K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace
Chci provozovat ParcelBox

Obce a školské právnické osoby

Datum: 5. 2. 2018, zdroj: OF 5/2017, rubrika: Legislativa

Na základě zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů mohou obce zřizovat školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu, kterým se v daném případě rozumí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Školský zákon v hlavě dvanáct upravuje právní postavení školských právnických osob, což je specifický typ právnické osoby, kterou obce jako zřizovatelé mohou (ale nemusí) využít. Školský zákon tedy nenařizuje změnu právní formy školy nebo školského zařízení na školskou právnickou osobu.

Pokud je škola zřízena podle § 8 školského zákona (jako příspěvková organizace), na její činnost ani na vztah obce jakožto zřizovatele k ní se ustanovení části dvanácté školského zákona nepoužijí.

Hlavní činnost a zřízení školské právnické osoby

Školská právnická osoba (ŠPO) poskytuje tyto hlavní činnosti:

  • poskytování vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 školského zákona (např. podle § 3 odst. 3 se vzdělávání v jednotlivé škole a školském zařízení uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů), a
  • školských služeb podle školského zákona.

Školská právnická osoba zřizovaná jedním zřizovatelem se zřizuje zřizovací listinou (je-li zřizovaná společně více zřizovateli, zřizuje se zřizovatelskou smlouvou; zřizovatelem může být vedle obce rovněž ministerstvo, kraj, dobrovolný svazek obcí, jiná právnická osoba nebo fyzická osoba).

Zřizovací listina (nebo zřizovatelská smlouva) musí obsahovat např. název a sídlo ŠPO, název, sídlo a identifikační číslo osoby zřizovatele (např. obce), označení statutárního orgánu podle § 131 školského zákona, druhy škol a druhy a typy školských zařízení, jejichž činnost školská právnická osoba vykonává.

Dále je zde obsažen předmět, podmínky a rozsah doplňkové činnosti, vymezení způsobu majetkového zajištění činnosti ŠPO a vymezení doby, na kterou je školská právnická osoba zřízena.

Vznik a působnost zřizovatele

Školská právnická osoba vzniká dnem zápisu do rejstříku školských právnických osob za podmínek stanovených školským zákonem (viz § 153 až § 159a; rejstřík školských právnických osob vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

Obec, jakožto zřizovatel školské právnické osoby má následující působnost: Vydává zřizovací listinu školské právnické osoby, rozhoduje o změnách zřizovací listiny školské právnické osoby a rozhoduje o sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení školské právnické osoby.

Jmenuje a odvolává ředitele školské právnické osoby a stanoví jeho plat, popřípadě mzdu a dále jmenuje a odvolává třetinu školské rady (pokud se školská rada podle § 167 odst. 1 zřizuje).

Obec také schvaluje rozpočet školské právnické osoby (popř. její zlepšený výsledek hospodaření) a schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů ŠPO neuvedených v § 137 odst. 2 školského zákona a způsob hospodaření s nimi.

Orgány a hospodaření

Orgánem školské právnické osoby zřízené obcí je ředitel. Ředitel je statutárním orgánem školské právnické osoby. Rozhoduje ve věcech školské právnické osoby, pokud školský zákon nestanoví jinak. Ředitele školské právnické osoby zřízené obcí jmenuje a odvolává zřizovatel (obec) za podmínek a postupem stanoveným v § 166 školského zákona.

Příjmy školské právnické osoby jsou zejména finanční prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtů územních samosprávných celků, příjmy z hlavní a doplňkové činnosti, finanční prostředky přijaté od zřizovatele a úplata za vzdělávání a školské služby.

Do příjmů patří také dotace na úhradu výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu, dále dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou ČR svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce. Součástí příjmů jsou i dary a dědictví.

Základní pravidla hospodaření

Školská právnická osoba hospodaří s výše uvedenými příjmy, s prostředky svých peněžních fondů, s ostatním majetkem, závazky a pohledávkami. ŠPO používá majetek pro účely své hlavní činnosti, pokud školský zákon nestanoví jinak. Hospodaření ŠPO v hlavní činnosti se řídí jejím rozpočtem. Rozpočet hlavní činnosti může zahrnovat pouze příjmy a výdaje související s její hlavní činností. Příjmy získané hlavní činností lze použít pouze na tuto hlavní činnost.

Školská právnická osoba tvoří výsledek hospodaření sloučením výsledku hospodaření z hlavní činnosti a zisku z doplňkové činnosti po zdanění; výsledek hospodaření se tvoří po vypořádání finančních prostředků státního rozpočtu. ŠPO používá zlepšený výsledek hospodaření přednostně k úhradě případné ztráty z hlavní činnosti z minulých let a dále z něj tvoří peněžní fondy.

Doplňková činnost navazující na hlavní činnost ŠPO nebo slouží k účelnějšímu využití odbornosti jejích zaměstnanců a majetku. Doplňková činnost nesmí být provozována způsobem, který by omezoval hlavní činnost nebo ohrožoval její kvalitu, rozsah a dostupnost. ŠPO účtuje odděleně o hlavní činnosti a činnosti doplňkové.

Co ŠPO obcí nesmí!

Další pravidla hospodaření stanoví, že školské právnické osoby obcí nesmí zřizovat školské právnické osoby, obecně prospěšné společnosti (nyní tzv. ústavy podle občanského zákoníku) a nadace, nesmí zakládat právnické osoby podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a účastnit se na podnikání těchto osob, nesmí zajišťovat závazky jiných osob.

ŠPO nesmí bez souhlasu zřizovatele přijímat a poskytovat půjčky s výjimkou poskytování půjček z fondu kulturních a sociálních potřeb, nesmí sjednávat úvěry a směnečně se zavazovat, nesmí uzavírat smlouvy o koupi najaté věci bez předchozího souhlasu zřizovatele a také nesmí nakupovat nebo bez předchozího souhlasu zřizovatele přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným osobám akcie či jiné cenné papíry.

ŠPO nesmí poskytovat dary (s výjimkou darů poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo jiného peněžního fondu zřízeného pro sociální účely).

Školská právnická osoba může vytvářet peněžní fondy, přičemž vždy vytváří rezervní fond a fond investic; školská právnická osoba zřízená mj. obcí vytváří také fond kulturních a sociálních potřeb. Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do roku následujícího.

Mgr. Jan Břeň

TOPlist
TOPlist