K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informace o aktuálním postupu Ministerstva vnitra při posuzování zákonnosti obecně závazných vyhlášek

Datum: 20. 1. 2020, zdroj: MV ČR, rubrika: Legislativa

Dne 6. listopadu 2019 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2019 Sb. novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Předmětnou novelou došlo k výrazným změnám zákona o místních poplatcích, které vyžadovaly zrušení či úpravu stávajících obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích ze strany obcí tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly změněnému znění zákona o místních poplatcích.

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra v průběhu roku 2019 pečlivě sledovalo průběh schvalování novely zákona o místních poplatcích, a proto bylo schopno bezprostředně poté, co Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 15. října 2019 konečné znění novely, informovat všechny obce o této legislativní změně a jejích důsledcích na zákonnost dosavadních obecně závazných vyhlášek. Současně Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých webových stránkách aktualizované metodické materiály k problematice stanovování místních poplatků a to včetně vzorových obecně závazných vyhlášek pro jednotlivé druhy poplatků.

Přijetí novely zákona o místních poplatcích necelé dva měsíce před nabytím její účinnosti značně zkomplikovalo činnost obcí v závěru roku 2019 a kladlo zvýšené nároky nejen na územní samosprávy, ale i na Ministerstvo vnitra, kterému přísluší výkon dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek.

Ministerstvo vnitra kvituje, že většina obcí na změnu právní úpravy místních poplatků včas zareagovala a v závěru roku 2019 na zasedání zastupitelstev vydala nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Nicméně koncentrace vydávání obecně závazných vyhlášek do velmi krátkého období neumožňuje Ministerstvu vnitra posoudit zasílané obecně závazné vyhlášky ve standardní 30denní lhůtě od jejich doručení. Doposud Ministerstvo vnitra obdrželo již více než 5 tisíc nově vydaných vyhlášek a doručení dalších cca 10 až 15 tisíc vyhlášek předpokládá v průběhu měsíce ledna a února. Bohužel obce v mnohých případech nerespektovaly poskytnuté vzory obecně závazných vyhlášek a nově vydávané vyhlášky jsou z části shledávány v rozporu se zákonem. Tato skutečnost i přes přijetí řady zásadních opatření k navýšení kapacitních možnosti Ministerstva vnitra posouzení vysokého počtu aktuálně doručených vyhlášek značně prodlužuje. Ministerstvo vnitra se bude zákonností každé zaslané obecně závazné vyhlášky pečlivě zabývat a o výsledku svého posouzení bude obce informovat.

Ministerstvo vnitra upozorňuje, že s ohledem na velký počet posuzovaných vyhlášek a vysoký počet zjišťovaných nedostatků obce obdrží informaci o výsledku posouzení do 60 dnů ode dne doručení vyhlášek na Ministerstva vnitra.

Současně připomínáme, že dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, jsou obce povinny komunikovat s Ministerstvem vnitra prostřednictvím datové schránky. Bohužel mnohé obce tuto zákonnou povinnost nerespektují a zasíláním obecně závazných vyhlášek či jejich návrhů na Ministerstvo vnitra emailem či poštou zvyšují administrativní zatížení Ministerstva vnitra, což vede k prodloužení doby nezbytné k posouzení došlých vyhlášek.

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

TOPlist
TOPlist