K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Nezbytné úpravy obecně závazných vyhlášek

Datum: 16. 12. 2019, zdroj: OF 5/2019, rubrika: Legislativa

Od 1. ledna příštího roku nabývá účinnost novela zákona o místních poplatcích. Přestože jsme o změnách již psali, vracíme se k problematice ještě jednou, protože novela si vyžádá změny takřka všech obecně závazných vyhlášek obcí vztahujících se k dotčeným místním poplatkům. Od nového roku by obecně závazné vyhlášky měly odpovídat novému znění zákona.

Tomáš Auer
Tomáš Auer

Ačkoliv médii proběhly v průběhu legislativního procesu primárně informace o možnosti zpoplatnění platformy Airbnb, tedy krátkodobého ubytování turistů u hostitelů, kteří jsou zpravidla fyzickými osobami, je třeba upozornit, že se nejedná o jedinou změnu v zákoně o místních poplatcích, jelikož novela se týká v zásadě všech místních poplatků.

Nejmarkantnější změnou je bezesporu zrušení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity. Namísto těchto místních poplatků bude nově zaveden jeden místní poplatek, a to místní poplatek z pobytu. Tím má podle zákonodárců dojít k jakémusi narovnání pozice jednotlivých obcí, kdy vybírat poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt nemohly všechny obce.

Nově tak bude možné zavést pouze poplatek z pobytu. Předmětem tohoto poplatku je pak úplatný pobyt, který bude trvat nejvýše 60 kalendářních dní po sobě jdoucích u jednotlivého poskytovatele pobytu, nezbytným předpokladem je však skutečnost, že takto ubytovaná osoba (poplatník) není v obci přihlášená. Jinými slovy, pokud je určitá osoba přihlášena k pobytu ve městě, některý z dnů však přenocuje ve zdejším hotelu, nepodléhá tento pobyt poplatku z pobytu. Stejně tak nebude možné vztáhnout předmětný poplatek na ubytovny, kde jsou dlouhodoběji ubytováni například pracovníci z jiných zemí, a to z toho důvodu, že nepochybně jejich pobyt u poskytovatele pobytu přesáhne 60 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Předmětem poplatku logicky není ani pobyt, při kterém je na základě jiného zákona omezována osobní svoboda – např. výkon trestu odnětí svobody.

Podstatnou změnou tak pro některé obce je právě zrušení poplatku z ubytovací kapacity a zavedení poplatku z pobytu. Dříve totiž bylo možné zahrnout do působnosti obecně závazné vyhlášky, jež takový poplatek zakotvovala, i ubytovací zařízení v podobě ubytoven, což nyní nebude možné.

I novela počítá s celou řadou osvobození od poplatku z pobytu, ať už půjde o osoby mladší 18 let, osoby nevidomé, které jsou považovány za závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle příslušného zákona, osoby, které jsou držitelem průkazu ZTP/P včetně jejich průvodce, osoby hospitalizované na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, osoby pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona o ochraně veřejného zdraví, osoby vykonávající na území obce sezónní práci pro podnikající fyzickou nebo právnickou osobu, osoby pobývající na území obce v určitých typech školských zařízení anebo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáky v činné službě, státní zaměstnance nebo zaměstnance ČR pobývající v zařízení ve vlastnictví ČR nebo obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů. Z hlediska osvobození tak novela primárně vychází ze stávajícího znění, kdy však některá osvobození blíže specifikuje a zpřesňuje.

Pro určení výše poplatku je klíčová sazba poplatku, která může činit nejvýše 21 Kč (od 1. ledna 2021 nejvýše 50 Kč) a počet započatých dnů pobytu, kdy není započítáván počátek pobytu, v zásadě tak jde o počet strávených nocí u jednoho poskytovatele pobytu. Dochází tak ke značnému navýšení ze stávajících 15 Kč u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, respektive 6 Kč u poplatku z ubytovací kapacity. Nadále však platí, že je plně na vůli obce, jakou sazbu poplatku v rámci zákonem daného rozpětí zvolí. Plátcem poplatku je pak samozřejmě poskytovatel úplatného pobytu, který je tak současně povinen od poplatníka poplatek vybrat.

Zákon o místních poplatcích upravuje i evidenční povinnost plátce poplatku z pobytu, který je povinen vést evidenční knihu, a to v listinné nebo elektronické podobě. V případě, kdy pobyt poskytuje pořadatel kulturní nebo sportovní akce a důvodně předpokládá, že se akce zúčastní minimálně 1000 osob a splní další povinnosti, je oprávněn vést evidenci ve zjednodušeném rozsahu. To se týká různých festivalů či velkých sportovních akcí.

Další změny zákona jsou spíše technické a formulační povahy. V rámci celého zákona je místo trvalého pobytu nahrazeno souslovím „místo přihlášení“, a to především z důvodu zahrnutí nejen osob přihlášených k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, ale též osob disponujících určitými pobytovými oprávněními podle zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců.

Nadále platí, že obec zavádí poplatky obecně závaznou vyhláškou, v níž obligatorně stanoví sazbu poplatku, lhůtu pro podání ohlášení, může však vyloučit povinnost ohlášení podat, a splatnost poplatku. Kromě toho je obec oprávněna upravovat další osvobození a úlevy ve vztahu k poplatkům, delší lhůtu pro oznámení změn v podaném ohlášení apod. Nesmíme přehlédnout ani změnu samotného zmocňovacího ustanovení k vydání obecně závazné vyhlášky, jíž se zavádí místní poplatek či místní poplatky.

Je tak nezbytné co nejdříve aktualizovat či vydat nové obecně závazné vyhlášky v oblasti zavádění místních poplatků tak, aby od 1. ledna 2020 odpovídaly platné a účinné právní úpravě, a to i přesto, že Vaše obec nevybírá některý ze zrušovaných poplatků – z ubytovací kapacity nebo za lázeňský nebo rekreační pobyt. S ohledem na frekvenci konání zasedání zastupitelstev obcí a na další povinnosti související s vydáváním obecně závazných vyhlášek podle zákona o obcích se jedná o dosti hraniční termín, a proto doporučujeme s aktualizací obecně závazných vyhlášek či s přípravou nových vyhlášek neotálet.

Mgr. Bc. Tomáš Auer, advokátní koncipient, KVB advokátní kancelář, s. r. o.

TOPlist
TOPlist