Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 7 ročník 2017

1. Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace – doplnění

čj.: MF – 7 098/2017/1203 – 2 – ref. Mgr. H. Peterová

Ve Zprávách Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů č. 4/2017 ze dne 11. září 2017 bylo zveřejněno stanovisko Ministerstva financí čj. MF 7098/2017/1203 – 2 k dotazu vztahujícímu se k sestavování návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace a jejich schválení příslušným orgánem územního samosprávného celku. Ministerstvo financí obdrželo od obcí řadu doplňujících dotazů vztahujících se k uvedené problematice. Na základě toho zveřejněné stanovisko doplňujeme o odpovědi na některé z opakujících se dotazů.

Dotaz: Obsahuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), přímo povinnost zřizovatele schválit návrh rozpočtu příspěvkové organizace nejpozději do konce předchozího kalendářního roku (do 31. 12.)?
Odpověď: Zákon neobsahuje povinnost zřizovatele schválit příspěvkové organizaci návrh rozpočtu do konce předchozího kalendářního roku. Vzhledem k tomu, že se však podle § 28 odst. 2 zákona rozpočtem řídí financování činnosti příspěvkové organizace v kalendářním roce a podle § 28 odst. 1 zákona, sestavený rozpočet příspěvkové organizace schvaluje zřizovatel, bylo by vhodné, aby zřizovatel rozpočet příspěvkové organizace schválil co nejdříve, ideálně do konce předchozího kalendářního roku. Rozpočet příspěvkové organizace zřízené v oblasti školství, obsahující ve výnosech finanční prostředky poskytnuté podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a rozpočet příspěvkové organizace zřízené v oblasti poskytování sociálních služeb, obsahující ve výnosech finanční prostředky poskytnuté podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, by měl zřizovatel schvalovat v době, kdy je příspěvkové organizaci znám objem těchto finančních prostředků.
Dotaz: V případě, že zřizovatel příspěvkové organizaci neschválí sestavený rozpočet do konce předchozího kalendářního roku, dopustí se zřizovatel porušení zákona? Je za toto porušení stanovena sankce?
Odpověď: Vzhledem k tomu, že zákon nestanoví zřizovateli povinnost schválit příspěvkové organizaci sestavený rozpočet do konce předchozího kalendářního roku, zřizovatel se neschválením sestaveného rozpočtu příspěvkové organizace nedopustí porušení zákona. Neschválení sestaveného rozpočtu příspěvkové organizace zřizovatelem není přestupkem podle § 22a odst. 1 a 2 zákona.
Dotaz: Je pro případ, že příspěvková organizace nesestaví návrh rozpočtu a nezveřejní jej tedy způsobem stanoveným v zákoně, stanovena v tomto zákoně nějaká sankce?
Příspěvková organizace se sice dopustí porušení povinnosti stanovené zákonem; zákon však za toto porušení neobsahuje žádnou sankci.
Dotaz: Hospodaření naší obce se většinou na počátku kalendářního roku (cca v lednu a únoru) řídí pravidly rozpočtového provizoria schválenými zastupitelstvem. Je vůbec možné v tomto případě stanovit příspěvkové organizaci příspěvek na provoz?
Odpověď: Podle § 13 odst. 3 písm. b) zákona, „pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo obce pro hospodaření obce.“ Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci v období, kdy se rozpočtové hospodaření obce řídí pravidly rozpočtového provizoria, by měl být pro toto období stanoven v pravidlech rozpočtového provizoria schválených zastupitelstvem obce.