K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kvalitní pitná voda a modernizace vodárenské infrastruktury

Datum: 13. 1. 2020, zdroj: OF 5/2019, rubrika: Životní prostředí

SOVAK ČR oslavil výročí 30 let od založení, které připadá na datum 23. listopadu, kdy byly v roce 1989 podepsány dokumenty o sdružení státních podniků vodovodů a kanalizací. Oslavy 30 let vyvrcholily na podzimní konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2019, kterou uspořádal SOVAK ČR ve dnech 5.–6. 11. 2019 v Parkhotelu Plzeň Congress Center.

SOVAK

Za dobu třiceti let se SOVAK ČR vyprofiloval jako seriózní zástupce vodárenského sektoru a stal se důležitým partnerem při jednáních a diskusích se zástupci veřejné správy ve snaze nalézt nejvhodnější řešení aktuálních problémů oboru. Úloha spolku je nepostradatelná rovněž při tvorbě strategických vizí pro rozvoj vodohospodářství.

Je také zapotřebí uvést, že vlastní požadavky na kvalitu pitné vody, dodávané veřejnými vodovody v České republice jsou v mnoha ohledech přísnější než předpisy evropské. Navíc Česká republika jako jeden z mála členských států Evropské unie má od minulého roku legislativně zavedené povinné posouzení rizik celého systému zásobování pitnou vodou – od zdroje vody až po kohoutek spotřebitele. Kvalitní pitná voda je k dispozici u koncového zákazníka v prakticky neomezeném množství 24 hodin denně. V evropském srovnání patříme ve vodárenském sektoru mezi špičku v Evropské unie.

Výzvy do budoucnosti

Vodárenství má před sebou zejména následující výzvy – boj se suchem, modernizaci vodárenských a čistírenských technologií, ochrana vodních zdrojů, nutnost komplexně řešit hospodaření se srážkovými vodami, zpracování kalů dle nové legislativy. Aktuální jsou i témata odlehčovacích komor umístěných na síti a čistírnách odpadních vod, větší zavedení dvousložkové skladby ceny vody, kdy reálně pevná složka dosahuje již více než 60 %. Důležité je rovněž řešení otázky lidských zdrojů, tedy jak popularizovat obor a nadchnout mladé uchazeče pro vodárenský obor.

Stav vodohospodářské infrastruktury se stále zlepšuje, svědčí o tom i ukazatel dosahovaných ztrát vody. V roce 2018 dosáhly ztráty vody v trubní síti objemu 95 mil. m3, oproti roku 2017 tak bylo ušetřeno 2,8 mil. m3, což při výše uvedené průměrné spotřebě představuje roční spotřebu pitné vody 86 000 obyvatel České republiky! Snižování ztrát vody v trubní síti je tak zdaleka nákladově nejefektivnějším a nejúčinnějším nástrojem zmírňování negativních následků sucha a nedostatku vody. Z celkového objemu dodaných pitných vod představovaly ztráty vody podíl 15,8 %. Pokračuje tak pravidelné meziroční snižování ztrát vody a v tomto parametru Česká republika snese nejpřísnější srovnání s vyspělými zeměmi po celém světě.

Základní, ale ne jedinou podmínkou snižování ztrát vody v trubní síti jsou investice do oprav, rekonstrukcí a obnovy vodohospodářské infrastruktury. V roce 2018 bylo v platbách za vodné a stočné vygenerováno přes 14,3 mld. Kč určených na opravu a obnovu infrastruktury, což činilo podíl 38,3 % z průměrné souhrnné výše vodného a stočného. V současné době tak tyto prostředky tvoří největší nákladovou položku, která je do plateb za vodné a stočné pro koncové odběratele zahrnována. Za pozitivní lze také označit i skutečnost, že souhrnná výše těchto prostředků každý rok roste, když od roku 2010 byla v platbách za vodné a stočné vygenerována částka určená na opravu a obnovu infrastruktury v souhrnné výši 109,1 mld. Kč.

Přes tento pozitivní vývoj je ale nutné vzít v potaz i situaci v případě řady zejména nejmenších měst a obcí České republiky, které v mnoha případech netvoří prostředky na budoucí obnovu v potřebné výši, jak ostatně poukazuje i Ministerstvo zemědělství ve svých Zprávách z Benchmarkingu vodovodů a kanalizací.

Publikační činnost

Křest publikace vydané k 30. výročí založení SOVAK
Křest publikace vydané k 30. výročí založení SOVAK

SOVAK ČR reagoval již od začátku na potřebu odborného vzdělávání pracovníků provozních společností. Prvním cílem byla podpora vydávaných odborných publikací formou finančního příspěvku, případně odborná spolupráce členů SOVAK ČR s autory publikací. SOVAK ČR podpořil rovněž vydání publikací z historie vodárenství a od roku 2002 spolek samostatně připravil a vydával vzdělávací příručky, publikace a DVD. V současné době nabízí spolek k zakoupení 13 odborných publikací, které zahrnují značnou šíři problematiky, od provozování čistíren odpadních vod, stokových sítí, úpravny pitné vody, či vodovodní sítě, přes tvorbu suspenze při úpravě vody, právní prostředí vodárenských společností, monitoring v městském odvodnění ohledně dešťových srážek, až po převod infrastrukturního majetku vodovodů nebo kanalizací, čerpadla, vodovodní přípojky a bezvýkopové technologie v oboru vodovodů a kanalizací. Pozornost byla v publikační činnosti věnována i bezpečnosti práce, či osvětě a zprostředkování základních poznatků o vodě a čištění odpadních vod dětem, kdy Státní zdravotní ústav ve spolupráci se SOVAK ČR vydal v českém překladu v roce 2014 německou knihu Nevšední výprava – Lenka a Terezka v podivuhodném světě vody.

Nejen pro potřeby svých členů, ale i pro celou vodohospodářskou veřejnost vydává SOVAK ČR jednou měsíčně odborný časopis Sovak přinášející novinky z oboru, zejména z koncepce, teorie, plánování, investic a normalizace, ale i poznatky z praxe, zajímavosti ze světa vodního hospodářství v tuzemsku i v zahraničí a další důležité informace. Časopis Sovak publikuje výsledky výzkumných úkolů i jejich využití v praxi a na jeho stránkách probíhají diskuse pracovníků provozu a odborných specialistů nad aktuálními problémy oboru vodovodů a kanalizací, a to již od ledna 1992, kdy vyšlo historicky první číslo. Obálka byla postupem času doplněna o logo EurEau, jehož členem SOVAK ČR je. Výraznější změny v náplni a uspořádání rubrik byly provedeny v roce 2016, kdy časopis Sovak oslavil 25 let existence.

Odborné semináře

SOVAK ČR se zaměřil také na vzdělávání formou specializovaných jednodenních seminářů, většinou pod patronací příslušných ministerstev a odborných komisí SOVAK ČR. Jednalo se například o semináře k legislativním změnám, zákonu o vodách, k zákonu o vodovodech a kanalizacích a jejich prováděcím vyhláškám, k zákonu o odpadech, stavebnímu zákonu. Další semináře se týkaly nových technologií v oblasti úpravy pitné vody a čištění odpadních vod. Jiné semináře byly zaměřeny na oblast ekonomických zákonů a cenotvorby, opomenuta nebyla ani problematika bezpečnosti práce. Řada seminářů se soustředila na informace o možnostech využití dotací z národních zdrojů i Evropské unie pro rozvoj a obnovu vodohospodářské infrastruktury a zajištění požadavků na kvalitu čištění městských odpadních vod. Posluchači seminářů se za tu dobu měli možnost seznámit i s aplikacemi legislativy do praxe, podrobnými informacemi o podmínkách pro přijetí žádostí o dotace z programu OPŽP, aktuálními otázky ekonomiky a cenotvorby, nakládáním s vodohospodářským majetkem, novinkami v oblasti materiálů a technologií, ohlašovacími povinnosti provozovatelů vodohospodářských zařízení, snižováním energetické náročnosti ČOV, daňovou problematikou, či dotační politikou v oblasti budování vodohospodářské infrastruktury. V posledních letech se k tradičním tématům připojily i další aktuální témata: DPH, GDPR a problematika nakládání s kaly.

Ocenění zasloužilých

Ocenění výrazných osobností oboru
Ocenění výrazných osobností oboru

Výročí třicetileté činnosti si spolek připomenul již na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2019, která se konala v květnu. Rozhovory a ankety k výročí přinesl v průběhu roku časopis Sovak a na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2019 oslavy vyvrcholily.

Při zahájení konference byla výpravná publikace 30 let SOVAK ČR pokřtěna předsedou představenstva SOVAK ČR Ing. Miloslavem Vostrým a ředitelem SOVAK ČR Ing. Oldřichem Vlasákem, a to za účasti celé řady významných hostů. Publikace 30 let SOVAK ČR shrnuje období působení SOVAK ČR v letech 1989–2019. Popisuje přitom nejen vývoj spolku a odbornou činnost poskytnutou ve prospěch svých členů a vodohospodářského oboru, ale i obsáhlý přehled základních statistických údajů o rozvoji oboru vodovodů a kanalizací v České republice v letech 1989 až 2018 (2019) formou grafů. Podrobně byly představeny i stěžejní knižní pomůcky pro pracovníky vodohospodářského oboru, a to vzdělávací příručky a publikace, které SOVAK ČR za tu dobu vydal. Kniha tak nabízí přehled od okamžiků, kdy spolek stál u samotného zrodu přeměny oboru vodovodů a kanalizací až po současnost, kdy bylo umožněno rozvinout moderní know-how a provést masivní investice do rekonstrukcí. Výsledkem jsou zlepšené parametry, jako je pokles ztrát ve vodovodních řadech, vyšší kvalita pitné vody a vypouštěných vyčištěných vod z ČOV do vodotečí.

Na slavnostním večeru oborové konference Provoz vodovodů a kanalizací 2019 v Plzni byla předána významná ocenění. K 30. výročí SOVAK ČR získaly pamětní list a skleněnou plastiku čtyři výrazní představitelé vodohospodářského oboru: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc., prof. Mgr. Miroslav Bárta, DrSc. a Ing. Stanislav Hreha, PhD.

Výroční plaketu obdrželo 14 vodohospodářských firem
Výroční plaketu obdrželo 14 vodohospodářských firem

Výroční plaketu ve tvaru kapky obdrželo čtrnáct společností, které jsou dlouholetými přidruženými členy SOVAK ČR.

Na slavnostním večeru se rovněž předávalo ocenění Čestný člen SOVAK ČR a Osobnost SOVAK ČR. Vyznamenáni titulem Čestný člen byli Ing. František Barák, dlouholetý předseda představenstva, a Ing. Jan Sedláček, dlouholetý člen představenstva. Osobností SOVAK ČR se stali Ing. Albín Dobeš, PhD., Ing. Jiří Heřman, Ing. Radka Hušková, Ing. Jiří Koranda, Josef Ondroušek a Ing. Miroslava Vaculíková, MBA.

Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR

TOPlist
TOPlist