K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zákon o finanční kontrole dopadne na dobrovolné svazky obcí od 1. 1. 2020

Datum: 18. 12. 2019, zdroj: OF 5/2019, rubrika: Legislativa

Dne 16. 5. 2019 vešla v platnost novela č. 126/2019 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Novelou zákona Česká republika splní svůj závazek vůči Evropské unii k povinnosti nastavit systémy řízení a kontroly veřejných financí ve všech organizacích sektoru vládních institucí. Novela nabude účinnosti dne 1. 1. 2020.

Jednou ze zásadních změn, které novela přináší dle § 9a odst. 3 je působnost dobrovolných svazků obcí (DSO). Dobrovolné svazky obcí jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly podle tohoto zákona, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací. Současně zajistí prověření přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení.

Finanční kontrola má za cíl zajistit finanční řízení a nakládání s veřejnými prostředky tak, aby byly vynaloženy hospodárně, účelně a efektivně. Tím slouží k ochraně veřejných prostředků před zneužitím.

Co z toho plyne pro DSO?

Zákon o finanční kontrole od 1. 1. 2020 jasně definuje u DSO odpovědnost za zavedení, udržování a zdokonalování kontrolních mechanismů, nezbytných pro výkon řádné správy, včetně plnění schválených veřejných rozpočtů a hospodaření s veřejnými prostředky. Dobrovolné svazky obcí musí tedy zavést systém finanční kontroly, především nastavení vnitřního kontrolního systému a postupy řídící kontroly. Vše bude nutné upravit ve vnitřních předpisech DSO.

V systému finanční kontroly veřejných financí u DSO by mělo dojít u kontrolních mechanismů k rozdělení kompetencí a odpovědností mezi osoby, které budou zabezpečovat řídicí kontrolu za účelem řádného schvalování veřejných výdajů a příjmů a zajištění průkaznosti účetních dokladů (§ 33a zákona č. 563/1991 Sb.).

Pozor, DSO budou povinny vykonávat veřejnosprávní kontrolu i vůči žadatelům a příjemcům veřejné finanční podpory z DSO, pokud ji poskytují.

Dobrovolné svazky obcí nemusí podle novely zákona zřizovat útvar interního auditu, ani pověřovat zaměstnance výkonem této funkce.

Podle novely zákona bude mít svazek tedy povinnost zavést:

 • vnitřní kontrolní systém dle § 25 zákona č. 320/2001 Sb.,
 • řídicí kontrolu, tedy kontrolu svých příjmů a výdajů dle § 26 a § 27 zákona č. 320/2001 Sb.,
 • veřejnosprávní kontrolu dle § 9, která zahrnuje:
  • kontrolu hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací,
  • kontrolu žadatelů a příjemců dotací (v případě, že svazek poskytuje dotace ze svého rozpočtu).

Řídící kontrola sestává ze tří fází, a sice kontroly předběžné (kontrola plánovaných a připravovaných finančních a majetkových operací), průběžné a následné kontroly.

Schvalování operací (předběžná řídicí kontrola) je v odpovědnosti osob, které zákon o finanční kontrole označuje jako příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Dobrovolné svazky obcí ovšem častokrát nedisponují vlastními zaměstnanci, tak je dle § 26 odst. 6 novely zákona umožněno, aby finanční kontrolu u dobrovolných svazků obcí vykonávali jiné osoby než zaměstnanci dobrovolného svazku obcí. Tyto osoby bude ovšem nutné proškolit na výkon finanční kontroly.

Zákon o finanční kontrole klade důraz zejména na předběžnou řídicí kontrolu, která má dvě fáze: předběžná kontrola před vznikem nároku, resp. před vznikem závazku a předběžná kontrola po vzniku nároku na příjem, resp. po vzniku závazku, a to v souladu s jeho prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb.

Dále bude mít svazek povinnost předkládat roční zprávy o výsledcích finančních kontrol. Součástí těchto zpráv bude i hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému, včetně přehledu o kontrolních zjištěních.

Přemýšlíte nad tím, jak získat ta kvalitní data pro kontrolu výkonu finanční kontroly jednou za rok pro naplnění požadavku předkládání zpráv o výsledcích? Pro efektivní výkony finanční kontroly doporučujeme provádět průběžný monitoring a controlling – zajištění kontroly v reálném čase.

Přemýšlíte nad tím, jak rychle a účinně zajistit finanční kontrolu v rámci DSO? Naši auditoři doporučují tyto procesy zajistit elektronicky s tím, že dnešní softwary zajistí naplňování legislativních požadavků. Tyto nástroje dokáží rovněž automatizovat a zefektivnit pracovní postupy a archivovat doklady, včetně auditní stopy. Sníží se tak jak administrativní, tak časová náročnost výkonu finanční kontroly, ale hlavně se tento výkon výrazně zkvalitní.

Systém finanční kontroly
Systém finanční kontroly

Jaké kroky podniknout k zavedení finanční kontroly?

 1. Zpracujte a vydejte vnitřní předpis k výkonu finanční kontroly uvnitř DSO.
 2. Stanovte odpovědnosti a pravomoci k výkonu finanční kontroly.
 3. Proškolte zaměstnance DSO.
 4. Zaveďte systém finanční kontroly do procesů organizace.
 5. Průběžně kontrolujte, prověřujte a vylepšujte vnitřní řídící a kontrolní systém.

Pro více informací o přípravě na to, jak se na zavedení vnitřního řídícího a kontrolního systému připravit, naleznete na www.dynatech.cz.

za DYNATECH s.r.o. zpracoval tým certifikovaných interních auditorů

TOPlist
TOPlist