K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Chytré koncepty pro malé obce

Datum: 21. 7. 2017, zdroj: OF 3/2017, rubrika: Veřejná správa online

MMR ČR je gestorem zavádění konceptu Smart Cities do řízení českých měst. Ta podporuje především metodicky a pořádá pro zástupce měst odborné semináře. Semináře začaly již na konci roku 2015 a v průběhu roku 2016 proběhla čtyři setkání na témata veřejná správa, doprava, energetika a informační a komunikační technologie.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tyto workshopy odkazovaly na témata, která jsou zdůrazněna v Metodice Konceptu inteligentních měst, kterou MMR nechalo zpracovat a posléze i certifikovat. Tato metodika je jakousi kuchařkou pro města s cílem napovědět, jakým směrem se ubírat při zavádění konceptu do správy měst, a je volně dostupná na webových stránkách ministerstva, které ke konceptu zřídilo (www.smartcities.mmr.cz).

Semináře se v letošním roce odvíjejí od dotazníkového šetření, které MMR realizovalo na přelomu roku s městy nad 20 tisíc obyvatel. V rámci toho MMR zjistilo nejen zpětnou vazbu k již realizovaným seminářům, ale především preference měst ohledně témat v roce 2017.

Seminář Chytré koncepty pro malé obce, který se konal v Brně dne 28. 4. 2017 v rámci veletrhu URBIS a Stavebních veletrhů Brno, byl již druhým v letošním roce (v březnu se konalo setkání na téma Čistá mobilita v chytrém městě) a reagoval na zvýšený zájem menších obcí o koncept Smart Cities. Za MMR zde představil Mgr. František Kubeš, vedoucí oddělení urbánní politiky, aktivity, které v rámci agendy Smart Cities MMR zaštiťuje, dále byli pozváni odborníci z praxe, kteří referovali o konkrétních vhodných řešeních pro malé obce.

Agenda Smart Cities

Co tedy MMR ČR v rámci agendy Smart Cities koná a jaký je pohled veřejné správy na tento stále více diskutovaný směr městského udržitelného rozvoje?

Prvním důležitým krokem je ujasnit si, proč je pro město či obec dobré usilovat o to být „smart“ a co tato cesta přináší. Druhým bodem je přistupovat ke konceptu „správně“ a nepodléhat lákadlům nárazové a bezmyšlenkovité koupi tzv. chytrých řešení.

Tyto moderní technologie jsou samozřejmě stěžejní a nedílnou součástí celého konceptu, ale nejsou cílem, jsou prostředkem, jak umožnit městu rozvíjet se udržitelnou cestou i do budoucnosti, snížit náklady na správu města a řídit město efektivně, zvýšit svou konkurenceschopnost na národní (i evropské) úrovni, a především zlepšit kvalitu života obyvatel. Lidé jsou totiž tím hlavním cílem, na který bychom se při svém počínání měli zaměřit.

K těmto výsledkům dojdeme, pokud budeme nad konceptem uvažovat koncepčně a strategicky. Město by mělo mít vytvořenou strategii, ve které bude koncept Smart Cities ukotven. Nejedná se o zbytečné vytváření nové strategie, pokud město již nějakou má, ale o vytvoření navazujícího dokumentu, kde je koncept zahrnut a jednotlivé aktivity jsou koncepčně propojeny. Tento integrovaný přístup teprve umožňuje efektivitu celého počínání. Koupit chytrou lavičku či chytrý odpadkový koš opravdu nestačí a není ani smyslem celého konceptu.

Město by mělo také umožnit občanům participovat na rozhodnutích ohledně dalšího vývoje města. K tomu opět mohou pomoci moderní technologie, ale také „obyčejné“ prostředky jako rozhlas, obecní tisk, informace přes mobilní telefon či úřední desku. Pravidelná setkání s občany (přímé či nepřímé) umožní městu uvědomit si, jaká rozhodnutí, opatření a řešení jsou ze strany obyvatel žádoucí a jaká naopak nikoliv.

Sjednocený přístup

Jak se MMR podílí na správném uchopení konceptu a jaký je tav na národní úrovni? Ministerstvo pro místní rozvoj považuje za zásadní, aby na národní úrovni byl přístup ke konceptu Smart Cities sjednocen, aby spolu příslušné instituce spolupracovaly při podpoře měst, sdílely informace jak mezirezortně, tak také směrem k městům a naopak.

Proto MMR iniciovalo vznik Pracovní skupiny pro Smart Cities (zřízena pod Radou vlády pro udržitelný rozvoj). Mezi členy pracovní skupiny patří všechny relevantní a zainteresované rezorty, zastřešující instituce územních partnerů (např. Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Sdružení místních samospráv atd.) a další partneři. V roli hostů navštěvují jednání zástupci soukromého či akademického sektoru, a to dle projednávaných témat.

Na setkáních se účastníci vzájemně informují o současném dění v agendě Smart Cities, hosté prezentují dobrou praxi a členové soustavně pracují na rozšiřování metodické podpory městům o témata, která doplňují již zmíněnou metodiku, nejnověji o Metodiku financování Smart City projektů, která je zveřejněna na výše uvedených webových stránkách Smart Cities. V metodice naleznete informace, jakými způsoby lze Smart Cities projekty financovat. Dalšími tématy, kterými se pracovní skupina zabývá, jsou například standardizace či ukotvení jednotlivých procesů Smart Cities, evaluační rámec, ale i kybernetická bezpečnost.

Programové období EU

V rámci současného programového období jsou vypisovány výzvy, které umožňují uplatnit „smart“ projekty. Výzvy jsou zahnuty napříč programy z evropských i národních zdrojů a také v komunitárních programech. Jedná se především o tematické oblasti, jako jsou např. udržitelná energetika, informační a komunikační technologie (ICT), udržitelná mobilita, sociální služby, životní prostředí, efektivní správa území či výzkum, vývoj, inovace.

Konkrétně např. v Integrovaném regionálním operačním programu, jehož řídícím orgánem je právě MMR, je možné čerpat skrze více než deset vypsaných výzev, a to v oblastech udržitelná mobilita, udržitelná energetika, sociální služby a efektivní správa území. Pro zjednodušení a usnadnění orientace byl vytvořen přehled zdrojů finanční podporu, který je dostupný na webových stránkách MMR ke Smart Cities a je pravidelně aktualizován.

Samotný koncept a přístup k němu je nutné propagovat směrem k odborné veřejnosti, zástupcům měst i jejich obyvatelům. Proto se MMR účastní nespočtu odborných konferencí (kromě organizace vlastních akcí), kde své aktivity prezentuje a propaguje správné vnímání konceptu.

Samotná Evropská unie klade v současném programovém období důraz na zvýšení konkurenceschopnosti měst, jejich integrovaný rozvoj a sdílení zkušeností a znalostí. V případě konceptu Smart Cities je možné sdílet dobrou praxi a čerpat inspiraci na evropské úrovni například skrze operační program URBACT III, platformu Smart Cities and Communities nebo sítě EUROCITIES či EUKN (Evropská síť znalostí městských záležitostí), jíž je Česká republika členem.

Přejeme českým městům, aby byla v zavádění konceptu Smart Cities úspěšná a aby se nebála inspirovat v zahraničí.

Mgr. Jana Korytářová, odbor regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

TOPlist
TOPlist