Nový zákon o územněsprávním členění státu od 1. 1. 2021

11. 8. 2020 OF 2–3/2020 Legislativa

Od 1. ledna příštího roku nabude účinnosti nový zákon o územněsprávním členění státu, který vyšel ve Sbírce zákonů jako zákon č. 51/2020 Sb., o územněsprávním členění státu. Dojde tak ke sjednocení všeobecného územněsprávního členění České republiky.

Nová legislativa tak nahradí a integruje několik dosud platných právních předpisů. Definitivně tak přestane platit zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. Přestanou tak i de jure existovat tzv. staré kraje (Západočeský, Severočeský apod.), jejichž využívání se postupem času v prostředí veřejné správy vytratilo. V podobě územní jednotky však zůstávají existovat okresy.

Principy nového zákona

Základem nového všeobecného územněsprávního členění státu se stanou správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a obvody samosprávných krajů. SO ORP budou vymezeny v doprovodné vyhlášce, která půjde během jara do meziresortního připomínkového řízení. Vymezení ORP tak do zákona o územněsprávním členění státu přechází ze zákona č. 314/2002 Sb., o vymezení obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem. Z jednotlivých správních obvodů ORP jsou vymezeny obvody okresů. Díky této změně, kdy okresy již nebudou vymezeny obcemi, ale obvody ORP, dojde k zajištění skladebnosti v současnosti i pro budoucí případné změny. Bude-li v budoucnu nějaká obec měnit ORP, bude tak zároveň měnit i svou okresní příslušnost, pokud nové ORP bude v jiném okrese. Počet ORP zůstává i nadále 205, počet okresů zůstává 76. Druhým klíčovým prvkem členění státu jsou obvody čtrnácti samosprávných krajů, které jsou vymezeny rovněž pomocí obvodů obcí ORP. Celá správní struktura tak bude jednotně vymezena na základě obvodů ORP v linii stát – kraj – SO ORP – obec.

Může vyvstávat otázka, proč i v novém zákoně zůstávají zachovány okresy, i když už 17 let neexistují okresní úřady. S jejich obnovou se samozřejmě nepočítá, ale okresy jako územní jednotky, mají stále svůj význam pro členění vybraných orgánů státní správy, např. pro Českou správu sociálního zabezpečení.

V rámci hlavního města Prahy zůstává situace v dnešním stavu, Praha bude členěna z hlediska zákona na 10 správních obvodů. Počet městských částí a jejich vymezení je záležitostí vnitřního členění města, o kterém rozhoduje zastupitelstvo hl. m. Prahy. Doprovodná vyhláška k zákonu bude určovat, které městské části budou patřit do jednotlivých správních obvodů.

Princip obecného členění státu dává jednotlivým úřadům státní správy možnost výběru členění a územní organizace vlastních úřadů podle jednotného modelu. V současné době se nepočítá se změnami v organizaci správy na jednotlivých úřadech, ale postupně by jednotlivé centrální úřady měly tendovat od speciálních členění k využívání členění všeobecného. To, jakou úroveň, jestli krajskou, okresní nebo ORP si zvolí, již bude na nich. V dlouhodobém horizontu by tak mělo docházet k zpřehlednění organizace veřejné správy v území pro její adresáty, tedy obyvatele. Zákon o územněsprávním členění státu nemá vliv na organizaci soudů a státních zastupitelství, zde zůstává členění nastavené zákonem o soudech a soudcích, existuje tak i nadále nesoulad mezi členěním veřejné správy a justice.

Změny pro dotčené obce

Co se fakticky změní od ledna 2021? Změny nastanou pouze v několika málo jednotkách obcí, které jsou dodnes neskladebné mezi ORP a okresy. Změny se dotknou 18 obcí. Dalších 16 obcí v oblasti Turnova bude mít nyní výjimku ze skladebnosti, která bude stanovena vyhláškou na základě pozměňovacího návrhu, který byl přijat při schvalování zákona v Poslanecké sněmovně.

Tab. 1. Dotčené obce a změny jejich zařazení
Kraj Obec Stávající okres Příslušný správní obvod ORP a okres, ve kterém dané ORP nachází Stav od 1. 1. 2021 (ORP/okres)
Středočeský Bříství Nymburk Český Brod/ Kolín Lysá nad Labem/Nymburk
Černíky
Kounice
Vykáň
Plzeňský Bukovec Domažlice Stod/Plzeň-jih Stod/Plzeň-jih
Čečovice
Černovice
Holýšov
Horní Kamenice
Kvíčovice
Neuměř
Štichov
Všekary
Liberecký Frýdštejn Jablonec nad Nisou Turnov/Semily Jablonec nad Nisou/Jablonec nad Nisou
Harrachov Semily Tanvald/Jablonec nad Nisou Tanvald/Jablonec nad Nisou
Vysočina Věžnice Havlíčkův Brod Jihlava/Jihlava Havlíčkův Brod/Havlíčkův Brod
Zlínský Študlov Vsetín Valašské Klobouky/Zlín Valašské Klobouky/Zlín
Valašské Příkazy

Jaké budou změny pro občany? Pro naprostou většinu obyvatel České republiky se nic nezmění, protože nedochází k žádným přesunům. Změny se dotknou pouze obyvatel ve výše uvedených obcí, a to ještě rozdílně. Tam, kde zůstává zachována okresní příslušnost, nemusí občané činit žádné kroky, změní se jim příslušnost pro obec ORP např. pro agendy životního prostředí nebo dopravní agendy. Pouze v těch obcích, kde se změní okres, si budou muset občané nechat vyměnit občanské průkazy (Holýšovsko, Študlov, Valašské Příkazy, Harrachov). Je to z toho titulu, že součástí adresy uvedené v občanském průkazu je i název okresu. Výměnu je možné uskutečnit až po nabytí účinností, tedy po 1. 1. 2021, výměna bude zdarma a je možné ji realizovat na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. U těchto obcí dochází také ke změně příslušnosti pro okresní správu sociálního zabezpečení, která se řídí rovněž okresní příslušností. Informace pro dotčené obce i obyvatele těchto obcí budou distribuovány od Ministerstva vnitra dostatečně dopředu, vše je možné také nalézt na webu ministerstva.

Zákon o územně správním členění státu je důležitým právním předpisem, který se snaží využít současné struktury členění a nepřináší tedy žádné zásadní systémové změny. Dojde ke sjednocení legislativy v oblasti územního členění státu do jednoho zákona, zpřehledňuje ji a zjednodušuje. Zákon počítá nadále s výkonem státní správy prostřednictvím spojeného modelu, kdy obce (popřípadě kraje) vykonávají vedle své samosprávy rovněž státní správu v přenesené působnosti. Dopady na samotné úřady budou minimální, ale mělo by se dosáhnout větší srozumitelnosti veřejné správy.

Mgr. Ing. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR