Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 8 ročník 2017

1. Metodický postup k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění

čj.: MF – 28 979/2017/1201 – ref. I. Dvořáková

Metodický postup č. j. MF-28979/2017/1201 k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění

 1. Dne 15. června 2002 nabyla účinnosti vyhláška č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění (dále jen „vyhláška“). Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
 2. V § 1 vyhlášky je uveden taxativní výčet nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Podle § 2 vyhlášky, výdaje za činnosti uvedené v § 1 vyhlášky hradí nestátnímu zdravotnickému zařízení stát prostřednictvím orgánu příslušného k registraci nestátního zdravotnického zařízení, pokud s ním za tímto účelem tento uzavřel smlouvu podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, resp. mu vydal oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
 3. Ministerstvo zdravotnictví (hlavní hygienik ČR) zpracovalo metodiku k vyhlášce (č. j. HEM-300/7296/03 ze dne 23. dubna 2003), která stanoví, jaké průkazné doklady musí zdravotnické zařízení doložit za účelem provedení úhrady nákladů dle § 1 vyhlášky. Metodika upravuje zejména problematiku uzavírání smluv, fakturaci a kalkulace jednotlivých nákladových položek spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou.
 4. Od 1. 1. 2003 je orgánem příslušným k registraci krajský úřad, resp. magistrát hl. m. Prahy, příslušný podle místa provozování nestátního zdravotnického zařízení. Úhradu doložených výdajů na činnosti uvedené v § 1 vyhlášky provede nestátnímu zdravotnickému zařízení Ministerstvo financí prostřednictvím příslušného krajského úřadu, resp. magistrátu hl. m. Prahy.
 5. Krajský úřad, resp. magistrát hl. m. Prahy, ve spolupráci s nestátním zdravotnickým zařízením, v souladu s metodikou Ministerstva zdravotnictví, zpracuje soupis nákladů za činnosti uvedené v § 1 vyhlášky (dále jen „soupis“) za správní území kraje, resp. hl. m. Prahy.
 6. Správnost údajů na soupisu potvrdí krajský úřad, resp. magistrát hl. m. Prahy, podpisy oprávněných osob, vč. razítka. Krajský úřad, resp. magistrát hl. m. Prahy, takto zpracovaný soupis spolu se žádostí o náhradu vynaložených nákladů předloží Ministerstvu financí, odboru 12 – Financování územních rozpočtů. Odpovědnost za úplnost a věcnou správnost předložených podkladů jednotlivými nestátními zdravotnickými zařízeními nese krajský úřad, resp. magistrát hl. m. Prahy. Pokud bude krajský úřad nebo magistrát hl. m. Prahy, považovat některé uplatněné položky za sporné, projedná jejich oprávněnost s Ministerstvem zdravotnictví (hlavním hygienikem).
 7. Se zpracovaným soupisem nejsou předkládány originály prvotních dokladů (faktury) či jejich kopie. Originály prvotních dokladů archivuje krajský úřad a magistrát hl. m. Prahy podle zákona o archivnictví pro potřebu případných kontrol.
 8. Žádosti předkládá krajský úřad, resp. magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvu financí ve čtvrtletních termínech (do čtyř týdnů následujících po uplynutí čtvrtletí).
 9. Ministerstvo financí provede bezodkladně úhradu oprávněných nákladů z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu formou náhrady, a to na základě předložené žádosti obsahující soupis (viz výše). O uvolnění finančních prostředků obdrží krajský úřad, resp. magistrát hl. m. Prahy, písemné avízo.
 10. Náhrada se bude týkat pouze těch faktur, které již byly nestátními zdravotnickými zařízeními uhrazeny.
 11. Použití rozpočtové skladby krajským úřadem, resp. magistrátem hl. m. Prahy:
 12. Účetní zachycení:
 13. Poskytnuté náhrady nejsou sledovány pod účelovými znaky a nepodléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za příslušný rozpočtový rok.
 14. Finanční prostředky budou zasílány na účty krajů a hl. m. Prahy vedených u ČNB.
 15. Metodický postup MF č. j. 124/43 112/2003 se zrušuje.

Příloha: Soupis nákladů za činnosti uvedené v § 1 vyhlášky č. 224/2002 Sb. – nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Příloha k MF-28979/2017/1201

Strana 1/1

Krajský úřad:

Soupis nákladů za činnosti uvedené v § 1 vyhlášky č. 224/2002 Sb. – nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Žadatel (nestátní zdravotnické zařízení), vč. uvedení právní formy Adresa Vybraná účetní jednotka* (ano/ne) Období, za které náklady vznikly Požadovaná částka náhrady (v Kč)
           
           
           
           
           
Celkem         0,00

* Vybranou účetní jednotkou jsou: organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a zdravotní pojišťovny.

Jméno, funkce a telefon zodpovědné osoby:
Razítko

2. Metodický postup k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

čj.: MF – 28 980/2017/1201 – ref. I. Dvořáková

Metodický postup č. j. MF-28980/2017/1201 k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 1. Podle ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění zákona č. 141/2009 Sb., je lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. Podle § 89 odst. 2 téhož zákona hradí náklady vzniklé lékárně s odevzdáním nepoužitelných léčiv osobám uvedeným v § 88 odst. 3 zákona o léčivech a s jejich zneškodněním těmito osobami stát prostřednictvím krajského úřadu, resp. magistrát hl. m. Prahy.
 2. Krajský úřad, resp. magistrát hl. m. Prahy, zpracuje na předepsaném jednotném formuláři dle přílohy k metodickému postupu soupis nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv (dále jen „soupis“) vzniklých v uplynulém čtvrtletí lékárnám ve správním území kraje, resp. hl. m. Prahy, s odevzdáním nepoužitelných léčiv osobám uvedeným v § 88 odst. 3 a s jejich zneškodněním těmito osobami.
 3. Správnost údajů na soupisu potvrdí krajský úřad, resp. magistrát hl. m. Prahy, podpisy oprávněných osob, vč. razítka, a takto zpracovaný soupis, spolu se žádostí o náhradu nákladů vynaložených lékárnami, předloží Ministerstvu financí, odboru 12 – Financování územních rozpočtů. Odpovědnost za úplnost a věcnou správnost předložených podkladů nese krajský úřad, resp. magistrát hl. m. Prahy.
 4. Se zpracovaným soupisem nejsou předkládány originály prvotních dokladů (faktury) či jejich kopie. Originály prvotních dokladů archivuje krajský úřad, resp. magistrát hl. m. Prahy podle zákona o archivnictví pro potřebu případných kontrol.
 5. Lékárna, která je plátcem daně z přidané hodnoty, nesmí tuto daň zahrnout do žádosti o náhradu, pokud může zcela nebo z části uplatnit odpočet daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Lékárna, která není plátcem daně z přidané hodnoty, má nárok na úhradu nákladů včetně daně z přidané hodnoty.
 6. Žádosti předkládá krajský úřad, resp. magistrát hl. m. Prahy, ve čtvrtletních termínech za uplynulé čtvrtletí (do 10. 1., 10. 4., 10. 7. a 10. 10.).
 7. Ministerstvo financí provede bezodkladně úhradu oprávněných nákladů z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu formou náhrady, a to na základě předložené žádosti obsahující soupis (viz výše). O uvolnění finančních prostředků obdrží krajský úřad, resp. magistrát hl. m. Prahy, písemné avízo.
 8. Náhrada se týká pouze těch faktur, které byly již lékárnami uhrazeny.
 9. Použití rozpočtové skladby krajským úřadem, resp. magistrátem hl. m. Prahy:
 10. Účetní zachycení:
 11. Poskytnuté náhrady nejsou sledovány pod účelovými znaky a nepodléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za příslušný rozpočtový rok.
 12. Finanční prostředky budou zasílány na účty krajů a hl. m. Prahy vedených u ČNB.
 13. Metodický postup č. j. 12/68 533/2009 – 124 se zrušuje.

Příloha: Soupis nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich likvidací/zneškodněním (zákon č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Příloha k MF-28980/2017/1201

Strana 1/1

Krajský úřad:

Soupis nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich likvidací/zneškodněním (zákon č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Žadatel (lékárna), vč. uvedení právní formy Adresa Vybraná účetní jednotka* (ano/ne) Období, za které náklady vznikly Množství likvidovaných nepoužitelných léčiv (v kg) Požadovaná částka náhrady (v Kč)
             
             
             
             
             
Celkem           0,00

* Vybranou účetní jednotkou jsou: organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a zdravotní pojišťovny.

Jméno, funkce a telefon zodpovědné osoby:
Razítko