Strategie odpadového hospodářství

30. 3. 2021 OF 1/2021 Životní prostředí

Obec Průhonice stojí nakládání s odpady 4,5 milionu korun ročně. Díky přípravě nové strategie odpadového hospodářství ušetřili zatím jen na svozu statisíce korun.

Obcejinak.cz

Popelářský vůz váží v Průhonicích při svozu každou popelnici. Proč to dělá? Aby obec věděla, kolik odpadu přesně vyveze. Jedná se o technologii, která je umístěna přímo na svozovém voze. Toto tzv. dynamické vážení používají v Průhonicích u směsného komunálního odpadu a hnědých popelnic čili bioodpadu.

Popelnice jsou v Průhonicích opatřeny RFID čipem. To je plastový ovál velký asi jako dvacetikoruna. Není vidět, je zašroubovaný přímo do popelnice. Čip obsahuje adresu, ze které nádoba pochází, a další důležité údaje. Každý čip je specifický, funguje jako otisk prstu pro danou popelnici. Každé svozové auto je navíc vybaveno GPS lokátorem. Když někdo popelnici přemístí na jiné svozové hnízdo nebo do jiné ulice, okamžitě se změna zjistí.

Čipování popelnic není drahé. Čip na větší popelnice stojí zhruba 75 korun, na menší přibližně 25 až 30 korun. Jeho instalaci si může obec v rámci vlastních technických služeb provést sama, pokud má tu možnost. Případně čipy může nainstalovat například svozová firma, potom ovšem čip nevyjde na 30 korun, ale například na 70 Kč, neboť práce něco stojí.

RFID
Radio Frequency Identification (identifikace na rádiové frekvenci) je generace identifikátorů sloužící k bezkontaktní komunikaci na krátkou vzdálenost.

Výsledky v Průhonicích

Po zavedení vážení popelnic obec zaznamenala roční úsporu při vyvážení odpadu v řádu několika stovek tisíc korun.

Ukázalo se například, že část nádob je při svozu poloprázdná, přesto za ně Průhonice platilo, jako kdyby byly plné. Vážení odpadu motivuje obce k vyvážení co nejplnějších popelnic. Toho se dosáhne například tím, že se sníží frekvence svozů.

Porovnáním statistik v Průhonicích před změnou svozu a po zavedení měření a kontroly pomocí čipů prokázané výsledky vyústily v pokles fakturovaných výsypů i fakturovaného množství zpracovaného odpadu takto:

 • o 23 % poklesl objem směsného komunálního odpadu
 • o 19 % se snížil počet výsypů toho odpadu
 • o 14 % se snížilo množství papíru (o 6 % méně výsypů)
 • o 19 % méně plastu (celkem o 20 % méně výsypů)
 • o 41 % méně bioodpadu (až o 13 % méně výsypů).

Mít přehled o tom, kolik odpadu obec reálně vyveze, je pro odpadové hospodářství naprosto klíčové. Získáte nejenom konkrétní data pro koncepční práci, ale máte i zpětnou vazbu a přehled o tom, kolik je třeba skutečně za odvoz odpadu zaplatit.

Krok za krokem

Jaké postupné kroky čekají obce po čipování popelnic?

Krokem jedna je narovnání celého systému fakturace. V současné době obcím chodí fakturace za něco, co může být pravda, ale také nemusí. Dlouhodobé netransparentní smlouvy s organizacemi provádějícími svoz odpadu jsou často vedeny tak, že obec platí paušálně částku na hlavu obyvatele, ale neodráží to skutečný stav odvezeného odpadu.

Krokem dvě je sběr dat. Odpad se v čase vyvíjí. V zimě obce zaznamenávají jinou hmotnost a jiné složení odpadů než v letním období. V zimě bývá objemově významnou složkou například popel, v létě je to více bioodpadu. Pomocí čipů lze hlídat, jak kolísá hmotnost odpadu a podle toho pak vidíme, že se v obci něco děje. Například, že lidé vyhazují bioodpad, který do černých popelnic na směsný komunální odpad nepatří. Nebo tam může někdo vyhazovat „načerno“ stavební odpad. Občas se stává, že některá sběrná hnízda jsou extrémně přetížená a jiná naopak poloprázdná.

Krokem číslo tři je vyhodnocení dat a optimalizace neboli narovnání stavu odpadového hospodářství v obci. To se dá udělat nejdříve po roce sběru dat.

Statisícové úspory

Středočeské Průhonice začaly se společností Obcejinak.cz spolupracovat už v roce 2017. Mezi hlavní motivační cíle spolupráce patřilo:

 • Získat přehled o skutečnosti
 • Splnit zákonnou povinnost (realizovat veřejnou zakázku bez dodatkování) a zároveň zkvalitnit službu
 • Dlouhodobě fixovat podmínky a ceny, minimálně na 5 let
 • Získat kontrolní nástroje
 • Výhledově snížit náklady na svoz i likvidaci

Následovala důkladná analýza obecního odpadového hospodářství, veřejná zakázka na dynamické vážení a RFID čipy a podpis smluv s novým dodavatelem.

V případě Průhonic se díky dynamickému vážení a sběru dat ukázala neshoda mezi fakturací a reálným množstvím odpadu, který obec vyprodukuje. To nakonec uznal i samotný dodavatel služby svozu odpadů.

Náklady na hospodaření s odpady a dosažené úspory v Průhonicích
Náklady na hospodaření s odpady a dosažené úspory v Průhonicích

Dosažené změny

 • zavedení dvojsložkové ceny u SKO a bio
 • zavedení jednosložkové ceny u plastů, papíru a skla
 • fixace cen na 5 let
 • instalace RFID čipů na nádoby a jejich pasportizace
 • vynucená instalace RFID čipů na nádoby podnikatelů a jejich pozdější oddělení ze sféry komunálního svozu
 • poskytování služby ve standardu dynamického vážení a identifikace.

Společnost Obcejinak.cz v Průhonicích i nadále pokračuje s optimalizací a přenastavením jejich odpadového hospodářství.