Rozhodnutí o výběru zhotovitele veřejné zakázky

Dotazy a odpovědi 32.

25. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

Může zastupitelstvo pražské městské části pověřit radu rozhodnutím o výběru zhotovitele podle zákona o zadávání veřejných zakázek nebo musí rozhodnout jen samo zastupitelstvo?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Zákon o hlavním městě Praze výslovně neobsahuje určení toho, který orgán městské části je příslušný ve věcech veřejných zakázek, obecně svěřuje rozhodování o uzavření smlouvy do pravomoci zastupitelstva městské části nebo pravomoci rady městské části. V souvislosti s pravomocí rozhodovat o majetkoprávních úkonech se rozlišují vyhrazené pravomoci zastupitelstva městské části, dále vyhrazené pravomoci rady městské části a „zbytková“ pravomoc rady městské části.

Do zbytkové pravomoci právě náleží rozhodování o veškerých úkonech, které nejsou výslovně vyhrazeny zastupitelstvu nebo radě městské části. Zbytková pravomoc je svěřena radě městské části s tím, že si ji zastupitelstvo může zcela nebo zčásti vyhradit. Z hlediska uzavírání smluv, a tedy i realizace veřejných zakázek, které představují proces, který uzavření smlouvy předchází, tedy platí, že zastupitelstvo rozhoduje v rámci veřejných zakázek pouze v případě smluv (smluvních typů) uvedených v § 89 zákona o hlavním městě Praze (např. smlouvu, kterou se nabývá nemovitost, vždy schvaluje zastupitelstvo městské části, v případě veřejné zakázky je ale poměrně raritní, aby docházelo k nabytí hmotné nemovité věci), a případně těch, které si vyhradilo. Ve všech ostatních případech je k rozhodování v rámci veřejných zakázek příslušná rada městské části v rámci své zbytkové pravomoci.

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Kristýna Jindřišková, junior právník

Seriál Dotazy a odpovědi
 1. Manžel hlavní účetní obce předsedou kontrolního výboru, 13. 1. 2023
 2. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou, 20. 1. 2023
 3. Snížení odměny uvolněného místostarosty, 27. 1. 2023
 4. Vyvěšení jednacího řádu obce, 3. 2. 2023
 5. Rezignace starosty jen na funkci starosty, 10. 2. 2023
 6. Výpověď nájemníkům obecních bytů, 17. 2. 2023
 7. Místostarostka zapisovatelkou jednání zastupitelstva, 24. 2. 2023
 8. Úhrada kurzu pro získání řidičského oprávnění, 3. 3. 2023
 9. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací, 10. 3. 2023
 10. Pravomoci místostarosty při zastupování starosty, 17. 3. 2023
 11. Mikroregion a zákon o obcích, 24. 3. 2023
 12. Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru, 31. 3. 2023
 13. Placení energií u budovy ve výpůjčce, 6. 4. 2023
 14. Kapacita nádob na komunální odpad, 14. 4. 2023
 15. Obecní e-mail v cloudu, 21. 4. 2023
 16. Nemovitost v havarijním stavu, 28. 4. 2023
 17. Výběrové řízení na vedoucího odboru, 5. 5. 2023
 18. Pohyb zástupců církví po obci bez oznámení obecnímu úřadu, 12. 5. 2023
 19. Zřízení termínovaného vkladu v bance, 19. 5. 2023
 20. Tajemník ORP členem přestupkové komice u jiné obce, 26. 5. 2023
 21. Přerušení zasedání zastupitelstva obce, 2. 6. 2023
 22. Hrací prvky na obecní dětské hřiště od místního truhláře, 9. 6. 2023
 23. Zodpovědnost za poškození majetku při pokácení stromu, 16. 6. 2023
 24. Organizační členění obecního úřadu, 23. 6. 2023
 25. Schvalování Roční inventarizační zprávy, 30. 6. 2023
 26. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, 14. 7. 2023
 27. Služebnost inženýrských sítí, 21. 7. 2023
 28. Přístup zastupitelů k podkladovým materiálů rady, 28. 7. 2023
 29. Správa místních poplatků, 4. 8. 2023
 30. Vybudování chodníku na pozemku sousední obce, 11. 8. 2023
 31. Odvolání předsedy kontrolního výboru, 18. 8. 2023
 32. Rozhodnutí o výběru zhotovitele veřejné zakázky, 25. 8. 2023 (právě čtete)
 33. Usnášeníschopnost zastupitelstva obce, 1. 9. 2023
 34. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace, 8. 9. 2023
 35. Sdílení vnitřního oznamovacího systému, 15. 9. 2023
 36. Zřízení služebnosti cesty na veřejně přístupné komunikaci, 22. 9. 2023
 37. Změna názvu smluvní strany nájemní smlouvy, 29. 9. 2023
 38. Vlastnictví mostu, 6. 10. 2023
 39. Odstranění osobního vozidla odstaveného na obecním pozemku, 13. 10. 2023
 40. Bezúplatné sekání pozemku starého občana obce, 20. 10. 2023
 41. Posouzení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace, 27. 10. 2023
 42. Vystoupení zástupce právnické osoby na jednání zastupitelstva obce, 3. 11. 2023
 43. Petice k vystěhování občanů ze soukromého bytového domu, 10. 11. 2023
 44. Maximální cena podlimitní veřejné zakázky, 16. 11. 2023