K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Dlouhodobě vyvážený obchodní vztah s financující bankou

Datum: 11. 10. 2016, zdroj: KB, rubrika: Ekonomika

Rádi bychom se v tomto článku zaměřili na oblast výběrového řízení k financování projektů – resp. poptávky po úvěru, konkrétně na některé požadované specifické obchodní podmínky, které municipality jako zadavatelé veřejných zakázek nejčastěji požadují v rámci zadávacích podmínek (u zakázek malého rozsahu i u zakázek vypsaných dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění). O této problematice jsme hovořili s Josefem Molíkem a Stanislavem Volným, specialisty Veřejného sektoruKomerční bance.

Ilustrační fotografie
Jsou municipality vždy vedeny snahou získat co nejlevnější financování?
Účelem výběrového řízení na financování je získání úvěru za co nejnižší nabídkovou cenu a za co nejvýhodnějších podmínek pro zadavatele. V některých případech však zadavatelé požadují specifické obchodní podmínky, které mohou mít na parametry předložených nabídek a na obchodní vztah s financující bankou významný, a přitom původně nezamýšlený, dopad.
Velmi často se jedná o podmínky, které jsou jednostranně výhodné pouze pro zadavatele, a pro uchazeče jako banku poskytující případné financování bývají zpravidla velmi omezující nebo dokonce i značně nevýhodné.
Banky tyto podmínky mnohdy berou v úvahu při rozhodování o své účasti či neúčasti ve výběrovém řízení a při stanovení nabídkové ceny ze strany uchazeče. Proto v konečném důsledku mohou vést k nižšímu počtu uchazečů ve výběrovém řízení ve srovnání se situací, kdy zadavatel na takovýchto podmínkách netrvá.
Omezený počet uchazečů může vést k nižší cenové konkurenci a tedy vyšší nabídkové ceně.
Můžete uvést nějaké konkrétní příklady?
Obvyklým příkladem bývá podmínka zadavatele, že nesmí být uchazečem omezován v přijímání dalších úvěrů. Banky obvykle v podmínkách úvěrových smluv stanovují, že dlužník nesmí přijímat další úvěry bez předchozího souhlasu banky. Nejde o absolutní zákaz ze strany banky, ale obezřetnost, kdy nechce být vystavena situaci nezdravého nárůstu úvěrů u dlužníka (ať už je jím municipalita nebo firma). V případě, že nejde o problematický nárůst zadluženosti, banka souhlas ve velmi krátké době vydá.
Tento princip má pozitivní efekt nejen pro banku, která tímto způsobem monitoruje zdravou úvěrovou zatíženost dlužníka, ale také pro samotného zadavatele, pro kterého by případné předlužení bylo velmi problematické.
Jak je to s kapitálovými výdaji zadavatele?
Jde o další ukázku podmínky, která pro banky bývá důležitá. Banka může v některých případech stanovit maximální objem kapitálových výdajů v době splácení úvěru, pokud na základě dostupných informací vyhodnotí, že ekonomický výhled klienta by mohl vést při avizovaném objemu nekrytých kapitálových výdajů (např. investičními dotacemi, přebytkem běžného rozpočtu, rezervami na účtech) k ohrožení schopnosti splácet úvěr.
Je-li záměrem zadavatele realizovat pro rozpočet únosné objemy kapitálových investic, které nebudou mít negativní vliv na jeho hospodaření, není důvod tuto podmínku zadávací dokumentací vylučovat. V případě mimořádné situace, jako je například nečekaná dotace a s tím související kapitálové výdaje, je banka vždy opět ve velmi krátkém čase připravena situaci posoudit individuálně.
Setkáváte se i s požadavky na fixní úrokovou sazbu úvěru a vyloučení možnosti uplatnění sankce v případě předčasného splacení úvěru?
Často se v podmínkách výběrových řízení objevuje taková kombinace požadavků, která je v rozporu s tržními možnostmi, jako je právě fixní úroková sazba bez sankce za předčasnou splátku.
Zjednodušeně řečeno, banka musí za aktuálních tržních podmínek „nakoupit“ na požadovanou délku financování úvěrové zdroje. Jestliže v době předčasné splátky dojde k poklesu úrokové sazby na trhu, vznikne bance náklad, který logicky přenáší na klienta. Nemožnost uplatnit náklady vzniklé za držení fixní úrokové sazby klientovi v případě předčasné splátky úvěru zpravidla vedou k navýšení nabízené úrokové sazby úvěru.
Řešením může být poptávka po plovoucí úrokové sazbě odvozené od hodnoty PRIBOR, kdy objem úvěru nebo jeho část může být po celou dobu splatnosti, nebo po část doby trvání úvěru, zajištěna proti růstu úrokových sazeb. Tím je eliminováno riziko případného negativního růstu úrokových sazeb, které by mohly zvýšit náklady na financování.
Co bankám na některých diskutovaných podmínkách v zadávací dokumentaci vlastně vadí? Zadavatelé přeci rozumí svým financím.
Omezení daná zadavatelem, která způsobují uchazeči – bance – jako věřiteli sníženou nebo omezenou kontrolu nad hospodařením dlužníka a tedy nad návratností úvěru, jsou problematická. Banka jako věřitel se stejně jako zadavatel chová s péčí řádného hospodáře. Musí mít v každé situaci dostatečnou kontrolu nad poskytnutými úvěry a jejich splácením a mimo jiné také monitorovat hospodaření zadavatele – dlužníka – způsobem, který naplňuje požadavky na řádné hospodaření a který odpovídá požadavkům ČNB jakožto regulátora bankovního trhu.
Proč se v zadávacích dokumentech tyto problematické podmínky objevují?
Podle dlouhodobých zkušeností Komerční banky přispívají k nastavování těchto specifických obchodních podmínek v zadávacích dokumentacích poradenské společnosti, které pro municipality tendry připravují. V této souvislosti doporučujeme vybírat prověřené poradenské společnosti se zkušenostmi s fungováním municipalit a bankovního trhu. Municipality by si měly ve vlastní režii stanovovat specifické obchodní podmínky pro banky s ohledem na očekávaný vývoj.
Pro banku jako pro věřitele je velmi důležité získat pro finanční analýzu municipality a dopad požadovaného úvěru na její hospodaření veškeré nezbytné informace, které nejsou v mnohých případech součástí zadávací dokumentace nebo jsou předkládány pouze v obecné rovině. Následkem toho může banka stanovit přísnější podmínky pro poskytnutí úvěru jen proto, že rozsah a kvalita získaných informací je nedostatečná.
Co tedy doporučujete?
V prvé řadě věnovat pozornost už samotné přípravě tendru včetně přípravy podkladů. Pokud je potřeba spolupracovat s poradenskými společnostmi, doporučujeme vybrat ty, které problematiku zadavatele znají. A do třetice – u specifických podmínek výběrového řízení zvážit, jestli jsou nezbytné a zda nemohou nedopatřením vést ke snížení počtu uchazečů, tedy horší nabídce.
V Komerční bance jsme toho názoru, že jen oboustranně vyvážené obchodní podmínky vedou k získání úvěru za nejvýhodnějších cenových podmínek pro zadavatele. Jen dlouhodobý, vzájemně vyrovnaný obchodní vztah vytváří spokojenou a efektivní spolupráci.

Pro více informací volejte bezplatnou infolinku 800 521 521 nebo navštivte internetové stránky www.kb.cz.

TOPlist
TOPlist