K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil za minulý rok výzvy za více než 40 miliard korun

Datum: 30. 3. 2017, zdroj: OF 1/2017, rubrika: Dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlásilo v uplynulém roce celkem 23 výzev pro předkládání žádostí o podporu za více než 40 miliard korun[1]. Celkem bylo od schválení operačního programu v roce 2015 vyhlášeno již 31 výzev s finančním objemem dosahujícím téměř 53 miliard korun, což představuje 70 % finančních prostředků OP VVV.

Ke dni 2. 1. 2017 bylo v OP VVV evidováno celkem 313 projektů v objemu 11 miliard korun ve fázi fyzické realizace. Dalším 1150 projektům ve výši 2,6 miliardy byla aktuálně přidělena dotace a v blízké době započnou svojí realizaci. „V převážné většině se jedná o zjednodušené projekty mateřských a základních škol podávané formou tzv. šablon. Školy mohou díky těmto projektům využít již téměř 700 mil. Kč. Velká část peněz na šablony je však stále k dispozici a mateřské a základní školy mohou své žádosti o podporu podávat až do 30. 6. 2017. Obdobnou výzvu s alokací 1 miliardy korun jsme na konci minulého roku vyhlásili také pro střední a vyšší odborné školy,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Díky výzvě určené pro fázované projekty pokračují ve fyzické realizaci projekty Udržitelná energetika (SUSEN) se zaměřením na jadernou energetiku a ELI: Extreme Light Infrastructure s jedním z nejintenzivnějších laserových zařízení na světě, které byly v předchozím programovém období podpořeny z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Dotace z OP VVV podporují i další vědeckovýzkumné projekty, konkrétně např. excelentní výzkumné týmy, strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni nebo tzv. Smart Akcelerátor, usilující o rozvoj inovačního prostředí v jednotlivých krajích. Přes 200 v současnosti realizovaných projektů OP VVV se orientuje na rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Více než 1000 projektů se aktuálně nachází v procesu hodnocení.

K vyhlášeným výzvám bylo zorganizováno po celé České republice téměř 80 seminářů pro žadatele, jejichž cílem bylo seznámit účastníky s věcným záměrem výzev a předat veškeré informace potřebné pro úspěšné zpracování žádostí o podporu. MŠMT pořádalo rovněž 15 seminářů pro příjemce, které účastníky seznámily s důležitými praktickými informacemi, které jsou nezbytné po kvalitní administraci projektů. Mezi tématy bylo zahrnuto mimo jiné i věcné a finanční vykazování realizace projektu, práce v systému ISKP14+ nebo postupy při zadávání veřejných zakázek. Zástupci MŠMT poskytovali praktické informace o OP VVV také na několika zajímavých veletrzích a konferencích jako Gaudeamus, Schola Pragensis nebo Konference Řízení školy. Důležitým zdrojem informací pro oprávněné žadatele ve výzvách OP VVV byl rovněž čtvrtletní Newsletter OP VVV a celkem 11 letáků, shrnujících základní údaje o jednotlivých vyhlášených výzvách.

Během uplynulého roku byla spuštěna mediální kampaň OP VVV. V období od dubna do června 2016 vycházela v Deníku ČR, Právu a Učitelských novinách tištěná inzerce, na kterou v listopadu 2016 navázaly reklamní spoty, vysílané na televizních stanicích ČT1, Nova a Prima. Celkem šest spotů, zaměřených na učitelskou profesi, klíčové oblasti OP VVV a konkrétní priority podpory z OP VVV, bude možné na televizních obrazovkách sledovat až do konce roku 2018. Společným znakem celé mediální kampaně je autenticita, proto ve spotech neúčinkují žádní herci, ale autentičtí pedagogové, žáci a vědci a natáčení probíhá ve skutečném prostředí škol, univerzit a výzkumných center[2].

V roce 2016 celkem 25× zasedaly přezkumné komise, které posuzovaly připomínky žadatelů podané v procesu schvalování projektů. Uskutečnila se čtyři zasedání Monitorovacího výboru OP VVV. Členové monitorovacího výboru se setkali ve dnech 5. února, 27. dubna, 15. června, 22. a 23. září 2016 a projednali strategická témata jako například výběrová a hodnoticí kritéria výzev, činnost Plánovací komise programu, Strategický realizační plán, Roční komunikační plán, Charty individuálních systémových projektů nebo audit designace.

Audit designace byl v minulém roce klíčovým milníkem, kterého operační program k 10. 8. 2016 úspěšně dosáhl. Při tomto auditu Auditní orgán Ministerstva financí prověřoval správné nastavení řídicího a kontrolního systému operačního programu a dodržování designačních kritérií a jeho výsledek byl proto zásadním předpokladem pro certifikaci výdajů a jejich refundaci Evropskou komisí.

Mimořádně důležitým tématem druhé poloviny roku 2016 byl rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a podpora regionálního školství, kterému se věnuje prioritní osa 3 OP VVV. Kromě 13 výzev, vyhlášených pro tuto oblast, se tímto směrem zaměřila i výroční konference Vize a cíle OP VVV v oblasti regionálního školství, která se konala 22. listopadu 2016 v Praze.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání se tak v uplynulém roce zařadil mezi stabilní operační programy. Při pohledu na přehled výzev aktuálních k 1. 1. 2017 měl OP VVV nejvyšší počet zaregistrovaných žádostí o podporu a zároveň největší finanční objem v zaregistrovaných žádostech o podporu[3].

V roce 2017 plánuje MŠMT z OP VVV vyhlásit dalších 12 výzev pro předkládání žádostí o podporu, které budou zaměřeny na výzkum, vývoj a na vysoké i regionální školství.

 • Kontaktní údaje: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Sekce operačních programů – Odbor řízení OP
 • Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
 • Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
 • Internetové stránky: opvvv.msmt.cz, www.msmt.cz
 • E-mail: opvvv@msmt.cz
 • Facebookový profil: www.facebook.com/opvvv/

OP VVV informuje

Konzultační linka pro výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I

Vážení žadatelé a příjemci výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I, dovolujeme si vás informovat o zřízení konzultační linky pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí o podporu a realizací projektů výzev č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Na konzultační linku se žadatelé a příjemci mohou obracet od 23. ledna 2017 a to telefonicky nebo e-mailem.

 • Telefon: +420 234 814 777, pondělí–pátek, 9.00–15.00.
 • E-mail: dotazyZP@msmt.cz.

Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 20. 12. 2016 očekávanou výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I, a to v režimu projektů zjednodušeného vykazování pro celou ČR (stejně jako výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I). Škola si tedy nemusí specifikovat vlastní aktivity projektu, ale pouze vybírá již přednastavené šablony/aktivity a podle vlastních potřeb si projekt sestaví. Výzva usnadní školám zajistit nejen hladký průběh společného vzdělávání, a to formou personální podpory (školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog), ale i koordinátora spolupráce školy a budoucího zaměstnavatele, či kariérového poradce. Podporované aktivity v šablonách jsou také zaměřeny na další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně jejich osobnostně sociálního a profesního rozvoje a v neposlední řadě také na pomoc při implementaci CLIL ve výuce, nebo spolupráci školy a zaměstnavatelů formou stáží pedagogů pro rozvoj odborných kompetencí využitelných při výuce.

Text výzvy včetně příloh a dalších podpůrných materiálů

Poznámky

 1. Zahrnuta je vždy pouze výše podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů a národní spolufinancování.
 2. Letáky, Newslettery OP VVV a další informace o mediální kampani.
 3. Informace o čerpání z fondů EU.
TOPlist
TOPlist