K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem a za zhodnocení stavebního pozemku

Datum: 9. 7. 2019, zdroj: OF 2/2019, rubrika: Legislativa

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (ZoMP dává obcím v § 10 a § 10c možnost zavést obecně závaznou vyhláškou místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst a místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.[1]

Michal Jantoš
Michal Jantoš
Václav Těžký
Václav Těžký

Ačkoliv se nejedná o často využívané poplatky, měly by obce před jejich zavedením věnovat zvýšenou pozornost jejich jednotlivým prvkům, účelu a souvisejícímu dopadu do života poplatníků a činnosti obce, který tyto místní poplatky chtě nechtě přinášejí.

1. Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

K zavedení místního poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst přistupují obce zpravidla z důvodu ochrany příslušné části obce či města. Předpokládaným efektem po zavedení tohoto místního poplatku je tedy zpravidla nejen snížení množství automobilů, které se v dotčené části města pohybují, ale i s tím spojené snížení rizika vzniku dopravních nehod a škod na majetku, zejména pak tom historickém.

Poplatník místního poplatku

Poplatníkem tohoto místního poplatku je jakákoliv osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraného místa či části města. Nezáleží přitom, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu, nebo zda má daná osoba vazbu k dané obci např. ve formě trvalého pobytu.

Předmět poplatkové povinnosti

Místní poplatek se platí za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraného místa či části města, ke kterému dochází vydáním povolení. Jako zásadní nedostatek ZoMP lze shledat absenci úpravy povolení, resp. pravidel, kterými by se povolovací proces měl řídit, a to včetně formy povolení. Jedná se o mezeru v zákoně, která není nijak řešena a která je způsobilá narušit právní jistotu poplatníků. Tito nebudou dopředu vědět, jak bude probíhat proces vydávání povolení a jakým způsobem budou prokazovat dispozici tímto povolením. Přes tuto absenci úpravy je v praxi obcí a správců poplatku proces vydávání povolení často zajištěn příslušným automatem a povolením papírový lístek, který z tohoto automatu poplatník získá, případně vydáním speciální karty poplatníkům, kteří jsou z poplatkové povinnosti vyjmuti.

Vyjmutí z poplatkové povinnosti

Zákon o místních poplatcích vyjímá z poplatkové povinnosti, a to celkem logicky, nejprve fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitost ve vybraném místě, osoby jím blízké, manželé těchto osob a jejich děti. Ohledně určení fyzických osob, které mají ve vybrané části města trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost nebudou panovat pochybnosti, neboť si tyto údaje může správce poplatku zjistit z příslušného registru. Obdobná situace bude u jejich manželů a dětí. Nejproblematičtější bude určení osoby blízké, které bude zpravidla zjišťováno na základě sdělení fyzických osob majících trvalý pobyt nebo vlastnících nemovitost ve vybraném místě.

Další skupinou, která je taktéž logicky vyjmuta z poplatkové povinnosti, jsou osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti. Tyto osoby, ať už právnické nebo fyzické podnikající, budou muset prokázat, že skutečně využívají nemovitost ve vybraném místě ke své hospodářské činnosti, přičemž se může jednat i jen o sklad.

Poslední skupinou jsou osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.

Sazba poplatku

Zákon stanoví, že sazba poplatku může činit až 200 Kč za každý započatý den. Obcím je dána také možnost stanovit poplatek po dohodě s poplatníkem paušální částkou. Bude tak záležet na obci, v jaké výši stanoví v OZV základní sazbu za každý započatý den a zda přistoupí také ke stanovení paušální sazby.

Úprava místního poplatku z ubytovací kapacity v obecně závazné vyhlášce

V obecně závazné vyhlášce je také vhodné vymezit ohlašovací povinnost, a to zejména ve vztahu k situacím, kdy bude využívána paušální sazba poplatku. V případě jednorázového (resp. jednodenního) vydání povolení zpravidla nebude nutné splnit ohlašovací povinnost, neboť celý proces bude spočívat v zaplacení příslušné částky v automatu a v následném okamžitém vjezdu do vybraného místa či části obce.

Pokud se obec rozhodne nabídnout paušální sazbu tohoto místního poplatku, měla by v OZV stanovit konkrétní paušální sazbu s ohledem na místní poměry a předpoklad jejího využívání. Zpravidla se nabízí možnosti měsíční, čtvrtletní, pololetní či roční paušální sazby.

Obec by také měla pečlivě zvážit, zda přistoupí ke stanovení osvobození či úlev pro konkrétní skupiny poplatníků. Zde lze doporučit, aby obce automaticky nepřebíraly jednotlivá osvobození z OZV jiných obcí a aby zvážily, zda vůbec a případně jaké osvobození či úlevu poskytnou a komu. Při těchto úvahách by měly mít obce na paměti to, aby výsledná úleva či osvobození nebylo diskriminační.

2. Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace má zejména fiskální funkci, když má částečně pokrýt náklady, které obci vznikly v souvislosti s výstavbou vodovodu nebo kanalizace. Jedná se o jednorázový poplatek, který má významný dopad do finanční sféry poplatníků.

Poplatník místního poplatku

Poplatníkem místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace je vlastník stavebního pozemku, který byl zhodnocen možností napojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, kterou vybudovala obec. Poplatníkem tak bude osoba, která je jako vlastník zapsána v katastru nemovitostí k okamžiku zhodnocení stavebního pozemku. Není rozhodující, zda je součástí pozemku stavba či nikoliv, ani to, kdo je jejím vlastníkem. Stejně tak jsou nerozhodné případné změny vlastníků. Okamžikem zhodnocení se rozumí okamžik vzniku možnosti napojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. Není také rozhodné, zda má vlastník zájem se připojit či nikoliv. Pokud má ke zhodnocenému stavebnímu pozemku vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Předmět poplatku a zákonné osvobození

Předmětem poplatku je zhodnocení stavebního pozemku, ke kterému dojde v souvislosti se stavbou obecního vodovodu nebo kanalizace a možnosti připojení na ně.

Stavební pozemek je vymezen v § 9 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o oceňování majetku“) a rozumí se jím např. nezastavěné pozemky evidované a katastru nemovitostí jako druhu zastavěná plocha a nádvoří, evidované v katastru nemovitostí s právem stavby, zastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí jako zastavěné plochy a nádvoří nebo ostatní plochy, nebo ploch pozemků skutečně zastavěné stavbami.

Možností připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace se rozumí faktická možnost napojení na takovou stavbu. Podle našeho názoru není rozhodující vzdálenost od kanalizačního nebo vodovodního řádu. Ta se projeví až v samotné míře zhodnocení. Je však vhodné dodat, že existuje i jiný názor, podle kterého se možností napojení rozumí jen bezprostřední napojení z vodovodního nebo kanalizačního řadu na sousední stavební parcelu.

Předmětnému místnímu poplatku podléhá pouze první možnost napojení pozemku na stavbu vodovodu nebo kanalizace. V případě, že v obci existuje vodovod nebo kanalizace a obec buduje tyto stavby nově z důvodu havarijního stavu, nefunkčnosti nebo nízké kapacity, nejedná se o první možnost napojení se na předmětnou infrastrukturu. Pokud však v obci již existuje vodovod a obec nově buduje jen kanalizaci, která v obci původně nebyla, může být zhodnocení pozemku připojením na kanalizaci zpoplatněno předmětným poplatkem

Ke vzniku poplatkové povinnosti je nutné, aby se jednalo o obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace. Obec tak musí být u této stavby stavebníkem ve smyslu stavebních předpisů. Další nutnou podmínkou je finanční účast obce na prováděné stavbě. Tato podmínka souvisí s účelem tohoto poplatku, protože pokud by např. obec financovala celou stavbu z dotace, nemohla by poplatek zavést, neboť by tím v zásadě došlo ke zneužití zákonného zmocnění pro výběr poplatku.

Sazba místního poplatku

Poplatkový základ tvoří výměra zhodnoceného stavebního pozemku. Sazba poplatku se stanoví na základě míry zhodnocení příslušného stavebního pozemku, tj. ceny příslušného pozemku před jeho zhodnocením možností napojení na stavbu vodovodu či kanalizace a cenou pozemku po této možnosti. Tento rozdíl zároveň představuje horní hranici sazby, která se stanoví na 1 mzhodnoceného pozemku. ZoMP tedy nestanoví žádnou pevnou sazbu poplatku, ale pouze relativní horní hranici. Konkrétní výši sazby za 1 m2 je obec povinna uvést v OZV. Při zachování principů rovnosti může být sazba stanovena:

  1. diferencovaně pro každý pozemek samostatně za podmínky, že pro takové stanovení sazby by svědčila výlučnost ocenění pozemku v porovnání s oceněním pozemků ostatních,
  2. rozdílnými sazbami pro soubory pozemků, které mají stejný nebo obdobný kvalitativní charakter, anebo
  3. jednou sazbou pro všechny pozemky dotčené vybudovanou stavbou vodovodu nebo kanalizace.

Pro pozemky stejně oceněné však musí být stanovena sazba vždy jednotná. Pokud se obec rozhodne stanovit poplatek jednou sazbou pro všechny pozemky dotčené vybudovanou stavbou vodovodu nebo kanalizace, musí sazbu stanovit podle ocenění pozemku s cenou vzhledem k účelu zastavění nejnižší. Je však vhodné upozornit na to, že rozdíly v sazbách nesmí být diskriminační a musí být rozumně odůvodnitelné.

Cena stavebního pozemku se určí na základě zákona o oceňování majetku a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „oceňovací vyhláška“). Oceňování stavebních pozemků obvykle se obvykle provádí buď cenou stanovenou na základě cenových map, nebo porovnávacím způsobem. Pro stanovení sazby místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku však nelze cenovou mapu stavebních pozemků použít, protože nelze spočítat rozdíly v ceně stavebního pozemku bez a s možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace. Při určení zhodnocení stavebního pozemku je proto nutné postupovat „určením jeho zjištěné ceny“ podle ustanovení § 3–5 oceňovací vyhlášky. Lze jen doporučit, aby bylo ocenění pozemku provedeno znalce (obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí). Seznam znalců je dostupný na webu Ministerstva spravedlnosti.

Úprava místního poplatku za zhodnocení pozemku v obecně závazné vyhlášce

Pokud obec uvažuje o zavedení uvedeného poplatku, je povinna přistoupit k vydání OZV v tom roce, ve kterém nastanou právní účinky kolaudace stavby vodovodu nebo kanalizace. Obec by při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu měla zhodnotit, zda v daném kalendářním roce zbývá dostatečný časový prostor pro to, aby po účinnosti kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) stihla vydat OZV zavádějící předmětný poplatek. V opačném případě by mohla nastat situace, kdy obec nebude objektivně schopna svolat zasedání zastupitelstva a příslušnou OZV schválit, a tudíž ztratí možnost tento poplatek zavést. V souvislosti s těmito úvahami by obec měla zohlednit také časový prostor nutný pro zpracování znaleckého posudku, který určí míru zhodnocení jednotlivých stavebních pozemků.

Účinnost vyhlášky není nutné vázat na počátek následujícího kalendářního roku, jako je tomu např. u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Naopak účinnost OZV by neměla být bezdůvodně odkládána. V OZV musí být uvedena konkrétní sazba poplatku (viz výše).

Vzhledem k tomu, že výše poplatkové povinnosti bude u tohoto poplatku značně vyšší než u jiných poplatků, je vhodné poskytnout poplatníkům dostatečný časový prostor pro jejich placení. Splatnost poplatku by proto měla být obcí stanovena s dostatečným odstupem od účinnosti příslušné OZV.

Závěr

Výše popsané místní poplatky sice nejsou v praxi využívány tak často jako např. místní poplatek ze psů nebo místní poplatek za provoz systému, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Svým dopadem však mohou ovlivnit život obyvatel v mnohem větší míře, a to ať už v podobě dlouhodobého omezení vjezdu na konkrétní místo v obci nebo v podobě poměrně vysoké finanční zátěže poplatníků. Obce by tak vždy měly zvážit zejména účel zavedení těchto místních poplatků, jejich reálný dopad a užitek, který zavedení těchto místních poplatků přináší.

Poznámky

  1. Srov. TĚŽKÝ, V.; JANTOŠ, M.; SIUDA, K. Zákon o místních poplatcích. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 101–110 a 128–140.

Mgr. Václav Těžký, JUDr. Michal Jantoš, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

TOPlist
TOPlist