojeni na kanalizační řád. Výsledky jsou zřejmé rovněž v oblasti nakládání s odpady a budování protipovodňových opatření.
  • K pozitivnímu vývoji dochází v některých oblastech cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního dědictví. Jedná se např. o oblast nemovitých kulturních památek.
TOPlist
TOPlist