Na diskuzním fóru o hospodářsky a sociálně ohrožených územích prezentoval své přístupy i Ústecký kraj

24. 3. 2023 Ústecký kraj Regiony

Dne 22. 3. 2023 proběhlo v Praze na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR Diskuzní fórum pro a o HSOÚ s podtitulem „zaostřeno na rozvoj ohrožených území“. Ústecký kraj prezentoval své zkušenosti z tvorby regionálních studií.

Ústecký kraj

HSOÚ je zkratka pro hospodářsky a sociálně ohrožená území, která jsou vymezena ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ prostřednictvím správních obvodů ORP. Společným znakem těchto území jsou obecně horší životní podmínky a v případě Ústeckého kraje se jedná o 14 ze 16 ORP. MMR uspořádalo toto diskuzní fórum pro a současně o HSOÚ jako první společnou akci, na které zazněly jak odborné příspěvky, tak praktické ukázky z regionů a nechyběly ani diskuzní kulaté stoly.

Diskuzní fórum zahájil ministr Ivan Bartoš, který se ve svém projevu vyjádřil nejen k důležitosti věnovat se podpoře HSOÚ, ale i řadě dalších souvislostí v oblasti regionální politiky. V plenární části byly prezentovány různorodé přednášky zaměřené za specifika podpory rozvoje regionů, závěry z pilotních studií z krajů ČR, podporu podnikání i bydlení a nechyběla ani témata jako podpora života, patriotismu či chytrá řešení napomáhající k atraktivitě regionů.

Ústecký kraj, prostřednictvím zástupců z odboru regionálního rozvoje, prezentoval aktuální činnosti v agendě HSOÚ, která má momentálně těžiště v tzv. regionálních studiích zpracovávaných pro jednotlivé SO ORP (více o studiích). Zmíněn byl především model třífázového setkání pracovních skupin a různorodost zapojených aktérů, což je vnímáno jako velmi přínosné. Ústecký kraj tak vyjádřil zájem o poznání situace na svém území zdola, podporu vertikální i horizontální spolupráce měst a jejich správních obvodů a ocenil možnost komunikovat závěry a potřeby za svého území na vyšší úroveň.

Diskuzní fórum o hospodářsky a sociálně ohrožených územích
Diskuzní fórum o hospodářsky a sociálně ohrožených územích

V odpolední části byl věnován prostor pro diskuzní kulaté stoly konkrétní nástroje podpory HSOÚ. Ze strany MMR byly shrnuty aktuální formy zvýhodnění HSOÚ v dotačních programech a další novinky, které budou následně ještě upřesněny a zveřejněny, jako například samostatná výzva pro HSOÚ v IROP v roce 2024 na veřejnou infrastrukturu udržitelného cestovního ruchu, specifický cíl 4.4.).

Kolektiv z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje velmi oceňuje hojnou účast zástupců měst, obcí i MAS a dalších subjektů z území Ústeckého kraje, kteří diskuzní fórum navštívili. Práce na regionálních studiích a komunikaci jejich výstupů na MMR bude probíhat i nadále dle předpokládaného harmonogramu.

Eva Poslová