K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Milion stromů na portálu

Datum: 7. 4. 2017, zdroj: OF 1/2017, rubrika: Veřejná správa online

Oborový portál www.stromypodkontrolou.cz již šestým rokem představuje základní nástroj pro vlastníky a správce stromů v oblasti péče o mimolesní zeleň. V průběhu tohoto času došlo k doplnění nástrojů pro profesionály i k rozsáhlé propagaci využívání služeb mezi laickými zájemci o obor a občanskými sdruženími.

Stromy pod kontrolou

Aktuálně nabízí tato veřejně přístupná služba přehled o kolekci jednotlivě hodnocených stromů, která je zcela unikátní nejen v podmínkách České republiky, ale i ve světě. V průběhu měsíců února a března seznam dosáhne na hodnotu 1 000 000 individuálně hodnocených stromů. Následující text čtenářům zprostředkuje hlavní filozofii portálu a ukáže možnosti využívání služeb portálu.

Dendrologický průzkum

Hodnocení stavu stromů, rostoucích v obcích, ve městech a na dalších lokalitách s pohybem osob (silnice, železnice, cyklostezky apod.) představuje základní činnost správců a vlastníků. Oborové standardy péče o přírodu a krajinu (www.standardy.nature.cz), vyvíjené Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v posledních letech zkodifikovaly hlavní přístupy jak k hodnocení, tak i k návrhu odpovídajících pěstebních opatření.

V současné době je tedy možné vycházet při této evidenční a kontrolní činnosti (která se obecně označuje jako dendrologický průzkum) z detailně popsané metodiky, zahrnující jak standardizovaný sezam údajů o stromech, tak i definici výměnného datového formátu, v němž se výsledná databáze předává.

Výsledkem dendrologického průzkumu je seznam nutných opatření, která vedou k zajištění dlouhodobé existence stromů a zejména k jejich stabilizaci. V důsledku poměrně dlouhé etapy, kdy se o stromy nepečovalo vůbec nebo jen minimálně, nejsou výjimkou i stavy, kdy je nutné přistoupit k odstraňování nevyhovujících či nebezpečných stromů za účelem možnosti jejich náhrady novou výsadbou.

Prezentace průzkumu

Portál www.stromypodkontrolou.cz umožňuje data o stromech velmi efektivně sbírat (pomocí bezplatné aplikace pro tablety se systémem Android) a publikovat v rozsahu, který umožňuje prezentovat výsledky dendrologického průzkumu jak veřejnosti, tak i správcům stromů. Strukturovaný přístup k databázi dává prostor veřejnosti seznámit se s hlavními parametry, aniž by zveřejňoval jakákoli citlivá či zneužitelná data. Ta jsou k dispozici pouze registrovaným vlastníkům či správcům stromů a subjektům, kterým vlastníci databáze dají právo pomocí autorizace.

Graf 1. Vývoj počtu evidovaných stromů
Graf 1. Vývoj počtu evidovaných stromů

Data z dendrologických průzkumů je možné velmi jednoduše aktualizovat a doplňovat. Tato metoda práce s informacemi o stromech tak představuje v současné době standardní přístup pro všechny správce či vlastníky – od několika desítek stromů (například obce, průmyslové areály, soukromé zahrady) až po populace tisíců stromů (města, správci silnic, železnic či vodních toků).

Realizační firmy a společnosti

Jak již bylo uvedeno, základním účelem dendrologického průzkumu je zpracování strukturovaného návrhu nutných opatření, která je třeba na stromech provést. Tato opatření zahrnují jak provádění řezů, výsadeb a kácení, tak i realizaci speciálních zásahů typu instalace bezpečnostních vazeb, provádění přístrojové diagnostiky a podobně. Zásahy jsou rozdělované do tříd podle naléhavosti, což umožňuje jejich postupnou realizaci v několika letech.

Realizátoři těchto prací se na portálu registrují jako arboristické firmy. V současné době je zde registrovaných 437 arboristických firem, které lze i vyhledávat podle regionů působnosti či nabízených služeb.

Arboristé mohou být autorizovaní vlastníkem stromů k dočasnému přístupu ke kompletní databázi. Výsledkem provedení ošetření tak není pouze kvalitně odvedená práce, ale i aktualizovaný záznam v kartě stromu, který tak umožňuje vést přehlednou historii vývoje stavu stromu spolu s provedenými zásahy.

Registrace a veškeré evidence prováděné realizátory prací jsou bezplatnými službami portálu. Je proto doporučené tyto služby vyžadovat při vypisování veřejných soutěží i při zadávání objednávek.

Časový vývoj a využívání portálu

První verze portálu www.stromypodkontrolou.cz byla zveřejněna na konci roku 2012. V roce 2012 již obsahoval informace o více než 500 tis stromech, protože byly zveřejněny inventarizace ze systému MyTrees od roku 2006. Následný vývoj počtů evidovaných stromů dokumentuje graf 1.

Průběžně se do zadávání i aktualizace dat na portálu začaly intenzivně zapojovat arboristické firmy. Počty registrovaných firem ukazuje graf 2. Aktuálně portál využívá 437 arboristických firem, které lze vyhledávat pro účely poptávky po realizaci prací.

Velmi zajímavý je vývoj zájmu o zveřejněné informace z pohledu obecných uživatelů portálu, kterými jsou kromě profesionálních pracovníků i zájemci ze strany veřejnosti. Každodenně se na portál podívá kolem 200 osob z různých částí světa. Převažuje samozřejmě Česká republika a v rámci ní dominuje několik měst, která portál aktivně využívají k propagaci svých stromů. I když se data průběžně mění, aktuální přehled využívání je patrný z grafu 2.

Graf 2. Otevřené stromy dle projektů
Graf 2. Otevřené stromy dle projektů

Závěrem

V současné době je portál přeložen do 14 jazyků a zájem o jeho využívání ze zahraničí průběžně stoupá. Za tým vývojářů doufáme, že zájem ze zahraničí umožní doplnění druhého milionu stromů v čase kratším než je dalších 5 let.

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

TOPlist
TOPlist